6
Yesuma꞉ 5 daoseni wanda꞉hali ne haleekeeki
(Ma꞉tiu 14꞉13-21, Maka 6꞉30-44, Luku 9꞉10-17)
Koto pimanu laata꞉ mo hande tunkula꞉pa pitieke Ka꞉lili ikali mone tea꞉na꞉ pa la꞉ka꞉la peekeme. Koto ikali biki ma꞉nda꞉ta꞉ Taibitiasi lo hala꞉me. Wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ Yesuma꞉ mo yeni haemeke wanda꞉halina꞉ yeni tandeleaaso hata꞉ wele wopu pieke ekimanu handemeke ekina꞉ Yesu telia꞉ mea pemekeme. Yesuta꞉ eli ma꞉nda꞉ a꞉meiya pua ipika꞉ disaipolo haliweki ame̱le̱ pitimikime. Hande Diu wanda꞉halina꞉ Lombei Pupa Yapeeke nate ipuluekema꞉ haena꞉ peekeme. Yesuma꞉ lekema꞉ lekema꞉ pea handaata꞉ mo wanda꞉hali paeyao epemekeeki handata꞉ Pilipi pa꞉ta꞉ alota꞉ Do wanda꞉hali paeyaota꞉ ne ana꞉na꞉ halomana꞉yeke neta꞉ hando pa꞉ta꞉ hambomana꞉pe leekeme. Pilipima꞉ pulu pa꞉la꞉eki handuluekema꞉ leekeme. Yesuma꞉ ipika꞉ pulu piekeeki amba꞉ hone wiekeme.
Pilipima꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Do wanda꞉hali paeyaoma꞉ ne hosikisiki kone nena꞉yeke palaowa hambaasota꞉ 200 kina kone ana꞉ na pilieke. Ipika꞉ disaipolo hali ma꞉nda꞉ta꞉ Saimono Pidana꞉ hameke A꞉ndutuma꞉ alota꞉ Do hala꞉ weki ma꞉nda꞉ma꞉ bali palaowa punka yunki hata꞉ make ta꞉peli yaapo make wia hala꞉pate do wanda꞉hali paeyao yolo hata꞉ ana꞉na꞉ napeke na yelieke. 10 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Wanda꞉hali pitiniao pitinina꞉ lape leekeme. Noma꞉ wopu opa꞉la꞉ alena꞉ pitimikime. Koto ekina꞉ wanda꞉hali paeyao pitimikipate haliweki paeyao diminiekepate 5 daoseni tupa꞉ pitimikime. 11 Yesuma꞉ hande palaowa meata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi laata꞉ mo pitimiki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ teli teli peaeyekeme. Mo hande ta꞉peli yaapo make koto tupa꞉ teli teli peaeyekeme. Kutupa mo wanda꞉hali paeyao ika꞉ hone pieke tupa꞉ kone mea nemekeme. 12 Wanda꞉hali paeyao ne naa weleke hao pitina꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo hande ne putupilikimanu minolota꞉ popusunu kone na wina꞉ lapa꞉peke leekeme. 13 Koto leeke handa mo haliwekima꞉ta꞉ hande bali palaowa yunki hata꞉ nemeke wanda꞉hali paeyaoma꞉ naa wina꞉ lemeke putupilikimanu paeyao mea basekede nuna꞉ mendimikipate 12 basekede numanu tumbaemekeme.
14 Mo wanda꞉halima꞉ta꞉ Yesuma꞉ koto pa꞉ta꞉ wele wopu piekeeki hando hao alota꞉ Do halita꞉ hande kenkena꞉ epolo pa꞉la꞉ ota꞉ Potopede hali ya꞉ka꞉ta꞉me lemekeme. 15 Mo wanda꞉halima꞉ta꞉ koto pa꞉ta꞉ kone Yesu ta꞉nka꞉pa꞉ mina ika꞉ kini hali haena꞉ loluekema꞉ hone wimikieki Yesuma꞉ handaata꞉ ipika꞉siki paa la꞉ka꞉la mo yu eli pa꞉ta꞉manu peekeme.
Yesuma꞉ ikali manda peekeeki
(Ma꞉tiu 14꞉22-33, Maka 6꞉45-52)
16 Welealo naneta꞉ Yesu ipika꞉ disaipolo haliwekita꞉ oni tunkula꞉pa pitieke ikali kendo pa꞉ta꞉ hola꞉pa꞉niaota꞉ 17 kawaso pa꞉ta꞉ pua pita Kapeneami nane poluekema꞉ mo ikali tunkula pemekeme. Kutupa timba꞉ leekepate Yesuta꞉ mo haliweki pa꞉ta꞉ a̱i̱ na opolo peekeme. 18 Kutupa pulu haena꞉ta꞉ po tilipu tieke ipulu hata꞉ ikali ho a꞉meiyekeme. 19 Mo disaipolo haliwekima꞉ deli awa tia 5 kilomida o 6 kilomida tupa꞉ pemekepate Yesuta꞉ kawaso pa꞉ta꞉ ipuluekema꞉ ikali manda anke hao epeekeeki handaata꞉ paala꞉ma꞉ wopu homemekeme. 20 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Paala꞉ma꞉ na homa꞉pa꞉peke dota꞉ I̱e leekeme. 21 Mo haliwekima꞉ Yesuta꞉ mo kawaso tukiki pa꞉ta꞉ pitulu epena꞉e hone wimikime. Kutupa mo hande kawasota꞉ ika꞉ opolo polo pimiki alena꞉ kuta kone opolo pemekeme.
Wanda꞉halima꞉ Yesu weimikieki
22 Kutupa da kelepeeketa꞉ hande tunkula꞉pa pitieke ikali mone tea꞉na꞉ mina꞉pa꞉lao pemeke wanda꞉halima꞉ta꞉ mo kawaso homeke wiekeeki amba꞉ hone wimikime. Mo disaipolo haliwekita꞉ Yesu iki ame̱le̱ mandakena꞉ na pitiki pa ika꞉ kone pemekeeki make hone wimikime. 23 Mandane kawaso manuta꞉ Taibitiasi nane hao a꞉paata꞉ hande Tekehalima꞉ keiyae pi laa mo wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ palaowa teli teli peaeyeke ikali tea꞉na꞉ kone opolo epemekeme. 24 Wanda꞉hali paeyaoma꞉ Yesu na hayekeeki make ipika꞉ disaipolo haliweki na haemekeeki make handaata꞉ kawaso manuna꞉ pita Kapeneami da nane Yesu weilu pemekeme.
Yesuta꞉ da꞉ta꞉la꞉ palaowa konee
25 Mo wanda꞉halima꞉ta꞉ Yesuta꞉ mo hande tunkula꞉pa pitieke ikali mone tea꞉na꞉ hayekeeki handaata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Disao. Do pa꞉ta꞉ handima꞉ a꞉pa pipe lemekeme. 26 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Hande wele pita꞉la꞉eki pua꞉eki handeme ekina꞉ I̱ weiya mea na epeke hande palaowa naa weleke haemeke ekina꞉ hone witolo hata꞉ I̱ weiya mea ipulimime. 27 Paeya꞉peke ne muluekema꞉ hone anepu na wiki pa u hapekeeki muluekema꞉ hone wotu wia꞉peke. Koto ekita꞉ da꞉ta꞉la꞉eki kone hoto paeyao pa u halieke. Apa꞉ Koda꞉ma꞉ Wanda꞉halina꞉ Eiyeke mea haena꞉ la꞉la꞉ ekina꞉ Eiyekema꞉ koto neta꞉ iki pa꞉ta꞉ mea kilieke.
28 Koto leeke handa mo wanda꞉halima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Koda꞉na꞉ pita꞉la꞉ ekimanu puluekema꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ eki puluma꞉pe. 29 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ dupa puemena꞉yeke hone pa꞉la꞉me la Koda꞉ ipikana꞉ma꞉ tapaala꞉ hali pa꞉ta꞉ hone tulaamina꞉ hone pa꞉la꞉me leekeme. 30 Mo wanda꞉halima꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Nikana꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ hone tulamonoyeke eki wele pita꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ nikana꞉ma꞉ handomono pilipikipe lemekeme. 31 Nika꞉ apa꞉mei amedama꞉ mo hande hapu hayeke alena꞉ hata꞉ta꞉ hande ma꞉na netiki pu haemekeme. Hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ tupa꞉ Palaowa nena꞉yeke hepeni nane hata꞉ hala꞉niaeyekeme. 32 Yesuma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Mosesima꞉ta꞉ hepeni nane palaowa iki na kitolo pia꞉me. Yaka Apa꞉ma꞉ hepeni nane ota꞉ palaowata꞉ iki kia꞉peke ya꞉la꞉me. 33 Do hande Koda꞉ma꞉ kita꞉la꞉ palaowata꞉ ipikana꞉ma꞉ hepeni mina꞉pa꞉lao hola꞉pa꞉niao a꞉paata꞉ kenke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ da꞉ta꞉la꞉eki hala꞉la꞉me leekeme. 34 Mo wanda꞉halima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Aneke halio kutupiki palaowata꞉ niki pa꞉ta꞉ hoto paeyao ku hapeke. 35 Yesuma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Da꞉ta꞉la꞉ palaowata꞉ I̱ konee laata꞉ Hali epima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ tea꞉ma꞉ paa na homilieke. Kutupa hali epima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hone tulaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ikali na꞉na꞉ paa na pilieke leekeme.
36 I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ loa꞉pate ikana꞉ma꞉ I̱ta꞉ handaa kone hone na tulaasememe. 37 Yaka Apa꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ kita꞉la꞉ wanda꞉hali paeyao I̱ pa꞉ta꞉ ipilieke. Koto ekina꞉ hali epima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ma꞉ ota꞉ na tolu lueke. 38 I̱ma꞉ta꞉ oli hepeni nane hao hola꞉pa꞉niao a꞉pa yaka hone pa꞉la꞉eki puluekema꞉ na epeke I̱ tapaala꞉ halina꞉ hone pa꞉la꞉eki puluekema꞉ epolo ekina꞉ loa꞉me. 39 I̱ tapaala꞉ halina꞉ hone pa꞉la꞉ ekita꞉ do hau pionoyeke tapaala꞉me dupae. Ipikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ ka꞉la꞉ wanda꞉halita꞉ homeke a꞉nda꞉ I̱ma꞉ na alupaake hande paelie dina꞉ta꞉ paeyao I̱ma꞉ pa mea tiawaanoyeke tapaala꞉me. 40 Yaka Apa꞉na꞉ hone pa꞉la꞉eki dupae. Eiyeke handaa ipiki pa꞉ta꞉ hone tulaaseme wanda꞉hali paeyaota꞉ deto hala꞉eki mina꞉yeke hone pa꞉la꞉me. Kutupa mo hande paelie dina꞉ make I̱ma꞉ mo wanda꞉hali pa mea tiawaalueke leekeme.
41 Yesuma꞉ mo hepeni nane hao hola꞉pa꞉niao epoa꞉ da꞉ta꞉la꞉ palaowata꞉ I̱ konee leeke ekina꞉ mo wanda꞉halima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ tulu tulu leekeme. 42 Koto ekina꞉ mo wanda꞉halima꞉ alota꞉ Do halita꞉ Yesue la Diosepena꞉ eiyeke na hala꞉pe laata꞉ inkiki ateke yaapo amba꞉ handoloma꞉me. Ekipeke I̱ta꞉ oli hepeni nane hao hola꞉pa꞉niao epoa꞉me ala꞉pe lemekeme. 43 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Ikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ tulu tulu aleme pi paapa꞉peke leekeme. 44 Hali ma꞉nda꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ ipuluekema꞉ta꞉ pa hameke a꞉pa꞉peke na ya꞉la꞉me. I̱ tapaala꞉ hali yaka Apa꞉ma꞉ hali ma꞉nda꞉ I̱ pa꞉ta꞉ epena꞉ yola꞉ mea epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ ipilieke. Kutupa koto halita꞉ mo hande paelie dina꞉ I̱ma꞉ pa mea tiawaalueke. 45 Mo hande potopede haliwekima꞉ wape pa꞉la꞉eki dupae. Koda꞉ma꞉ wanda꞉hali paeyao wala꞉ tiaalieke wape pa꞉la꞉me. Hali epima꞉ hande Apa꞉na꞉ pi opua pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ ipilieke leekeme. 46 I̱ma꞉ do alo ekina꞉ aloma꞉ hali homeke ma꞉nda꞉ma꞉ hande Apa꞉ ota꞉ na handa꞉la꞉me. Koda꞉ yaapo hao do a꞉pa hala꞉ halima꞉ homeke handa꞉la꞉me. 47 Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome laata꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hone tulaasa꞉ halita꞉ da꞉ta hao hala꞉me. 48 Da꞉ta꞉la꞉ palaowata꞉ I̱e laata꞉ 49 Ika꞉ apa꞉mei amedama꞉ta꞉ mo hande hapu hayeke alena꞉ hata꞉ ma꞉na palaowa nemekepate homemekeme. 50 Kutu pimikipate oli hepeni nane hao hola꞉pa꞉niao epeeke palaowata꞉ hali epima꞉ koto palaowa nea꞉ka꞉na꞉ta꞉ na homilieke. 51 Oli hepeni nane hao hola꞉pa꞉niao a꞉pa꞉la꞉ da꞉ta꞉la꞉ palaowata꞉ I̱e leekeme. Hali epima꞉ do palaowa nea꞉ka꞉na꞉ta꞉ da꞉ta hao halieke. Kutupa mo hali pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ halo polo palaowata꞉ yaka loke mindiki kone halueke. Kenke wanda꞉hali paeyaoma꞉ da꞉ta꞉la꞉eki mina꞉yeke yaka loke mindiki halueke leekeme.
52 Koto leekeeki opuata꞉ mo Diu haliwekima꞉ ika꞉ ika꞉ kone ape la alu alu pitolo alota꞉ Do halima꞉ta꞉ ipika꞉ loke mindiki nikana꞉ma꞉ nomonoyeke ekipa kiliepe laa lota꞉ pimikime. 53 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Wanda꞉halina꞉ Eiyeke ipika꞉ loke mindiki make ipika꞉ we make na nemeka꞉na꞉ta꞉ ika꞉ kone da꞉ta꞉la꞉eki na milimikie. 54 Hali epima꞉ yaka loke mindiki make yaka we make nea꞉ka꞉na꞉ta꞉ da꞉ta hao hala꞉me. Kutupa mo hande paelie dina꞉ koto halita꞉ I̱ma꞉ pa mea tiawaalueke. 55 I̱ma꞉ do alo ekita꞉ do ekina꞉yeke loa꞉me. Yaka loke mindikita꞉ ota꞉ nee kutupa yaka we make ota꞉ ikalie leekeme. 56 Hali epima꞉ yaka loke mindiki make yaka we make nea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikita꞉ I̱ pa꞉ta꞉ halieke. Kutu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ make ipiki pa꞉ta꞉ halueke. 57 Da꞉ta hala꞉ Apa꞉ma꞉ I̱ tapaeya꞉me. Kutupa ipiki hala꞉ ekima꞉ I̱ make halome. Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ hali epima꞉ I̱ nea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto halita꞉ I̱ haloa꞉ ekima꞉ da꞉ta halieke. 58 Koto ekina꞉ do ekita꞉ hande hepeni nane hao hola꞉pa꞉niao a꞉pa꞉la꞉ palaowae laata꞉ hande ika꞉ apa꞉mei amedama꞉ naa homemeke palaowa tupa꞉ dia꞉me. Hali epima꞉ do palaowa nea꞉ka꞉na꞉ta꞉ da꞉ta hao halieke leekeme. 59 Do la꞉la꞉ pi manuta꞉ Yesuma꞉ mo Kapeneami nane hayeke pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ hata꞉ waleeke pimanue.
Mo da꞉tao hala꞉ pi
60 Ipika꞉ disaipolo haliweki wopuma꞉ koto leekeeki opua alota꞉ Do pita꞉ ka꞉nda꞉ wopu piki pie. Epi amedama꞉ opua꞉peke ya꞉la꞉pe lemekeme. 61 Koto haliwekima꞉ ipika꞉ leeke ekina꞉ tulu tulu lemekeeki Yesuma꞉ hone wia kone mo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Do alo pina꞉ ki hone witelemepe. 62 Wanda꞉halina꞉ Eiyeketa꞉ amba꞉ hao epea꞉ nane paa la꞉ka꞉la polo pa꞉la꞉eki handemeka꞉na꞉ta꞉ eki piliepe. 63 Loke mindikima꞉ta꞉ niki tamba꞉ mea꞉peke na yelieke. Mo hande Sipitidima꞉ kone da꞉taapeke ya꞉la꞉me. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ loa꞉ pi manuta꞉ Sipitidina꞉eki make da꞉taapekeeki make loa꞉me. 64 Koto pa꞉la꞉pate iki ame̱le̱ haleme mandane haliwekima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hone na tulaasememe leekeme. Ipiki pa꞉ta꞉ hone na tulaalo peleme haliwekita꞉ Yesuma꞉ amba꞉ kone hone wiekeme. Ipiki lina꞉ a꞉nda꞉ lombolo polo pieke hali make amba꞉ kone hone wiekeme. 65 Ipikana꞉ma꞉ alota꞉ Hande iki pa꞉ta꞉ amba꞉ loa꞉ ekita꞉ do ekina꞉yeke loa꞉me. Hali ma꞉nda꞉ta꞉ hande Apa꞉ma꞉ na peaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ koto hali I̱ pa꞉ta꞉ a꞉pa꞉peke na ya꞉la꞉me leekeme.
66 Koto leeke handaa Yesu ipika꞉ hoki nane telimiki haliweki wopuma꞉ Yesu kiao mina꞉pa꞉lao ipiki ame̱le̱ paa na pomu haemekeme. 67 Koto ekina꞉ Yesuma꞉ hande 12 disaipolo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ikana꞉ma꞉ make I̱ kiao pelimikipe. 68 Saimono Pidama꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Tekehalio. Epi pa꞉ta꞉ pomonope. Naka꞉ pi manuta꞉ da꞉tao hala꞉ pimanue. 69 Neketa꞉ Koda꞉ ipika꞉ Yakopiki Hali hale ekita꞉ nikana꞉ma꞉ hone tulao hao amba꞉ handoloma꞉me leekeme. 70 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Iki 12 haliwekita꞉ I̱ma꞉ na talopu mea hamina꞉ loeke yekea. Kutu pua꞉pate iki ame̱le̱ hala꞉ hali homeketa꞉ hoke temoko hala꞉me leekeme. 71 Koto leeke ekita꞉ ipikana꞉ma꞉ mo Isekatioti hali Saimonona꞉ eiyeke Diudasi pa꞉ta꞉ leekeme. Ipikita꞉ hande 12 haliweki ame̱le̱ haemeke hali kone wetepeta꞉ Yesu lina꞉yeke a꞉nda꞉ lombeekeme.