8
Suk Pekaan ned Dinulang tu se ngad diwatadiwata
Na, metendeng sek pekaan ned dinulang tu se ngad diwatadiwata.
Metuud suk tinalu' ne dlaunan ta ned duunik sinuunaan. Tumu' sinuunan keni mikepebaal se getaw neng mepesigarbuun, ma'ad suk pekpetail mekpeligen. Bu' duuni getaw riin seniyu neng migena'ena' neng meleget naik sinuunaan, sek pekemetuud, nda' giin mekesuun se gembaya'en mesuunan. Ma'ad bu' su getaw neng mikpetail ri sed Diwata, mi'ilala giin ned Diwata.
Aas metendeng sek pekaan se nga karni ned dinulang tu se ngad diwatadiwata: mikesuun ita ne su ngad diwatadiwata gena' gaid metuud; bu' misuunan ta, ned duunik sala raid Diwata. Isan pa neng miktalu' sud duma ned duun rawi ngad diwatadiwata ri se dlangit awas ri seg benwa—ay sung metuud, duuning melaunik tinawag ne “ngad diwatadiwata” bu' “nga geseg,” ma'ad para senita, duunik sala raid Diwata, su Gama' neng migbaal se dlaun ne ngag betang. Giin sung migbegay ri senita ne ketubu' arun mekesaya' ita ri seniin saanay miktetubu' ita. Bu' duunik sala rai Ginu'u, si Jesus Christ nek pebiyan seniin binaal su dlaun ne ngag betang bu' tendeng ri seniin, mitubu' ita.
Ma'ad su kemetuuran ketu nda' pa mesuunay ne dlaunan. Sud duma mi'enaran na gaid suk pendiwata, nek tampan nemuun, migena'ena' gusay sek pekaan ketu para tu se ngad diwatadiwata. Gena' pa meligen su gena'ena' nilan bu' betiken nilan neng melemu'an ilan bu' maan ilan run nitu. Tumu', su gaan ndi' mekepegaud ri senita riin sed Diwata awas mekepedlaat ri senita bu' ndi' ita maan, awas mekepelengas ri senita bu' maan ita run nini.
Ma'ad pekpetigaam amu isan duuni kegewasan niyu sek pekpili', tendeng ay duuni ngang mektetu'u riin sed Diwata ne gena' pa meligen suk pektu'uun bu' mekesala' na ma'ad. 10 Penenggi', bu' sung meluya nek pengena'ena'en metendeng run nini mekiita' ri seni'a, ned duunik “sinuunan” neng minaan tu sek templo ned diwatadiwata, ndi' ba mekeenggat ini ri seniin sek pekaan ri sed dinulang riin sed diwatadiwata isan misuunaan nek sala' itu? 11 Ay getaw keni ne gena' pa meligen suk pektu'uun mekesala' tendeng ri sek “sinuunan” mu. Ma'ad pegena'ena' mu ne giin suk pated mu neng mikpekematay si Christ run. 12 Bu' sek pegbaal mu run nini, mikesala'a riin ni Christ tendeng ay mikesala'a ri sek pated mu ne suk pektu'uun gena' pa meligen bu' sinamuk mu su gena'ena'en. 13 Aas bu' gaku' su getaran ne suk sementaun'u mikesala' tendeng ay minaanu nek pekaan ned dinulang. Na, ndi'u na gaid maan run saanay tetubu'u pa arun suk sementaun'u ndi' na mekesala'.