Suk Sulat neg buwat ni
San Judas
Pesi'una
Na, sung miksulat sek sulat keni, si Judas. Gena' giin si Judas neng migbudhi' riin ni Jesus Christ gisip gapustulisen, ma'ad giin suk pated ni Santiago.* Miksulat si Judas arun penegulan su ngang mektetu'u metendeng seg belusen neng mentetendu' neng miktalu' neng mektetu'u ilan rema ri se Ginu'u ne si Jesus Christ, ma'ad sek pekemetuud, gena' ilan mektetu'u. Mikpebalag ilan ma'ad tu se ngang mektetu'u. Miktendu' si Judas ri se dlaun neng mektetu'u sek pektu'u seng meletek nek pektu'u se kemetuuran. Bu' kina'enlan ne gemiten nilan su kemetuuran sek peksukul riin seg balus nek penendu'an. Kina'enlan ebangan nilan su ngad duma nilan arun mengmeligen suk pektu'u nilan.
Se ketapusan nek sulat keni, melengas gupiya nek siya'en ta sud Diwata pebiyan riin ni Jesus Christ.
Ngang Misulat ri sek Sulat keni
I. Pengumusta 1-2
II. Sung Mini' ne ngang Mentetendu' 3-16
III. Ngak Penegul bu' ngak Pemandu' 17-23
IV. Pegampu' sek Peksaya' 24-25
1
Seniyu ne ngang miktu'u riin ni Christ,
Sulat keni buwat ri ni Judas, sung minibeli ri ni Jesus Christ bu' pated ni Santiago. Para seniyu ne ngak pimili' bu' pinetail ned Diwata ne Gama' bu' iningatan tampan sek peddateng ni Jesus Christ.
Na, merugangan amu siya ne dlelaat, ne kelinaw, bu' nek petail.
Sung Mini' ne ngang Mentetendu'
Ngak pinetail, mikpelanuu gaid neng meksulat ri seniyu metendeng se keluwasan nek sama ta mibiyanan. Mi'ena'ena'u rayun ne kina'enlan gaid neng meksulatu arun sek pegulikseg ri seniyu sek pedlaban sek tinu'uwan ne seng minsan ra bu' para se dlaun nek panahun neg binegay ned Diwata tu se nga getawaan. Ay duunid duma ne ngang melaat ne getaw ne se gedlud linumampu' ri seniyu ne genda' niyu mesuunay. Nu guna nek panahun misulat ri se Kesulatan suk silut nek para se nga getaw keni. Iniles nilan su nga gesuyen metendeng se dlelaat ned Diwata ta arun mekepetuyang ilan seg imural nek pemetasan nilan bu' binibay nilan si Jesus Christ, sug buntung ta ne Gegalen bu' Ginu'u.
Na, liyagan'u amu perelendeman, isan misuunan na niyu su dlaunan keni, ne su Ginu'u tubusen luwasay minsan su nga getaw Israel buwat seg Ehipto; ma'ad peketubus, pimatain rema sud duma senilan ne genda' pektu'u. Bu' pegena'ena' niyu su ngag anghel ne genda' pekpebilin ri se ginsaktu ne ketendanan nilan tumu' migawa' ri sek pikengelan nilan. Pinerisu ilan ned Diwata ritu se kinariyaleman neng merelem bu' kinadinaan ilan se genda'i gekteben nek tinegana se gimpurtanti ne Gendaw arun silutan. Pegena'ena'en niyu su ngak siyudad sek Sodoma bu' Gomora bu' suk timala' ne nga dlunsud ne su nga getawan maa' se ngag anghel ketu; bu' mikpetuyang seg imural nek pekighilawas bu' muubay sek sama dlai bu' sama dlibun. Aas sinilutan ilan se gapuy ne ndi' mpaleng gisip penegul tu se dlaunan.
Seng maa' run nek pebiyan, nga getaw keni duuni ngak pengenleng nilan neng miktulud ri senilan sek pekpelemu' ri se nga dlawas nilan seg imural nek pekpekighilawas. Binibay rema nilan su ketenged ned Diwata bu' tinampela' su nga ge'eman ned ditu se dlangit. Ma'ad ri se dlain neg bahin, isan si Miguel, su geseg ne ngag anghel, sek pedlalis nilan seng Menulay metendeng ri seg bangkay ni Moses, nda'en maaku tampela'ay sung Menulay. Ma'ad miktalu' giin, “Pemaagen'a ne Ginu'u!”
10 Tumu' nga getaw ketu, minampela' arun menlaat tu se isan ta', ne genda' nilan mesabut. Bu' maa' ilan rayun ne ngak talun ne ngang menanap bu' binaal nilan su ngag betang ne genda'ik pegena'ena' run nini. Giin nini su ngang mekepatay senilan.
11  Silutan ilan gaid ned Diwata! Ay midleketubu' ilan maa' se kelasi nek pedleketubu' ni Cain. Bu' binaal nilan suk sayep tendeng ma'aray sek selapi' maa' seg binaal ni Balaam. Bu' migribildi ilan maa' ni Kora, aas maa' seniin, pimatay ilan.
12 Nga getaw keni maa' ne ngang mansa neng mekepedlaat tu se ngak peksalabuuk niyu maan tendeng seng mekepepiid nilan nek pekpebibu. Su kinetaan nilan giin ra su gegulingen nilan. Maa' ilan ri se nga gabun nek pinalid ne genus bu' ndi' mekeguwit ned dupi'. Maa' ilan ri se nga gayu ne ndi' memunga isan timpu sek pekpemunga, bu' binakut bu' minatay. 13 Maa' ilan nu ngang mekebagel neg baled ri sed dagat ne su ngang mekepepiid nek pimbaal nilan mi'ita' maa' neg bula'. Maa' ilan ri se ngang mibalag ne ngag bituun nek tinegenaan ned Diwata ne dlugar ne ritu seng merelem gupiya neg benwa arun perisuun se genda'i gekteben.
14  Na si Enoc, su kepitu ne gesalan buwat riin ni Adan, mingatuk giin metendeng ri se nga getaw keni, “Enlengay niyu, su Ginu'u mateng na duma se nga dlinibulibu neg bala'an ne ngag anghelen, 15 sek pegukum ri se dlaunan. Ukumaan su kada sala metendeng ri se dlaun neng melaat nek pimbaal nilan se gena' melengas nek pebiyan, bu' se dlaun ne ngak pimentalu' neng melaat nu ngang mekesesala' ne kuntra seniin.”
16 Nga getaw keni ngag buruburuwan bu' memasul ri sed duma; miksunud ilan ri seng melaat ne gayak nilan; melipetaastaasen ilan bu' saya'saya'en nilan sud duma arun me'uwan nilan su dliyagan nilan.
Ngak Penegul bu' ngak Pemandu'
17 Ma'ad, ngak pinetail'u, peddelendem niyu su ngak tinalu' nud diin ne nga gapustulis ni Jesus Christ ne Ginu'u ta, 18  miktalu' ilan ri seniyu, “Se ketapusan ne nga gendaw duuni nga getaw neng mentuwa' neng megbugalbugal riin seniyu, su nga getaw neng meksunud ri se gegulingen nilan neng mekelaat ne gayak.” 19 Nga getaw keni, gilan sung mekepebahinbahin ri seniyu, gine'eman ilan seng melaat ne nga gayak neng mi'enaran nilan, bu' nda' ri senilan su Gispiritu. 20 Ma'ad ngak pinetail'u, peddayun amu sek pedleligenay riin se dlabi neg bala'an niyu nek pektu'u. Pegampu' amu duma se ga'em se Gispiritu Santu. 21 Ingatay niyu su gegulingen niyu riin sek petail ned Diwata saanay megelat amu ri se dlelaat ne Ginu'u ta ne si Jesus Christ, arun begayan amu niin se ketubu' ne genda'i gekteben.
22 Lelaatay niyu sung minduwa'ruwa. 23 Luwas niyu su ngad duma pebiyan sek pekseklaw ri senilan buwat se gapuy; bu' lelaatay niyu su ngad duma ma'ad pegingat amu. Gemetay niyu isan su ngak suub nilan neng milemu'an seng melaat ne nga gayak nilan.
Pegampu' sek Peksaya'
24 Na, tu seniin neng metau megingat ri seniyu arun ndi' amu mekesala' bu' mekepiyal ri seniyu ne genda'ik sala', bu' gembagel ne dleliyag ri seng metungenga'an ne kesanagen, 25 tu seg buntung ned Diwata bu' Menleluwas ta, pebiyan riin ni Jesus Christ ne Ginu'u ta—seniin suk peksaya', suk peketinamed, suk pekege'eman, bu' su ketenged sek pedlegeseg buwat pa nud diin ne ngak panahun, nandaw, bu' se genda'i gekteben. Metuud su dlaunan keni.§
Daal da ini.
* : Pesi'una: Enlengay niyu su dlibru ni San Santiago 1.1 1:1 1: San Mateo 13.55; San Marcos 6.3. 1:5 5: a Exodo 12.51. Ngang Numero 14.29-30. 1:7 7: Su Getaran se Dlaunan 19.1-24. 1:8 8 awas ngag anghel. 1:9 9: a Daniel 10.13, 21; 12.1; Pirayag 12.7. Deuteronomio 34.6. Zacarias 3.2. 1:9 9 Se kebetang keni, si Miguel ne geseg ne ngag anghel midlalis ri seng menulay ta'ing medlebeng ri seg bangkay ni Moses. 1:11 11: a Su Getaran se Dlaunan 4.3-8. Ngang Numero 22.1-35. Ngang Numero 16.1-35. 1:14 14: Su Getaran se Dlaunan 5.18, 21-24. 1:18 18: 2 San Pedro 3.3. § 1:25 25 Ri se dlain nek pekegubad run ‘Amen.’