4
Su Dlendasan ni Abraham
Landun ma rayuning metalu' ta metendeng ri ni Abraham ne gepu'an ta ne ngag Judeo? Landuning misegaraan? Bu' pimetareng pa giin ned Diwata pebiyan se ngag betang neng mibaalen, duun siyai gempesigarbuun ma'ad gena' ri seng metungenga'an ned Diwata. Ay su Kesulatan miktalu', “Dinawat ned Diwata si Abraham tendeng ay si Abraham miktu'u ri seniin.” Su getaw neng mikterbahu mekerawat ne ngak su'ul, ma'ad su ngak su'ul gena' ilelaan neg begay ay pitugesaan ma ini. Ma'ad para se getaw ne genda' peksalig ri se ngak terbahuun tumu' miktu'u ri sed Diwata neng migilala seng mekesesala' ne nda' mekesala', ilelaan giin neng metareng tendeng sek pektu'uun. Giin nini suk tinalu' ni David sek pektuntulen se dleliyag neg betiken ne getaw ned dinawat ned Diwata gena' tendeng se isan landun ne ngang miterbahuun:
“Pedleliyagen gaid su nga getaw ne su ngak sayep nilan pinasaylu na,
bu' suk sala' nilan dinala' na!
Pedleliyagen gaid su getaw ne suk sala'en nda' na isipay ne Ginu'u!”
Dleliyag ketu nek tinalu' ni David, para ba se ngang miksunud sek sirimunyas sek peketinuli' na run rekay? Gena'! Tumu' para rema tu se nga gena' tinuli'. Ay sek tinalu' nami neg buwat se kesulatan, “Miktu'u si Abraham ri sed Diwata, bu' tendeng sek pektu'uun, mipuli' sung melengas neg rilasyunen ri sed Diwata.” 10 Nanu ma ini mihitabu'? Se genda' pa ba metuli' si Abraham awas seng mituli' na giin? Mihitabu' ini se genda' pa giin metuli', gena' seng mituli' na giin. 11  Ay tinuli' giin dluwaten mektu'u ri sed Diwata, bu' suk peketinuli'en giini gilelaan neng mikpe'ita' ne tendeng sek pektu'uun, sud Diwata dinumawat ri seniin gisip metareng isan nda' pa giin tuli'ay. Aas si Abraham giin su gispirituhanen ne gama' tu se dlaun neng mektu'u ri sed Diwata, bu' dinawat ilan gisip metareng isan nda' ilan pa metuli'. 12 Giin rema su gama' nu ngak tinuli', gena' na run ay mituli' ilan, bu' ndi' midleketubu' ilan maa' sek pektu'u nu gama' ta ne si Abraham se genda' pa giin metuli'.
Mirawat suk Saad ned Diwata Pebiyan sek Pektu'u
13  Miksaad sud Diwata riin ni Abraham bu' tu se nga gesalaan neg begain ri senilan sug benwa. Binaalen itu, gena' tendeng ay tinuman ni Abraham su Kesugu'an, ma'ad tendeng ay miktu'u giin bu' dinawat ned Diwata gisip metareng. 14  Ay bu' su ngak saad ned Diwata binegay tu se nga getaw neng miktuman ri se Kesugu'an, suk pektu'u nda' rayuni gulugaan bu' suk saad ned Diwata nda'irunik paluun. 15 Su Kesugu'an miguwit ne dlanget ned Diwata, ma'ad bu' nda'iruni kesugu'an, nda'irunik pedlapas ri se kesugu'an.
16  Aas suk saad pisingkal ri sek pektu'u arun me'angken ini gisip begay ned Diwata para se dlaun ne gesalan ni Abraham—gena' na run ri senilan neng miktuman ri se Kesugu'an, bu' ndi' tu seng miktu'u rema maa' seg binaal ni Abraham. Ay si Abraham giin su gispirituhanen ne gama' se dlaunan ta; 17  sumala' sek tinalu' ri se kesulatan, “Binaal'u dya'a ne gama' se dlaun ne nga getaw se ngang nasud.” Aas suk saad melengas ri sek pengenleng ned Diwata nek tinu'uwan ni Abraham—sud Diwata neng mikpetubu' puli' se ngang mimatay bu' su ngak pemandu'en migbaal se ngag betang ne genda' pa nud diin. 18  Si Abraham miktu'u bu' midderama isan nda'iruni keterengan neng medderama, aas mibaal ne “gama' se dlaun ne nga getaw seng melaun ne ngang nasud.” Sumala' sek tinalu' ri se kesulatan, “Su nga gesalan mu maa' kelaun se ngag bituun.” 19  Megaud na mengmegatus tauni giddaren; ma'ad suk pektu'uun nda' meluya seng migena'ena' giin metendeng ri se dlawasen, ne dlegulang na giin bu' ndi' mekegbata' pa, awas seng metuud, si Sarah gendi' na mekengembata'. 20 Nda' giin merela'ay nek pektu'u awas medduwa'ruwa' sek saad ned Diwata, suk pektu'uun migbegay ri seniin nek sekeg bu' miksaya' giin tu sed Diwata. 21 Ay misiguruun gaid neng mekegbaal sud Diwata sek pegbaal landunik sinaaren. 22 Giin itu su keterengan tuma ma si Abraham, pebiyan sek pektu'u, “Dinawat ned Diwata gisip metareng.” 23 Su ngak talu', “Dinawat giin gisip metareng” nda' sulatay para seniin na run. 24 Sinulat ini para rema senita ned duwaten gisip metareng, ay miktu'u ita ma ri seniin neng mikpetubu' puli' riin ni Jesus ne Ginu'u ta. 25  Tendeng se ngak sala' ta, piniyal giin arun petain bu' pitubu' giin puli' arun baalenen ita neng metareng duma sed Diwata.
4:3 4.3: Su Getaran se Dlaunan 15.6; Galacia 3.6. 4:7 4.7-8: Ngak Salmo 32.1-2. 4:11 4.11: Su Getaran se Dlaunan 17.10. 4:13 4.13: Su Getaran se Dlaunan 17.4-6; 22.17-18; Galacia 3.29. 4:14 4.14: Galacia 3.18. 4:16 4.16: Galacia 3.7. 4:17 4.17: Su Getaran se Dlaunan 17.5. 4:18 4.18: Su Getaran se Dlaunan 15.5. 4:19 4.19: Su Getaran se Dlaunan 17.17. 4:25 4.25: Isaias 53.4-5.