6
Nga Gembata' bu' ngang Megulang
Nga gembata', gisip ne nga Christian ketendanan niyu suk pektuman ri se ngang megulang niyu, ay giin nini su ginsaktu neg betang neg baalen niyu. “Pegbesaay mu su gama' mu bu' gina' mu.” Giin nini su guna nek sugu' nek pirumanan nek saad: “arun gempiya su kebetang mu ri se dlaunan, bu' meksipayat su ketubu' mu rini seg benwa.”
Ngang megulang, ndi' niyu pesepekay su nga gembata' niyu. Tumu', lumu niyu ilan duma se Christian nek pekpemaag bu' pekpemandu'.
Nga Gulipen bu' nga Gegalen
Gamu ne nga gulipen, mbaya' neng mektamed amu ri se nga gegalen niyu bu' mektuman amu gaid. Bu' baal niyu ini se genda'ik pekpelaunglaung na run. Mbaya' baalen niyu suk tinalu' nilan, isan sek pegbaal niyu sek tinalu' ni Christ. Baal niyu ini gena' na run bu' megenleng ilan ri seniyu, tendeng ay liyagan niyu nek siya'en amu nilan; bu' ndi' gisip nga gulipen ni Christ, baal niyu su dliyagan ned Diwata seng metinuuren. Baal niyu sug baalen niyu gisip nga gulipen duma se dleliyag, maa' neng minibeli amu ri se Ginu'u, bu' gena' se nga getaw na run. Peddelendem niyu ne gentiyan ne Ginu'u suk salasala ri senita, gulipen ma awas gena', para seng melengas nek terbahu neg binaal ta.
Bu' gamu ne nga gegalen, seng maa' run rema nek pebiyan baal niyu ini tu se nga gulipen niyu. Ndi' niyu ilan pengulega'ay. Peddelendem niyu ne gamu bu' su nga gulipen niyu misakup ri sek sama ne Gegalen ritu se dlangit, neng megukum ri sek salasala pebiyan sek sama nek sukuran.
Suk Tibuuk ne nga Kegemitan ned Diwata
10 Se ketapusan, pengmeligen amu riin sek pekesalabuuk niyu duma se Ginu'u pebiyan ri se gembagel ne ga'emen. 11 Seluk niyu su dlaun ne nga kegemitan para se gubat neg binegay ned Diwata ri seniyu arun mekebareg amu kuntra seng melaat ne ngak pengilad neng Menulay. 12 Ay gena' ita kinumuntra para se nga getaw ma'ad kinumuntra se gispirituhanen ne nga ga'em ri se dlangit, se nga geseg, se ngang mingetendanan, bu' se ngang melaat ne ga'em neng midlegeseg sek panahun se kerelem rini seg benwa. 13 Aas seluk niyu nemuun su kegemitan ned Diwata! Rayun seng mateng su gendaw se kelaatan, mekesukul amu se ngak peksulung se kuntra niyu; bu' peketubus niyu sumukul tampan se ketapusan, mekpebilin amu gusay neng meligen.
14  Aas pengandam amu: gamit niyu su kemetuuran gisip baling riin se gawak niyu, duma sek pekemetareng gisip penending ri se geddeb niyu, 15  bu' seluk niyu maa' nek sapatus suk pegandam sek pegasuy se Gempiya ne Gesuyen se kelinaw. 16 Se dlaun nek panahun uwit niyu suk pektu'u gisip dlasag; ay pebiyan run nini mekepaleng amu se dlaun neng midliga' ne gepasan nek pana' neng Menulay ri seniyu. 17  Bu' dawat niyu su keluwasan gisip hilmit, bu' suk talu' ned Diwata gisip kalis neg binegay ne Gispiritu ri seniyu. 18 Baal niyu dlaunan keni ri sek pegampu', penengi amu ne gabang ri sed Diwata. Pegampu' amu se dlaun nek panahun, sumala' sek pegunut ne Gispiritu. Tendeng run nini ne keterengan pegbantay amu bu' ndi' amu penuga'; pegampu' amu kanunay para se dlaun ne nga getawan ned Diwata. 19 Bu' pegampu' amu rema para senaan, ne sud Diwata megbegay ri senaan neng minsahi ne andam'u wali, bu' se genda'i gendek me'asuy'u sung mi'edlud ri se Gempiya ne Gesuyen. 20 Para ma'aray se Gempiya ne Gesuyen keni, mibaalu nek suplinti, isan keniu nemuun sek perisuwan. Aas, pegampu' amu ned duun siyai kebelu'u sek pegasuy run nini, ay keni kina'enlan gaid asuy'u.
Su Ketapusan ne ngak Pengumusta
21  Na, si Tikicus, suk pinetail ta nek pated bu' metinuuren nek sesugu'en ri seg baalen ne Ginu'u, giining mekpesuun ri seniyu se dlaun ne gesuyan metendeng ri senaan, arun mesuunan niyu su kebetang'u. 22 Aas sinugu'u giin meriin seniyu arun tebalan amu metendeng se dlaunan nami rini bu' sek pegulikseg ri seniyu.
23 Sud Diwata ne Gama' bu' su Ginu'u ne si Jesus Christ megbegay siya ne kelinaw tu se ngang mektetu'u, bu' petail duma sek pektu'u. 24 Su kepiya ned Diwata mperiin siya se dlaun neng mikpetail kanunay ri se Ginu'u ne si Jesus Christ duma sek pekpetail ne genda'i kemetain.
Daal da ini.
6:1 6.1: Colosas 3.20. 6:2 6.2-3: Exodo 20.12; Deuteronomio 5.16. 6:4 6.4: Colosas 3.21. 6:5 6.5-8: Colosas 3.22-25. 6:9 6.9: a Colosas 4.1. Deuteronomio 10.17; Colosas 3.25. 6:14 6.14: a Isaias 11.5. Isaias 59.17. 6:15 6.15: Isaias 52.7. 6:17 6.17: Isaias 59.17. 6:21 6.21: Su Ngak Pimbaal 20.4; 2 Timoteo 4.12. 6:21 6.21-22: Colosas 4.7-8.