5
Yesuma꞉ Bedeseda ikali pa꞉ta꞉ hali mea tiaeyekeeki
Koto hau piekeeki hoki naneta꞉ mo Diu wanda꞉halima꞉ yeni puluekema꞉ ne mieke nate ma꞉nda꞉ epeeke dina꞉ta꞉ Yesu make Diutuseleme nane peekeme. Mo Diutuseleme da pa꞉ta꞉ta꞉ hande Sipisipi Pota꞉ Kake nepoko pa꞉ta꞉ tunkula꞉pa pila꞉ ikali kendo ula꞉me. Hibulu pi laa mo ikali bikita꞉ Bedeseda lo halememe. Koto ikali nepoko pa꞉ta꞉ta꞉ tu peaasa꞉ da yunki hata꞉ hala꞉me. Koto dasunu pa꞉ta꞉ta꞉ yeni haemeke wanda꞉hali wopu haemekeme. Leke holupiki wanda꞉hali make anke hoke wanda꞉hali make kiki anke tindipa tindipa pea꞉peke na yeke wanda꞉hali make koto pa꞉ta꞉ haemekeme. Koto wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ mo hande ikalita꞉ la꞉ma꞉ la꞉ma꞉ pina꞉yeke handeteke hatiki pimikime. Do ekina꞉yeke pimikime. Hoto ma꞉nda꞉ta꞉ Tekehalina꞉ enisolo halima꞉ hola꞉pa꞉niao a꞉pa mo hande ikali tapa꞉tiaeyekeme. Koto hoki naneta꞉ mo ikali pa꞉ta꞉ titina꞉ amba꞉la honda꞉ pambilia꞉ halina꞉ yenita꞉ tandelelieke. Koto pa꞉ta꞉ hayeke hali ma꞉nda꞉ta꞉ ipika꞉ yeni hayeke bapita꞉ 38 bapimanu amba꞉ yapeekeme. Yesuma꞉ koto pa꞉ta꞉ mo hali pelia hake wiekeeki handaata꞉ ipika꞉ yeni hapa wina꞉ bapi wopu yapeekeeki make hone wiekeme. Koto ekina꞉ ipikana꞉ma꞉ mo hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ honema꞉ta꞉ naka꞉ yeni tandelena꞉ hone witelepe leekeme.
Mo yeni hapa wieke halima꞉ Yesuna꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Aneke halio. Mo ikali tapa꞉tiatia pita꞉la꞉ natena꞉ I̱ mea miniliao ikali pa꞉ta꞉ hatuku pua꞉peke hali dia꞉me. Koto ekina꞉ ya kone pu pitua꞉ka꞉na꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ I̱ wetepeao yapilieke leekeme.
Yesuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Tiao naka꞉ yapa꞉ta꞉ mea mina anke lopao pue leekeme. Kota꞉ koto kone mo hande halita꞉ epeke loke haota꞉ ipika꞉ yapa꞉ta꞉ mea mina anke lopao peekeme.
Koto hau pieke ekita꞉ Hoto Pila꞉ Natena꞉ pieke handaa 10 mo Diu haliwekima꞉ koto yeni tandelaeyeke hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Do Hoto Pila꞉ Natena꞉ naka꞉ yapa꞉ta꞉ mea mina puli ekita꞉ pi ula꞉eki yambololo piteleme lemekeme. 11 Kota꞉ mo halima꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Ya yeni tandelaeya꞉ halima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ yapa꞉ta꞉ mea mina anke lopao pua꞉peke lea꞉me leekeme. 12 Mo haliwekima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Neke pa꞉ta꞉ naka꞉ yapa꞉ta꞉ mea mina pua꞉peke lea꞉ halita꞉ epipe lemekepate 13 mo yeni tandelaeyeke halima꞉ make Yesu na handeekeme. Pa ekipeke wanda꞉hali wopu koto pa꞉ta꞉ mombelemeke handa Yesu amba꞉ peekeme.
14 Wetepena꞉ mo tembolo da tukiki pa꞉ta꞉ Yesuma꞉ hande hali handa꞉ wia alota꞉ Handa꞉e. Ame neketa꞉ epeke loke haleme. Hoke hau paa na pea꞉peke. Neke pa꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homa꞉la꞉ hau tieke a꞉paama꞉na꞉ loa꞉me leekeme. 15 Koto leekeeki opua hande hali mina꞉pa꞉lao pua mo Diu haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ya yeni tandelaeya꞉ halita꞉ Yesue leekeme. 16 Kota꞉ Yesuma꞉ Hoto Pila꞉ Natena꞉ mo halina꞉ yeni tandelaeyeke ekina꞉ mo Diu haliwekima꞉ Yesu tanda haluekema꞉ kini pu mimikime. 17 Koto ekina꞉ Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Yaka Apa꞉ma꞉ hoto paeyao e poko hala꞉me. Kutupu hala꞉ ekina꞉ I̱ma꞉ make e pokolome leekeme. 18 Koto leekeeki opuaata꞉ mo Diu haliwekima꞉ Yesu luekema꞉ mineke pankemekeeki daeyaemekeme. Do ekina꞉yeke pimikime. Yesuma꞉ hande Hoto Pila꞉ Natena꞉ pi ula꞉eki yamba꞉laata꞉ ipikana꞉ma꞉ Koda꞉ta꞉ ota꞉ ipika꞉ Apa꞉ hala꞉me leeke ekima꞉ make Koda꞉ ana꞉na꞉ kone halome laa leekeme.
Koda꞉na꞉ Eiyekena꞉ biki ula꞉eki
19 Koto ekina꞉ Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Hande Eiyekema꞉ ipika꞉ kone hone wia hau ma꞉nda꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉me. Ipika꞉ Apa꞉ma꞉ pita꞉la꞉eki handa꞉ pu hala꞉me. Hande Apa꞉ma꞉ pu hala꞉eki kone hande Eiyekema꞉ make pu hala꞉me. 20 Hande Apa꞉ma꞉ ipika꞉ Eiyeke pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo hata꞉ ipikana꞉ma꞉ pu hala꞉ ekimanu paeyao hande Eiyeke pa꞉ta꞉ walo hala꞉me. Iki penkilipa꞉tia pomuemena꞉yeke ipikana꞉ma꞉ wetepena꞉ta꞉ ota꞉ hau tiekemanu dupikieki wetepeao ipikana꞉ma꞉ Eiyeke pa꞉ta꞉ walieke. 21 Hande Apa꞉ma꞉ homemeke wanda꞉hali mea da꞉taasa꞉ tupa꞉ koto tupa꞉ kone hande Eiyekema꞉ ipika꞉ hone wia wanda꞉hali mea da꞉taasa꞉me. 22 Kutupa make Apa꞉ma꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pi yokaalu na piki ipika꞉ Eiyekema꞉ homeke pi yokaalu peaena꞉ la꞉la꞉me. 23 Koto ekina꞉yeke wanda꞉hali paeyaoma꞉ Apa꞉na꞉ pi laaseme tupa꞉ Eiyekena꞉ pi make koto tupa꞉ kone laena꞉yeke la꞉la꞉me. Hali epima꞉ Eiyekena꞉ pi na laeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipiki tapaala꞉ Apa꞉na꞉ pi kone na laasa꞉me leekeme.
24 Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Hali epima꞉ I̱ma꞉ alo pimanu opuaata꞉ I̱ tapaala꞉ hali pa꞉ta꞉ make hone tulaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto halita꞉ deto hala꞉eki miniki hala꞉me. Kutu pita꞉la꞉ halita꞉ homa꞉la꞉eki mina꞉pa꞉lao da꞉ta꞉la꞉eki amba꞉ miniki hala꞉eki yolo hata꞉ pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ pa꞉ta꞉ na pelieke. 25 Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Amba꞉ homemeke wanda꞉halima꞉ta꞉ Koda꞉ ipika꞉ Eiyekena꞉ pi ho̱la̱꞉make mia꞉peke ya꞉la꞉ nate epolo pa꞉la꞉pate amba꞉ a꞉pa hala꞉me. Kutupa ipika꞉ pi ho̱la̱꞉make opiteleme wanda꞉halita꞉ da꞉tilimikie. 26 Hande Apa꞉ma꞉ ipiki kone da꞉ta꞉la꞉ teke hali hala꞉ tupa꞉ ipika꞉ Eiyeke make ipiki kone da꞉ta꞉la꞉ teke hali haena꞉ la꞉la꞉me. 27 Kutupa ipikita꞉ Wanda꞉halina꞉ Eiyeke haleke handaata꞉ Eiyekema꞉ pi yokaalu peaalo pa꞉la꞉ hali ipika꞉ Atekema꞉ haena꞉ la꞉la꞉me. 28 Do ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ hone eleke eleke na wia꞉pa꞉peke. Amba꞉ homa lapa꞉ peleme wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ ipika꞉ pi ho̱la̱꞉make opulu peleme nate epolo pa꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me. 29 Kutupa mo wanda꞉halima꞉ opuaata꞉ ika꞉ lapa꞉ mina꞉pa꞉lao hama꞉ nane ipilimikie. Epeke hau pu hao homemeke wanda꞉halita꞉ tiao da꞉ta halimikie. Kutupa hoke hau pu hao homemeke wanda꞉halita꞉ tiao pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ nane pelimikie.
Yesu pa꞉ta꞉ wekitisi haemekeeki
30 I̱ma꞉ ya kone hone wia hau ma꞉nda꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉me. Koda꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ la kita꞉la꞉eki I̱ma꞉ opuaata꞉ pi yokaalu pitolome. Yaka hone pa꞉la꞉eki puluekema꞉ hone na wiki I̱ tapaala꞉ halina꞉ hone pa꞉la꞉eki puluekema꞉ hone witolo ekina꞉ I̱ma꞉ pi yokaalu pitolo ekita꞉ tikitikina꞉ pea꞉peke ya꞉la꞉me.
31 Ya pitolo ekina꞉ I̱ma꞉ kone wekitisi hao loa꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ alo ekita꞉ teke na wilieke. 32 Kutu pulu pa꞉la꞉pate I̱ma꞉ pitolo ekina꞉ hali ma꞉nda꞉ wekitisi hao lapeke ya꞉la꞉me. Kutupa mo halima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ lolo pa꞉la꞉ pita꞉ ota꞉eki ala꞉me hone witolome. 33 Ikana꞉ma꞉ Dioni pa꞉ta꞉ mandane haliweki tapaemekepate ipikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ mo ota꞉ hau piteleme ekina꞉ta꞉ la haleekeme. 34 I̱ma꞉ pitolo ekimanu wekitisi hali muluekema꞉ hone na pa꞉la꞉pate ikana꞉ma꞉ da꞉ta꞉la꞉eki muemena꞉yeke do pi alo loa꞉me. 35 Dionita꞉ hande ola꞉pake tupa꞉ ka꞉wa endialeke handaa pa̱a̱ wopu pu haya꞉me. Koto ekina꞉ ipika꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ hosiki haluekema꞉ ikana꞉ma꞉ hone pia꞉me. 36 Kutu pia꞉pate yaka wekitisi hali ma꞉nda꞉ta꞉ Dionima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ wekitisi hata꞉ la kia꞉ ekimanu wetepeaalo pa꞉la꞉eki kone hala꞉me. Yaka Apa꞉ma꞉ I̱ma꞉ pionoyeke walea꞉ e manuta꞉ pokolo hata꞉ pitoloeki manuma꞉ kone yaka Apa꞉ma꞉ I̱ tapaala꞉eki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ peneme yao wala꞉la꞉me. 37 Kutupa I̱ tapaala꞉ hali yaka Apa꞉ma꞉ make yaka pi lawaasa꞉me. Ipika꞉ pi ho̱la̱꞉maketa꞉ hoto homeke a꞉nda꞉ na opiki ipika꞉ leke popeleke make hoto homeke a꞉nda꞉ na handelememe. 38 Koto ekina꞉ ipikana꞉ma꞉ tapaala꞉ hali pa꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ hone na tulaaseme ekina꞉ ipika꞉ pi manuta꞉ iki tukiki pa꞉ta꞉ na ula꞉me. 39 Deto hala꞉eki handa꞉ uluekema꞉ ikana꞉ma꞉ mo hande Baibolo buka pimanu pa꞉ta꞉ teke weitelemepateta꞉ mo hande Baibolo buka pi manuma꞉ kone yaka pi lawaasa꞉me. 40 Kutu pa꞉la꞉pate ikana꞉ma꞉ deto hala꞉eki muluekema꞉ I̱ pa꞉ta꞉ a꞉pa꞉peke kiaasememe.
41 Wanda꞉halima꞉ yaka pi laena꞉yeke na weitolopate 42 ikita꞉ I̱ma꞉ amba꞉ handoa꞉me. Koda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homeleme ekita꞉ ika꞉ puki pa꞉ta꞉ na ula꞉me. 43 I̱ta꞉ yaka Apa꞉na꞉ bikina꞉ epolopate ikana꞉ma꞉ I̱ na handa꞉ minelememe. Hali ma꞉nda꞉ ipika꞉ kone epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ kutupiki hali handa꞉ milimikie. 44 Ikana꞉ma꞉ ika꞉ ika꞉ kone ika꞉ pi lao alualu piteleme ekita꞉ hone pa꞉la꞉pate hande homeke hala꞉ Koda꞉ma꞉ ika꞉ pi laasa꞉ ekita꞉ hone na witelememe. Kutu piteleme ekina꞉ ika꞉ honeta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ ekipa tulaalimikipe. 45 I̱ma꞉ iki yaka Apa꞉ pa꞉ta꞉ samani pulueke hone na wia꞉pa꞉peke. Hande ika꞉ hone tulaaleme hali Mosesita꞉ ipikana꞉ma꞉ kone iki samani pilieke. 46 Mosesima꞉ leeke pimanu ota꞉ekie laa hone tulaemekena꞉ yoluta꞉ kota꞉ yaka pimanu make opulu pimime. Mosesima꞉ wape pieke ekita꞉ I̱ pa꞉ta꞉ kone pieke ekina꞉ loa꞉me. 47 Kutu pulu pimipate ipikana꞉ma꞉ wape pieke ekimanu ikana꞉ma꞉ hone na tulaaleme ekina꞉ I̱ma꞉ alo pi manuta꞉ ekipa hone tulaalimikipe.