16
Ngak Pengumusta
Na, pe'ilalau riin seniyu suk pated ta ne dlibun ne si Phebe, neng minibeli sek simbaan sek Cencrea. Se ngalan ne Ginu'u, dawat niyu giin gisip mbaya' baalen ne nga getawan ned Diwata bu' ebangay niyu giin se dlaun ne nga kina'enlanen; ay migabang gupiya giin tu seng melaun ne nga getaw bu' ri senaan rema.
Pengumustau niyu tu ni Priscila bu' ni Akila, ngak sementaun'u neng minibeli riin ni Christ Jesus; binetang nilan se kepiligruwan su ketubu' nilan para senaan. Aas mikpesalamatu ri senilan bu' gena' gaku' na run sung mikpesalamat, bu' ndi', su dlaun ne ngang mektetu'u ri se ngak simbaan ne gena' Judeo rema. Pengumustau niyu rema tu se ngang mektetu'u neng miktipungan tu seg balay nilan.
Pengumustau niyu tu sek pinetail'u nek sambat ne si Epenetus ne giin su guna neng miktu'u riin ni Christ ritu sek probinsiya seg Asia. Pengumustau niyu tu ni Maria neng mikpetuges gupiya duma ri seniyu. Pengumustau niyu rema tu ni Andronicus bu' ni Junias, ne ngak sementaun'u ne ngag Judeo neng miperisu duma senaan; mi'ilala ilan ne nga gapustulis, bu' mibaal neng mektetu'u guna pa ri senaan.
Pengumustau niyu tu ni Ampiliatus, suk pinetail'u nek sambat riin se Ginu'u. Pengumustau niyu rema tu ni Urbanus, nek sementaun ta mekterbahu sek pekpenibeli ri ni Christ bu' ri ni Estakis, suk pinetail'u nek sambat. 10 Pengumustau niyu tu ni Apelles, neng mipemetuuran neng metinuuren riin ni Christ. Pengumustau niyu tu sek pamilya ni Aristobulus, 11 bu' ni Herodion nek sama Judeo bu' se nga Christian sek pamilya ni Narcissus.
12 Pengumustau niyu rema tu ni Trifena bu' ri ni Trifosa, neng mikterbahu sek pekpenibeli ri se Ginu'u, bu' tu sek pinetail'u nek sambat ne si Persis ne gembagel gupiya sung mibaalen para se Ginu'u. 13  Pengumustau rema niyu tu ni Rufus, su ginilala nek sesugu'en ne Ginu'u bu' se gina'en neng migalimba' ri senaan maa' neg bata'en. 14 Pengumustau niyu tu ni Asincritus, ri ni Flegon, ni Hermes, ni Patrobas, ni Hermas, bu' se dlaun ne nga Christian ned duma nilan. 15 Pengumustau niyu tu ni Filologus, ni Julia, ni Nereus, bu' sek pateren ne dlibun, ni Olimpas bu' se dlaun ne nga getawan ned Diwata ned duma nilan.
16 Pekpengumustaay amu sek pekpe'ita' neng mikpinetailay amu ri sek salasala seniyu. Mingumusta riin seniyu su dlaun ne ngang mektetu'u riin ni Christ.
Su Ketapusan ne ngak Pemandu'
17 Na, megandyu'u ri seniyu, nga kepeteran'u, mekpetigaam amu se nga getaw ne getaran sek pekebahinbahin bu' meksamuk ri seniyu pebiyan sek peksupak sek penendu'an neng mirawat niyu. Pelayu' amu buwat senilan! 18 Ay sung migbaal runi ngag betang keni nda' penibeli riin ni Christ ne Ginu'u ta bu' ndi' su gegulingen ne ketekenan suk sinunud nilan. Linimbungan nilan su ngang melemu merunggatan pebiyan seng melengas nilan ne ngak pentalu' bu' peg'ulug'ulug. 19 Ay su dlaunan mikerengeg sek pektuman niyu se Gempiya ne Gesuyen bu' tendeng run nini ne keterengan pidleliyagu metendeng ri seniyu. Liyagan'u neng metau amu gupiya landuning melengas ma'ad ndi' metau landuning melaaten. 20 Na, sud Diwata, nek pigbuwatan se kelinaw, daagenen si Satanas pebiyan ri seniyu.
Su dlelaat ne Ginu'u mperiin siya seniyu.
21  Mingumusta riin seniyu si Timoteo, suk sementaun'u mekterbahu; bu' maa' run rema si Lucio, si Jason, bu' si Sosipater, ngak samau Judeo.
22 Gaku', si Tersius, suk pisulat runik sulat keni, mingumusta rema ri seniyu gisip nek sama mektetu'u niyu.
23  Si Gayo, sung migalimba' bu' midlekata ri senaan, ne sug balain binaal nek pektipungan ne ngang mektetu'u, mingumusta rema riin seniyu; maa' run rema si Erastus, suk trisuriru sek siyudad, bu' suk pated ta ne si Cuartus.*
Suk Penapus nek Pegampu' sek Peksaya'
25 Na, siya'en ta sud Diwata! Ay mekehimu giin sek pedligen ri sek pektu'u niyu, sumala' se Gempiya ne Gesuyen ne ginasuy'u metendeng ri ni Jesus Christ bu' sek pekpe'ita' seng mi'edlud ne kemetuuran ne ginedlud seled se gempayat na nek panahun. 26 Ma'ad nemuun, pirayag na su kemetuuran ketu pebiyan se ngak sinulat ne ngak propeta bu' seng mandu' se genda'i gekteben ned Diwata bu' pisuun na tu se dlaun ne ngang nasud, arun su dlaunan mektu'u bu' mektuman.
27 Siya'en ta sug buntung neng metau ned Diwata, pebiyan riin ni Jesus Christ se genda'i gekteben! Metuman siya.
Daal da ini.
16:3 16.3: Su Ngak Pimbaal 18.2. 16:13 16.13: San Marcos 15.21. 16:21 16.21: Su Ngak Pimbaal 16.1. 16:23 16.23: a Su Ngak Pimbaal 19.29; 1 Corinto 1.14. 2 Timoteo 4.20. * 16:23 16.23 Sud duma ne nga kesulatan middugang seg birsikulu 24: Su dlelaat ne Ginu'u ne si Jesus Christ meddunut siya riin seniyu. Metuman siya; su ngad duma ne kesulatan middugang ri seg birsikulu keni dluwat seg birsikulu 27.