5
Pedleketubu' riin sed Delaag
Tendeng ay ngak pinetail amu ma ne nga gembata' ned Diwata, kina'enlan penentuway niyu neng maa' ri seniin. Kina'enlan medleketubu' amu ri sek petail maa' sek pekpetail ni Christ ri senita bu' piniyalen su ketubu'en maa' neng memut ned dulang bu' dinulang neng mekepedleliyag ri sed Diwata.
Tendeng ay nga getawan amu ned Diwata, ndi' mbaya' neng medderengeg ned duunig imural nek pekpekighilawas awas kelemu' awas kerelaw ri seniyu. Awas ndi' mbaya' neng mektuntul amu ne ngang melaat, ginengeg, awas melaaten ne nga dlemet. Tumu', mekpesalamat amu ri sed Diwata. Mekesiguru amu ne nda'iruni isan sala neg imural nek pekpekighilawas, melemu', awas merelaw neng mekepenunud sek Pedlegeri'an ni Christ bu' ned Diwata. (Ay su kerelaw sala nek pebiyan sek peksimba ri se ngad diwatadiwata.)
Ndi' amu pekpelimbung se isan ta pebiyan seg binural ne ngak tuntul, ay tendeng run nini, su dlanget ned Diwata mateng tu se nga genda' pektuman ri seniin. Aas ndi' amu pedduma se nga getaw keni. Nud diin gamu mismu riin se kereleman, ma'ad seng mibaal amu na ne nga getawan ne Ginu'u, gamu riin na se kerelaag. Aas kina'enlan medleketubu' amu maa' ne nga getaw neng misakup ri se kerelaag, ay sug bunga se kerelaag migbegay neng melaun ne ngag bunga ne kepiyanan, pekemetareng, bu' kemetuuran. 10 Penantu amu neng meketu'un landuning mekepedleliyag ri se Ginu'u. 11 Ndi' amu peddumaruma se nga genda'ik paluun neg binaal ne nga getaw, su ngag betang ned diin se kereleman. Tumu', uwit niyu ilan ri se kerelaag. ( 12 Mekepepiid gupiya isan gani' suk pektuntul metendeng se ngag betang neg binaal nilan ri seng me'edlud.) 13 Bu' seng me'uwit su dlaun ne ngag betang riin se kerelaag, mperayag rayun gupiya sung metuud ne kina'iya nilan; 14 ay isan landunig betang neng miperayag gupiya mbaal ned delaag. Aas tinalu' ini,
“Pengmataa na, neng militulugen,
bu' pegbuwat'a buwat se ngang mimatay,
bu' relaagan'a ni Christ.”
15 Aas pedlekilaaw amu gupiya pekendun niyu run sek pedleketubu'. Ndi' amu medleketubu' maa' ne getaw ne genda'ik sinuunaan, ma'ad maa' neng metau ne nga getaw. 16  Gamit niyu su kada kehigeyunan sek pegbaal neng melengas, tendeng ay melaat su nga getaw se ngak panahun keni. 17 Aas ndi' amu rayun meginengeg, ma'ad penentuway niyu neng mesuunan landuni dliyagan ne Ginu'u neg baalen niyu.
18 Ndi' amu megbinabeleng ay mekedlaat ma'aray ini ri seniyu; tumu', tugutay niyu su Gispiritu neng medlegeseg ri seniyu. 19  Seng mektuntul amu ri sek salasala seniyu, gamit niyu su ngak talu' se ngak salmo, ngak talu' se nga kanta metendeng ri sed Diwata, bu' ngad duma ne ngak talu' se nga kanta sek peksaya' ri sed Diwata; penlekanta amu se nga kanta bu' ngak salmo tu se Ginu'u ned duunik peksaya' ri seniin. 20 Ri se ngalan ne Ginu'u ta ne si Jesus Christ, pekpesalamat amu kanunay para se kada neg betang ri sed Diwata ne Gama'.
Su ngak Sawa bu' ngag Bana
21 Pekpesakup amu tu sek salasala seniyu tendeng sek pektamed niyu ri ni Christ.
22  Ngak sawa, pekpesakup amu tu se ngag bana niyu maa' se Ginu'u. 23 Ay sug bana duuni ketengeren ri sek sawaan maa' rema ni Christ duuni ketengeren ri sek simbaan; bu' si Christ mismu giin sung Menleluwas sek simbaan, neng maa' se dlawasen. 24 Aas su ngak sawa kina'enlan mekpesakup gaid tu se ngag bana nilan maa' nek simbaan neng mikpesakup ri ni Christ.
25  Ngag bana, petail niyu su ngak sawa niyu maa' sek pekpetail ni Christ ri sek simbaan bu' miktudyan ri se ketubu'en para run nini. 26 Binaalen nini arun sek pektudyan sek simbaan tu sed Diwata pebiyan sek talu'en, tubusen ini limpiyuway pebiyan sek pegugas ri sek tubig, 27 arun tudyanen suk simbaan para seniin mismu ri se dlaun ne kaaneg—dlimpiyu bu' ndi' mpemura, nda' penlepak, awas mengeret awas isan landun ne ndi' melengas. 28 Kina'enlan su ngag bana mekpetail ri se ngak sawa nilan maa' sek pekpetail nilan ri se gegulingen nilan ne dlawas. Sug bana neng mikpetail ri sek sawaan mikpetail ri se gegulingenen. ( 29 Nda'irun ri senita neng medlegemet ri se gegulingen ta ne dlawas. Tumu', pe'aanen ta ilan bu' ketaan ta ilan maa' seg binaal ni Christ tu sek simbaan; 30 ay sakup ita ma ri se dlawasen.) 31  Sumala' sek tinalu' ri se kesulatan, “Seng maa' nini ne keterengan su dlai meleng ri se gama'en bu' gina'en bu' tumipung ri sek sawaan, bu' gilan duwa' mbaal nek sala.” 32 Duuning mi'edlud neng meralem ne kemetuuran nek pirayag ri se kesulatan keni, ne sek peksabut'u run, keni migulugan seg rilasyun ni Christ bu' sek simbaan. 33 Ma'ad keni para rema riin seniyu: kada neg bana kina'enlan mekpetail ri sek sawaan maa' se gegulingenen, bu' su kada nek sawa kina'enlan mektamed ri seg banaan.
5:2 5.2: Exodo 29.18; Ngak Salmo 40.6. 5:16 5.16: Colosas 4.5. 5:19 5.19-20: Colosas 3.16-17. 5:22 5.22: Colosas 3.18; 1 San Pedro 3.1. 5:25 5.25: Colosas 3.19; 1 San Pedro 3.7. 5:31 5.31: Su Getaran se Dlaunan 2.24.