Suk Sulat ni San Pablo para se ngak taga
Efeso
Pesi'una
Suk Sulat ni Pablo para se ngak taga Efeso migasuy metendeng “Sek pelanu ned Diwata... suk pekpesalabuuk se dlaun neg binaal ritu se dlangit bu' rini seg benwa, duma sek pedlegeseg ni Christ (1.10).” Pekpe'ilelaat rema ini para se nga getawan ned Diwata neng medleketubu' neng me'unut se gembagel nek pelanu keni para sek peksalabuuk se dlaun ne nga getawan duma ni Jesus Christ.
Se guna neg bahin se dlibru neg Efeso keni, sung menenulat migasuy metendeng sek tima sek peksalabuuk pebiyan sek pekpesuun sek pema'agi ned Diwata ne Gama' sek pekpili' se nga getawaan, pegendun ilan run sek pekpasaylu bu' pedluwas buwat se ngak sala' nilan pebiyan seg Bata'en ne si Jesus Christ, bu' pegendun run sek pekpeniyagal se Gispiritu Santu se gembagel nek saad ned Diwata. Se keruwa' neg bahin, mikpe'ilelaat si Pablo seng membebasaan sek pedleketubu' pebiyan sek pekesalabuuk nilan ri ni Christ neng me'ita' ri se ketubu' nilan.
Meleget ne nga dlendasan ne ginamit ni Pablo arun sek pekpe'ita' sek peksalabuuk se getawan ned Diwata ri sek pekesalabuuk duma ni Christ: suk simbaan maa' ne dlawas, si Christ maa' ne gulu awas maa' neg balay, si Christ maa' ne gimpurtanti nek penligen neg batu, awas maa' nek sawa, bu' si Christ maa' neg bana. Melengas su ngak pema'agi ne ginamit seng menenulat sek pekperayag se kemetuuran se ginulikseg giin sek pegena'ena' se dlelaat ned Diwata ri ni Christ. Su dlaunen mi'ita' ri se kerelaag sek pekpetail ni Christ, sek pegantusen, pekpasaylu, dlelaat bu' pekelimpyu.
Ngang Misulat ri sek Sulat keni
I. Pesi'una 1.1-2
II. Si Christ bu' suk Simbaan 1.3—3.21
III. Sug Begu ne Ketubu' ri ni Christ 4.1—6.20
IV. Su Ketapusan ne ngak Pengumusta 6.21-24
1
Seniyu ne nga getawan ned Diwata ri seg Efeso, neng metinumanen ri se ketubu' nilan sek pekesalabuuk duma ni Christ Jesus.
Sulat keni buwat ni Pablo, nek pebiyan se keliyag ned Diwata mibaal ne gapustulis ni Christ Jesus.
Sud Diwata ne Gama' ta bu' ni Jesus Christ ne Ginu'u ta megbegay siya ri seniyu ne kepiya bu' kelinaw.
Su Gispirituhanen ne ngak Pengumpiya riin ni Christ
Pesalamatan ta sud Diwata bu' su Gama' ne Ginu'u ta ne si Jesus Christ! Ay riin sek pekesalabuuk ta duma ni Christ, pingumpiyanaan ita pebiyan sek pegbegay ri senita se dlaun ne gispirituhanen nek pengumpiya buwat se dlangit. Isan se genda' pa mbaal sug benwa, pimili' ita na ned Diwata ne mbaal ne getawaan pebiyan sek pekesalabuuk ta duma ni Christ arun mbala'an ita bu' nda'irunik sayep riin seng metungenga'aan.
Tendeng sek pekpetailen, sud Diwata miktegana na daan ne mbaal ita ne nga gembata'en pebiyan ri ni Jesus Christ. Giin nini sung mekepedleliyag ri seniin bu' ketuyu'aan. Siya'en ta sud Diwata tendeng seng meketetingala nek pebiyan nek pi'ita'en su dlelaaten ri senita, para se genda'ig bayad ne gasa neg binegain ri senita riin sek pinetailen neg Bata'! Ay pebiyan sed dugu' ni Christ, linekat ita, neng migulugan nek pinasaylu na su ngak sala' ta. Gendun kebagel su kepiya ned Diwata, neg binegain ri senita se gendi' mesukud!
Riin se dlaun nek tinawaan bu' pekpenabut, binaal ned Diwata landuni ketuyu'aan, bu' pisuunen ri senita sung mi'edlud nek pelanuun ne dliyagaan tubusen pebiyan riin ni Christ. 10 Pelanu keni, nek tubusen ned Diwata se ginsaktu nek panahun, giin suk pekpesalabuuk se dlaun ne ngag binaal ritu se dlangit bu' seg benwa duma sek pedlegeseg ni Christ.
11 Su dlaun ne ngag betang mibaal sumala' ri sek pelanu bu' keliyag ned Diwata; bu' pimili' ita ned Diwata arun mbaal ne gegulingenen ne nga getawan riin sek pekesalabuuk duma ni Christ tendeng se gegulingenen ne ketuyu'an, pisingkal se landuni liyagaan gatad pa se getaran. 12 Mbuus, gita ne guna neng midderama ri ni Christ, meksaya' sek pekege'eman ned Diwata.
13 Bu' gamu rema mibaal ne getawan ned Diwata seng mirengeg niyu sung metuud neng minsahi, su Gempiya ne Gesuyen sung mikegbegay ri seniyu ne keluwasan. Miktu'u amu riin ni Christ, bu' sud Diwata migbetang ne gilelaan ne gamu niin na, pebiyan sek pegbegay ri seniyu se Gispiritu Santu nek sinaaren. 14 Su Gispiritu giin suk peniyagal neng merawat ta landunik sinaad ned Diwata riin se nga getawaan, bu' giin nini su kesiguruwan ta ne sud Diwata megbegay nek tileng ne kegewasan tu se ngang niin. Siya'en ta suk pekege'emaan!
Suk Pegampu' ni Pablo
15 Tendeng run nini ne keterengan, gatad pa seng mirengeg'u suk pektu'u niyu ri se Ginu'u ne si Jesus bu' suk pekpetail niyu se dlaun ne nga getawan ned Diwata, 16 nda'u pelali sek pekpesalamat ri sed Diwata para seniyu. Pigena'ena'u amu ri se ngak pegampu'u, 17 bu' migandyu'u ri sed Diwata se Ginu'u ta ne si Jesus Christ, su ge'eman ne Gama', neg begayan amu ne Gispiritu, ne giin sung megbegay ri seniyu nek tinawan bu' mekperayag sed Diwata ri seniyu, arun me'ilala niyu giin. 18 Inandyu'u ne relaagaan su ngak pengena'ena' niyu, arun mesuunan niyu landunik pedderama sek pektawagen ri seniyu. Bu' arun mesuunan niyu gendun keratu' bu' ketingelaan su ngak pengumpiya nek sinaaren tu se nga getawaan, 19 bu' gendun kebagel su ga'emen neng mikterbahu ri senita ne ngang miktu'u. Ga'em keni neng mikterbahu ri senita maa' rema se ge'eman nek sekeg 20  ne gemitenen sek pekpetubu'en puli' ri ni Christ buwat se kemetain bu' sek pekpe'ingkuren ri seniin tu sed dapit dlintuun ritu se dlangit. 21 Si Christ medlegeseg labaw se dlaun ne nga geseg ritu se dlangit, se ngang mingetendanan, nga ge'eman, bu' nga ginu'u; giin duunik tituluun ne dlabaw pa kampuun se dlaun ne ngak titulu sek pekpengetendanan ri seg benwa keni bu' seng mateng pa. 22  Binetang ned Diwata su dlaun ne ngag betang riin sek pedlegeseg ni Christ bu' binaal giin ne geseg para sek simbaan ne dlabaw se dlaunan. 23 Suk simbaan giin su dlawas ni Christ, sung meketileng ri seniin, neng miktileng ri se gegulingenen se dlaun ne ngag betang.
1:1 1.1: Su Ngak Pimbaal 18.19-21; 19.1. 1:7 1.7: Colosas 1.14. 1:20 1.20: Ngak Salmo 110.1. 1:22 1.22: Ngak Salmo 8.6. 1:22 1.22-23: Colosas 1.18.