15
Su ngag Anghel neng Miguwit se Ketapusan ne nga Ketelagman
Rayun mi'ita'u riin se dlangit su dlain ne ketingelaan nek pigita', gembagel, bu' meketetingala. Duunik pitu ne ngag anghel ned duunik pitu ne nga ketelagman, ne giin su ketapusan, tendeng ay ketapusan ini sek pekpe'ita' se dlanget ned Diwata.
Bu' mi'ita'u sung maa' neg bildu ned dagat neng milemugan ne gapuy. Mi'ita'u rema su nga getaw neng mikelupig tu seng menanap bu' se dlerawaan bu' seng numero ne gilelaan ri se ngalanen. Mingindeg ilan ritu se geksid neg bildu ned dagat, neng migawid ne ngag alpa neg binegay ned Diwata ri senilan, bu' minlekanta ilan se kanta ni Moses, suk sesugu'en ned Diwata bu' se kanta neng Nati ne Karniru:
“Ginu'u ned Diwata ne dlabi Ge'eman,
gendun ketingelaan gaid su ngak pimbaal mu!
Gari' se ngang nasud,
gendun ketareng bu' ketuud sung ni'a nek pebiyan!
Ta' bai gendi' mendek ri seni'a, Ginu'u?
Ta' baing medlikeg sek peksaya' ri sek pekege'eman mu?
Dya'a ra sug bala'an.
Su dlaun ne nga getaw se ngang nasud mekpegaud
bu' sumimba ri seni'a,
ay mi'ita' ne dlaunan sung metareng mu ne ngak pimbaal.”
Peketubus itu, mi'ita'u suk templo tu se dlangit neng mipuka, bu' sug Bala'an nek Tulda ritu run nini. Bu' suk pitu ne ngag anghel ned duunik pitu ne nga ketelagman ginumawas buwat sek templo. Minuub ilan ne dlambung ne dlinu neng mingelinggatan bu' mikselay seg bulawan ne ngag baling ri se nga geddeb nilan. Mbuus sala se gepaat ne ngak tetubu' ne ngag binaal migbegay tu sek pitu ne ngag anghel nek pitu ne ngag bulawan ne dya'ung neng mipenu' sek taud ne dlanget ned Diwata, nek tetubu' se genda'i gekteben. Rayun suk templo mipenu' ne gebel neg buwat sek pekege'eman ned Diwata. Bu' nda'iruning mekeseled tu sek templo tampan suk pitu ne nga ketelagman ne ginuwit nuk pitu ne ngag anghel metubus.
15:3 15.3: Exodo 15.1. 15:4 15.4: a Jeremias 10.7. Ngak Salmo 86.9. 15:5 15.5: Exodo 38.21. 15:8 15.8: Exodo 40.34; 1 Nga Gari' 8.10-11; 2 Nga Cronica 5.13-14; Isaias 6.4.