3
Yesuma꞉ kiki hoke hali epeaeyekeeki
(Ma꞉tiu 12꞉9-14, Luku 6꞉6-11)
Yesuta꞉ Diu haliwekina꞉ pi hotu haemeke da tukiki pa꞉ta꞉ paa honda꞉ pambaata꞉ kiki hapueke endiki hali homeke koto da pa꞉ta꞉ hayekeme. Kutupata꞉ mandane haliwekima꞉ Yesu handa꞉ pelia haemekeme. Pa ekipeke Hoto Pila꞉ Natena꞉ Yesuma꞉ mo halina꞉ kiki epeaaliepe o na epeaaliepe hone wia handa꞉ pelia hata꞉ pi yamba꞉lea꞉me loluekema꞉ handa꞉ pelia haemekeme. Koto pimipate Yesuma꞉ kiki hapueke endiki hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Do pa꞉ta꞉ epoe leekeme. Epeeketa꞉ Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Hoto Pila꞉ Natena꞉ pi ula꞉ ekina꞉ aleke wape pea ula꞉pe leekeme. Wanda꞉hali epeaasa꞉ ekita꞉ ana꞉ pa꞉la꞉pe o hoeyaasa꞉ ekita꞉ ana꞉ pa꞉la꞉pe laa ombu alota꞉ Wanda꞉hali mea tiaowa꞉ka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ pa꞉la꞉pe o homaoa꞉ka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ pa꞉la꞉pe leekepate mo haliwekima꞉ pi na leke pa pambo haemekeme.
Kutupa Yesuma꞉ mineke pankolo hata꞉ mo haliweki handolo hata꞉ lekema꞉ lekema꞉ pea handeekeme. Ika꞉ hone taka꞉laeyeke handaa Yesuma꞉ pukima꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homolo hata꞉ mo hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ kiki tindipae leekeme. Koto leeke handaa ipika꞉ kiki tindipaeyeke epeekeme. Koto kone mo Pa꞉tisi haliwekima꞉ hama opolu baota꞉ Hetodina꞉ hoki nane telimiki haliweki ame̱le̱ momba꞉la hata꞉ Yesu luekema꞉ tome tome pambemekeme.
Yeni haemeke wanda꞉hali Yesuma꞉ mea tiaeyekeeki
Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki ame̱le̱ Ka꞉lili ikali leke pa꞉ta꞉ pemeketa꞉ tapake tieke teliekeme. Ka꞉lili wanda꞉hali Diudia wanda꞉hali Diutuseleme wanda꞉hali make Idumia kenke nane haemeke wanda꞉hali make Diodani ikali nate opa꞉la꞉ nane haemeke wanda꞉hali make Taiya Saidoni yaapo nane haemeke wanda꞉hali make paeyaoma꞉ Yesuma꞉ pieke ekimanu paeyao opimiki handaata꞉ Yesu pa꞉ta꞉ pemekeme. Kutupata꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo wanda꞉hali wopu ya꞉leke I̱ pendila pendila peaama꞉na꞉ kawaso homeke ma꞉nda꞉ mea a꞉pa endi baape leekeme. 10 Pa ekipeke Yesuma꞉ wanda꞉hali wopu epeaeyeke handaata꞉ mo yeni pambemeke wanda꞉hali paeyaoma꞉ Yesu wataaluekema꞉ pasa꞉tei pimikime. 11 Kutupata꞉ weleke pa꞉ta꞉ hoke temoko pitieke wanda꞉halima꞉ Yesu handolo hata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ panda꞉punialo ende pitolo hata꞉ hoke e̱ wi la꞉ paleke paleke pitolo hata꞉ dupa lemekeme. Neketa꞉ Koda꞉na꞉ Eiyekee lemekeme.
12  Kutupa Yesuma꞉ mo hoke temokomanu pa꞉ta꞉ hando alo alota꞉ I̱ na peneme yaapa꞉peke leekeme.
Yesuma꞉ ipika꞉ hoki nane telimiki haliweki 12 miekeeki
(Ma꞉tiu 10꞉1-4, Luku 6꞉12-16)
13 Kutupata꞉ Yesuma꞉ pote ma꞉nda꞉ a꞉meiya puaata꞉ ipika꞉ hone pieke haliweki wi la꞉ mepi pieketa꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pemekeme. 14-15 Yesuma꞉ 12 haliweki ipiki ame̱le̱ hao haena꞉yeke haena꞉ laata꞉ ipikana꞉ma꞉ mo haliwekima꞉ pi walo pua꞉tiki pina꞉yeke ipika꞉ wele pita꞉la꞉eki halolo alota꞉ Hoke temokomanu tolu luemena꞉yeke kitolome leekeme. Yesuma꞉ mo haliweki tapa tapa puluekema꞉ haena꞉ hata꞉ leekeme.
16 Mo haliwekina꞉ biki manuta꞉ Saimono biki ma꞉nda꞉ Yesuma꞉ leeke bikita꞉ Pida leekeme. 17 Dia꞉mesi Dioni hama̱la̱꞉ta꞉ Sepedina꞉ eiyeke yaapo Yesuma꞉ ipilika꞉ biki ma꞉nda꞉ Boana꞉si leekeme. Do bikita꞉ Tutu lita꞉la꞉ ekina꞉ eiyekee. 18-19 A꞉ndutu Pilipi Badolomiu make Ma꞉tiu make Tomasi make A꞉lopia꞉sina꞉ eiyeke Dia꞉mesi make Ta꞉dia꞉si make Saimono Seloti make mo Isekatioti hali Diudasita꞉ Yesu lina꞉ a꞉nda꞉ lomba꞉ polo pieke hali make do haliweki paeyaona꞉ bikimanue.
20 Kutupa Yesuta꞉ da peekeme. Wanda꞉hali wopu pa mombelemeke handaa Yesuma꞉ ipika꞉ haliweki ame̱le̱ ne napeke nate dia꞉yekeme. 21 Doeki opuaata꞉ ipika꞉ tapake titima꞉ Yesu handa꞉ muluekema꞉ pemekeme. Pa ekipeke mandane wanda꞉halima꞉ Ipikana꞉ma꞉ hone momata꞉la꞉me lea꞉tiki pimikieki opuaata꞉ pemekeme.
Yesu pa꞉ta꞉ mineke pankemekeeki
(Ma꞉tiu 12꞉22-32, Luku 11꞉14-23, 12꞉10)
22 Mandane wape pea wala꞉tiki pu haemeke haliwekima꞉ Diutuseleme da nane hao a꞉pa Yesu hayeke alena꞉ pua alota꞉ Bielisibuluma꞉ Yesuna꞉ lokena꞉ talolo pa꞉la꞉me laa Ipikana꞉ma꞉ hoke temoko manuna꞉ you halina꞉ wele pita꞉la꞉ ekima꞉ hoke temokomanu tolu lina꞉ pia꞉me lemekeme.
23 Koto ekina꞉ Yesuma꞉ mo haliweki ipiki pa꞉ta꞉ epena꞉ laa iki pa꞉ta꞉ onkoluma꞉ laa alota꞉ Sadanima꞉ ipiki kone ekipa teliepe leekeme. 24 Mo kenke homekena꞉ Kapomanima꞉ ika꞉ kone putupa alu alu pea a꞉nda꞉ lia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ika꞉ wanda꞉halita꞉ epeke tupa꞉ hapeke na yelieke leekeme. 25 Homeke tapake wanda꞉halima꞉ ika꞉ kone putupa alu alu pea a꞉nda꞉ pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto tapaketa꞉ epeke tupa꞉ hapeke na yelieke leekeme. 26 Kutupata꞉ Sadanima꞉ ipiki kone a꞉nda꞉ lia hone yaapo wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ epeke tupa꞉ hapeke na yelieke. Ipika꞉ wele pita꞉la꞉eki paelieke leekeme.
27 Kutu piliepate ma꞉nda꞉ma꞉ mo honkopu hala꞉ halina꞉ da pa꞉ta꞉ ipika꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ pake muluekema꞉ pa ponda꞉pe lia pua꞉peke na ya꞉la꞉me leekeme. Titina꞉ta꞉ mo honkopu hala꞉ hali amba꞉la tonkao ipika꞉ da pa꞉ta꞉ ula꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ mea pua꞉peke ya꞉la꞉me leekeme.
28-29 Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Kenke wanda꞉halima꞉ hoke hau peleme ekimanu paeyao make ika꞉ Koda꞉na꞉ biki lo hoeyaaseme ekimanu make Koda꞉ma꞉ paeyaapeke ya꞉la꞉pate hali epima꞉ Holi Sipitidina꞉ biki lo hoeyaeka꞉na꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ koto ekita꞉ ota꞉ paeya wahapeke na ya꞉la꞉me leekeme. Koto hoke hauta꞉ hoto paeyao pa u halieke leekeme. 30 Mo haliwekima꞉ Yesu ipika꞉ lokena꞉ hoke temoko talolo pa꞉la꞉me laa lemeke handaata꞉ koto pimanu Yesuma꞉ leekeme.
Yesu ipika꞉ ota꞉ tapake wanda꞉hali
(Ma꞉tiu 12꞉46-50, Luku 8꞉19-21)
31 Kutupa ipika꞉ ama꞉ ipika꞉ hameke titima꞉ a꞉paata꞉ hama꞉ nane hata꞉ Yesu epena꞉ pi la꞉niaemekeme. 32 Yesuta꞉ wanda꞉hali momba꞉la pitimiki ale tukiki pa꞉ta꞉ pitina꞉ ikana꞉ma꞉ alota꞉ Naka꞉ ama꞉ kame titima꞉ hama꞉ nane hata꞉ neke epoelena꞉ handeteke halememe lemekeme.
33-34 Kutupa Yesuma꞉ alota꞉ Ya ama꞉ ya kametiti epipe laata꞉ mo momba꞉la pitimiki wanda꞉hali handolo hata꞉ alota꞉ Dota꞉ ya ama꞉ ya kametiti do pilimime laa 35 Koda꞉na꞉ hone pa꞉la꞉ hau pu haleme wanda꞉hali ikita꞉ ya kame ya ana꞉ ya ama꞉ halememe leekeme.