2
Yesuma꞉ kiki anke homa꞉ pa wieke hali mea tiaeyekeeki
(Ma꞉tiu 9꞉1-8, Luku 5꞉17-26)
Nate mandaneeki hao Yesuma꞉ Kapeneami da pa꞉ta꞉ pa pua haena꞉ wanda꞉halima꞉ Yesuta꞉ da pa꞉ta꞉ pa a꞉pa hala꞉me lemekeme. Kotoeki opua wanda꞉hali wopu pua mombola tumbulu baemeke handaa da pa꞉ta꞉ waleke na wiekeme. Pota꞉ kake pa꞉ta꞉ make waleke na wiekeme. Kutupa Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ pi walolo haena꞉ tonkopu haliwekima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ kiki anke homa꞉ pa wieke some homeke meatia epemekeme. Ipulu hata꞉ handemekepate wanda꞉hali wopu haemeke handaata꞉ Yesu teke pa꞉ta꞉ mea tia pua꞉peke na yaalo hata꞉ da holu akolo puluekema꞉ a꞉meimikime. Kutupa ka꞉ka꞉na꞉ wiaota꞉ mo hande kiki anke homa꞉ pa wieke some tili tonka꞉na꞉ mea lopa꞉niaemekeme. Kutupieketa꞉ Yesuma꞉ ika꞉ hone tulaemekeeki handaata꞉ mo homa꞉ pa wieke some pa꞉ta꞉ alota꞉ Ya wekio. Naka꞉ hoke hau manuta꞉ pa paeyaasome leekeme.
Koto leekepate mandane wape pea wala꞉tiki pu haemeke haliwekima꞉ koto da pa꞉ta꞉ pita꞉ ika꞉ honema꞉ kone weimikime. Do halima꞉ do ala꞉ pita꞉ eki epi alo hala꞉pe. Ipika꞉ pima꞉ Koda꞉na꞉ biki lo hoeyaasa꞉me hone wia Koda꞉ma꞉ homeke hoke haumanu pa paeyaapeke ya꞉la꞉me hone wimikime.
Koto kone Yesu ipika꞉ honema꞉ kone mo haliwekina꞉ hone wimiki ekimanu handa꞉ wiaata꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ekipeke koto hone witeleme ekimanu weitelemepe leekeme. Eki epi aloeki yapa꞉ pa꞉la꞉pe laa kiki anke homa꞉ pa ula꞉ some pa꞉ta꞉ loa꞉ka꞉na꞉ta꞉ Naka꞉ hoke hau paeyao paeyaalome aloeki yapa꞉ pa꞉la꞉pe o Tiae. Naka꞉ tili meatia pue aloeki yapa꞉ pa꞉la꞉pe leekeme. Hando ekipe laa 10 ikana꞉ma꞉ handoemena꞉yeke Wanda꞉halina꞉ Eiyeke I̱ta꞉ hoke haumanu pa paeyaasa꞉ biki ula꞉ hali halome laata꞉ kiki anke homa꞉ pa wieke some pa꞉ta꞉ alota꞉ 11 Neke pa꞉ta꞉ alome. Tiao. Naka꞉ tili meatia da pua꞉peke leekeme.
12 Koto leeke handaa mo hali tiaeyekeme. Koto kone ipika꞉ tili tamba꞉ mea mina paeyaoma꞉ handolo haena꞉ hama peekeme. Koto ekina꞉ iki paeyaoma꞉ penkilipa꞉ Koda꞉na꞉ biki mea a꞉meiyao alota꞉ Dupita꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ hoto homeke a꞉nda꞉ na handoloma꞉ haue lemekeme.
Yesuma꞉ Lipae wi leekeeki
(Ma꞉tiu 9꞉9-13, Luku 5꞉27-32)
13 Yesuta꞉ Ka꞉lili nane tunkulu pa ula꞉ ikali tea꞉na꞉ paa la꞉ka꞉la puaata꞉ wanda꞉hali paeyao ipiki pa꞉ta꞉ pua mombelemeke handaata꞉ Yesuma꞉ pi waleekeme. 14 Pi wala pulu hata꞉ A꞉lopia꞉sina꞉ eiyeke Lipaeta꞉ mo dakisi mani mu hayeke alena꞉ pitina꞉ Yesuma꞉ handa ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Yaka hoki nane teli mea a꞉pa꞉peke leeke handaa Lipaema꞉ tiao Yesuna꞉ hoki nane teli mea peekeme.
15 Kutupa Yesuma꞉ Lipaena꞉ da pa꞉ta꞉ ne nalo pitina꞉ dakisi mani mu haemeke haliweki wopu make hoke haliweki wopu make Yesu ipika꞉ hoki nane telimiki disaipolo haliweki ame̱le̱ mandake pa꞉ta꞉ pitimikime. Yesuna꞉ hoki nane teli mea epeme ekina꞉ pitimikime. 16 Kutupa mandane wape pea wala꞉tiki pu haemeke haliwekima꞉ Pa꞉tisi haliweki kone Yesuta꞉ mo dakisi mu haemeke haliweki make hoke haliweki ame̱le̱ ne nalo pitimikieki handolo hata꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ekipeke Yesuma꞉ dakisi mani mu haleme haliweki mo hoke haliweki ame̱le̱ ne no pilimipe lemekeme.
17 Yesuma꞉ koto lemeke pi opua iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Yeni na hasa꞉ wanda꞉halima꞉ dokeda hali pa꞉ta꞉ na polo pelemepate pa yeni hasa꞉ wanda꞉halita꞉ dokeda hali pa꞉ta꞉ pelimikie leekeme. Tiki tiki hau pu hala꞉ wanda꞉halima꞉ hone ma꞉nda꞉ la꞉ka꞉la wina꞉yeke wi loluekema꞉ na epoa꞉me leekeme. Hoke hau pu haleme wanda꞉halima꞉ hone ma꞉nda꞉ la꞉ka꞉la wina꞉yeke wi loluekema꞉ epoa꞉me leekeme.
Ne wahapa꞉ pimiki hau pa꞉ta꞉ lota꞉ pimikieki
(Ma꞉tiu 9꞉14-17, Luku 5꞉33-39)
18 Kutupata꞉ nate ma꞉nda꞉na꞉ Dionina꞉ disaipolo haliweki make Pa꞉tisi haliweki make Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone uluekema꞉ ne wahapa꞉ pimikime. Wanda꞉halima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ a꞉pa alota꞉ Pa ekipeke mo Dionina꞉ disaipolo haliwekima꞉ make Pa꞉tisi haliwekina꞉ disaipolo haliwekima꞉ make ne wahapa꞉ pia꞉tiki pitelemepate pa naka꞉ disaipolo haliwekima꞉ta꞉ koto hau na pu halemepe laa lota꞉ pimikime.
19 Koto lemeke Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Wanda꞉ panake mea kiki ta꞉ma꞉ni pita꞉la꞉ natena꞉ta꞉ wanda꞉ teke halima꞉ wi leeke epemeke wanda꞉hali ame̱le̱ mandake pa꞉ta꞉ hata꞉ wanda꞉halima꞉ ne na neke pa hapeke na yelieke leekeme. 20 Kutu pimipate nate ma꞉nda꞉na꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ mo wanda꞉ teke hali hatuku pelieke. Koto natena꞉ta꞉ ne wahapa꞉ pea hatiki pilimikie leekeme.
21 Ma꞉nda꞉ma꞉ amba꞉ dauna꞉ panake dau sinkipiki mea talao na tumbulu hala꞉me leekeme. Kutu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ panake dau sinkipiki talaasa꞉ ekima꞉ amba꞉ dau sinkipa ka꞉ka꞉na꞉ tieke wilieke leekeme. Amba꞉ titina꞉ sinkipi ekita꞉ ota꞉ hoelieke leekeme. 22 Koto tupa꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ panake waini ikali amba꞉ ma꞉na꞉ yonkeleke ipi kanake manuna꞉ na holo pambo hala꞉me laa pa holo pambea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ panake waini ikalima꞉ dako a꞉meiya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ma꞉na꞉ yonkeleke kanake yambilieke leekeme. Kutupa waini ikali make ma꞉na꞉ yonkeleke kanakemanu make telipina꞉ hoelieke leekeme. Kotoeki na pulu pa꞉la꞉pate pa mo panake waini ikalita꞉ panake ma꞉na꞉ yonkeleke kanake manuna꞉ holo pambilieke leekeme.
Pa꞉tisi haliwekima꞉ pi lemekeeki
(Ma꞉tiu 12꞉1-8, Luku 6꞉1-5)
23 Yesuta꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki ame̱le̱ Diu wanda꞉halina꞉ Hoto Pila꞉ Nate homekena꞉ mo konima꞉ handeke ale widi e manuna꞉ pulu hata꞉ widi kilikimanu honda꞉ mepi pu mimikime. 24 Kutupata꞉ Pa꞉tisi haliwekima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Handa꞉e laa Hoto Pila꞉ Natena꞉ pia꞉peke na ya꞉la꞉eki pitolo pitelememe. Pa ekipeke pitelemepe lemekeme.
25 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo hande Deipidima꞉ pieke ekita꞉ hoto homeke a꞉nda꞉ na yata꞉pemepe. 26 Deipidi ipiki ame̱le̱ haemeke haliwekita꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homolo hata꞉ tea꞉ma꞉ homemekeme. Koto ekina꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hayeke da tukiki pa꞉ta꞉ honda꞉ pambaata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ wieke palaowa naaka꞉na꞉ta꞉ yeni peao haemeke haliwekima꞉ homeke napeke yeeke palaowa kone naaka꞉na꞉ta꞉ ipiki ame̱le̱ haemeke haliweki make mea haleekeme leekeme. Abaiya꞉ta꞉ma꞉ mo yeni peao haemeke haliwekina꞉ you hali hayeke pita꞉ pimikime. Kutu pieke ekita꞉ na yata꞉pemepe leekeme.
27 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Koda꞉ma꞉ wanda꞉hali epeaena꞉yeke Hoto Pila꞉ Nate wina꞉ la꞉la꞉pate pa wanda꞉halima꞉ Hoto Pila꞉ Natena꞉ biki daeyaena꞉yeke wepia na pa꞉la꞉me. 28 Koto ekina꞉ Wanda꞉halina꞉ Eiyekema꞉ mo Hoto Pila꞉ Natena꞉ Tekehali kone hala꞉me leekeme.