10
Tooli ka꞉ta꞉alu pita꞉la꞉ ekina꞉ mana꞉ pi
(Ma꞉tiu 19꞉1-12, Luku 16꞉18)
Koto alena꞉ mina꞉pa꞉lao Yesu Diudia nane pua mo Diodani ikali yuma mone tea꞉ nane make peekeme. Wanda꞉hali wopu ipiki pa꞉ta꞉ pa a꞉pa mombelemekeme. Kutupa amba꞉ walo hayeke tupa꞉ paa waleekeme.
Mandane Pa꞉tisi haliwekima꞉ Yesuna꞉ anke yololo hata꞉ a꞉pa lota꞉ pimikime dupa. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ wanda꞉ yokea꞉ka꞉na꞉ta꞉ o kiaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ pa꞉la꞉pe o ana꞉ na pa꞉la꞉pe lemekeme. Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Mosesima꞉ eki pi ula꞉eki leekepe leekeme. Ikana꞉ma꞉ alota꞉ Mosesima꞉ta꞉ ipika꞉ wanda꞉ yoka꞉la꞉eki o kiaasa꞉eki tameiya꞉na꞉ wape pina꞉ laa kutupa yokena꞉ o kiaena꞉ lo hayekeme lemekeme.
Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ika꞉ puki taka꞉laaso hamina꞉ koto hau pea꞉pa꞉peke laa wape piekepate ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ wepia haena꞉ la꞉la꞉ dina꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ hali make haena꞉ wanda꞉ make haena꞉ leekeme laa Koto ekita꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ ateke inkiki yaapo mina꞉pa꞉lao ipika꞉ ma꞉la꞉ wanda꞉ yaapo pa꞉ta꞉ apa꞉tao ta꞉ma꞉ni pea halipipikie. Kutupa ipilikita꞉ homeke kone halipipikie leekeme. Koto ekina꞉ ipilikita꞉ yaapo dia꞉me. Homeke kone halepeme leekeme. Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ apa꞉taasa꞉ ekita꞉ halima꞉ ka꞉ta꞉alu na peaena꞉e leekeme.
10 Da pa꞉ta꞉ honda꞉ pambaa hata꞉ Yesuma꞉ hande leeke pi pa꞉ta꞉ ipika꞉ disaipolo haliwekima꞉ ipiki paa lota꞉ pimikime. 11 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Hali epima꞉ ipika꞉ wanda꞉ yokaata꞉ o kiaota꞉ wanda꞉ ma꞉nda꞉ mia꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo mupeke wanda꞉ pa꞉ta꞉ pi ula꞉eki yamba꞉la hoke hau pita꞉la꞉me leekeme. 12 Kutupa wanda꞉ma꞉ ipika꞉ haliki ota꞉ mina꞉pa꞉lao hali ma꞉nda꞉ pea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto wanda꞉ma꞉ pi ula꞉eki yamba꞉la hoke hau pita꞉la꞉me leekeme.
Yesuma꞉ weki wandiki sunu wamo puma꞉ puma꞉ piekeeki
(Ma꞉tiu 19꞉13-15, Luku 18꞉15-17)
13-14 Wanda꞉halima꞉ weki wandiki sunu Yesu pa꞉ta꞉ hatuku pemekeme. Ipikana꞉ma꞉ wataena꞉yeke pimikime. Mo disaipolo haliwekima꞉ wanda꞉hali sa꞉sa꞉ pimikipate Yesuma꞉ handaata꞉ mineke pankolo hata꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Koto weki wandiki sunu I̱ pa꞉ta꞉ epena꞉ lape. Sa꞉sa꞉ na pia꞉pa꞉peke leekeme. Dupiki weki wandiki sunuma꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekita꞉ handilimikie leekeme. 15 Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Wanda꞉hali epima꞉ mo wekiwandiki sunuma꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki minolo piteleme tupa꞉ na mimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikita꞉ koto pa꞉ta꞉ ana꞉na꞉ na hondo pambilimikie leekeme. 16 Kutupa Yesuma꞉ mo wekiwandiki sunu ipika꞉ kiki yaapoma꞉ miniki hata꞉ hopulu mea wamo puma꞉ puma꞉ piekeme.
Hamoko halima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ deto hala꞉ ekina꞉ lota꞉ piekeeki
(Ma꞉tiu 19꞉16-30, Luku 18꞉18-30)
17 Yesuma꞉ pota꞉na꞉ poluekema꞉ haena꞉ hali homekema꞉ a̱i̱ya puaata꞉ Yesuna꞉ puki pa꞉ta꞉ tumiki yotuao pita꞉ lota꞉ piekeme dupa. Epeke Wala꞉la꞉ Halio. Deto hala꞉eki muluekema꞉ eki ponope leekeme. 18 Kutupa Yesuma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Ekipeke I̱ pa꞉ta꞉ Epeke halio alepe laata꞉ Ma꞉nda꞉ hali a꞉nda꞉ na a꞉pa꞉la꞉pate Koda꞉ homeketa꞉ a꞉pa꞉la꞉me leekeme. 19 Neketa꞉ mo pi ula꞉ ekimanu opueleme. Hali ma꞉nda꞉ ota꞉ homena꞉ na lia꞉peke. Hali ma꞉nda꞉na꞉ wanda꞉na꞉ hakopu na tunkula꞉peke. Pake na napeke. Yayapiki pi na lapeke. Na makeaapeke. Naka꞉ ama꞉ apa꞉ yaapona꞉ pi opua꞉peke leekeme. 20 Kutupa ipikana꞉ma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Wala꞉la꞉ Halio. Koto pimanu paeyao weki hata꞉ kone opu haowa꞉me leekeme.
21 Yesuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ handolo hata꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ta꞉ homeke hau homeke na pa꞉la꞉me. Neke pua naka꞉ wia hale alemanu paeyao ma꞉nda꞉ma꞉ hambaata꞉ mo natehali wanda꞉hali pa꞉ta꞉ hale hale pika꞉na꞉ta꞉ neketa꞉ oli hepeni nane yenki tieke wialieke leekeme. Kutupa a꞉pa ya hoki nane telia꞉peke leekeme. 22 Yesuma꞉ koto leeke handaa mo halima꞉ wenoko homa꞉niao ka꞉nda꞉ma꞉ homolo hata꞉ peekeme. Hamoko hali hayeke handaa piekeme.
23 Yesuma꞉ la꞉ka꞉la꞉ moneao ipika꞉ disaipolo haliweki handaata꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Hamoko wanda꞉halima꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki pa꞉ta꞉ haena꞉ weleke we wotu pilimikie leekeme. 24 Ipika꞉ disaipolo haliwekima꞉ koto pi opua penkilipa꞉tia pomimikipate Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ paa alota꞉ Ya weki titio. Hamoko wanda꞉halima꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki pa꞉ta꞉ pua꞉peke ekita꞉ ka꞉nda꞉ pa꞉la꞉me. 25 Kemolo ma꞉na꞉ta꞉ no̱i̱ ka꞉ka꞉na꞉ pa꞉ta꞉ pea꞉ka꞉na꞉ta꞉ yapa꞉ pa꞉la꞉pate hamoko halima꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki pa꞉ta꞉ poluekema꞉ ka꞉nda꞉ pilieke leekeme.
26 Kutupa ikana꞉ma꞉ penkilipa꞉tia wotu pomua ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Kota꞉ epima꞉ da꞉ta꞉la꞉eki mea꞉peke ya꞉la꞉pe lemekeme. 27 Yesuma꞉ iki handa alota꞉ Wanda꞉halima꞉ ika꞉ kone pea꞉peke na ya꞉la꞉pate Koda꞉ma꞉ homeke ana꞉ pa꞉la꞉me. Koda꞉ma꞉ hau paeyao pea꞉peke ya꞉la꞉me.
28 Pidama꞉ Yesu pa꞉ta꞉ pi loluekema꞉ alota꞉ Opie. Nikana꞉ma꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao mina꞉pa꞉lao naka꞉ hoki nane telioloma꞉me leekeme. 29-30 Koto leeke Yesuma꞉ alota꞉ Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Hali epima꞉ ipika꞉ da ipika꞉ hameke titi ipika꞉ ana꞉ titi ipika꞉ apa꞉ ama꞉ make ipika꞉ wekiwandiki sunu make ipika꞉ kenkemanu make mina꞉pa꞉laeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ make koto Pi Seliapo pa꞉ta꞉ make hone witolo hata꞉ koto ekimanu mina꞉pa꞉laeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ do kenkena꞉ hata꞉ kone damanu 100 tupa꞉ hameke titi make ana꞉ titi make apa꞉ ama꞉ titi make wekiwandiki sunu make kenkemanu make 100 tupa꞉ miliepate tanda mina꞉la꞉ ekimanu make milieke leekeme. Kutupa mo hao epolo pa꞉la꞉ dina꞉ make deto hala꞉eki milieke leekeme. 31 Kutu pa꞉la꞉pate ame do titina꞉ halo pa꞉la꞉ wanda꞉hali woputa꞉ wetepena꞉ta꞉ wetepe nane halimikie. Kutupa wetepena꞉ ipula꞉ wanda꞉hali woputa꞉ titina꞉ halo pelimikie leekeme.
Homa paa tiaapeke ekina꞉ tana꞉ tepo la haleekeeki
(Ma꞉tiu 20꞉17-19, Luku 18꞉31-34)
32 Yesu ipika꞉ disaipolo haliweki ame̱le̱ Diutuseleme da nane pula꞉ pota꞉na꞉ opa꞉liaaso haena꞉ Yesu amba꞉ titina꞉ peekema꞉ ipika꞉ disaipolo haliwekima꞉ penkilipa꞉tia pomimikime. Kutupa wetepena꞉ ipulu hata꞉ wanda꞉halima꞉ paala꞉ma꞉ homa꞉ paleke teli mea epemekeme. Yesuma꞉ hande 12 haliweki hosiki mopate leke pa hatuku pua ipiki minulu pimiki haliwekima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pulu pa꞉la꞉ ekimanu koto haliweki pa꞉ta꞉ kini pu mea la hale hale pitolo alota꞉ 33 Opua꞉pe. Nikita꞉ ameta꞉ Diutuseleme nane opa꞉liaasoma꞉me. Mo yeni peao haleme you haliwekima꞉ make mo wape pea wala꞉tiki pu haleme haliwekima꞉ make Wanda꞉halina꞉ Eiyeke mea dupa lelimikie. Neketa꞉ homoelena꞉ lumeke lelimikie laata꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ ipikita꞉ mo Diendaili haliweki pa꞉ta꞉ mea halimikie laata꞉ 34 kutupa mo haliwekima꞉ ipiki kitao ipika꞉ lokena꞉ dopi taa yumbua bao limikie leekeme. Kutupa nate tepo wia paeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ paa tiaalieke leekeme.
Dia꞉mesi Dioni yaapoma꞉ tieke haluekema꞉ lepekeeki
(Ma꞉tiu 20꞉20-28)
35 Sepedina꞉ eiyeke Dia꞉mesi Dioni yaapoma꞉ Yesu teke pa꞉ta꞉ pua alota꞉ Wala꞉la꞉ Halio. Dika꞉ hone pa꞉la꞉ ale ma꞉nda꞉ honke lolupekema꞉ kuelena꞉e lepekeme. 36 Kutupa Yesuma꞉ ipiliki pa꞉ta꞉ alota꞉ Eki peaanope leekeme.
37 Ipilikana꞉ma꞉ alota꞉ Naka꞉ biki tieke mea pitika꞉na꞉ dikita꞉ homeke naka꞉ popeke nane pa꞉ta꞉liki nanema꞉ mea pitao ma꞉nda꞉ naka꞉ hoeya꞉ nane pa꞉ta꞉liki nanema꞉ mea pitaalena꞉e lepekeme.
38 Koto lepekepate Yesuma꞉ ipiliki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ipilika꞉ honke alepe ekita꞉ hone wotu na wiki hata꞉ alepeme leekeme. I̱ma꞉ kapona꞉ nolue ekita꞉ ipilikana꞉ma꞉ make napa꞉peke ya꞉la꞉pe. I̱ bapitaisi peaalia꞉ tupa꞉ ipiliki make bapitaisi peaapeke ya꞉la꞉pe leekeme. 39 Kutupa ipilikana꞉ma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Diki ana꞉ pa꞉la꞉me lepekeme.
Yesuma꞉ ipiliki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ kapona꞉ nolue ekita꞉ ota꞉ nelipipikie. I̱ bapitaisi peaalua꞉ tupa꞉ ipiliki ota꞉ bapitaisi peaalieke leekeme. 40 Kutu piliepate ya popeke nane kiki hoeya꞉ nane kiki yaapo pa꞉ta꞉ epima꞉ pitilipipikipe laata꞉ I̱ma꞉ lapeke na ya꞉la꞉me. Koda꞉ma꞉ ipika꞉ mulu pa꞉la꞉ hali pa꞉ta꞉ mo pitulu pa꞉la꞉ ale wamo peao ula꞉me. Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ mulu pa꞉la꞉ hali pa꞉ta꞉ halieke.
41 Mo hande kiki yaapo haliwekima꞉ Dia꞉mesi Dioni yaapoma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ honke lepekeeki opuaata꞉ ipiliki pa꞉ta꞉ mineke pankemekeme. 42 Kutupa Yesuma꞉ mo haliweki ipiki pa꞉ta꞉ epena꞉ laa iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ikana꞉ma꞉ handelememe. Diendaili wanda꞉halina꞉ kapomani tumiki haliwekima꞉ wanda꞉hali tombuao halememe. Kutupa ika꞉ hali tieke tieke manuma꞉ wanda꞉hali Dupa꞉pe laa pi wotu hapolo halememe leekeme. 43 Koto tupa꞉ lo halemepate ikana꞉ma꞉ta꞉ koto hau na pea꞉pa꞉peke. Iki pa꞉ta꞉ hali epima꞉ I̱ tieke halueke hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ ika꞉ hau peawalieke. 44 Kutupa iki ame̱le̱ hali epima꞉ I̱ titina꞉ hali haluekee hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ iki paeyaona꞉ hau peawalieke. 45 Pa ekipeke mo Wanda꞉halina꞉ Eiyeke kone mo wanda꞉halima꞉ ipika꞉ e pokaena꞉ loluekema꞉ yeke na epeeke yekepate ipikana꞉ma꞉ pa ika꞉ e pokaaluekema꞉ make ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ iki wopuna꞉ hoke hauna꞉ yenki haluekema꞉ epea꞉me leekeme.
Yesuma꞉ leke holupiki halina꞉ leke kilaeyekeeki
(Ma꞉tiu 20꞉29-34, Luku 18꞉35-43)
46 Ikana꞉ma꞉ Dietiko da pa꞉ta꞉ opolo pemekeme. Kutupa Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki make wanda꞉hali wopu make Dietiko da nane mina꞉pa꞉laaso haena꞉ Timeiya꞉sina꞉ eiyeketa꞉ Batimeiya꞉si leke holupiki hali hata꞉ mani honke loluekema꞉ yeke pota꞉ nepokona꞉ pitiekeme. 47 Wanda꞉halima꞉ Na꞉sa꞉tete hali Yesuta꞉ yopula꞉me lemeke pi opuaata꞉ ipikana꞉ma꞉ wi alo hata꞉ alota꞉ Oe. Yesuo. Deipidina꞉ tapake halio. Nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉e leekeme.
48 Ipika꞉ leekeeki opuaata꞉ wanda꞉hali wopuma꞉ Pi na lapema laa sa꞉sa꞉ pimikipate ipikana꞉ma꞉ wi anekehapu alota꞉ Deipidina꞉ tapake halio. Nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉e leekeme. 49 Kutupa Yesuma꞉ pua pota꞉ hopikina꞉ hando hata꞉ alota꞉ Epena꞉ wi lape leekeme. Wanda꞉halima꞉ mo leke holupiki hali wi laa ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Puki hana꞉ noka꞉pa tiae. Neke wi ala꞉me lemekeme. 50 Koto lemeke ipika꞉ make aka꞉ holo baota꞉ anekema꞉ tiaa lupao Yesu pa꞉ta꞉ peekeme. 51 Yesuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Eki peaano hone pa꞉la꞉pe leekeme. Mo leke holupiki halima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Tekehalio. Ya leke yaapo ki laae leekeme. 52  Yesuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Neke pue. Naka꞉ hone tulaasa꞉ ekima꞉ epeaasa꞉me leekeme. Kutupa koto kone ipika꞉ leke yaapo epeeketa꞉ Yesuna꞉ hoki nane teli mea peekeme.