15
Yesu paa tiaeyekeeki
Ya kametitio. Ame I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ waloa꞉ Pi Seliapota꞉ ika꞉ hone u tiaaluekema꞉ alome. Koto pima꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ meata꞉ hone tulao honkopu hao hamina꞉ iki mea da꞉taala꞉me. Hande Pi Seliapota꞉ mo I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ waloa꞉ pi kone loa꞉me. Ikana꞉ma꞉ honkopu hao wopu miniki haemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto pima꞉ iki homaapa꞉na꞉ pa꞉ta꞉la꞉ milieke. Kota꞉ a꞉nda꞉ dia꞉ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ pi pa hameke opimika꞉ta꞉me.
Mo hande pi teke tieketa꞉ I̱ma꞉ mua꞉ pi kone iki pa꞉ta꞉ la kua꞉ ekita꞉ dupae. Ketisota꞉ nika꞉ hoke hauna꞉ homeekeme. Koto mo Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ tupa꞉ loa꞉me. Kutupa ipiki toko toopi ka꞉ka꞉na꞉ pa꞉ta꞉ lapa꞉ pimikipate hoto tepona꞉ Koda꞉ma꞉ ipikita꞉ paa mea tiaeyekeme. Kutu pieke ekimanu make mo Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ tupa꞉ piekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ Pida pa꞉ta꞉ pua ipika꞉ loke peneme yao walaata꞉ mo hande 12 aposolo haliweki pa꞉ta꞉ make pua waleekeme. Kutupa wetepena꞉ mo mandake pa꞉ta꞉ momba꞉la haleme nika꞉ kametiti 500manu pa꞉ta꞉ ipiki pua waleekeme. Mo hande haliwekita꞉ mandane ekita꞉ homemekepate mandane haliweki woputa꞉ pa hao halememe. Kutupa koto hoki naneta꞉ ipikita꞉ Dia꞉mesi pa꞉ta꞉ pua walaata꞉ mo aposolo haliweki paeyao pa꞉ta꞉ make paa pua waleekeme.
Ota꞉ wetepe naneta꞉ ipikita꞉ I̱ pa꞉ta꞉ kone a꞉pa walea꞉me. I̱ta꞉ hande mu hoeyaasa꞉ weki leke hano kone a꞉pa walea꞉me. Mo aposolo haliweki ame̱le̱ hata꞉ I̱ta꞉ ota꞉ hosiki halisiki halome. Koto biki muluekema꞉ epeke hali na haowa꞉me. I̱ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ siosi wanda꞉hali pa꞉ta꞉ tanda tieke haloa꞉ ekina꞉ loa꞉me. 10 Kutu pua꞉pate ame pa I̱ do halo ekita꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekima꞉ peaala꞉me. Kutupa koto ipikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ wele na piki paekie laa pi lapeke na ya꞉la꞉me. Dia꞉me. I̱ma꞉ta꞉ honkopu hao ipika꞉ e pokaaso hata꞉ mo hande aposolo haliweki paeyao kone wetepeaowa꞉me. Kutu pua꞉pate I̱ma꞉ ya kone na pua꞉me. Koda꞉na꞉ pa a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ pita꞉ peaeya꞉me. 11 Koto ekina꞉ I̱ma꞉ pua꞉ekipe o mo aposolo haliwekima꞉ pimiekipe pa mata꞉la꞉pate do walolo ekita꞉ niki paeyaoma꞉ waloloma꞉ ekita꞉ homeke kone kutupa ikana꞉ma꞉ opuata꞉ hone tulaalememe.
Niki paa tiaalo poloma꞉eki
12 Koto ekina꞉ Ketisota꞉ homeekepate Koda꞉ma꞉ paa mea tiaeyekeeki walo haloma꞉ ekina꞉ iki pa꞉ta꞉ haleme mandane haliwekima꞉ta꞉ Mo amba꞉ homemeke wanda꞉halita꞉ paa mea tiaapeke na ya꞉la꞉me la aleme ekita꞉ ekipeke alemepe. 13 Koto aleme ekita꞉ ota꞉ pi lemeka꞉na꞉ yoluta꞉ Koda꞉ma꞉ make Ketiso na mea tiaalo pia꞉me. 14 Kutupa make Ketisota꞉ na mea tiaeya꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ nikana꞉ma꞉ pi ma꞉nda꞉ wala꞉peke na yolo pia꞉me. Kutupa ikana꞉ma꞉ make ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulaapeke na yolo pia꞉me. 15 Kutupa niki make Koda꞉ma꞉ Ketiso paa mea tiaeyekeeki walomeke handaata꞉ yayapiki pi aloma꞉ haliweki halo puma꞉me. Do ekina꞉yeke loa꞉me. Koda꞉ma꞉ homemeke wanda꞉hali paa na mea tiaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Ketiso make na mea tiaalo pia꞉me. 16 Amba꞉ homemeke wanda꞉halita꞉ Koda꞉ma꞉ paa na mea tiaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Ketiso make Koda꞉ma꞉ paa na mea tiaalo pia꞉me. 17 Kutupa Ketiso paa na mea tiaeya꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ ika꞉ hone tulaaleme ekita꞉ pa aleme handolo pia꞉me. Kutupa ika꞉ hoke haumanu make paa ulu pia꞉me. 18 Kutupa Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulao hao homemeke wanda꞉hali make ota꞉ alu pulu pimime. 19 Nika꞉ Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulao hata꞉ handeteke haloma꞉ ekita꞉ do kenkena꞉ haloma꞉eki homeke yoluta꞉ kota꞉ mo a꞉ta꞉ma꞉ homeleme wanda꞉halima꞉ta꞉ niki pa꞉ta꞉ amba꞉la a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉peke aleo.
20 Kutu pulu pia꞉pate kotoeki dia꞉me. Ota꞉eki dupae. Ketisota꞉ homeekepate Koda꞉ma꞉ paa mea tiaeyekeme. Puki napeke ne tupa꞉ Ketisota꞉ amba꞉ titina꞉ mea tiaeyeke halie. 21 Homa꞉la꞉ ekita꞉ hali homeke pa꞉ta꞉ epeeke tupa꞉ kota꞉ homaa paa tiaalo poloma꞉eki make hali homeke pa꞉ta꞉ epeekeme. 22 Kota꞉ mo A꞉da꞉ma꞉na꞉ tapake wanda꞉hali paeyaota꞉ homeleme tupa꞉ pa mo Ketisona꞉ tapake wanda꞉halita꞉ Koda꞉ma꞉ paa mea tiaalieke. 23 Kutu piliepate pa Koda꞉ma꞉ lelie natena꞉ kone paa tiaalieke. Dupae. Hande puki napeke ne tupa꞉ Ketiso titina꞉e. Kutupa wetepena꞉ mo Ketisona꞉ ipilie natena꞉ta꞉ ipika꞉ wanda꞉hali mea tiaalieke. 24 Kutu pilie dina꞉ta꞉ mo paeyaalo pa꞉la꞉eki pilieke. Ketisoma꞉ta꞉ mo handeteke haleme haliweki paeyaoma꞉ piteleme ekimanu make mo you haliweki paeyaoma꞉ piteleme ekimanu make wele piteleme ekimanu paeyao make ipikana꞉ma꞉ paeyao bepolaota꞉ hande Kilu Tumbuao Hala꞉ ekita꞉ ipika꞉ Ateke Koda꞉ pa꞉ta꞉ mea halieke. 25 Do ekina꞉yeke loa꞉me. Ipika꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki haliweki paeyao kone ana꞉na꞉ lu tombuao haluekema꞉ta꞉ Ketisota꞉ ota꞉ you hali hapeke ya꞉la꞉me. 26 Kutupata꞉ ipika꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki alemanu lu paeyaaso hata꞉ta꞉ mo ota꞉ homa꞉la꞉eki kone ipikana꞉ma꞉ bepolaaso hata꞉ paeyaalieke. 27 Kota꞉ mo Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ ekita꞉ dupa. Ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao ipika꞉ anke oto pa꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ mea wiaala꞉me laa wape pa꞉la꞉me. Do Koda꞉ma꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao Ketisona꞉ anke oto pa꞉ta꞉ mea wiaala꞉me la꞉la꞉ ekita꞉ pa Koda꞉ kone Ketisona꞉ anke oto pa꞉ta꞉ wiala꞉ ekina꞉ na la꞉la꞉me hone witoloma꞉me. 28 Dia꞉me. Ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao Ketisoma꞉ kilu tombuao hata꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ kone Eiyeke hata꞉ mo ipika꞉ anke oto pa꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao mea wiaeyeke Koda꞉ pa꞉ta꞉ ipiki kone oto pa꞉ta꞉ halieke. Kutu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ ota꞉ paeyao tapao manda hata꞉ ota꞉ kilu tombuao halieke.
29 Pate Paa na tiaalumekee lemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mandane wanda꞉halima꞉ta꞉ mo amba꞉ homemeke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ bapitaisi piteleme hauta꞉ eki puluekema꞉ koto hau pitelemepe. Amba꞉ homemeke wanda꞉hali paa mea tiaapeke na ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo wanda꞉halima꞉ta꞉ amba꞉ homemeke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ ekipeke bapitaisi hau pitelemepe. 30 Kutupa niki make pa ekipeke nika꞉ loke ota꞉ hoeyaalo pa꞉la꞉ alemanu pa꞉ta꞉ hao haloma꞉pe. 31 Ya kametitio. Homa꞉la꞉ ekita꞉ nate paeyao I̱ pa꞉ta꞉ a꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me. Dota꞉ pa yapa꞉piki pi alope. Dia꞉me. Nika꞉ Tekehali Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ ta꞉ma꞉ni pea haloma꞉ ekina꞉ I̱ma꞉ ika꞉ pi laaso hata꞉ pitolo tupa꞉ do alo pi make ota꞉ekie alome. 32 I̱ma꞉ do Epesese da pa꞉ta꞉ hata꞉ mandane sayalemanu pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ piki nono pua꞉ ekima꞉ta꞉ kota꞉ koto pua꞉ ekima꞉ta꞉ I̱ ekipa tamba꞉ miliepe. Pate amba꞉ homemeke wanda꞉hali paa mea tiaapeke na yea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo
Belia tuneke homolo poloma꞉ ekina꞉ta꞉ kota꞉ ame ne ikali naa keamana꞉ pipe laa
lo haleme ekina꞉ niki make lapeke ya꞉la꞉me.
33 Makeaasa꞉eki na opua꞉pa꞉peke. Hoke wanda꞉hali ame̱le̱ pomuma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nika꞉ epeke hau pitoloma꞉eki hoeyaapeke ya꞉la꞉me. 34 Ika꞉ hoke hau piteleme ekimanu mina꞉pa꞉lao ika꞉ hone tiki tiki yao epeke tupa꞉ paa hapa꞉peke. Iki pa꞉ta꞉ haleme mandane wanda꞉hali manuma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ hau na handelememe. Do alo ekina꞉ta꞉ yaala꞉ma꞉ homaamina꞉ alome.
Nika꞉ paa tiaalo poloma꞉ loke
35 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ dupa lota꞉ pilieke. Homa꞉la꞉ wanda꞉halina꞉ paa mea tiaake hauta꞉ ekipape o pa ekipiki loke halimipe laa lota꞉ pilieke. 36 Neketa꞉ hone na wiki someo. Wae ale homeke kenkena꞉ pa nokepea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ aeyeke homaata꞉ paa opilieke. 37 Kutupa kenkena꞉ noka꞉pele aleta꞉ pa wae alesiki noka꞉pilipikie. Palaowa wae alesiki o wae alesiki ma꞉nda꞉pe mata꞉la꞉pate hande opolo pa꞉la꞉ ekita꞉ na noka꞉peleme. 38 Hande wae ale sikita꞉ opolo pa꞉la꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ hone pa꞉la꞉ ekina꞉ peaasa꞉me. Mo wae ale ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pikieki manuna꞉ opolo pa꞉la꞉eki make ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ peaasa꞉me.
39 Kutupa do kenkena꞉ da꞉ta hala꞉eki manuna꞉ loke mindikita꞉ homeke tupa꞉ dia꞉me. Wanda꞉halina꞉eki ta꞉ta꞉ pa꞉la꞉me. Kutupa ma꞉na꞉ yeti ba ta꞉peli manuna꞉eki ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pa꞉la꞉me.
40 Kutupa ya nane alemanu make kenke nane alemanu make halememe. Oli ya nane ale manuna꞉ seliapo piki au la꞉la꞉ ekimanu ta꞉ta꞉ pa꞉la꞉me. Kutupa kenke nane ale manuna꞉ seliapo piki au la꞉la꞉ ekimanu make ta꞉ta꞉ pa꞉la꞉me. 41 Oli nateta꞉ ipika꞉ au la꞉la꞉eki ta꞉ta꞉ pa꞉la꞉me. Kutupa oli sumba꞉na꞉eki make oli hombulanka꞉ manuna꞉eki make ta꞉ta꞉ pa꞉la꞉me. Kutupa make oli hombulanka꞉ manuna꞉ au lelemeeki make ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pa꞉la꞉me.
42 Kutupa mo hande homemeke wanda꞉hali paa mea tiaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto tupa꞉ kone halumeke. Hali toko hoitolo haena꞉ homa꞉la꞉ ale ula꞉me. Paa mea tiaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ homa꞉peke na ya꞉la꞉eki halieke. 43 Hoitolo haena꞉ta꞉ pa hoke alema꞉ handaata꞉ honkopu na hao wita꞉la꞉pate kone paa mea tiaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ epekeeki hata꞉ honkopu hao halieke. 44 Hoitolo haena꞉ta꞉ kenke loke homeke ya꞉la꞉pate paa mea tiaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ pa epeke temokona꞉eki halieke. Do kenkena꞉ loke mindiki hala꞉ tupa꞉ kota꞉ pa mo epeke epeke temokona꞉eki make ota꞉ halieke. 45 Mo Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ ekita꞉ dupa. Amba꞉ titina꞉ hali A꞉da꞉ma꞉ta꞉ wepia da꞉ta haena꞉ leeke halie wape pa꞉la꞉pate pa mo wetepe nane A꞉da꞉ma꞉ta꞉ mo deto haena꞉ la꞉la꞉ Temokoe. 46 Epeke temokona꞉eki amba꞉la haena꞉ la꞉la꞉ eki dia꞉me. Do kenke loke amba꞉la haena꞉ laata꞉ mo epeke temokona꞉ ekita꞉ wetepena꞉e. 47 Titina꞉ A꞉da꞉ma꞉ta꞉ kenke dokoloma꞉ wepia haena꞉ leeke halie. Namba 2 A꞉da꞉ma꞉ta꞉ hepeni nane hao epeeke halie. 48 Do kenkena꞉ wanda꞉halita꞉ hande kenkena꞉ wepia haena꞉ leeke halima꞉ handelememe. Kutupa mo hepeni nane halo peleme wanda꞉halita꞉ hande hepeni nane hao epeeke halima꞉ handoloma꞉me. 49 Ameta꞉ nikana꞉ma꞉ hande kenkema꞉ wepia haena꞉ leeke halima꞉ handoloma꞉ tupa꞉ kota꞉ wetepena꞉ mo hepeni nane hao epeeke halima꞉ handulumeke.
50 Kametitio. Do ekina꞉ alome. Loke mindiki wema꞉ wa꞉pa꞉la꞉ ekita꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki pa꞉ta꞉ pua hapeke na ya꞉la꞉me. Kutupa homa꞉peke ya꞉la꞉ ekita꞉ deto hala꞉eki mea꞉peke na ya꞉la꞉me.
51 Do la kitoloma꞉ a꞉mbaasa꞉ pita꞉ opua꞉pe. Niki paeyao ota꞉ na homolo poloma꞉pate pa mo paeyaaso haena꞉ la꞉la꞉ ekina꞉ bu kanake litolo haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ 52 nikita꞉ leke handu handu pita꞉la꞉ tupa꞉ kuta kone wonu pila halumeke. Hande bu kanake lia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ homemeke wanda꞉halita꞉ mea tiao paa na homolo peleme wanda꞉hali halimikie. Kutupa niki paeyao wonu pila halumeke. 53 Do alu pea꞉peke loketa꞉ topo pitolo hata꞉ pa mo hao hala꞉ ekima꞉ yamilieke. Kutupa do homo hala꞉ ekita꞉ topo pitolo hata꞉ pa mo deto hala꞉ ekima꞉ yamilieke. 54 Koto ekina꞉ mo alu pea꞉peke ekita꞉ pa mo hao hala꞉ ekima꞉ yamia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kutupa mo homo hala꞉ ekita꞉ pa mo deto hala꞉ ekima꞉ yamia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ yaalieke. Dupa.
Homo hala꞉ ekita꞉ ota꞉ hoeya꞉ la꞉pa pa꞉la꞉me. Koda꞉na꞉ bepolaasa꞉ ekita꞉ ota꞉ bepola꞉pa pa꞉la꞉me.
55 Homa꞉la꞉ekio. Naka꞉ wanda꞉hali pa homao bepolaalo pa꞉la꞉ ekita꞉ handope.
Homa꞉la꞉ekio. Naka꞉ tanda peao homaaluekema꞉ wele peaasa꞉ ekita꞉ handope
laa wape pa꞉la꞉me. 56 Homa꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ ipika꞉ tanda peao homaaluekema꞉ wele peaasa꞉ ekita꞉ hoke hau pita꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ yama꞉ mu hala꞉me. Kutupa hoke hau pita꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ ipika꞉ wele peaasa꞉ ekita꞉ mo hande Lo Pimanu pa꞉ta꞉ yama꞉ mu hala꞉me. 57 Kutu pita꞉la꞉pate nikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi lomana꞉e. Ipikana꞉ma꞉ mo Tekehali Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ yama꞉ mo tombuao bepolaeyekeeki niki pa꞉ta꞉ ku hala꞉me.
58 Koto ekina꞉ ota꞉ ya kametonuo. Da̱o̱la hata꞉ taka꞉lao hapa꞉peke. Tekehalina꞉ e pokaaseme ekita꞉ nate wotu pokaatiki pu hapa꞉peke. Pa ekipeke mo Tekehalina꞉ e pokaaseme ekita꞉ ota꞉ homekesiki kone na alupea꞉peke ya꞉leke handa loa꞉me.