3
Suk Terbahu ni Pablo para se nga Gena' Judeo
Tendeng run nini gaku', si Pablo, sung miperisu para riin ni Christ Jesus para seniyu ne nga gena' Judeo, migampu' tu sed Diwata. Siguru gaid neng mikerengeg amu ne sud Diwata riin se kepiyaan migbegay seg baalen keni ri senaan para se kepiyanan niyu. Pirayag ned Diwata sung mi'edlud nek pelanuun bu' pisuunen nini ri senaan. (Miksulatu ne gempelek metendeng run nini, bu' besaan niyu landunik sinulat'u, mesuunan niyu sung misabut'u metendeng se ginedlud ni Christ.) Nud diin, nda' asuy tu se nga getaw sung mi'edlud keni, ma'ad pirayag ini nemuun ned Diwata pebiyan se Gispiritu tu se ngag bala'an ne nga gapustulisen bu' ngak propetaan. Sung mi'edlud giin nini, nek pebiyan se gempiya ne gesuyen, su nga gena' Judeo duun naig bahinen duma se ngag Judeo se ngak pengumpiya ned Diwata; ngak sakup ilan sek sala ne dlawas bu' mekaambit sek saad ned Diwata pebiyan ri ni Christ Jesus.
Mibaalu nek sesugu'en para se gempiya ne gesuyen tendeng se dlinain ne gasa ned Diwata, neg binegain ri senaan pebiyan se ga'emen. Gaku' su dlabi ne gembaba' se dlaun ne nga getawan ned Diwata; tumu' sud Diwata migbegay ri senaan ne kehigeyunan sek pegwali tu se nga gena' Judeo se Gempiya ne Gesuyen metendeng se gendi' mesukud ne keratu' ni Christ, bu' sek pekpe'ita' tu se dlaun ne nga getaw landuning mi'edlud nek pelanu ned Diwata. Sud Diwata, ne giin sung migbaal se dlaun ne ngag betang, nda'en perayag su ginedluren nek pelanu se dlaun neng minayan ne ngak panahun, 10 arun seng nemuun nek panahun, pebiyan sek simbaan, su ngag anghel neng minlegeseg bu' duuni kega'em ritu se dlangit mekesuun ri se dlaun nek tinawaan riin se dlainlain ne ngak pebiyan. 11 Binaal ini ned Diwata sumala' se genda'i gekteben ne ketuyu'aan, nek tumanenen pebiyan ri ni Christ Jesus ne Ginu'u ta. 12 Riin sek pekesalabuuk duma ni Christ bu' pebiyan ri sek pektu'u ta ri seniin, ndi' ita na mendek bu' duunik peksalig ta neng mekaatubang ri sed Diwata. 13 Aas, megandyu'u ri seniyu ne ndi' niyu dela'ay suk pedderama niyu tendeng ay migantusu para seniyu; ay dlaunan keni para se kepiyanan niyu.
Suk Petail ni Christ
14 Aas tendeng run nini minginluluru sek pegampu' ri se Gama', 15 ne giin sung migbegay seng metuud ne ngalan se dlaun ne ngak pamilya tu se dlangit bu' seg benwa. 16 Migampu'u tu sed Diwata baal seng meketetingala ne keratu'en, arun peligenen niin su gispirituhanen niyu nek pekeetaw pebiyan se Gispirituun, 17 bu' migampu'u ne si Christ mekengel ri se gena'ena' niyu pebiyan sek pektu'u. Migampu'u ne suk pesingkalan run se dlaun neg binaal niyu giin suk petail, 18 arun gamu, duma se dlaun ne nga getawan ned Diwata, mekaangken ne ga'em sek peksabut bu' gendun kelambeg bu' kiyaba', gendun ketaas bu' keralem, suk petail ni Christ. 19 Wa'a, mesuunan siya niyu suk pekpetailen—isan pesi' ndi' ta pa ini mesabut gupiya—bu' aas pekpetileng amu ri se kina'iya ned Diwata.
20 Para sed Diwata suk peksaya' tendeng se ga'emen ned diin senita, bu' giin sung mekegbaal ne dlabaw pa kampuun sek penengiin ta awas sek pegena'ena'en ta; 21 para sed Diwata suk peksaya' ned diin sek simbaan bu' ri ni Christ Jesus se dlaun nek panahun, tampan se genda'i gekteben! Metuman siya.
3:4 3.4-6: Colosas 1.26-27.