15
Peleliyag Niyu su ngad Duma, Gena' su nga Gegulingen Niyu
Na, gita ne ngang meligen ri sek pektu'u kina'enlan megabang tu se ngad duma neng meluya pa bu' gena' na run sek pekpeleliyag ri se gegulingen ta, bu' ndi', peleliyagen ta rema su ngad duma ne ngang mektetu'u para se kepiyanan nilan, arun mengmeligen ilan ri sek pektu'u. Ay si Christ gena' mikpeleliyag para se gegulingenen. Tumu', sumala' sek tinalu' ri se kesulatan, “Miktampela' su nga getaw ri seniyu, ma'ad landunik tinalu' nilan, miketampela' ri senaan.” Ay isan landuning misulat ri se Kesulatan nud diin, sinulat arun sek pektendu' ri senita arun duunik pedderama ta pebiyan sek pekpelugbak bu' se gulikseg neg binegay ri senita ne Kesulatan. Na, sud Diwata siya, suk pigetaran sek pekpelugbak bu' gulikseg, mekepesalabuuk ri se nga gena'ena' niyu pebiyan sek peksunud se dlendasan ni Christ Jesus, arun mesalabuuk su dlaun niyu sek peksaya' ri sed Diwata bu' Gama' ne Ginu'u ta ne si Jesus Christ.
Winali su Gempiya ne Gesuyen tu se nga gena' Judeo
Aas dawat niyu suk salasala ri seniyu, maa' sek peddawat ni Christ ri seniyu, para sek peksaya' tu sed Diwata. Ay telu'an'u amu ne si Christ mibaal nek sesugu'en para se ngag Judeo arun sek pekpe'ita' ne keseligan sud Diwata sek pektuman se ngak saaren tu se nga gepu'an nilan, bu' mekesaya' isan su nga gena' Judeo tu sed Diwata tendeng se dlelaaten. Sumala' sek tinalu' ri se kesulatan,
“Aas siya'en'u dya'a riin se nga gena' Judeo;
medlekantau ne ngak peksaya' para seni'a.”
10 Bu' miktalu' pa puli',
“Pedleliyag amu, ne nga gena' Judeo, duma se nga getawan ned Diwata!”
11  Bu' miktalu' pa gaid,
“Saya' niyu su Ginu'u, dlaun ne nga gena' Judeo;
Saya' niyu giin, dlaun ne nga getawan!”
12  Bu' miktalu' rema si Isaias,
“Mekpe'ita' su gesalan ni Jesse;*
merini giin arun medlegeseg se nga gena' Judeo,
bu' betangen nilan suk pedderama nilan riin seniin.”
13 Na, sud Diwata siya, nek pigbuwatan sek pedderama, megbegay ri seniyu ne dleliyag bu' kelinaw pebiyan sek pektu'u niyu ri seniin, arun suk pedderama niyu mekpeddayun pa gaid pebiyan se ga'em ne Gispiritu Santu.
Su Keterengan ni Pablo sek Pekinabelu'en sek Peksulat
14 Nga kepeteran'u: mikesiguruu mismu neng metendeng ri seniyu, gamu gempiya gupiya bu' mipenu' se dlaun nek sinuunan; bu' meketendu' amu tu sek salasala ri seniyu. 15 Ma'ad sek peksulat'u run nini, mikinabelu'u metendeng sek santa' ne ngag betang ne kina'enlan'u perelendem ri seniyu: tendeng se kehigeyunan neg binegay ri senaan ned Diwata 16 seng mibaalu nek sesugu'en ni Christ Jesus arun sek pekpenibeli tu se nga gena' Judeo. Minibeliu maa' nek pari' sek pegwali se Gempiya ne Gesuyen neg buwat sed Diwata, arun su nga gena' Judeo duwaten ned Diwata gisip dulang, nek tinudyan para seniin pebiyan se Gispiritu Santu. 17 Aas sek pekesalabuuk'u duma ni Christ Jesus, mekepesigarbuu sek pekpenibeliu sed Diwata. 18 Ay ndi'u mengatu sek pegasuy se isan landun, gawas na run seng mibaal ni Christ pebiyan ri senaan, arun sek pegunut ri se nga gena' Judeo sek pektuman ri sed Diwata pebiyan se ngak talu' bu' terbahu, 19 pebiyan se ga'em ne ngang milagru bu' nga ketingelaan, bu' pebiyan se ga'em ne Gispiritu ned Diwata. Aas, sek pedlaang'u buwat seg Jerusalem tampan seg Iliriko, mi'asuy'u gupiya su Gempiya ne Gesuyen metendeng ri ni Christ. 20 Minantuu gaid ne kanunay me'asuy su Gempiya ne Gesuyen tu se nga dlugar ne genda' pa merengegay si Christ ay ndi'u liyagan neng megwali se nga dlugar neng miweliyan na ned duma. 21  Sumala' sek tinalu' ri se kesulatan,
“Su nga getaw ne genda' pa me'esuyay metendeng ri seniin mekiita',
bu' su nga getaw ne genda' pa mekerengeg mekesabut.”
Suk Pelanu ni Pablo sek Pegbentaw seg Roma
22  Bu' aas, seng melaun nek panahun mipegenganu sek peddiin seniyu. 23 Ma'ad nemuun, mitubus'u na suk terbahuu se nga dlugar keni bu' se gatad ne dliyagan'u neng mekebentaw ri seniyu sek santa' taun arun me'ita'u amu, 24 midderamau ne gembaal'u ini nemuun. Liyagan'u neng maapit riin seniyu sek peddituu seg Espanya, bu' pebiyan ri se gabang niyu mekerituu, dluwat se dleliyag sek pegbentaw'u ri seniyu se gempelek ra nek panahun. 25  Seng nemuun, merituu reli' seg Jerusalem sek peddelung ne gabang se nga getawan ned Diwata ritu. 26 Ay su ngang mektetu'u ritu seng Macedonia bu' seg Acaya keliyag nilan suk pegbegay ne gabang ri se ngak pupus neng mektetu'u ritu seg Jerusalem. 27  Keliyag gaid ini nilan. Ngani', maa' ilan neng mikuutang ri sek pegabang ri senilan. Gatad seng mikepe'ambit su ngag Judeo se nga gispirituhanen ne ngak pengumpiya tu se nga gena' Judeo, mbaya' rema ne gemiten nu nga gena' Judeo su ngag betang nilan sek pegabang tu se ngag Judeo. 28 Bu' seng metubus'u naig baalen'u keni bu' mbegay'u na tu senilan su nga gabang ne ginamut para senilan, medlaangu pagaw tu seg Espanya bu' maapitu ra riin seniyu. 29 Na, seng matengu riin seniyu, mesuunan'u nek pengumpiyananu gupiya ni Christ se genda'ik pedlekulang.
30 Nga kepeteran'u, tendeng se Ginu'u ta ne si Jesus Christ bu' sek petail neg binegay ne Gispiritu, megandyu'u riin seniyu neng medduma amu megampu' ri sed Diwata para senaan. 31 Pegampu' amu nek peneliperanu buwat se nga gena' mektetu'u tu seg Judea; bu' suk pekpenibeliu tu seg Jerusalem duwaten siya ne ngang mektetu'u ri sed Diwata ritu. 32 Aas bu' keliyag ini ned Diwata, mekeriinu seniyu nek pedleliyagen bu' mekengulali reli' duma seniyu. 33 Sud Diwata nek pigetaran se kelinaw, meddunut siya riin se dlaunan niyu. Metuman siya.
15:3 15.3: Ngak Salmo 69.9. 15:9 15.9: 2 Samuel 22.50; Ngak Salmo 18.49. 15:11 15.11: Ngak Salmo 117.1. 15:12 15.12: Isaias 11.10 (LXX). * 15:12 15.12 Si Jesse giin su gama' ni David. 15:21 15.21: Isaias 52.15 (LXX). 15:22 15.22: Roma 1.13. 15:25 15.25-26: 1 Corinto 16.1-4. 15:27 15.27: 1 Corinto 9.11.