13
Labaw Gupiya suk Petail
Isan bu' meketuntulu ne nga dlainlain ne ngak tinuntulan ne nga getaw bu' ne ngag anghel, ma'ad bu' nda'irunik petail'u, su ngak pintalu'u maa' ma'aray neng mesasak ne gagung awas segensal ne dlata. Isan bu' duunig hiyas'u sek pegasuy seng minsahi ned Diwata, awas bu' mesuunan'u su dlaunan, awas bu' mekesabut se dlaun ne ketuyu'an ne ginedlud ri se nga getawan, bu' isan suk pektu'uu meligen gupiya neng mekepegalin se ngag bentud, ma'ad bu' nda'irunik petail'u, nda'irunik paluu. Isan begay'u su dlaun ne ngag betang'u, bu' isan tudyan'u su dlawas'u arun serengen,* ma'ad bu' nda'irunik petail'u, nda'irun ninik paluun para senaan.
Su getaw neng mekpetail mekepelugbak bu' mpiya ri sek samaatawen; ndi' mesinaku awas ndi' mesaya'saya' awas ndi' mekpetaastaas; ndi' mementalu' neng melaat, gena' merelaw, ndi' merali' lengetan, bu' ndi' gumemet, gena' pedleliyagen ri seng melaaten bu' ndi' se kemetuuran, kanunay mekegantus, kanunay duunik peksalig, kanunay mekperateng, bu' kanunay lumahutay.
Suk pekpetail nda'iruni gekteben. Duunig hiyas sek pekpengasuy seng minsahi ned Diwata ma'ad duun rai gekteben; duunig hiyas sek pektuntul ri se ngak pikebitan ne ndi' mesabut ma'ad duun ra ini gekteben; duunig hiyas sek peksabut ma'ad mpapas ra ini. Ay su ngag hiyas ta sek peksabut bu' sek pekpengasuy seng minsahi ned Diwata gena' pa gaid kumplitu. 10 Ma'ad bu' mateng na su gendaw neng mekumplitu na su dlaunan, merala' na su nga gena' kumplitu.
11 Seg bata'u pa, suk pegabit'u, suk peksabut'u bu' su gena'ena'u ginembata'. Ma'ad seng metandengu na bineleng'u su ginembata' nek peme'et. 12 Numuun maa' ita getaw neng migenleng ri se gispihu ne gendi' mekelaru; ma'ad seng mateng su gendaw mekelaru ra gaid su dlaunen. Numuun bahin ra sung misuunan ta, ma'ad mateng su gendaw neng mesuunan ta su dlaunan, maa' sek pekesuun ned Diwata riin senita.
13 Bu' nemuun, telu keni—suk pektu'u, suk pedderama, bu' suk petail—mekpebilin ra. Ma'ad su dlabaw gupiya ri sek telu keni, giin gaid suk petail.
13:2 13.2: San Mateo 17.20; 21.21; San Marcos 11.23. * 13:3 13.3 dlawas'u arun serengen: sed duma ne nga kupya se Griego, ‘dlawas'u arun mpesigarbuu.’