5
Kenke hau bepolaloma꞉eki
Ma꞉nda꞉ epima꞉ Yesuta꞉ Ketisoe laa hone tulaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikita꞉ Koda꞉na꞉ eiyeke hala꞉me. Kutupa ma꞉nda꞉ epima꞉ ateke pa꞉ta꞉ pukima꞉ homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ eiyeke make pukima꞉ homa꞉la꞉me. Nikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo make ipika꞉ pi ula꞉ ekimanu opua pu haloma꞉ ekita꞉ kota꞉ kotota꞉ ipika꞉ wekiwandiki make pukima꞉ homoloma꞉me laa pa handoloma꞉me. Nika꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homoloma꞉ ekima꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ pi ula꞉eki opua pitoloma꞉eki konee. Kutupa ipika꞉ mana꞉ pi manuma꞉ta꞉ niki ka꞉nda꞉ na peaasa꞉me. Paa ekipeke Koda꞉na꞉ wekiwandiki paeyaoma꞉ta꞉ do kenke hauta꞉ ota꞉ ana꞉na꞉ bepolapeke ya꞉la꞉me. Kutupa nika꞉ hone tulaaloma꞉ ekima꞉ta꞉ do kenkena꞉ hau bepolatia pu haloma꞉me. Kota꞉ epima꞉ do kenkena꞉ hau bepolaapeke ya꞉la꞉pe. Mo Yesuta꞉ Koda꞉na꞉ Eiyekee laa hone tulaasa꞉ somema꞉ homekee.
Yesu Ketisona꞉ wekitisimanu
Yesu Ketisota꞉ mo ikalima꞉ bapitaisi pita꞉la꞉ hauna꞉ make ipika꞉ we holo pieke hauna꞉ make epeekeme. Ipikita꞉ mo ikalina꞉ hau homekena꞉ na epeekepate pa mo ikali pita꞉ we yaapo telipuna꞉na꞉ epeekeme. Kutupa mo Sipitidima꞉ kone peneme yaasota꞉ do hauta꞉ ota꞉ekie laa ala꞉me. Pa ekipeke mo Sipitidita꞉ ota꞉ ekie. Do ekina꞉ wekitisi haasa꞉eki manuta꞉ tepoe. Mo Sipitidi make mo ikali make mo we make koto hau tepoma꞉ta꞉ homeke peneme yaasa꞉ pi kone alememe. Nikana꞉ma꞉ta꞉ do kenke halina꞉ peneme yao ala꞉ pi hone tulao haloma꞉pate pa Koda꞉na꞉ peneme yaasa꞉ pita꞉ ota꞉ honkopu wotu hala꞉me. Kutupa ipika꞉ peneme yaasa꞉ pita꞉ ipika꞉ Eiyekena꞉ alo hata꞉ la꞉la꞉me. 10 Koto ekina꞉ ma꞉nda꞉ epima꞉ mo Koda꞉na꞉ Eiyeke pa꞉ta꞉ hone tulaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto mo Eiyekena꞉ alo hata꞉ peneme yaasa꞉ pita꞉ ipika꞉ puki pa꞉ta꞉ ula꞉me. Pate ma꞉nda꞉ epima꞉ a꞉nda꞉ Koda꞉ma꞉ leeke ekimanu pa꞉ta꞉ hone na tulaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ Koda꞉ta꞉ yayapiki pi ala꞉ somee ala꞉me. Pa ekipeke koto somema꞉ta꞉ mo Koda꞉ma꞉ ipika꞉ Eiyekena꞉ alo hata꞉ la꞉la꞉eki hone na tulaala꞉me loa꞉me. 11 Mo peneme yao ala꞉ pita꞉ doe. Koda꞉ma꞉ta꞉ niki pa꞉ta꞉ da꞉taa hao hala꞉eki ka꞉la꞉me. Kutupa do da꞉ta꞉la꞉ ekina꞉ teketa꞉ ipika꞉ Eiyekee. 12 Ma꞉nda꞉ epima꞉ mo Eiyeke ma̱꞉na꞉la꞉ someta꞉ kota꞉ mo da꞉ta꞉la꞉eki u hala꞉pate pa mo Koda꞉na꞉ Eiyeke na ma̱꞉na꞉la꞉ some ipikita꞉ da꞉ta꞉la꞉eki na wia hala꞉me.
Da꞉taa hao hala꞉eki
13 I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ do laaso ekita꞉ mo da꞉ta꞉la꞉eki ikana꞉ma꞉ amba꞉ melememe laa hone uemena꞉yeke pitolome. Koto mo Koda꞉na꞉ Eiyeke pa꞉ta꞉ hone tulaaseme wanda꞉hali iki pa꞉ta꞉ loa꞉me 14 Nikita꞉ Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ honkopu mo̱loma꞉me. Pa ekipeke mo nikana꞉ma꞉ ipika꞉ hone pa꞉la꞉ ekina꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ honke loma꞉ka꞉na꞉ta꞉ ota꞉ opita꞉la꞉me laa nika꞉ hone uluma꞉me. 15 Nikana꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ honke la꞉tiki pu haloma꞉eki manuta꞉ ota꞉ opu hala꞉me hone ula꞉me. Kutupa koto ekita꞉ ota꞉ ekie laa hone uma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alemanu honke la꞉tiki pitolo hata꞉ ku hala꞉me hone uluma꞉me.
16 Iki ame̱le̱ homekema꞉ ipika꞉ hamekema꞉ mo homena꞉ na la꞉la꞉ hoke hau ma꞉nda꞉ pita꞉la꞉eki handea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo somena꞉eki Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni peaapeke ya꞉la꞉me. Kutupa Koda꞉ma꞉ ipiki da꞉taena꞉ lelieke. Koto hauta꞉ pa mo homena꞉ lapeke na ya꞉la꞉ hoke hau pu haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ loa꞉me. Pate mo homa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ hatuku polo pa꞉la꞉ hoke hauta꞉ ta꞉ta꞉ ma꞉nda꞉e. Koto hauna꞉ I̱ma꞉ta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pea꞉peke laa na loa꞉me. 17 Tikitiki na piki hau pita꞉la꞉eki paeyaota꞉ hoke haue. Pate mo homa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ na hatuku pula꞉ hoke hau make ula꞉me.
18 Nikana꞉ma꞉ mo Koda꞉na꞉ weki wandikima꞉ta꞉ hoke hau pa na pitolo ombu hala꞉me laa hone uluma꞉me. Pa ekipeke mo Koda꞉na꞉ Eiyekema꞉ iki handeteke hala꞉me ekita꞉ mo Hoke Temokoma꞉ iki hoeyaapeke na ya꞉la꞉me. 19 Do kenketa꞉ mo Hoke Temokoma꞉ kilu tombuao hala꞉pate pa nikita꞉ Koda꞉na꞉eki haloma꞉me laa hone uluma꞉me.
20 Nika꞉ hone uluma꞉ ekita꞉ mo Koda꞉na꞉ Eiyeketa꞉ niki hone lenkipa wita꞉la꞉eki kulu a꞉pa꞉la꞉me. Pa ekipeke nikana꞉ma꞉ mo ota꞉ Koda꞉ hone ulu poloma꞉ tupa꞉ pa꞉la꞉me. Ipiki ame̱le̱ hone homeke witolo hata꞉ pa ipika꞉ Eiyeke Yesu Ketiso kone hone homeke wia haloma꞉me. Ipikita꞉ mo ota꞉ Koda꞉e. Kutupa ipikita꞉ deto hala꞉ ekina꞉ tekee. 21 Yaka wekiwandikio. Mo yayapiki koda꞉manu teke pa꞉ta꞉ na hapa꞉peke.