11
Yesuta꞉ Kini Hali tupa꞉ Diutuseleme lepolona꞉ epeekeeki
(Ma꞉tiu 21꞉1-11, Luku 19꞉28-40, Dioni 12꞉12-19)
Diutuseleme da teke pa꞉ta꞉ pulu hata꞉ Betepeisi Bedani da yaapo pa꞉ta꞉ opolo pemekeme. Mo da yaapota꞉ mo Olipi ti polu haemeke peiyenena꞉ hayekeme. Kutupa Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo hali yaapo tapaaso hata꞉ alota꞉ Mo koto nane hala꞉ da pa꞉ta꞉ puaata꞉ da opolo pulu hata꞉ kuta kone donki ma꞉na꞉na꞉ panake donkisiki homeke wakapena꞉ endia haena꞉ handilipipikie leekeme. Koto donki ma꞉na꞉siki ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ hokina꞉ amba꞉ na pita handeke donkie laa Wakapa꞉ hola꞉ mea a꞉pa꞉pa꞉peke leekeme. Ma꞉nda꞉ma꞉ ipiliki pa꞉ta꞉ Ekipeke pitelepepe lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ dupa lapa꞉peke. Tekehalima꞉ muluekema꞉ hone pa꞉la꞉me lapa꞉peke. Wetepena꞉ kuta kone ma꞉nda꞉ma꞉ paa mea epena꞉ lelieke lapa꞉peke leekeme.
Koto leeke puaata꞉ mo donki ma꞉na꞉ pota꞉ kake pa꞉ta꞉ endia lepolo pota꞉na꞉ haena꞉ handa꞉ wiaata꞉ kelepa꞉ mipikime. Ka꞉la꞉paaso haena꞉ta꞉ koto alena꞉ haemeke haliwekima꞉ hololo haena꞉ ipiliki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo donkisiki kelepelepe ekita꞉ eki puluekema꞉ kelepelepepe lemekeme. Kota꞉ Yesuma꞉ leeke ekita꞉ mo haliweki pa꞉ta꞉ lepekeme. Leeke ekita꞉ opuaata꞉ mo haliwekima꞉ pa꞉na꞉e lemekeme. Yesu pa꞉ta꞉ mea pepeketa꞉ ika꞉ daumanu mea mo donki sikina꞉ hokina꞉ yamaemeketa꞉ Yesu manda a꞉meiya pitiekeme. Wanda꞉hali wopuma꞉ ika꞉ daumanu lepolona꞉ yamoma꞉ yamoma꞉ pimikime. Kutupa mandane wanda꞉halima꞉ katake mendia wiki ti palekemanu tondopa꞉ mea yamoma꞉ yamoma꞉ pimikime. Titina꞉ pemeke wanda꞉halima꞉ make wetepena꞉ pemeke wanda꞉halima꞉ tonka꞉na꞉ wi la alu alu pitolo alota꞉
Hosa꞉na꞉e. Ta꞉na꞉e. Tekehalina꞉ bikina꞉ ipula꞉ halita꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ pi laena꞉e laa 10 Nika꞉ apa꞉ Deipidi ipika꞉ kilu tombuao hala꞉eki ipula꞉ ekina꞉ ipika꞉ pi lamana꞉e. Hepeni nane Hosa꞉na꞉ pi lamana꞉e. Koda꞉na꞉ biki a꞉meiyaomana꞉e lemekeme.
11 Yesuma꞉ Diutuseleme da opolo pua tembolo da tukiki pa꞉ta꞉ honda꞉ pambaata꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao handoma꞉ handoma꞉ peaata꞉ nate amba꞉ paeyeke handaata꞉ timba꞉ lapeke yeeke mo disaipolo haliweki ame̱le̱ Bedani da nane pemekeme.
Yesuma꞉ mo nose ti pa꞉ta꞉ kiliki na a꞉ilipikie leekeeki
(Ma꞉tiu 21꞉18-19)
12 Kutupa da ka꞉la꞉peeke haena꞉ta꞉ mo Bedani da mina꞉pa꞉lao paa la꞉ka꞉la ipulu hata꞉ Yesuma꞉ tea꞉ma꞉ homeekeme. 13  Pota꞉na꞉ puaata꞉ nose ti homeke katake mendia wieke ekina꞉ mopate leke hata꞉ handaata꞉ kiliki a꞉ela꞉patema꞉ handolo peekepate teke pa꞉ta꞉ opolo puaata꞉ pa katakemanu homeke handeekeme. Mo nose kiliki a꞉eya꞉peke nate a̱i̱ dia꞉yeke piekeme. 14 Kutupa Yesuma꞉ mo nose pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ kilikimanu ma꞉nda꞉ma꞉ na talo nelieke leekeme. Ipika꞉ disaipolo haliwekima꞉ koto leeke pita꞉ opimikime.
Yesuma꞉ tembolo da pa꞉ta꞉ peekeeki
(Ma꞉tiu 21꞉12-17, Luku 19꞉45-48, Dioni 2꞉13-22)
15 Diutuseleme da pa꞉ta꞉ opolo puaata꞉ Yesuma꞉ mo tembolo da honda꞉ pambaata꞉ koto da pa꞉ta꞉ sipisipi ma꞉na꞉manu hambo haemeke haliweki hama꞉ nane tolu liaata꞉ mo mani topo pu haemeke haliwekina꞉ teipolomanu make melipu bamanu hambo haemeke haliwekina꞉ pitieke alemanu hoila꞉mina꞉ lopaeyekeme. 16 Kutupa ipikana꞉ma꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ mo tembolo da puku toka꞉la꞉ mea tia yopua꞉tiki peaama꞉na꞉ sa꞉sa꞉ pitolo leekeme. 17 Kutupieke ipikana꞉ma꞉ pi wala iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo Baibolona꞉ wape pea ula꞉ pita꞉ Koda꞉ma꞉ alota꞉ Yaka data꞉ kenke paeyao wanda꞉hali paeyaoma꞉ yeni pu halo pa꞉la꞉ da hala꞉me laa wape pa ula꞉pate ikana꞉ma꞉ta꞉ do data꞉ pake no pamboloendi piteleme da haena꞉ alememe leekeme.
18 Wanda꞉hali wopuma꞉ Yesuna꞉ waleeke pimanu opuaata꞉ penkili pimiki handaata꞉ mo yeni peao haemeke you haliwekima꞉ make mo wape pea wala꞉tiki pu haemeke haliwekima꞉ make Yesu pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homolo hata꞉ ipiki lu alu palo pimiki pota꞉ weimikime. 19 Kutupa nate pambolo haena꞉ Yesu ipika꞉ disaipolo haliweki ame̱le̱ teke da mina꞉pa꞉lao pemekeme.
Nose ti homeeke ekina꞉ Yesuma꞉ leeke ekina꞉ hone tulaemekeeki
(Ma꞉tiu 21꞉20-22)
20 Da ka꞉la꞉peketa꞉ pota꞉na꞉ yopulu hata꞉ hande nose ti handemekepate katake teke tonka꞉na꞉ paeyao hapua hayekeeki handemekeme. 21 Pidama꞉ hone wia ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Tekehalio. Handa꞉e. Nakana꞉ma꞉ pima꞉ kone hoeyaeye nose ti koto hapua hala꞉ handa꞉e leeketa꞉ 22 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulao hapa꞉peke. 23 Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Hali epima꞉ oli pote pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ kone tiao mo dawala pa꞉ta꞉ pua lopa꞉peke lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipika꞉ puki pa꞉ta꞉ hone ti na yokeke pa ipika꞉ dupilieke leeke pi manuta꞉ ota꞉ pilieke laa homeke hone witolo hata꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo hali pa꞉ta꞉ ota꞉ pina꞉ lelieke leekeme. 24 Koto ekina꞉ iki pa꞉ta꞉ alome. Ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉na꞉ yeni pitolo hata꞉ honke lemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Amba꞉ mea wia halome hone wia hata꞉ milimikie leekeme. 25 Kutupa make Koda꞉ pa꞉ta꞉ tiao hata꞉ yeni pimika꞉na꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ hoke hau pa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ hone pa upaleke hata꞉ pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ hoke hau tombuao pa paeyaapa꞉peke leekeme. Ika꞉ hepeni nane hala꞉ Apa꞉ma꞉ ika꞉ hoke hau paeyaena꞉yeke ma꞉nda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ hoke hau pa꞉la꞉eki paeyaapa꞉peke leekeme. 26 [Ikana꞉ma꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ pa꞉la꞉eki na paeyaemeka꞉na꞉ta꞉ ika꞉ hepeni nane hala꞉ Apa꞉ma꞉ ika꞉eki make na paeyaalieke leekeme.]
Epima꞉ neke biki halo pia꞉pe lemekeeki
(Ma꞉tiu 21꞉23-27, Luku 20꞉1-8)
27 Yesu ipika꞉ disaipolo haliweki ame̱le̱ Diutuseleme da nane paa puaata꞉ tembolo da tukiki pa꞉ta꞉ pulu haena꞉ mo yeni peao haemeke you haliwekima꞉ make mo wape pea wala꞉tiki pu haemeke haliwekima꞉ make tondiki haliwekima꞉ make paeyaoma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pua alota꞉ 28 Hande pu haleeki manuta꞉ ekipa pipe o epima꞉ neke wele peaeya꞉pe lemekeme.
29 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolo pi ma꞉nda꞉ opua la kimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ pu halo hau manuta꞉ I̱ wele peao hala꞉ halina꞉ biki la kulueke. 30 Dionima꞉ bapitaisi peao haya꞉ hauta꞉ hepeni nane ekipe o kenke wanda꞉halina꞉ ekipe leekeme.
31 Koto pi opuaata꞉ mo haliwekima꞉ ika꞉ ika꞉ kone pi lemekeme dupa. Hepeni nane ekie loma꞉ka꞉na꞉ta꞉ niki pa꞉ta꞉ Kota꞉ Dionima꞉ lo haya꞉ pi manuta꞉ ekipeke na miniki haemepe lelieke laa 32 Kenke wanda꞉halina꞉ ekie loluma꞉pe lemekepate wanda꞉hali paeyaoma꞉ Dionita꞉ Koda꞉ ipika꞉ pi la꞉ mea halo haya꞉ halie lo halemeke handaa mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homemekeme. 33 Koto ekina꞉ mo haliwekima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Niki na handoloma꞉me lemekeme. Kutupa Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ make yaka pu halo haumanu I̱ wele peao hala꞉ halina꞉ bikita꞉ iki na la kulueke leekeme.