Suk Pirayag
tu ni San Juan
Pesi'una
Suk Pirayag tu ni Juan sinulat ini sek panahun ne su nga Christian inetaran sek pedlutus tendeng sek pektu'u nilan riin ni Jesus Christ gisip Diwata. Su ketuyu'an seng miksulat run nini giin suk pegbegay nek pedderama bu' pegulikseg se ngang membebasaan bu' sek pegandyu' ri senilan neng mekpebilin neng metinuuren ri sek pektu'u nilan sek panahun sek pegantus bu' sek pedlutus.
Su gembagel gupiya neg bahin ri se dlibru keni mipenu' seng mikeleseles ne ngak pekperayag bu' ngak pegita'en pebiyan se ngak simbulu neng melemu mesabut se nga Christian sek panahun ketu, ma'ad ndi' mesabut se ngad duma. Maa' se ngak tima ne nga kanta, su ngak tima ri se dlibru keni mikpuli'puli' kanunay seng melaun nek pebiyan seng mikeleseles ne ngak pegita'en. Isan pesi' duuning mikeleseles nek pengena'ena' metendeng sek pegbegay ne gulugan ri se dlibru keni, ma'ad suk tibuuk nek tima mekelaru gupiya: pebiyan ri ni Christ ne Ginu'u, se ketapusan daagen na gaid ned Diwata su dlaun ne nga kuntraan, duma na si Satanas, bu' gantiyaan sung metinuuren ne nga getawaan duma se ngak pengumpiya seg begu ne dlangit bu' begu ne dlupa' bu' seng metileng na su keddaagaan.
Ngang Misulat ri se Dlibru keni
I. Pesi'una 1.1-8
II. Su Guna nek Pegita'en bu' ne ngak Sulat para sek Pitu ne nga Dlumpuk ne ngang Mektetu'u 1.9—3.22
III. Su Dlinukut nek Pegbesaan ned duunik Pitu ne ngak Peneket 4.1—8.1
IV. Suk Pitu nek Trumpita 8.2—11.19
V. Sud Dragon bu' sud Duwa' ne ngang Menanap 12.1—13.18
VI. Sung Mikeleseles ne ngak Pegita'en 14.1—15.8
VII. Suk Pitu ne Dya'ung se Dlanget ned Diwata 16.1-21
VIII. Suk Pekegeba' seg Babilonia, bu' suk Pekepildi seng Menanap, sug Belusen ne ngak Propeta, bu' sung Menulay 17.1—20.10
IX. Su Ketapusan nek Pegukum 20.11-15
X. Sug Begu ne Dlangit, sug Begu ne Dlupa', bu' sug Begu neg Jerusalem 21.1—22.5
XI. Penapus 22.6-21
1
Dlibru keni migasuy se ngag betang nek pirayag ned Diwata ri ni Jesus Christ arun pe'ita'en tu se ngak sesugu'en ned Diwata landuning mehitabu' se gendi' mpayat. Bu' pirayag ini ni Christ tu sek sesugu'enen ne si Juan pebiyan sek peksugu' seg anghelen tu seniin, bu' inasuy ni Juan su dlaun neng mi'ita'en. Giin nini suk tinalu'en metendeng seng minsahi neg buwat sed Diwata bu' su kemetuuran nek pirayag ni Jesus Christ. Pedleliyagen su getaw neng megbasa bu' menginengeg seng minsahi sek pengatuk keni bu' mektuman landuning misulat se dlibru keni! Ay megaud na suk panahun neng mehitabu' su dlaun ne ngag betang keni.
Ngak Pengumusta tu sek Pitu ne nga Dlumpuk ne ngang Mektetu'u
Na, gaku' si Juan, sung mikpawit nek sulat tu sek pitu ne nga dlumpuk ne ngang mektetu'u sek probinsiya neg Asia:
Merawat siya niyu su kepiya bu' kelinaw neg buwat sed Diwata, sud Diwata nemuun, nud diin, bu' sung merini, bu' buwat sek pitu ne nga gispiritu ned diin seng metungenga'an nek trunuun, bu' buwat ni Jesus Christ, su keseligan nek sintigus, su guna nek pitubu' puli' buwat se kemetain, bu' giin rema sung medlegeseg se nga gari' rini seg benwa.
Pinetailen ita, bu' pebiyan sed dugu'en linuwasen ita ri se ngak sala' ta bu' binaalen ita ne ngak pari' neng menibeli ri se Gari' ne giin sud Diwataan bu' Gama'. Ritu ni Jesus Christ sud dengeg bu' ga'em tampan se genda'i gekteben. Metuman siya.
Enlengay niyu, merini giin ri se nga ginanud! Bu' su kada sala mekiita' ri seniin, labet na su nga getaw neng midlansang ri seniin. Su dlaun ne nga getaw sek tibuuk neg benwa mensegaw gaid tendeng ri seniin. Giin gaid ini sung mehitabu'! Metuman siya.
“Gaku' su getaran ne dlaunan bu' ketapusan ne dlaunan,” miktalu' su Ginu'u ned Diwata neng Mekegega'em, sud Diwata nemuun, nud diin, bu' sung merini.
Mi'ita' si Christ riin sek Pegita'en
Gaku' si Juan, nek pated niyu, bu' gisip nek sumusunud riin ni Jesus gaku' sementaun niyu neng melipelugbaken ne gendi' menuga' se ngak pegantus neng mateng tu se nga getaw neng misakup sek pedlegeri'aan. Inuwitu ritu sek timuwalag nek Patmus tendeng ay tinintulu'u suk talu' ned Diwata bu' su kemetuuran nek pirayag ni Jesus. 10 Se gendaw ne Ginu'u, su Gispiritu midlega'em ri senaan, bu' mirengeg'u sung mesekeg nek talu' riin sek teliyuran'u ne dlinumanug maa' nek trumpita, 11 miktalu' ini: “Sulat mu landuning me'ita' mu ri se dlibru, bu' pawit mu ini tu se nga dlumpuk ne ngang mektetu'u sek pitu ne ngak siyudad: seg Efeso, seg Ismirna, sek Pergamo, sek Tiyatira, sek Sardis, sek Filadelfia, bu' sed Laodicea.”
12 Bu' rayun midlingayu sek pegenleng bu' ta'ing migegabit ri senaan. Bu' mi'ita'u suk pitu ne ngag bulawan nek pengenturan ne ngak sulu'. 13  Bu' riin sek titenga' nek pengenturan ne ngak sulu', duuning maa' ne getaw, neng mikseluk neng metaas nek suub neng mirepet ri sek pelapaan, bu' mikselay maa' neg baling neg bulawan ri se geddeben. 14  Sug buuk ri se guluun gemputi' gaid gupiya bu' su ngang mataan maa' neng midliga' ne gapuy. 15  Su nga geksuren maa' neg brunsi nek tinunaw ri se gapuy arun metantu ini bu' rayun pisinaw. Suk talu'en maa' se dlepalas nek tubig ri seg baga. 16 Duuni ginuwiraan nek pitu ne ngag bituun riin se dlintu ne gemegen, bu' muuteng ne kalis ned duwa'ik tumelairen ne ginumawas ri seg baba'en. Sung mulu'en mesulaw gupiya maa' nek teras taasendaw. 17  Sek pekiita'u ri seniin, mibuksaku rayun ri se geksuren maa' neng minatay, ma'ad dinepenen su dlintu ne gemegen ri senaan bu' miktalu', “Ndi'a mendek! Gaku' su guna bu' suk tambinai'. 18 Gaku' sung miktetubu'! Minatayu, ma'ad enlengay niyu, tetubu'u se genda'i gekteben. Bu' duuni kega'em'u se kemetain bu' seg benwa ne ngang mimatay. 19 Aas sulat mu su ngag betang neng me'ita' mu neng mihitabu' sek panahun nemuun bu' seng mateng. 20 Keni sung mi'edlud ne gulugan sek pitu ne ngag bituun neng mi'ita' mu ri se dlintu ne gemeg'u, bu' sek pitu neg bulawan nek pengenturan ne ngak sulu': suk pitu ne ngag bituun giin suk pitu ne ngag anghel sek pitu ne nga dlumpuk ne ngang mektetu'u, bu' suk pitu neg bulawan nek pengenturan ne ngak sulu' giin suk pitu ne nga dlumpuk ne ngang mektetu'u.
1:4 1.4: a Exodo 3.14. Pirayag 4.5. 1:5 1.5: a Isaias 55.4. Ngak Salmo 89.27. 1:6 1.6: Exodo 19.6; Pirayag 5.10. 1:7 1.7: a Daniel 7.13; San Mateo 24.30; San Marcos 13.26; San Lucas 21.27; 1 Tesalonica 4.17. Zacarias 12.10; San Juan 19.34, 37. Zacarias 12.10; San Mateo 24.30. 1:8 1.8: a Pirayag 22.13. Exodo 3.14. 1:13 1.13: a Daniel 7.13. Daniel 10.5. 1:14 1.14: Daniel 7.9. 1:14 1.14-15: Daniel 10.6. 1:15 1.15: Ezekiel 1.24; 43.2. 1:17 1.17: Isaias 44.6; 48.12; Pirayag 2.8; 22.13.