4
Mo ota꞉ Sipitidi pita꞉ yayapiki sipitidimanu
Yaka pukipiki ta꞉ma꞉ni sunuo. Mo Koda꞉na꞉ Sipitidi moloma꞉me aleme wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ hone na tulaake pa ika꞉ ekita꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yama꞉ a꞉pa꞉la꞉pe laa amba꞉la handaa handa꞉pa꞉peke. Pa ekipeke mo makeaaso potopede hali paeyaota꞉ mo kenke honiki paeyao pa꞉ta꞉ pelemeke loa꞉me. Dota꞉ ota꞉ Koda꞉na꞉ Sipitidi ya꞉ka꞉ta꞉me laa handa꞉ ulu peleme tupa꞉ta꞉ dupae. Ma꞉nda꞉ epima꞉ a꞉nda꞉ Yesu Ketisota꞉ do kenke pa꞉ta꞉ ota꞉ hali a꞉pa hayekeme laa lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ mo Koda꞉ pa꞉ta꞉ yama꞉ ipula꞉ Sipitidi pila꞉mee. Pate ma꞉nda꞉ epima꞉ Yesuta꞉ kotoeki na pa꞉la꞉me lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ mo Koda꞉ pa꞉ta꞉ yama꞉ ipula꞉ Sipitidi na pila꞉me. Koto some pa꞉ta꞉ pila꞉ sipitidita꞉ mo Ketisona꞉ a꞉nda꞉ tunkiliki some pa꞉ta꞉ yama꞉ a꞉pa꞉la꞉me. Koto ekita꞉ ipiliekee laata꞉ ika꞉ amba꞉ koto opimitaa. Kutupa ameta꞉ do kenkena꞉ amba꞉ koto a꞉pa꞉la꞉taa.
Pate yaka wekiwandikio. Ikita꞉ Koda꞉na꞉ ekie. Kutupa mo makeaaso potopede manuta꞉ amba꞉ bepolalememe. Pa ekipeke mo iki pa꞉ta꞉ pila꞉ Sipitidita꞉ do kenkena꞉ wanda꞉hali tukiki pa꞉ta꞉ pila꞉ sipitidi tupa꞉ dia꞉me. Iki pa꞉ta꞉ pila꞉ Sipitidita꞉ wele wopu pikieki pileke loa꞉me. Hande makeaasa꞉ potopede manuma꞉ta꞉ do kenkena꞉ hau manuna꞉ pi hotu halememe. Koto ekina꞉ mo kenke hauna꞉ tapakema꞉ta꞉ do kenke hauna꞉ tapake haleme ekiyalo koto pi opu halememe. Koto pa꞉la꞉pate nikita꞉ Koda꞉na꞉eki haloma꞉me. Kutupa Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone ula꞉ tapakema꞉ta꞉ nika꞉ pi opu halememe. Pate Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone na ula꞉ tapakema꞉ta꞉ nika꞉ pi na opilimikie. Kota꞉ koto hau manuma꞉ta꞉ mo ota꞉ ekina꞉ Sipitidi ya꞉ka꞉ta꞉me laa make mo yayapiki ekina꞉ sipitidi ya꞉ka꞉ta꞉me laa make nikana꞉ma꞉ ana꞉na꞉ tekili pea handa꞉ u hapa꞉peke ya꞉la꞉me.
Koda꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki
Yaka ta꞉ma꞉ni tonuo. Nikana꞉ma꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉ alualu pu hamana꞉e. Pa ekipeke mo pukima꞉ homa꞉la꞉ hauna꞉ teketa꞉ Koda꞉e. Ma꞉nda꞉ epima꞉ pukima꞉ homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikita꞉ Koda꞉na꞉ eiyeke hala꞉ make Koda꞉ handa꞉la꞉me. Ma꞉nda꞉ epima꞉ pukima꞉ na homo haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikita꞉ Koda꞉ na handa꞉la꞉me. Pa ekipeke Koda꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ekie. Kutupa Koda꞉ma꞉ ipika꞉ Weki homeke do kenkena꞉ tapaala꞉ ekima꞉ta꞉ ipika꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki peneme yaala꞉me. Nikana꞉ma꞉ mo weki pa꞉ta꞉ yama꞉ da꞉ta꞉la꞉eki miomono yeke pa꞉la꞉mee. 10 Pukima꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ dupae. Nikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homomeke handa dia꞉ya꞉la꞉pate pa ipikana꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo hata꞉ ipika꞉ weki tapaala꞉ ekima꞉ta꞉ nika꞉ hoke hau paeyao paeyawala꞉me.
11 Yaka ta꞉ma꞉ni tonuo. Koda꞉ma꞉ nikita꞉ koto tupa꞉ pukima꞉ homo haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nikana꞉ma꞉ make ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉ alualu pu hapa꞉peke aleo. 12 Homekesiki ma꞉nda꞉ma꞉ Koda꞉ na handa꞉la꞉pate pa nikana꞉ma꞉ a꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉ alualu pu homoma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ta꞉ niki ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea hata꞉ ipika꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ niki pa꞉ta꞉ tikitiki yao pitaala꞉me.
13 Nikita꞉ Koda꞉ ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea haloma꞉ make ipikita꞉ niki ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea hala꞉ ekita꞉ nikana꞉ma꞉ hone uluma꞉me. Pa ekipeke ipikana꞉ma꞉ta꞉ niki pa꞉ta꞉ ipika꞉ Sipitidi ka꞉la꞉mee. 14 Kutupa nikana꞉ma꞉ handoloma꞉ ekita꞉ pa mo Atekema꞉ ipika꞉ Eiyeketa꞉ do kenke wanda꞉halina꞉ pa꞉ta꞉la꞉la꞉ some tapaala꞉me laa ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ la hala꞉tiki pu haloma꞉me. 15 Ma꞉nda꞉ epima꞉ Yesuta꞉ Koda꞉na꞉ Eiyekee lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ Koda꞉ yaapo ta꞉ma꞉ni pea hala꞉ make Koda꞉ta꞉ ipiki yaapo ta꞉ma꞉ni pea hala꞉me. 16 Kutupa mo Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ nikana꞉ma꞉ hone witolo hata꞉ hone tulaaloma꞉me.
Koda꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ekie. Koto ekina꞉ ma꞉nda꞉ epita꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ Koda꞉ yaapo ta꞉ma꞉ni pea hala꞉me. Kutupa Koda꞉ta꞉ ipiki yaapo ta꞉ma꞉ni pea hala꞉me. 17 Nikana꞉ma꞉ mo Pi Yokaalu Pilie Natena꞉ta꞉ pa honkopu hao halo poluekema꞉ yeketa꞉ mo pukima꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ niki pa꞉ta꞉ ankulao pitaala꞉me. Kutupa nikana꞉ma꞉ miniki halumekee. Pa ekipeke nika꞉ do kenkena꞉ hao peoloma꞉ ekita꞉ mo Ketisona꞉ ekima꞉ kone handa꞉leke loa꞉me. 18 Pukima꞉ homa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ta꞉ paala꞉ pa꞉la꞉eki na ula꞉me. Ota꞉ tikitiki piki pukima꞉ homa꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ mo paala꞉ pa꞉la꞉eki pendulu baasa꞉me. Koto ekina꞉ ma꞉nda꞉ epi paala꞉ma꞉ homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo pukima꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ ipiki pa꞉ta꞉ tikitiki yao na pitaala꞉me. Pa ekipeke paala꞉ pa꞉la꞉ ekita꞉ mo hoke yenki pa꞉ta꞉ apa꞉taleke loa꞉me. 19 Koda꞉ma꞉ta꞉ niki amba꞉la pukima꞉ homeeke handaa nikana꞉ma꞉ make pukima꞉ homo haloma꞉me. 20 Kota꞉ ma꞉nda꞉ epima꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolome alo hata꞉ kone ipika꞉ kame honditi pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ yayapiki pi ala꞉ somee. Pa ekipeke mo ipika꞉ lekema꞉ handa꞉la꞉ kameta꞉ pukima꞉ na homolo haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ipika꞉ lekema꞉ na handa꞉la꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ make pukima꞉ homa꞉peke na ya꞉la꞉me. 21 Mo hande Ketisoma꞉ niki pa꞉ta꞉ ka꞉la꞉ pi ula꞉ ekita꞉ dupae. Ma꞉nda꞉ epima꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ mo ipika꞉ kame pa꞉ta꞉ make pukima꞉ homa꞉peke ya꞉la꞉me la la꞉la꞉me.