5
Pimetareng ita ned Diwata
Na, pebiyan sek pektu'u, mibaal ita neng merawat tu sed Diwata. Bu' nemuun, salamat tu se Ginu'u ta ne si Jesus Christ, duun nai kelinaw ta ri sed Diwata. Bu' pebiyan rema sek pektu'u, inuwiten ita tu se genda'ig bayad ne kepiya ned Diwata nek pidleketubu'an ta nemuun. Aas mekepesigarbu ita sek pedderama neng mekebahin ita gaid sed dengeg ned Diwata. Bu' gena' na run nini, ma'ad mekedleliyag ita rema riin se ngak pegantus ta, ay mikesuun ita ma ne su ngak pegantus meketendu' ri senita neng mengme'inentusen. Suk pekeme'inentusen ta mekepedleliyag ri sed Diwata, bu' su dleliyagen migbegay ri senita nek pedderama. Pedderama keni ndi' mekepalunggaw ri senita. Dlaunen keni mihitabu' tendeng ay sud Diwata migbegay ri senita se Gispiritu Santu, nek pibatiken ri senita su gembagel nek petail ned Diwata.
Ay sek panahun ne genda' pai gembaal ta, minatay si Christ para se ngang mekesesala' sek panahun nek pinili' ned Diwata. Melised pegena'ena'en para se getaw sung meksipatay para seng metareng ne getaw. Ali' bu' duuning meksipatay para se gempiya ne getaw. Ma'ad pi'ita' gupiya ned Diwata suk pekpetailen riin senita, ay saanay mekesesala' ita pa, miksipatay si Christ para senita. Pebiyan sed dugu'en pimetareng ita na nemuun duma sed Diwata; labi pa rayun, ne dluwasenen ita buwat se dlanget ned Diwata! 10 Nga kuntra ita ned Diwata, ma'ad mipeneguli' ita ri seniin pebiyan ri se kemetain neg Bata'en. Nemuun neng mipeneguli' ita na ri sed Diwata, labi pa ne dluwasenen ita pebiyan ri se ketubu' ni Christ! 11 Ma'ad gena' daal na run itu; pidleliyag ita rema tendeng seg binaal ned Diwata pebiyan se Ginu'u ta ne si Jesus Christ, neng mikepeneguli' ri senita tu sed Diwata.
Si Adan bu' si Christ
12  Minateng seg benwa suk sala' pebiyan sek sala ne getaw, bu' suk sala'en miguwit ne kemetain. Aas midlelaup su kemetain tu se dlaun ne nga getaw tendeng ay mikesala' ma su dlaun ne nga getaw. 13 Duun naik sala' rini seg benwa se genda' pa begay su Kesugu'an; ma'ad se genda' pai kesugu'an, suk sala' nilan nda' isipay seng mikelapas ilan se kesugu'an. 14 Ma'ad buwat sek panahun ni Adan tampan sek panahun ni Moses, su kemetain midlegeseg se dlaun ne nga getaw, isan tu se genda' mekesala' maa' sek pekpekesala' ni Adan sek pedlapasen sek sugu' ned Diwata.
Si Adan giin su dlerawan sek sala ne getaw neng mateng. 15 Ma'ad duwa' keni gena' meksama tendeng ay sug begay ned Diwata gena' maa' sek sala' ni Adan. Metuud melauning mimatay tendeng sek sala' sek sala ne getaw ketu. Ma'ad su kepiya ned Diwata labaw pa, bu' sug begay ned Diwata me'angken se dlaun ne nga getaw pebiyan se kepiya sek sala ne getaw, ne si Jesus Christ. 16 Bu' duuni kelainan seg begay ned Diwata bu' suk sala' nuk sala ne getaw. Dluwat mekesala' suk sala ne getaw, inukuman giin ned Diwata nek sela'an; ma'ad dluwat mekpekesala' sung melaun ne nga getaw, binegay ned Diwata sug begain arun su nga getaw gena' na nek sela'an. 17 Ay bu' sek pekpekesala' sek sala ne getaw midlegeseg su kemetain pebiyan sek sala ne getaw ketu. Gembagel pa kampuun su kelebu'an neng mibaal nuk sala ne getaw ne si Jesus Christ! Su dlaun ne nga getaw mikerawat se gembagel ne kepiya ned Diwata bu' dinawaten ilan tendeng ri ni Jesus. Bu' aas medleketubu' ilan bu' medlegeseg maa' ne nga gari'.
18 Aas tendeng ay mikesala' ma suk sala ne getaw, misilutan rayun su dlaun ne nga getaw. Ma'ad tendeng seng melengas neg binaal ni Christ, dinawat ilan ned Diwata bu' binegayan ilan ne ketubu'. 19 Ay su dlaun ne nga getaw mibaal neng mekesesala' ne kelebu'an sek pekemelisupaken sek sala ne getaw, seng maa' run nek pebiyan, pemetarengen ilan ned Diwata gisip kelebu'an sek pekemetinumanen sek sala ne getaw.
20 Binegay su Kesugu'an arun meddugang suk pegbaal nek sayep; ma'ad seng middugang suk sala', labaw pa middugang su genda'ig bayad ne kepiya ned Diwata. 21 Aas isan midlegeseg suk sala' pebiyan ri se kemetain, midlegeseg rema su kepiya ned Diwata pebiyan sek pekemetareng neng megunut ri senita tu se ketubu' ne genda'iruni gekteben pebiyan riin ni Jesus Christ ne Ginu'u ta.
5:12 5.12: Su Getaran se Dlaunan 3.6.