2
Sung Minsahi metendeng se Kemetain ni Christ
Sek peddiin'u seniyu, nga kepeteran, arun sek pegwali seng mi'edlud ne kemetuuran buwat sed Diwata, nda'u periin seniyu sek pedlegamit neng mekeralem ne ngak tinuntulan awas sinuunan. Ay mikegukumu ne nda' nai dlain neng me'asuy'u ri seniyu, bu' ndi' si Jesus Christ bu' suk pekpelansangen tu se krus. Bu' miriinu seniyu ned duuni keluya bu' keendek bu' pekpengereg gupiya. Sek pektendu' bu' sek pegwaliu ri seniyu, nda'u pedlegamit neng mekerunggat ne ngak talu' sek tinawan ne getaw bu' ndi', mirunggatan'u amu pebiyan se ga'em se Gispiritu ned Diwata, arun suk pektu'u niyu ndi' mpesingkal ri sek tinawan ne getaw bu' ndi' se ga'em ned Diwata.
Suk Tinawan ned Diwata
Tumu', migwali ami seng minsahi neng mipenu' sek tinawan tu se ngang meligen naik pektu'uun, ma'ad gena' suk tinawan ne nga getaw rini seg benwa awas se ngang midlegeseg, tendeng ay ngang midlegeseg keni merela'an ne ga'em. Ma'ad suk tinawan neg winali nami giin su ginedlud nek tinawan neg buwat sed Diwata nek tinegana ini ned Diwata se genda' pa mbaal sug benwa arun sek pekpesiddengeg ri senita. Bu' nda'iruni ngang midlegeseg rini seg benwa neng mekesabut sek pengena'ena' ned Diwata. Ay bu' misabut pa nilan, nda' na siya nilan lensangay tu se krus su Ginu'u neng mekegega'em gupiya. Ma'ad sumala' seng misulat ri se kesulatan,
“Nda'iruning mikiita', awas mikerengeg,
awas nda'irun isan ta' neng mikegena'ena' run nini.
Tumu' duunik tinegana ned Diwata para se ngang mikpetail ri seniin.”
10 Ma'ad pi'ita' na ini ned Diwata pebiyan ri se Gispiritu. Ay su Gispiritu mikesusi se dlaun ne ngag betang, isan pa sung mi'edlud ne nga ketuyu'an ned Diwata. 11 Ay nda'iruning mikesuun landunid diin se gena'ena' nek sala getaw gawas ma'aray se gegulingenen. Giin ra rema, nda'ing mikesuun ri se gena'ena'ena' ned Diwata gawas ma'aray su Gispiritu ned Diwata. 12 Na, nda' ta merawat su gispiritu riin seg benwa, ma'ad mirawat ta su Gispiritu neg buwat sed Diwata arun mesuunan ta su dlaun neg binegay ned Diwata ri senita. 13 Mbuus, nda' nami gemitay suk tinawan ne getaw seng migwali ami, ma'ad su kemetuuran nek tinendu' ne Gispiritu, sek pekpesabut nami se gispirituhanen ne nga kemetuuran tu sek pige'eman se Gispiritu. 14 Ma'ad su getaw ne genda' ri seniin su Gispiritu ned Diwata, ndi' dumawat sek penendu'an neg buwat se Gispiritu, tendeng ay para seniin, binural ma'aray ini. Bu' ndi'en nini mesabut tendeng ay su Gispiritu ra gaid ned Diwata giin sung mekegabang ri seniin sek pekpesabut run nini. 15 Na, su getaw ned diin seniin su Gispiritu ned Diwata mekegukum se dlaga' se dlaun neg betang ma'ad nda'iruning mekegukum ri seniin. 16  Sumala' ri seng misulat se kesulatan,
“Ta' baing mikesuun se gena'ena' ne Ginu'u?
Bu' ta' baing mekepemandu' ri seniin?”
Ma'ad, diin senita su gena'ena' ni Christ.
2:3 2.3: Su Ngak Pimbaal 18.9. 2:9 2.9: Isaias 64.4. 2:16 2.16: Isaias 40.13 (LXX).