Makama꞉ wape pieke Pi Seliapoe
1
Bapitaisi peao hayeke hali Dionima꞉ pi waleekeeki
(Ma꞉tiu 3꞉1-12, Luku 3꞉1-18, Dioni 1꞉19-28)
Koda꞉na꞉ Eiyeke Yesu Ketiso ipika꞉ pi seliapo doe. Do pita꞉ hande potopede Aisayama꞉ wape pea ula꞉ ekita꞉ dupa.
Koda꞉ma꞉ alota꞉ Opua꞉pe. Ya pi mea puaasa꞉ hali amba꞉la tapaalueke. Naka꞉ pota꞉ epeaena꞉yeke tapaalueke leekeme.
Kutupa ma꞉nda꞉ma꞉ hapu hayeke alena꞉ hata꞉ wi ala꞉me dupa
Tekehalina꞉ pota꞉ epeaape. Ipika꞉ pota꞉ tikitiki yao epeaape laa wi ala꞉me
laa wape piekeme.
Koto wape pieke tupa꞉ bapitaisi peao hayeke hali Dionima꞉ hapu hayeke alena꞉ a꞉pa hayekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ wanda꞉hali bapitaisi peaaso hata꞉ pi make wala꞉tiki piekeme. Dupa leekeme. Hone la꞉ka꞉la mina wimika꞉na꞉ta꞉ I̱ma꞉ iki bapitaisi peaalueke. Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ ika꞉ hoke haumanu paeyaalieke leekeme. Diudia nane haemeke wanda꞉hali paeyao make Diutuseleme da pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉hali paeyao make Dioni pa꞉ta꞉ pua꞉tiki pu haemekeme. Kutupa Diodani ikali pa꞉ta꞉ wanda꞉halima꞉ ika꞉ hoke haumanu ka꞉la꞉polo haena꞉ Dionima꞉ bapitaisi peatiki piekeme.
Dionima꞉ta꞉ kemolo ma꞉na꞉ itikima꞉ wepieke dau pambaota꞉ ba꞉ta꞉idota꞉ ma꞉na꞉ yonkelekema꞉ wepiekeeki yameekeme. Kutupa ipika꞉ neta꞉ hombuta꞉ make boi hapeke make na꞉tiki pu hayekeme. Ipikana꞉ma꞉ pi walolo hata꞉ dupa leekeme. Ya hoki nane ipilia꞉ halita꞉ I̱ halo tupa꞉ na hala꞉ hali ipilieke. Ipikita꞉ hali tieke ipilieke. I̱ta꞉ ipiki pa꞉la꞉ tupa꞉ epeke hali dia꞉me. I̱ma꞉ panda꞉puniao ipika꞉ anke dake pu ka꞉la꞉papeketa꞉ ana꞉ na pa꞉la꞉me laata꞉ I̱ma꞉ta꞉ ikalima꞉ iki bapitaisi peaasopate ipikana꞉ma꞉ta꞉ Holi Sipitidima꞉ iki bapitaisi peaalieke leekeme.
Dionima꞉ Yesu bapitaisi peaeyekeeki
(Ma꞉tiu 3꞉13-17, Luku 3꞉21-22)
Koto dina꞉ta꞉ Yesuma꞉ Ka꞉lili nane hayeke Na꞉sa꞉tete da mina꞉pa꞉lao Diodani ikali pa꞉ta꞉ peekeme. Koto ikali pa꞉ta꞉ Dionima꞉ Yesu bapitaisi peaeyekeme. 10 Kutupa Yesuma꞉ ikali pa꞉ta꞉ mina꞉pa꞉lao opa꞉liaaso hata꞉ koto kone oli ya akolopa꞉pa wiekeeki handaata꞉ oli Holi Sipitidi make melipu tupa꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hola꞉pa꞉niaeyekeeki handeekeme. 11 Kutupa pi ho̱la̱꞉makema꞉ ya nane hata꞉ la꞉niaeyeke pita꞉ dupae. Neketa꞉ ya pukipiki wekie. Neke pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ ta꞉na꞉ma꞉ wopu homolome laa la꞉niaeyekeme.
Sadanima꞉ Yesuma꞉ pita꞉la꞉eki handuluekema꞉ la handeekeeki
(Ma꞉tiu 4꞉1-11, Luku 4꞉1-13)
12 Koto kone Holi Sipitidima꞉ hapu hayeke alena꞉ Yesu pena꞉yeke tapaeyekeme. 13 Kutupa Sadanima꞉ Yesu la handa haena꞉ta꞉ nate hali tieke yaapona꞉ Yesu koto pa꞉ta꞉ hayekeme. Ipikita꞉ ma꞉na꞉ yeti hao hayeke alena꞉ hayekepate mo enisolo tonuma꞉ a꞉pa petelemekeme.
Yesuma꞉ Ka꞉lili nane pi waleekeeki
(Ma꞉tiu 4꞉12-22, Luku 4꞉14-15, 5꞉1-11)
14 Dioni dipula mea pitaeyeke hoki naneta꞉ Yesuma꞉ mo Ka꞉lili nane puaata꞉ Koda꞉na꞉ Pi Seliapo wala꞉tiki piekeme. 15 Dupa leekeme. Ameta꞉ Koda꞉ ipika꞉ natee. Ameta꞉ Koda꞉ ipika꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki teke pa꞉ta꞉ ya꞉la꞉me laa Hone ma꞉nda꞉ la꞉ka꞉la꞉ mina wiaata꞉ do Pi Seliapo hone tulao hapa꞉peke leekeme.
16 Kutupa Yesuma꞉ mo tunkulu pa ula꞉ Ka꞉lili ikali tea꞉na꞉ yopulu hata꞉ mo Saimono A꞉ndutu hama̱la̱꞉ma꞉ tenkinu tieke kiake ikali pa꞉ta꞉ mea lopaaso haepekeeki handeekeme. Ipilikita꞉ ta꞉peli mu haepeke hali yaapoe. 17 Yesuma꞉ ipiliki pa꞉ta꞉ alota꞉ Yaka hoki nane tolu hapa꞉peke leekeme. Kutu pipika꞉na꞉ta꞉ ipilikita꞉ haliweki mulu pelepe hali yaapo hapena꞉ walueke leekeme. 18 Koto leekeeki opua ipilika꞉ tenkinumanu mina꞉pa꞉lao koto kone Yesuna꞉ hoki nane teli mea pepekeme.
19 Kutupa Yesuma꞉ hosiki siki mopate leke puaata꞉ Dia꞉mesi Dioni hama̱la̱꞉ Sepedina꞉ eiyeke yaapo ipilika꞉ palai kawasona꞉ pita꞉ tenkinumanu tombulolo haepekeeki handeekeme. 20 Yesuma꞉ handaata꞉ koto kone Ipupe laa wi leekeme. Koto leekeeki opuata꞉ mo hama̱la̱꞉ma꞉ ipilika꞉ ateke Sepedi make mo e pokaemeke haliweki make palai kawasona꞉ pitina꞉ mina꞉pa꞉lao Yesuna꞉ hoki nane teli mea pepekeme.
Hali pitieke hoke temoko tolu liekeeki
(Luku 4꞉31-37)
21 Kutupa Kapeneami da nane pemekepate koto da pa꞉ta꞉ hata꞉ Diu wanda꞉halina꞉ Hoto Pila꞉ Natena꞉ ipikana꞉ma꞉ mo pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ honda꞉ pambaata꞉ pi waleekeme. 22 Kutupa wanda꞉halima꞉ta꞉ Yesuma꞉ waleeke pi opuaata꞉ leke opo handake wimikime. Wape pea wala꞉tiki pu haemeke haliwekima꞉ walo haemeke tupa꞉ na waleke ipikana꞉ma꞉ biki ula꞉ halima꞉ wala꞉la꞉ tupa꞉ waleeke handa pimikime.
23 Koto kone pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ a꞉pa hayekepate ipika꞉ weleke pa꞉ta꞉ hoke temoko pitiekeme. 24 Mo halima꞉ dupa e̱ wi leekeme. Yesuo. Na꞉sa꞉tete halio. Niki pa꞉ta꞉ eki puluekema꞉ a꞉pa pipe laa Neketa꞉ niki hoeyaaluekema꞉ a꞉pa pipe. Neketa꞉ handolome. Neketa꞉ Koda꞉ ipika꞉ yako piki halie leekeme. 25 Koto lemekepate Yesuma꞉ sa꞉sa꞉ pea hoke temoko pa꞉ta꞉ alota꞉ Pi na leke. Koto hali mina꞉pa꞉lao opolu bao yopue leekeme.
26 Koto leeke handaa hoke temokoma꞉ hoke e̱ wi la꞉ paleke mo hali mea putuputu liaaso hata꞉ mina꞉pa꞉lao opolu baeyekeme. 27 Koto ekina꞉ wanda꞉hali paeyaoma꞉ penkilipa꞉tia pominolo hata꞉ ika꞉ ika꞉ kone lota꞉ lota꞉ pimikieki dupae. Dota꞉ eki haupe laa Panake hau wala꞉la꞉ekipe laa Biki ula꞉ halima꞉ tupa꞉ ipikana꞉ma꞉ mo hoke temokomanu pa꞉ta꞉ pi lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipika꞉ pi tunkula꞉peke na ya꞉la꞉me lemekeme. 28 Koto ekina꞉ koto kone Ka꞉lili nane paeyao Yesuna꞉ biki kende tupa꞉ wiekeme.
Yesuma꞉ wanda꞉hali wopu epeaeyekeeki
(Ma꞉tiu 8꞉14-17, Luku 4꞉38-41)
29-30 Yesuta꞉ mo Diu wanda꞉halina꞉ pi hotu haemeke da mina꞉pa꞉lao Dia꞉mesi Dioni ame̱le̱ mo Saimono A꞉ndutu yaapona꞉ da pa꞉ta꞉ pua honda꞉ pambemekepate Saimonona꞉ meiyeke wanda꞉ta꞉ ki yeni hapa wiekeme. Yesuma꞉ mo da opolo peeke mo wanda꞉na꞉ yeni hapa wiekeeki ipiki pa꞉ta꞉ la halemekeme. 31 Koto lemeke handaa Yesuma꞉ pua ipika꞉ kiki mea tiaaso haena꞉ yeni tandeleekeme. Kutupieke handaa mo wanda꞉ma꞉ mo hali manuna꞉ ne yankao haleekeme.
32-33 Koto dina꞉ welealo nate pambolo haena꞉ta꞉ yeni ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ haemeke wanda꞉hali make weleke pa꞉ta꞉ hoke temoko pitimiki wanda꞉hali make paeyao Yesu pa꞉ta꞉ hatuku a꞉paata꞉ daoni wanda꞉hali paeyao make Yesu hayeke pota꞉ kake pa꞉ta꞉ a꞉pa penke haemekeme. 34 Yeni ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ haemeke wanda꞉hali wopuna꞉ yeni Yesuma꞉ tandelaota꞉ hoke temokomanu wotu make tolu liaata꞉ temokomanu ipiki handemeke handaata꞉ Yesuma꞉ Pi na lapa꞉pe laata꞉ tolu liekeme.
Yesuma꞉ Ka꞉lili nane hata꞉ pi waleekeeki
(Luku 4꞉42-44)
35 Da ka꞉la꞉paaso nate a̱i̱ na opeke haena꞉ Yesuma꞉ tiao pa keneme nane pua hata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni piekeme. 36-37 Koto ekina꞉ Saimono ipiki ame̱le̱ haemeke haliwekima꞉ Yesuna꞉ anke teli mea pua handa꞉ wiaata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Wanda꞉hali paeyaoma꞉ neke weitelememe lemekeme. 38 Koto lemeke handaa Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mandane da pa꞉ta꞉manu ota꞉ pomana꞉e. I̱ma꞉ koto pa꞉ta꞉ make pi wala꞉peke ya꞉la꞉me laata꞉ Pa ekipekepe. I̱ta꞉ kutu puluekema꞉ a꞉pa poloma꞉e leekeme. 39 Koto laata꞉ Yesuma꞉ Ka꞉lili da paeyao pa꞉ta꞉ ika꞉ pi hotu haemeke damanu pa꞉ta꞉ pi walolo hata꞉ hoke temokomanu tolu lutia pomiekeme.
Kindi yeni hayeke hali homeke Yesuma꞉ mea tiaeyekeeki
(Ma꞉tiu 8꞉1-4, Luku 5꞉12-16)
40 Kutupa mo kindi yeni hayeke hali homekema꞉ Yesu pa꞉ta꞉ a꞉pa tumiki yotu hao pita꞉ ipiki pa꞉ta꞉ honke alo hata꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ hone pika꞉na꞉ta꞉ ya loke wamo pea hano lapeke ya꞉la꞉me laa honke leekeme. 41 Yesuma꞉ ipika꞉ pukima꞉ e̱ leeke handaata꞉ ipika꞉ kiki tindipa moneao wataaso hata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ hone pa꞉la꞉me. Naka꞉ loke koto wamo peaaso handa꞉e leekeme. 42 Koto leeke koto kone kindi yeni wamo peaeyeketa꞉ pa kindi yeni na hake hali leke hayekeme. 43 Kutupa Yesuma꞉ mo hali hando alo hata꞉ alota꞉ 44 Hone wopu wia pua꞉peke. Ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pi na leke ame do kone mo yeni peao hala꞉ hali pa꞉ta꞉ naka꞉ loke pua wala꞉peke. Kutupa mo hande Mosesima꞉ hala꞉peke laa waleeke aleta꞉ naka꞉ kindi yeni wamo peaowa꞉ ekina꞉ mea hala꞉peke. Kota꞉ koto hauta꞉ mo wanda꞉halima꞉ handena꞉yeke loa꞉me leekeme.
45 Koto laa tapaeyekepate kone mo halima꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ la꞉tia pomiekeme. Koto ekina꞉ Yesuta꞉ wanda꞉halima꞉ handolo haena꞉ da pua꞉peke na yeke handaata꞉ keneme nane hata꞉ mandane mandane da wanda꞉hali ipiki pa꞉ta꞉ mombelemekeme.