7
Suk Saak metendeng ri sek Peksuway
Na, metendeng se ngag betang nek sinulat niyu ri senaan. Mpiya para se dlai ne ndi' sumuway. Ma'ad tendeng ay meleget gupiyai nga kasu ri seg imural nek pekpekighilawas; melengas ne kada dlai duuni gegulingenen nek sawa awas kada dlibun duuni gegulingenen neg bana. Gamu ne nga dlai, kina'enlan baalen niyu su ketendanan niyu tu sek sawa niyu, bu' gamu rema ne nga dlibun, arun suk salasala riin seniyu meteken se kada ne ngak pengina'enlan. Su dlawas nuk sawa gena' neng niin na run ma'ad para seg banaan. Maa' ra run rema su dlawas neg bana gena' neng niin na run ma'ad para sek sawaan. Ndi' niyu belibaray su dliyagan nug bana niyu awas sawa niyu, gawas bu' miksabut amu ne ndi' reli' megubay arun megamit suk panahun niyu para sek pegampu'. Ma'ad peketubus sek piksebutan niyu, pegubay amu na pelum arun ndi' amu metintal ni Satanas tendeng se kekulang niyu sek pekpegeng ri se gegulingen niyu.
Na, tinalu'u ini gena' maa' nek sugu' bu' ndi' sala nek pektugut. Bu' liyagan'u siya ne su dlaun niyu maa' senaan. Ma'ad kada sala duunig binegay buwat sed Diwata, suk sala ne getaw duunig binegay neng maa' nini; bu' su dlain ne getaw duunig binegay neng maa'entu.
Na, ri se genda' pa suway bu' se ngag balu ne dlibun: giin nini sung metalu'u riin seniyu ne mpiya kampuun neng mekpebilin amu neng maa' senaan. Ma'ad bu' ndi' amu mekepegeng ri se gegulingen niyu, suway amu na ma'aray. Ay mpiya pa kampuun nek sumuway amu kuntra seng megantus amu ri se gayak ne gendi' mpegengan.
10  Para tu se ngang medderumaay, duunik sugu'u ne gena' migbuwat ri se gegulingen'u bu' ndi' buwat se Ginu'u. Suk sawa kina'enlan ne ndi' meleng ri seg banaan. 11 Ma'ad bu' belengen nek sawa sug banaan, kina'enlan ndi' na giin sumuway puli' awas kina'enlan meguli' ilan neg banaan. Bu' sug bana ketu kina'enlan ne ndi' meleng ri sek sawaan.
12 Na, telu'an'u sud duma (keni naan na run, nda'irunik tinalu' ne Ginu'u metendeng run nini): bu' suk sala neng mektetu'u ne dlai ned duunik sawaan ne gena' mektetu'u, bu' minuyun su dlibun sek pektipung ri seniin, kina'enlan ne su dlai ndi' meleng ri seniin. 13 Bu' suk sala ne dlibun neng mektetu'u memana ri se dlai ne gena' mektetu'u' ma'ad minuyun su dlai ketu sek pektipung ri seniin, kina'enlan ne ndi' meleng su dlibun ri se dlai. 14 Ay sug bana ne gena' mektetu'u dinawat ned Diwata pebiyan sek pekesalabuuk tu sek sawaan; bu' suk sawa ne gena' mektetu'u dinawat ned Diwata pebiyan sek pekesalabuuk tu seg banaan neng mektetu'u. Bu' gena' pa maa' nini, maa' siya su nga gembata' nilan se gena' mektetu'u. Ma'ad se nga kebetang ketu, dinawat ilan ned Diwata. 15 Ma'ad bu' su gena' mektetu'u liyagaan meleng ri se kerumanaan neng mektetu'u, tugutay mu giin. Seng maa' niya ne nga kasu sung mektetu'u, bana awas sawa, duun nai kegewasan niyu, tendeng ay miktawag sud Diwata neng mekengel amu ned duuni kelinaw. 16 Dya'a nek sawa neng meketetu'u, pekendun mu run peksiguru neng me'uwit mu sug bana mu arun meluwas giin? Dya'a neg bana neng meketetu'u, pekendun mu run peksiguru neng me'uwit mu suk sawa mu arun meluwas giin?
Mekpeddayun amu sumala' se Kebetang sek Pektawag ned Diwata riin Seniyu
17 Kina'enlan ned duwaten nu kada sala su kebetang neg binegay ned Diwata bu' mekpeddayun se kebetang sek panahun sek pektawag ned Diwata ri seniin. Giin nini suk tinendu'u se dlaun ne ngang mektetu'u ri se ngak simbaan. 18 Penenggi' bu' duuni dlai neng mituli' na daan se nda' pa giin mektu'u riin sed Diwata, ndi' na kina'enlan ne uwa'en suk pali' sek peketuli'en; bu' nda' pa giin metuli' bu' miktu'u na giin nemuun riin sed Diwata, ndi' na kina'enlan neng mekpetuli' pa giin. 19 Tendeng ay isan tinuli' ita awas gena', gena' ini gimpurtanti. Ma'ad gimpurtanti pa kampuun suk pektuman ri se nga kesugu'an ned Diwata. 20 Kada sala mekpeddayun se kebetangen sek pektawag ned Diwata ri seniin. 21 Bu' gulipen'a sek pektawag ned Diwata ri seni'a, pesaddan mu na iin; ma'ad bu' duunik panahun mu neng mekelingkawas'a sek pekegulipen, pehimuslay mu ini. 22 Bu' duuni gulipen nek tinawag ne Ginu'u arun mektu'u, isan pa gulipen giin, duun nai kegewasaan riin se Ginu'u; maa' run rema, isan su getaw gena' gulipen se guna nek pektu'uun riin se Ginu'u, gulipen giin riin ni Christ. 23 Ay linekat'a ne gembagel ne dlaga'. Aas ndi'a na mekpe'ulipen ri se nga getaw. 24 Aas, nga kepeteran'u, landun mai kebetang mu seng mibaal'a neng mektetu'u, mekpebilin'a ri sed Diwata.
Metendeng ri se Gena' Suway bu' se ngag Balu ne dlibun bu' se ngag Balu ne dlai
25 Na, metendeng ri se nga gena' nek suway, nda'irunik penendu'an'u neg buwat ri se Ginu'u. Ma'ad su Ginu'u, buwat ri se dlelaaten, binegayan naun nek tinawan neng meseligan, bu' begay'u riin seniyu. 26 Tendeng se nga keliseran nemuun nek panahun, melengas pa bu' mekpebilin giin se kebetangen nemuun. 27 Bu' duunik sawa mu, ndi' mu giin belengay. Bu' nda'irunik sawa mu, ndi'a na suway. 28 Ma'ad bu' sumuway'a, nda'a mekesala'; bu' sumuway sud delaga, nda' giin mekesala'. Ma'ad pelebunen'u neng mekeliyaw amu se kada gendaw ne nga keliseran neng mi'angken ne ngak suway.
29 Ma'ad giin nini sug be'et'u pesabut, nga kepeteran'u, suk tinagal nek panahun megaud na mateng. Bu' gatad nemuun, suk sala ned duunik sawaan kina'enlan ne ilelaan nini neng maa' ne nda'irunik sawaan; 30 ketu neng minsegaw, maa' ra ne genda' peksegaw; suk pidleliyag, maa' ra ne genda' pedleliyagay; su ngang minaluy, maa' ra ne nda'iruning niin; 31 bu' su ngang mikpehimulus ri se ngag betang rini seg benwa, maa' ra ne genda' mekepehimulus ri se ngag betang. Ay su gawi' seg benwa nemuun megaud na metapus.
32 Liyagan'u siya neng mekeliyaw amu se nga kegulesan. Su dlai ne genda' suway nda'iruni dlain ne kegulesaan bu' ndi' suk terbahu ne Ginu'u ay menantu ma giin neng mekepedleliyag ri se Ginu'u. 33 Ma'ad su dlai ned duunik sawaan, suk pegena'ena'enen suk pengetubu'an ri seg benwa keni tendeng ay liyagaan neng mekepedleliyag ri sek sawaan. 34 Aas, mbahin kanunay su gena'ena'en. Su dlibun ne gena' suway awas delaga nda'iruni dlain ne kegulesaan bu' ndi' suk terbahu ne Ginu'u, bu' liyagaan ne mbegay suk tibuuk ne dlawas bu' gena'ena'en sek pekebala'an para sed Diwata. Ma'ad su dlibun nek suway megules ri se ngag betang rini seg benwa tendeng ay liyagaan neng mekegbegay giin ne dleliyag ri seg banaan.
35 Inasuy'u ini para se kelengasan niyu. Gena'u tuyu' suk pekpegeng ri seniyu. Tumu', liyagan'u ne mbaal amu neng metareng bu' ginsaktu bu' genda'iruning mekebelabag ri se gegulingen niyu bu' ginsaktu nek pekpenibeli niyu ri se Ginu'u.
36 Na, para se ngang megegiyakay ma'ad nda' pegena'ena' nek sumuway: bu' ndi' mekepegeng su dlai ri se gayaken bu' seg binatiken kina'enlan sumuway giin, gena' inik sala'. Pesuwain ilan. 37 Ma'ad bu' suk sala ne getaw ne nda'irunik tuyu'en sek peksuway ay mekepegeng giin ri se gegulingenen bu' mikegukum na giin landunig baalenen, na, melengas ne ndi' na giin sumuway ri seng mi'iyakaan. 38 Aas, su getaw nek sumuway ri seng mi'iyakaan, migbaal giin neng melengas. Ma'ad giin neng mikegukum ne gendi' sumuway, migbaal giin neng melengas kampuun.
39 Su dlibun nda'i kegewasaan sek peksuway saanay miktetubu' pa sug banaan; ma'ad bu' matay na sug banaan, mekehimu na giin sek peksuway se dlai neng mi'iyakaan. Ma'ad kina'enlan ne suk pemenanen mektetu'u. 40 Ma'ad ri se gena'ena'u, melengas kampuun ne ndi' na giin sumuway geseb bu' miktu'uu ne gena'ena'u keni buwat ri se Gispiritu ned Diwata.
7:10 7.10-11: San Mateo 5.32; 19.9; San Marcos 10.11-12; San Lucas 16.18.