14
Dugang ne ngag Hiyas buwat se Gispiritu
Na, penentuway niyu neng mekpetail bu' apet niyu rema su ngag hiyas neg buwat se Gispiritu labi na gaid suk pegasuy seng minsahi ned Diwata. Ay suk sala neng miktuntul ri se dlain nek tinuntulan ne ndi' mesabut, genda' ini pektuntul tu se getaw bu' ndi' tu sed Diwata, tendeng ay nda'iruni isan ta' neng mekesabut ri seniin ma'ad su Gispiritu sung mikpetuntul ri seniin bu' tinuntulen su ngag betang ne nda' mesuunay. Ri se dlain neg bahin, su ngang megasuy ri seng minsahi ned Diwata migasuy ri se nga getaw arun sek pedligen, peddasig, bu' pekpengamu' ri senilan. Suk sala neng migasuy ri se dlain nek tinuntulan ne ndi' mesabut mikpeligen ri se gegulingenen, ma'ad sung migasuy neng minsahi ned Diwata mikpeligen ri se ngang mektetu'u ri sek simbaan.
Na, liyagan'u siya ne dlaunan niyu meketuntul ri se dlain nek tinuntulan ne ndi' mesabut, ma'ad gimpurtanti pa gaid neng mekegasuy amu ri seng minsahi ned Diwata. Suk sala neng megasuy seng minsahi ned Diwata gimpurtanti pa kampuun ri sek sala neng miktuntul ri se dlain ne ngak tinuntulan ne ndi' mesabut—awas bu' duuni getaw neng mekegubad sek tinalu' ketu arun mpeligen su ngang mektetu'u ri sek simbaan.
Bu' nemuun nga kepeteran'u, bu' meriinu seniyu bu' megasuyu ne ngak tinuntulan ne ndi' mesabut, landun sakaning me'uwan niyu ri senaan? Nda'irun gaid! Me'ebangan amu ra bu' tendu'u ri seniyu suk perayag neg buwat sed Diwata awas sinuunan awas pengasuy seng minsahi ned Diwata, awas tintulu'an. Isan su ngag betang ne genda'i ketubu'en neng mektalu' maa' sek tipanu awas se kutapi', bu' sek pekpetalu' run nini genda' pekpalas, pekendun run sek pekesuun ne getaw bu' landunik pitalu'? Wa'a metuud gaid, ay suk pekpetalu' sek trumpita bu' gena' ginsaktu, ta' maing mekepengandam para se gubat. Maa' run rema seng mektuntul amu bu' gena' kelaru, su nga getaw gendi' mekesabut landunik tinalu'. Su ngak talu' niyu me'alep ra duma se genus. 10 Duuning midlainlain ne ngak tinuntulan rini seg benwa bu' nda'irunik tinuntulan ne nda'iruni gulugaan. 11 Aas bu' duuni getaw neng mektuntul ri senaan ma'ad ndi'u mesuunan suk tinuntulaan. Su getaw ketu para senaan maa' nek tuwa', bu' gaku' rema maa' nek tuwa' para seniin. 12 Aas gamu rema, tendeng ay minantu amu ri se gegulingen niyu neng mekerawat ne ngag hiyas neg buwat se Gispiritu, penantu amu se ngag hiyas neng mekepeligen ri se ngang mektetu'u ri sek simbaan.
13 Aas su getaw neng miktuntul ri se dlain nek tinuntulan ne ndi' mesabut, kina'enlan megampu' giin neng mekaangken neg hiyas sek pegubad run nini. 14 Ay bu' megampu'u sek tinuntulan ne gendi' mesabut, migampu' su gispirituu ma'ad su gena'ena'u nda' mekesabut run itu. 15 Aas landuni gembaya'u baalen? Megampu'u ri sek tinuntulan nek pituntul ne gispirituu ri senaan ma'ad megampu'u rema ri sek tinuntulan neng mesabut se gena'ena'u; giin ra rema bu' medlekantau ri sek tinuntulan nek pikanta ne gispirituu ri senaan ma'ad medlekantau rema ri sek tinuntulan neng mesabut ne gena'ena'u. 16 Ay bu' mekpesalamat'a ri sed Diwata ri se gispiritu mu ra, pekendun sakan sek pektalu' se genda'ig hiyasen sek peksabut: “Metuud lai” tu sek pegampu' mu sek pekpesalamat ay nda' nilan mesabut suk pintalu' mu? 17 Ay isan suk pegampu' mu sek pekpesalamat melengas gupiya, ma'ad ndi' ini mekepeligen ri se dlain ne getaw.
18 Mekpesalamatu ri sed Diwata neng meketuntulu ne dlain ne ngak tinuntulan ne ndi' mesabut labaw se isan ta' ri seniyu. 19 Ma'ad sek panahun sek peksimba, pelebunen'u suk pektuntul ne dlima na run nek talu' neng mesabut, sek pekpemandu' ri sed duma sinangkali' sek pektalu' ne dlinibu ne ngak talu' sek tinuntulan ne ndi' mesabut.
20 Nga kepeteran, ndi' amu mengmaa' se gembata' ri sek pegena'ena' niyu. Kina'enlan maa' amu ne nga gembata' ne genda'ig be'eten metendeng seng melaaten. Ma'ad sek pengena'ena' niyu, maa' amu neng metandeng. 21  Ri se Kesulatan, misulat ini:
“Pebiyan se nga getaw neng mektuntul se ngak tinuntulan ne ndi' mesabut,
mektalu'u tu se nga getawan'u, miktalu' su Ginu'u.
Mektuntulu pebiyan se ngag baba' ne ngak tuwa',
ma'ad isan pa su nga getawan'u nda' penginengeg ri senaan.”
22 Aas sug hiyas sek pegasuy ri se dlain ne ngak tinuntulan ne ndi' mesabut gena' gilelaan para se ngang mektetu'u, ma'ad para se nga gena' mektetu'u. Ma'ad sug hiyas sek pegasuy seng minsahi ned Diwata para ini se ngang mektetu'u, gena' para se nga gena' mektetu'u.
23 Bu' mektigum su ngang mektetu'u ri sek simbaan bu' dlaun nilan mektuntul ri se dlainlain ne ngak tinuntulan ne ndi' mesabut, bu' duunik tinumambung ne kulangik sinuunan awas gena' mektetu'u, ndi' ilan ba meketalu' neng mibural amu? 24 Ma'ad bu' kada sala mektuntul seng minsahi ned Diwata bu' duunik tumambung ne gena' mektetu'u awas sala ne getaw ne kulang suk sinuunaan, mesuunaan ne giin mekesesala' pebiyan seng mirengegen. Mbaya' giin ukuman pebiyan seng mirengegen, 25 sung mi'edlud ri se ngad diyalem ne gena'ena'en mesuunan, bu' meddempug giin bu' meksimba ri sed Diwata, bu' mektalu' giin, “Metuud gaid, sud Diwata duma riin seniyu!”
Su Dlaun neg Baalen riin sek Simbaan kina'enlan Ginsaktu bu' Melengas nek Pekimetang
26 Giin nini suk pisabut'u, nga kepeteran. Seng mektipung amu sek peksimba, duuning medlekanta', duuning mektendu', duuning mekperayag sek talu' buwat sed Diwata, duuning mektuntul se ngak tinuntulan ne ndi' mesabut bu' duuning megubad ri sek tinalu' ketu. Bu' baal niyu dlaunan keni sek pedligen se ngang mektetu'u riin sek simbaan. 27 Bu' duuning megasuy ri se dlainlain nek tinuntulan ne ndi' mesabut, kina'enlan duwa' awas ndi' lumabaw sek telu tawan. Megeleseles ilan sek pektalu' bu' kina'enlan dlain sung megubad run nini. 28 Bu' nda'iruning mekegubad run nini, kina'enlan ndi' na giin meksasak riin sek simbaan bu' mektalu' ra giin ri se gegulingenen bu' ri sed Diwata. 29 Bu' petuntulen sud duwa' awas telu tawan neg binegayan neng minsahi buwat sed Diwata, bu' su ngad duma neng menginengeg, gilan sung mektimbangtimbang bu' buwat ba ri sed Diwata suk pingasuy nilan. 30 Ma'ad bu' duuning migingkud sek pektipungan neng mikerawat neng minsahi buwat sed Diwata, kina'enlan melali reli' sung miktuntul, 31 arun mekegeleseles su kada sala ri seniyu sek pegasuy seng minsahi ned Diwata, arun dlaun niyu meksitau bu' me'ulikseg. 32 Sug hiyas sek pegasuy neng minsahi buwat sed Diwata kina'enlan duunik pekpegeng ri se gegulingen neng migasuy, 33 tendeng ay sud Diwata nda' pegbegay ne kesamuk bu' ndi' se kelinaw.
(Bu' maa' se dlaun ne ngak simbaan se getawan ned Diwata, 34 su nga dlibun kina'enlan ndi' meksasak saanay riin se ngak pektipung. Ndi' ilan tugutan sek pegasuy tendeng ay su Kesugu'an miktalu' ne ndi' mbaya' ne su nga dlibun mbaal ne nga geseg. 35 Bu' duuni dliyagan nilan mesuunan, meksaak ilan ri seg bana nilan peddateng tu seg balay nilan tendeng ay mekepepiid se dlibun neng mektuntul sek panahun sek pektipung sek simbaan. 36 Migena'ena' amu ba neng migbuwat ri seniyu suk talu' ned Diwata? Awas gamu ra ba sung mikerawat run nini?)
37 Bu' duuni getaw neng migena'ena' ne giin mengengasuy ned Diwata awas duunig hiyasen neg binegay ne Gispiritu ned Diwata, kina'enlan ilelaanen ne suk sinulat'u ri seniyu sugu' gaid ne Ginu'u. 38 Bu' duuni gendi' megalimba' run nini, ndi' niyu giin alimba'ay.
39 Aas nga kepeteran'u, petekel amu gaid neng mekegasuy seng minsahi ned Diwata, ma'ad ndi' niyu rema pegengay suk pektuntul se nga dlainlain ne ngak tinuntulan ne ndi' mesabut. 40 Su dlaun neg baalen niyu kina'enlan ginsaktu bu' melengas nek pekimetang.
14:21 14.21: Isaias 28.11-12.