6
Minatay Ita sek Sala' ma'ad Mitubu' Ita pebiyan sek Pekesabuuk riin ni Christ
Aas landun ma rayuning metalu' ta? Mekpeddayun ita ba sek pekpekesala' arun meddugang su genda'ig bayad ne kepiya ned Diwata? Gena' gaid! Ay metendeng sek pekpekesala' minatay ita na, aas pekendunen ta pema sek pekpeddayun sek pedleketubu' ri sek sala'? Mikesuun amu ne sek pegbendyag ri senita misalabuuk ita riin ni Christ Jesus, aas misalabuuk ita duma ri se kemetainen. Pebiyan sek pegbendyag ri senita, linebeng ita duma seniin bu' mikaambit ri se kemetainen, arun maa' ni Christ nek pitubu' puli' pebiyan seng meketetingala ne ga'em ne Gama', aas gita rema medleketubu' ri seg begu ne ketubu'.
Ay bu' misalabuuk ita ri seniin duma se kemetainen, seng maa' run nek pebiyan, mesalabuuk ita rema ri seniin bu' petubu'en ita puli' maa' sek peketubu'en puli'. Bu' mikesuun ita ne sud daan ta nek pekeetaw linansang na tu se krus duma ni Christ arun megeba' su ga'em se gegulingen nek pekpekesala', bu' ndi' ita na me'ulipen ri sek sala'. Ay seng matay ita, mikeliyaw ita na buwat se ga'em nek sala'. Tendeng ay minatay ita duma ni Christ, miktu'u ita neng metubu' ita rema duma ri seniin. Ay misuunan ta ne si Christ pitubu' puli' buwat se kemetain bu' ndi' na gaid giin matay puli', bu' nda' nai ga'em su kemetain ri seniin. 10 Bu' tendeng ay minatay giin, ndi' na medlega'em ri seniin suk sala'; bu' nemuun midleketubu' giin riin sek pekesalabuuk duma sed Diwata. 11 Seng maa' run rema nek pebiyan, pegena'ena' niyu su gegulingen niyu neng maa' neng minatay metendeng ri sek sala', ma'ad midleketubu' neng misalabuuk duma sed Diwata pebiyan riin ni Christ Jesus.
12 Aas ndi' niyu na pe'esegay suk sala' ri se nga dlawas niyu ned duuni kemetainen, arun ndi' amu mektuman ri se gegulingen niyu ne nga gayak. 13 Awas kina'enlan ndi' rema niyu piyal su isan landun neg bahin se dlawas niyu arun gemiten para seng melaat ne nga ketuyu'an. Tumu', piyal niyu ri sed Diwata su gegulingen niyu maa' ne ngang minatay na ma'ad pitubu' puli', bu' piyal niyu suk tibuuk nek pekeetaw niyu tu seniin arun gemiten se nga ketuyu'an neng metareng. 14 Ay kina'enlan suk sala' ndi' na mbaal ne gegalen niyu; ay nda' amu pedleketubu' neng miriyalem ri se kesugu'an ma'ad miriyalem ri se kepiya ned Diwata.
Nga Gulipen sek Pekemetareng
15 Na, landun ma rayun? Mekpekesala' ita ba tendeng ay nda' ita meriyalem ri se kesugu'an bu' ndi' miriyalem ri se genda'ig bayad ne kepiya ned Diwata? Ndi' gaid! 16 Sek pekemetuud misuunan niyu ne seng mikpe'ulipen amu arun sek pektuman se isan ta', gamu gulipen se gegalen nek tinuman niyu, isan ri sek sala' neng medlekelebu'an se kemetain, awas sek pekemetinumanen neng medlekelebu'an sek pekemetareng duma sed Diwata. 17 Ma'ad salamat ri sed Diwata! Isan gamu nud diin mi'ulipen ri sek sala', tinuman niyu gaid gupiya su nga kemetuuran neng me'ita' ri sek penendu'an neng mirawat niyu. 18 Linuwas amu buwat sek sala' bu' mibaal ne gulipen sek pekemetareng. 19 Ginamit'u su dlendasan metendeng se gegalen bu' gulipen arun melemu niyu mesabut bu' landunik tinalu'u. Nud diin mikpe'ulipen amu sek pegbaal se ngang mikeleseles nek sala' bu' pekemelaat para seng melaat ne nga ketuyu'an. Seng maa' run nek pebiyan nemuun mikpe'ulipen amu para sek pegbaal neng metareng bu' para seg bala'an ne nga ketuyu'an.
20 Se nga gulipen amu pa nek sala', gena' amu gulipen sek pekemetareng. 21 Aas landun mai ginansiya niyu sek pegbaal se ngag betang neng nemuun mpiid amu na run? Su kelebu'an se ngag betang ketu giin su kemetain! 22 Ma'ad nemuun miluwas amu na buwat sek sala' bu' nga gulipen amu na ned Diwata. Su ginansiya niyu giin su ketubu' neg bala'an bu' medlekelebu'an se ketubu' ne genda'iruni gekteben. 23 Ay sug bayad sek pekpekesala' giin su kemetain; ma'ad sug begay ned Diwata giin su ketubu' ne genda'iruni gekteben ned diin ni Christ Jesus ne Ginu'u ta.
6:4 6.4: Colosas 2.12.