13
Pukima꞉ homa꞉la꞉eki
Da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pimanu make mo enisolo titina꞉ pi make alo hali hata꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ hau na pitolo hata꞉ la꞉tiki pu haowa꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ yaka pi aloeki manuta꞉ mo beto pa lita꞉la꞉ ekima꞉ handekeeki o pa ti ka꞉ka꞉pa꞉ ka꞉ka꞉pa꞉ laasa꞉ ekima꞉ handekeeki kone alome. I̱ma꞉ta꞉ mo Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea hala꞉la꞉ hauta꞉ wotu handolo hata꞉ pa mo Koda꞉ma꞉ a꞉mbao ula꞉ ekimanu make handa꞉ witolo hata꞉ mo hau paeyaona꞉ pea꞉peke ekimanu make handaata꞉ kutupa ya Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulaaso ekima꞉ta꞉ mo potemanu kone pendilaapeke ya꞉la꞉ hali hata꞉ kone pa pukima꞉ homa꞉la꞉ hau na piki haowa꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ta꞉ pa alema꞉ handeke hali halueke. Yaka wia halo alemanu paeyao ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ hale hale pea make kutupa ya loke kone mo ti ulekema꞉ yankena꞉ haloa꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ hau na piki pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto haumanu pitolo ekima꞉ I̱ na epeaasa꞉me.
Pukima꞉ homa꞉la꞉ hau pu hala꞉ somema꞉ta꞉ kima꞉ na homeke pa wotu handeteke hata꞉ make paeyao pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ pa tamba꞉ mu halieke. Pukima꞉ homa꞉la꞉ hau pu hala꞉ somema꞉ta꞉ wamili na piki ipika꞉ hakoko na liki handaena꞉ hau na pilieke. Pukima꞉ homa꞉la꞉ hau pu hala꞉ somema꞉ta꞉ mo wanda꞉hali ka꞉nda꞉ peaasa꞉ popeke na piki haumanu na pu make I̱ homekee laa hone na wiki pa mo ka꞉la꞉ta꞉ pita꞉la꞉ hau make na pilieke. Pukima꞉ homa꞉la꞉ hau pu hala꞉ somema꞉ta꞉ mo wanda꞉hali manuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hoke hau peleme ekimanu yata꞉ puluekema꞉ hone na u halieke. Ipikita꞉ hoke haumanu pita꞉la꞉ ekina꞉ ta꞉na꞉ma꞉ na homiliepate pa mo ota꞉ haumanu pita꞉la꞉ ekina꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homilieke. Pukima꞉ homa꞉la꞉ hau pu hala꞉ somema꞉ta꞉ soka꞉la꞉ma꞉ na homilieke. Dia꞉me. Ipika꞉ hone tulao hao haasa꞉eki make hone ti lao haasa꞉eki make kutupa ipika꞉ kima꞉ na homeke Koda꞉ pa꞉ta꞉ yu wia haasa꞉eki make kutupiki haumanu pea꞉tiki pu haluekema꞉ta꞉ ana꞉na꞉ honkopu hao halieke.
Pukima꞉ homa꞉la꞉ hauta꞉ ota꞉ na paelieke. Mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea hala꞉la꞉ hauta꞉ wetepena꞉ paelieke. Kutupa da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pi ala꞉eki make wetepena꞉ta꞉ paelieke. Kutupa mo pita꞉la꞉eki manuna꞉ handa꞉la꞉ hau make wetepena꞉ paelieke. Do ekina꞉ yeke loa꞉me. Mo pita꞉la꞉eki manuna꞉ handoloma꞉eki make Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea haloloma꞉eki make ameta꞉ hosikima꞉ pitoloma꞉pate 10 pa wetepe hande ana꞉ pulu pa꞉la꞉ ota꞉ hau tieke epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ame do hosikima꞉ pitoloma꞉ ekita꞉ paelieke.
11 I̱ta꞉ wekisiki haowa꞉ dina꞉ta꞉ yaka pi loa꞉ ekimanu make puki yoka mea pomua꞉ ekimanu make yaka hone ua꞉ ekimanu make wekima꞉ pita꞉la꞉eki kone pua꞉pate ameta꞉ hali hata꞉ hande wekima꞉ pita꞉la꞉ hau manuta꞉ amba꞉ mina꞉pa꞉laowa꞉me. 12 Nikana꞉ma꞉ ame do hata꞉ handoloma꞉eki manuta꞉ pa mo ankupiki su̱a̱ta꞉na꞉ pa꞉ta꞉ handeke nono pitoloma꞉me. Kutu pitoloma꞉pate wetepe nina꞉ta꞉ ota꞉ leke popeleke wopu handa꞉ alualu pulumeke. Ameta꞉ hosikima꞉ handolopate wetepe nina꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ I̱ wopu handa꞉la꞉ tupa꞉ kone I̱ma꞉ make hau paeyao ota꞉ handulueke. 13 Kutu pulu pa꞉la꞉ natemanu epena꞉ yu wia hata꞉ ame do hande hau tepota꞉ pa pu hapeke ya꞉la꞉me. Dupa. Hone tulaasa꞉eki make ta꞉na꞉ma꞉ homa Koda꞉ pa꞉ta꞉ handeteke hala꞉eki make pukima꞉ homa꞉la꞉eki make do hau tepota꞉ pa pu hapeke ya꞉la꞉pate ota꞉ titina꞉ tumiki hau homeketa꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ekie.