2
Buwat se Kemetain pagaw se Ketubu'
Nud diin minatay amu ri se gispirituhanen tendeng ri sek pekemesinupaken niyu bu' se ngak sala' niyu. Sek panahun ketu sinunud niyu sung melaat nek pedleketubu' rini seg benwa. Sinunud niyu su geseg se nga gispirituhanen ne ngak pengga'em ri se dlangit, su gispiritu neng midlegeseg nemuun ri se nga getaw neng miksupak ri sed Diwata. Dlaunan ta nud diin maa' ri senilan, bu' midleketubu' sumala' ri se kinilawan ne nga gayak, sek pegbaal se isan landun ne dliyagan ne nga dlawas bu' nga gena'ena' ta. Su kinilawan ta ne kina'iya, tinegana ita neng megantus se dlanget ned Diwata, maa' ne ngad duma.
Ma'ad gembagel gupiya su dlelaat ned Diwata bu' suk pekpetailen para senita, isan minatay ita ri se gispirituhanen tendeng sek pekemesinupaken ta, pitubu'en ita puli' duma ni Christ. Ay miluwas ita tendeng se kepiya ned Diwata. Bu' riin sek pekesalabuuk ta ri ni Christ Jesus, pitubu'en ita puli' arun sek pedlegeseg duma seniin tu se dlangit. Binaalen ini arun se dlaun ne ngak panahun neng mateng, mpe'ita'en su kebagel gupiya ne kepiyaan ri sek pekpetail nek pi'ita'en ri senita pebiyan ri ni Christ Jesus. 8-9 Ay tendeng se kepiya ned Diwata, miluwas amu pebiyan sek pektu'u. Gena' se gegulingen niyu ne ngak pekpenantu, bu' ndi' begay ned Diwata, arun nda'iruning mekepesigarbu metendeng run nini. 10 Ngag binaal ita ned Diwata. Bu' riin sek pekesalabuuk ta duma ni Christ Jesus, binaalen ita arun mekegbaal ita neng melengas, ne ngak terbahu nek tineganaan na daan neg baalen ta.
Misalabuuk riin ni Christ
11 Peddelendem niyu nud diin, gamu ne nga gena' Judeo, “su nga gena' nek tinuli',” laung pa nu ngag Judeo, neng miktawag ri se gegulingen nilan mismu ne ngak tinuli', ne senita pa tinuli' ne getaw. 12 Sek panahun ketu mibelag amu gaid buwat ni Christ. Ne ngak tuwa' amu bu' gena' amu ne ngak sakup se nga getawan nek pimili' ned Diwata. Bu' nda' amu meruma ri se nga keligenan, neng mipesingkal ri se ngak saad ned Diwata tu se nga getawaan, bu' midleketubu' amu rini seg benwa ne nda'irunik pedderama bu' nda'irunid Diwata. 13 Ma'ad nemuun, ri sek pekesalabuuk niyu ri ni Christ Jesus, gamu, neng milayu' ri sed Diwata, pipegaud na pebiyan sed dugu' ni Christ. 14 Ay si Christ mismu giining miguwit ri senita ne kelinaw pebiyan sek pekesalabuuk se ngag Judeo bu' gena' Judeo. Pebiyan se kemetainen, gineba'en suk paril neng mikepedlekuntra bu' migelet ri senilan. 15 Inawa'en su Kesugu'an ne ngag Judeo duma se ngak pemandu', arun mesalabuuk sud duwa' ne ngak tribu bu' mbaal neg begu ne getawan neng misalabuuk ri seniin mismu, seng maa' nini nek pebiyan, duuni kelinaw. 16 Pebiyan se kemetainen ritu se krus, gineba' ni Christ suk pedlekuntraay nilan; pebiyan se krus, pisalabuuken sud duwa' ne ngak tribu ri sek sala ne dlawas bu' inuwiten ilan puli' tu sed Diwata. 17 Aas mirini si Christ bu' migwali se Gempiya ne Gesuyen se kelinaw tu se dlaunan, seniyu ne nga gena' Judeo, neng milayu' buwat sed Diwata, bu' tu se ngag Judeo neng megaud ri seniin. 18 Pebiyan ri ni Christ dlaunan ta, ngag Judeo bu' nga gena' Judeo mekegbaal sek pekpegaud pebiyan sek sala ne Gispiritu tu seng metungenga'an ne Gama'.
19 Aas rayun, gamu ne nga gena' Judeo, gena' amu na maa' ne nga getaw neg buwat se dlain ne ngang nasud awas ngak tuwa'; tumu' nemuun maa' amu na ne nga getawan ned Diwata neng migbuwat sek sama neng nasud bu' misakup ri sek penimalay ned Diwata. 20 Binakud amu rema riin sek penligen pebiyan se nga gapustulis bu' ngak propeta, bu' se gimpurtanti nek penligen neg batu ne giin si Christ Jesus mismu. 21 Giin sung migbakud ri sek tibuuk neg balay arun mpiindeg ini bu' mbaal neg bala'an nek templo nek tinudyan para se Ginu'u. 22 Riin sek pekesalabuuk niyu ri seniin, binakud amu rema duma se dlaun ne ngang mektetu'u ritu se dlugar nek pikengelan ned Diwata pebiyan ri se Gispirituun.
2:1 2.1-5: Colosas 2.13.