14
Mo Holi Sipitidima꞉ kita꞉la꞉ ale manuna꞉ mandane pimanu
Koto ekina꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ hau puluekema꞉ honkopu hao hapa꞉peke. Kutupa mo Holi Sipitidima꞉ kita꞉la꞉ ekimanu muluekema꞉ hone wotu wia꞉peke ya꞉la꞉pate hande pa mo kita꞉la꞉eki homeke ma꞉nda꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea haloemena꞉ muluekema꞉ hone amba꞉la wia꞉pa꞉peke. Mo da ta꞉ta꞉na꞉ pi ala꞉ halima꞉ta꞉ haliweki pa꞉ta꞉ na ala꞉pate pa Koda꞉ pa꞉ta꞉ kone ala꞉me. Ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ pi na opita꞉la꞉ ekina꞉ yeke loa꞉me. Hande Sipitidina꞉ welema꞉ peaaso haena꞉ ala꞉pate mo a꞉mbao ula꞉ pimanu ala꞉me. Kutu pa꞉la꞉pate Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea hala꞉la꞉ halima꞉ta꞉ haliweki pa꞉ta꞉ la hala꞉la꞉me. Kutupa ipikana꞉ma꞉ pi la꞉ mea halea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo wanda꞉hali tamba꞉ mina꞉la꞉ pi make ika꞉ puki epeaasa꞉ pi make epekeeki pina꞉ sutiaasa꞉ pi make ala꞉me. Hande ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki pi ala꞉ halima꞉ta꞉ ipiki kone tamba꞉ mina꞉la꞉pate hande Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea hala꞉la꞉ halima꞉ta꞉ siosi wanda꞉hali paeyao tamba꞉ mina꞉la꞉me.
Iki paeyaoma꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki pi ala꞉eki pimika꞉na꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo polopate iki paeyaoma꞉ Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea hala꞉la꞉eki pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ta꞉na꞉ma꞉ wopu homulueke. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ iki ame̱le̱ mo da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki pi lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto pima꞉ta꞉ mo siosi wanda꞉hali tamba꞉ mina꞉ lena꞉ pa hali ma꞉nda꞉ma꞉ mo somena꞉ pi na la꞉ka꞉lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ mo siosi epeaasa꞉ hali na haliepate pa mo Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea hala꞉la꞉ halima꞉ pita꞉la꞉ ekita꞉ mo tamba꞉ mina꞉la꞉ hau tieke yelieke. Koto ekina꞉ kametitio. I̱ta꞉ iki pa꞉ta꞉ a꞉pa mo da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki pimanu kone loa꞉ka꞉na꞉ta꞉ ikita꞉ ekipa tamba꞉ muluepe. Dia꞉me. Iki na tamba꞉ mulueke. Koda꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ la kita꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ make handoloeki mandane ekimanu make iki pa꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea kulu poloeki ma꞉nda꞉ make pi walo poloeki ma꞉nda꞉ make kutupiki pimanu laa iki pa꞉ta꞉ loa꞉ka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ pilieke.
Hande tuli kanake soke yaapota꞉ pa ale yaapo ya꞉la꞉pate epeke tupa꞉ na lia꞉ka꞉na꞉ta꞉ e̱ ala꞉ ekita꞉ wotu na opulumeke. Kutupa hande bukanake lita꞉la꞉ halima꞉ anekema꞉ na lia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo haliweki a꞉nda꞉ puluekema꞉ epi amedama꞉ tikitiki yao halimipe. Koto tupa꞉ kone ikana꞉ma꞉ make mo da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pimanu alo hata꞉ Koda꞉na꞉ pi walemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ koto pi na opitolo hata꞉ teketa꞉ ekipa handa꞉ wiliepe. Ika꞉ aleme pita꞉ pa alupilieke. 10 Do kenke paeyao pa꞉ta꞉ da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki pimanu alemepate koto pi paeyao homeke ma꞉nda꞉ta꞉ pa hameke na alememe. Pi paeyaota꞉ teke ula꞉me. 11 Kutu pa꞉la꞉pate hande pi ala꞉ halina꞉ pita꞉ I̱ma꞉ na opua꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ ipikita꞉ da ma꞉nda꞉ nane hao a꞉pa hala꞉ halie hone ulueke. Kutupa ipikana꞉ma꞉ make I̱ta꞉ da ma꞉nda꞉ nane hao a꞉pa halo halie hone wilieke. 12 Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ mo Sipitidima꞉ kita꞉la꞉ ekimanu muluekema꞉ hone wopu peleme ekina꞉yeke kota꞉ mo hande siosi wanda꞉hali daena꞉ lapeke ekimanu ota꞉ titina꞉ epeke tupa꞉ mea puluekema꞉ honkopu hao hapa꞉peke.
13 Koto ekina꞉ mo da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pi lapeke ya꞉la꞉ somema꞉ta꞉ mo Sipitidima꞉ kita꞉la꞉ pi la꞉ka꞉lapeke ya꞉la꞉ hau make muluekema꞉ yeni pea꞉peke ya꞉la꞉me. 14 Do ekina꞉yeke loa꞉me. I̱ma꞉ mo da ta꞉ta꞉ piki pima꞉ yeni pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ yaka temokoma꞉ kone yeni pitolopate yaka honema꞉ na pitolome. 15 Koto ekina꞉ I̱ma꞉ta꞉ eki haumanu pulua꞉pe. Yaka temokoma꞉ yeni pulu polopate pa yaka honema꞉ make yeni pulueke. Emelita꞉ yaka temokoma꞉ lolo polopate pa yaka honema꞉ make lolueke. 16 Neketa꞉ pa naka꞉ temoko homekema꞉ da ta꞉ta꞉ piki pima꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi laa yeni pika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo iki ame̱le̱ pila꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ hande da ta꞉ta꞉ piki pi ale ekita꞉ na opiki hata꞉ta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ Aowe. Kutu pina꞉e laa ekipa opua lena꞉pe. 17 Neketa꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi alepateta꞉ mo halita꞉ na tamba꞉ mineleme.
18 Do hande da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pi ala꞉ hauta꞉ I̱ma꞉ alo ekima꞉ta꞉ iki paeyao ankulao halo ekina꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi alome. 19 Pate hande siosi wanda꞉hali mombeleme ekina꞉ hata꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi waluekema꞉ mo iki opua꞉peke ya꞉la꞉ pi doka꞉tiki yunki hata꞉manu homeke loluekema꞉ waleke wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pima꞉ ota꞉ hokulupeke 10 daoseni pimanu waluekema꞉ hone na wiki kiaalueke.
20 Kametitio. Ikana꞉ma꞉ wekisunuma꞉ witeleme hone leke wia na hapa꞉peke. Hoke hau pita꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ wekisunu leke hapeke ya꞉la꞉pate pa ika꞉ hone witeleme ekina꞉ta꞉ keileke wanda꞉hali hata꞉ witeleme hone leke wia꞉pa꞉peke. 21 Mo Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ta꞉ dupa
Tekehalima꞉ alota꞉ I̱ma꞉ mo mandane da ma꞉nda꞉ pi leke haliwekima꞉ aleme ekima꞉ make mo da ma꞉nda꞉ nane hao epeleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ yama꞉ do wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi loluepate pa kutupiki hau kone pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ yaka pi pa na opilimikie
laa wape pa꞉la꞉me. 22 Koto ekina꞉ mo Sipitidima꞉ kita꞉la꞉ da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pi ala꞉ ekita꞉ mo pi mineleme wanda꞉halina꞉eki dia꞉me. Pate Koda꞉ma꞉ mo pi na miki wanda꞉hali patehau pina꞉ ka꞉la꞉me. Kutu pa꞉la꞉pate hande Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea hala꞉la꞉ ekita꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ tombo ula꞉ ekita꞉ pi na miki wanda꞉halima꞉ opina꞉yeke na kiki pi mineleme wanda꞉halima꞉ opina꞉yeke ka꞉la꞉me.
23 Koto ekina꞉ mo siosi wanda꞉hali paeyaoma꞉ mombela pita꞉ paeyaoma꞉ da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pimanu lemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mandane pa a꞉pa haleme wanda꞉hali o pi na miki wanda꞉hali make honda꞉ pamba mo pi manuta꞉ opitolo hata꞉ ikana꞉ma꞉ Do wanda꞉halita꞉ keaaso alememe laa lelimikie. 24 Koto lolo pelemepate mo siosi wanda꞉hali paeyaoma꞉ Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea halelemeeki pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ pa a꞉pa pila꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ o pi na miki hali ma꞉nda꞉ma꞉ honda꞉ pamba pita꞉ kutupiki pi opitolo hata꞉ ipika꞉ hoke hau pa꞉la꞉ ekina꞉ hone wilieke. Kutupa mo la꞉ mea hala꞉la꞉ pi opitolo hata꞉ ipika꞉ hala꞉ ekita꞉ epekeeki make hokeeki make hone wilieke. 25 Koto ekina꞉ ipika꞉ a꞉mbao ula꞉ honemanu peneme yaeyeke handaata꞉ ipikana꞉ma꞉ panda꞉puniao Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pitolo hata꞉ Ota꞉ alememe. Koda꞉ta꞉ iki ame̱le̱ do pa꞉ta꞉ hala꞉me laa lelieke.
Siosi mombelemeeki pa꞉ta꞉ tiki tiki yao pulu pea꞉pekeeki
26 Ya kametitio. Eki haumanu pea꞉peke ya꞉la꞉pe. Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni puluekema꞉ mombelemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ hali homekema꞉ emeli lelieke. Kutupa hali ma꞉nda꞉ma꞉ pi walelieke. Kutupa hali ma꞉nda꞉ma꞉ Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ la hala꞉la꞉eki iki pa꞉ta꞉ la kilieke. Kutupa hali ma꞉nda꞉ma꞉ da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pi laa leliepate hali ma꞉nda꞉ma꞉ koto ala꞉ pi lekelieke. Kutu pea꞉peke ya꞉la꞉pate mo hau paeyaoma꞉ mo siosi wanda꞉hali epeaaluekema꞉ pimika꞉na꞉ta꞉ epelieke. 27 Mandane haliwekima꞉ da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pi loluekema꞉ hone pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ hali yaapo tepoma꞉ homeke lemeka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ pilieke. Ikana꞉ma꞉ mandake dina꞉ na lelimikie. Kutupa ika꞉ aleme pita꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ la꞉ka꞉lena꞉ ota꞉ lapeke ya꞉la꞉me. 28 Kutu pea꞉peke ya꞉la꞉pate mo pi la꞉ka꞉la꞉la꞉ hali na haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo momba꞉la pila꞉ pa꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki pima꞉ pi ma꞉nda꞉ na lelieke. Ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ honema꞉ kone Koda꞉ pa꞉ta꞉ homeke pi lelieke. 29 Koda꞉ma꞉ hala꞉la꞉eki mineleme hali yaapo tepoma꞉ta꞉ ika꞉ mineleme pimanu iki pa꞉ta꞉ la kia꞉peke ya꞉la꞉me. Kutupa opiteleme wanda꞉halima꞉ ika꞉ alemeeki opua honema꞉ mo ota꞉eki weilimikie. 30 Kutupa mo momba꞉la pila꞉ tukiki pa꞉ta꞉ pila꞉ hali homekema꞉ Koda꞉ma꞉ mo la hala꞉la꞉ pi ma꞉nda꞉ ipiki pa꞉ta꞉ a̱i̱ koto kone halea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo hande tiao pi wala꞉la꞉ halima꞉ lo naena꞉ loa꞉me. 31 Siosi wanda꞉halima꞉ opua minolo hata꞉ hone wopu wia honkopu hao haena꞉yeke iki paeyaoma꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ lo Koda꞉ma꞉ la kita꞉la꞉ pimanu wanda꞉hali pa꞉ta꞉ wala꞉peke ya꞉la꞉me. 32 Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea haleleme haliwekima꞉ta꞉ koto iki pa꞉ta꞉ ka꞉la꞉ hauta꞉ pa ika꞉ temokomanu handeteke hamena꞉e laa hone wia꞉peke ya꞉la꞉me. 33 Do ekina꞉yeke loa꞉me. Nikita꞉ meimei liao na hake pa yopu sembepelao hamonoyeke Koda꞉ma꞉ niki wi la꞉la꞉me.
Mo hande siosi wanda꞉hali mombolo hata꞉ pu haleme tupa꞉ 34 wanda꞉wekima꞉ta꞉ pi pi na leke pa pita꞉peke ya꞉la꞉me. Hande Lo Pi manuma꞉ wala꞉la꞉ tupa꞉ wanda꞉wekima꞉ta꞉ pi wala꞉peke na ya꞉la꞉ ekina꞉ ikita꞉ homu pea hao hapa꞉peke. 35 Wanda꞉wekima꞉ pi wala꞉la꞉ ekina꞉ pa lota꞉ puluekema꞉ hone pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ika꞉ da pa꞉ta꞉ pita꞉ kone ika꞉ halikititi pa꞉ta꞉ lota꞉ pea꞉peke aleo. Siosi wanda꞉hali paeyao momba꞉la pitina꞉ wanda꞉ma꞉ pi wala꞉la꞉ ekita꞉ ti na pilieke.
36 Kutaata꞉ Koda꞉na꞉ pita꞉ iki pa꞉ta꞉ kini pea opolo epeekepe o iki pa꞉ta꞉ homeke a꞉pa꞉la꞉pe. 37 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ I̱ta꞉ Koda꞉na꞉ pi walolo hali hata꞉ mo Holi Sipitidima꞉ kita꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ make amba꞉ molome hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto somema꞉ta꞉ do I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ wape polo ekita꞉ mo Tekehalima꞉ dupa꞉pe laa la꞉la꞉ ekie laa hone wina꞉ loa꞉me. 38 Kutu pea꞉peke ya꞉la꞉pate koto some epima꞉ do alo ekimanu na opia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ make mo halina꞉ pi na opua꞉pa꞉peke.
39 Koto ekina꞉ ya kametitio. Ikana꞉ma꞉ ota꞉ Koda꞉na꞉ pi waluekema꞉ honkopu hao hata꞉ kone pa mo da ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pimanu ala꞉ ekita꞉ ikana꞉ma꞉ sa꞉sa꞉ na pea꞉pa꞉peke. 40 Kutupa ika꞉ pitelemeeki paeyaota꞉ tiki tiki yao hata꞉ epeke tupa꞉ pea꞉pa꞉peke.