Su Guna nek Sulat ni San Pablo para se ngak taga
Corinto
Pesi'una
Su dlunsud ne Corinto giin su gembagel bu' mi'ilelaan gupiya seng nasud seg Acaya. Acaya keni me'ita' ritu seng nasud ne giningelanan nemuun ne Greece. Dlunsud ne Corinto keni megaud ri sed dagat bu' melaun ne ngag barku neg buwat se dlain ne ngang nasud sud dumenggu' ritu. Aas dlugar ketu mi'ilelaan gupiya tendeng seng melaun neng memeledya'ay bu' memeneluyay bu' tendeng se nga getawan neng meliyag se dlaun ne ngak pekpebibu bu' pekpekesala'. Miksimba ilan ri seng melaun ne ngad diwatadiwata.
Melaun ne ngag Judeo sung mikengel se dlunsud ketu. Duuni ngak pektipungan nilan sek pegampu' bu' miksunud ilan sek tinu'uwan ne ngag Judeo.
Mikeritu si Pablo se dlunsud ketu. Sug binaalen ritu giin suk pegbaal ne ngak tulda. Ma'ad kada gendaw nek Sebaru, miritu giin sek pektipungan ne ngag Judeo sek pegampu' bu' migwali metendeng riin ni Jesus Christ. Migwali rema giin tu se nga getaw Griego. Sek seled sala taun bu' tenga' migwali giin ritu bu' melauning miktu'u riin ni Jesus Christ.
Sek pegawa' ni Pablo buwat ritu miksilaun su ngang mektetu'u. Ma'ad duuni ngak pegbahinbahin nilan. Aas mikpawit ilan ne nga getaw neg buwat se Corinto neng miguwit sek sulat para ni Pablo ritu seg Efeso sek peksaak ri seniin metendeng se ngak prublima nilan. Sek pekerawat ni Pablo sek sulat nilan, sinembagen ilan.
Ngang Misulat ri se Dlibru keni
I. Pesi'una 1.1-9
II. Suk Sembag tu se ngak Pisuun ne ngang Mektetu'u riin se Corinto 1.10—6.20
III. Suk Sembag tu sek Sulat neg buwat se ngang Mektetu'u riin se Corinto 7.1—16.12
IV. Ketapusan ne ngang Minsahi bu' ne ngak Pengumusta 16.13-24
1
1-2  Seniyu neng miktipung ne ngang mektetu'u riin sek simbaan ned Diwata riin se Corinto,
Gaku' si Pablo. Pinili'u ne mbaal ne gapustulis ni Christ Jesus, pebiyan se keliyag ned Diwata. Gami ni Sostenes, nek pated ta riin ni Christ, miksulat riin seniyu, gamu ne ngak tinudyan mismu riin sed Diwata sek peksalabuuk riin ni Jesus Christ bu' ngang minengi rema ne gabang arun mbaal ne nga getawan ned Diwata, bu' duma se nga getawan neng miksimba tu se Ginu'u ta ne si Jesus Christ ne Ginu'u nilan bu' Ginu'u ta rema.
Merawat siya niyu su kepiya bu' kelinaw buwat sed Diwata ne Gama' ta bu' riin se Ginu'u ne si Jesus Christ.
Su ngak Pengumpiya neg buwat riin ni Christ
Mikpesalamatu gaid kanunay tu sed Diwatau para seniyu tendeng se kepiya ned Diwata neg binegain ri seniyu pebiyan riin ni Jesus Christ. Ay ri sek pekesalabuuk niyu riin ni Christ, melaun ne ngang melengas neg betang neng mirawat niyu labet na sung melengas nek pekpengasuy bu' su dlaun ne kelasi nek sinuunan. Isan suk pekpemetuud neg binegay ne ngad duma metendeng riin ni Christ mipemetuuran gaid riin seniyu, arun ndi' amu mekulangan ne ngak pengumpiya saanay megelat amu gaid ne mperayag su Ginu'u ta ne si Jesus Christ. Ligenen amu rema riin sek pektu'u niyu tampan se ketapusan, arun sek peddateng se gendaw neng megukum giin, nda'iruni gempemura riin seniyu. Keseligan sud Diwata neng miktawag riin seniyu arun mesalabuuk amu ri seg Bata'en ne si Jesus Christ ne Ginu'u.
Mibahinbahin su ngang Mektetu'u riin sek Simbaan
10 Na, megandyu'u riin seniyu, nga kepeteran, pebiyan se ngalan ne Ginu'u ta ne si Jesus Christ neng meguyunay amu gela'; bu' arun, nda'irunik pegbahinbahin riin seniyu. Ma'ad meksalabuuk amu nek sala ra se gena'ena' bu' se ketuyu'an. 11 Tendeng ay duuni ngang mikpetenday ri senaan buwat sek sakup nek penimalay ni Cloe ned duuni ngak pedlalis riin seniyu. 12  Na, sug be'et'u pesabut, sud duma seniyu miktalu', “Gaku' riinu ni Pablo”; bu' sud duma miktalu', “Gaku' riinu ni Apolos”; bu' sud duma, “Gaku' riinu ni Pedro”; bu' sud duma, “Gaku' riinu ni Christ.” 13 Mbahin ba rekay si Christ? Mikpelansang ba si Pablo tu se krus para seniyu? Awas binendyagan amu ba ri se ngalan ni Pablo?
14  Mikpesalamatu ri sed Diwata ne nda'irunig binendyagan'u riin seniyu gawas ma'aray riin ni Crispo bu' ni Gayo, 15 arun nda'iruning meketalu' ne binendyagan amu ri se ngalan'u. ( 16  Wa'a, binendyagan'u rema si Estefanas bu' su ngak sakup ri sek penimalain ma'ad gawas ri senilan nda' naid duma pa neng mi'ena'ena'u.) 17 Ay nda'u sugu'ay ni Christ arun sek pekpemendyag bu' ndi' sek pegwali seng Melengas ne Gesuyen. Nda'u gemitay su ngak talu' neng melised sebuten arun ndi' merala' su ga'em se kemetain ni Christ tu se krus.
Su Ga'em bu' suk Tinawan ned Diwata Me'ita' ri ni Christ
18 Ay su gesuyen metendeng ri se kemetain ni Jesus ritu se krus binural ma'aray para se nga getaw neng mekpagaw ritu se kelaatan. Ma'ad senita ne dlinuwas, giini ga'em ned Diwata. 19  Ay su Kesulatan miktalu',
“Pedlaatan'u suk tinawan ne ngang me'alam,
bu' mpe'ita'u ne nda'irunik paluun suk tinawan ne nga getaw neng metaasik sinuunan.”
20  Ta' nema sung me'alam? Ta' nema sung menintulu' ri se Kesugu'an? Ta' nema sung mengengaddat sek panahun keni? Pi'ita' ned Diwata ne suk tinawan ne getaw rini seg benwa genda'ik paluun.
21 Ay riin sek tinawan ned Diwata, nda'iruni getaw riin seg benwa neng mekilala ri seniin pebiyan sek tinawan nilan. Ma'ad pebiyan sek tinalu' nilan neg binural ne gesuyan, ne giini ginasuy nami, keliyag ned Diwata suk pedluwas tu se ngang mektu'u. 22 Su ngag Judeo midlekina'enlan ne nga ketingelaan gisip pemetuud, bu' su nga Griego minengaw nek tinawan. 23 Ma'ad winali nami si Christ ne dlinansang tu se krus. Minsahi keni mikeseknu se ngag Judeo bu' binural ini para se nga gena' Judeo. 24 Ma'ad se nga getaw nek tinawag ned Diwata, Judeo ilan ma awas gena', minsahi keni metendeng riin ni Christ ne giin su ga'em bu' suk tinawan ned Diwata. 25 Ay suk pigena'ena' ne nga getaw binural sed Diwata, labaw pa kampuun sek tinawan ne getaw bu' suk pigena'ena' nilan ne keluya sed Diwata, mas meligen pa ri sek sekeg ne getaw.
26 Nga kepeteran, pegena'ena' niyu landuni kebetang niyu sek pektawag ned Diwata ri seniyu. Sumala' sek pengena'ena' ne nga getaw, santa' ra ned duunik tinawaan awas duuni nga ketendanaan awas buwat sek tinamed ne ngak pamilya. 27 Ma'ad tinuyu' ned Diwata sek pekpemili' su nga getaw ne nda'irunik paluun arun mpiiran sud duunik tinawaan. Bu' pimili' ned Diwata su nga getaw neng meluya riin seg benwa arun mpiiran sud duuni ga'emen. 28 Pimili' ned Diwata su dlabi gembaba' bu' su ngak pimura ne nga getaw rini seg benwa, bu' su nga genda'ik paluun arun laaten suk pigena'ena' ne nga getaw rini seg benwa ne gimpurtanti, 29 arun nda'iruni getaw neng mekpesigarbu ri seng metungenga'an ned Diwata. 30 Ma'ad pisalabuuk amu ned Diwata riin ni Jesus Christ, bu' binaal ned Diwata si Christ nek pigetaran sek tinawan ta. Pebiyan ri seniin binaal ita neng metareng ri seng metungenga'an ned Diwata; mibaal ita neg bala'an ne nga getawan ned Diwata bu' binegayan ita ne kegewasan. 31  Tendeng run itu, sumala' seng misulat ri se kesulatan, “Su dliyagaan mekpesigarbu, kina'enlan pesigarbuun su ngag betang neng mibaal ne Ginu'u.”
1:1-2 1.2: Su Ngak Pimbaal 18.1. 1:12 1.12: Su Ngak Pimbaal 18.24. 1:14 1.14: a Su Ngak Pimbaal 18.8. Su Ngak Pimbaal 19.29; Roma 16.23. 1:16 1.16: 1 Corinto 16.15. 1:19 1.19: Isaias 29.14 (LXX). 1:20 1.20: a Job 12.17; Isaias 19.12; 33.18. Isaias 44.25. 1:31 1.31: Jeremias 9.24.