16
Su nga Dya'ung se Dlanget ned Diwata
Rayun mirengeg'u sung mesekeg nek talu' neg buwat sek templo neng miktalu' tu sek pitu ne ngag anghel, “Dlaang amu bu' bunag niyu suk pitu ne nga dya'ung neng mipenu' se dlanget ned Diwata tu seg benwa!”
Bu' su guna neg anghel midlaang bu' binunagen su dya'ungen tu seg benwa. Sung mekeendekendek neng megeel nek pengiru mintuwa' tu se dlaun ne nga getaw ned duuni gilelaan run seng menanap bu' su ngang minsimba ri se dlerawaan.
Rayun binunag nu keruwa' neg anghel su dya'ungen tu sed dagat. Suk tubig mibaal neng maa' ned dugu' neng minatay ne getaw, bu' mimatay su kada neng miktetubu' riin sed dagat.
Rayun binunag se ketelu neg anghel su dya'ungen tu se ngag bagel tubig bu' se ngak tebud, bu' mibaal ini ned dugu'. Mbuus mirengeg'u sug anghel neng migingat ri se ngak tubig, laungen, “Metareng'a ri se ngak pegukum mu, U Bala'an ned Diwata, ne dya'a sung nemuun bu' sung nud diin! Binunag nilan sud dugu' nu nga getawan ned Diwata bu' se ngak propeta, aas binegayan mu ilan ned dugu' neng me'inum. Giin nini su gembaya' ri senilan!” Mbuus mirengeg'u suk talu' neg buwat sek pengilakan neng miktalu', “Ginu'u ned Diwata neng Mekegega'em! Metuud bu' metareng gaid su ngak pegukum mu!”
Mbuus binunag nu kegepaat neg anghel sud dya'ungen tu se gendaw, bu' tinugutan sek peksereng se nga getaw duma seng melebiyanen ne kiinit. Bu' misereng ilan seng melebiyan ne kiinit, bu' tinuklad nilan su ngalan ned Diwata, ned duuni ketengeren kampuun se nga ketelagman keni. Tumu' nda' ilan peddiksu' ri se ngak sala' nilan bu' meksaya' ri sek pekege'emaan.
10  Rayun binunag nu kelima neg anghel su dya'ungen ritu sek trunu neng menanap bu' miksirelem suk tibuuk pedlegeri'an neng menanap, bu' inegbut nu nga getaw su ngad dila' nilan tendeng se kegeel. 11 Bu' tinuklad nilan sud Diwata tu se dlangit tendeng se nga kegeel bu' ngak pengiru nilan. Ma'ad nda' nilan belengay sung melaat ne ngak terbahu nilan.
12  Mbuus su kegenem neg anghel migbunag se dya'ungen tu seg bagel Tubig neg Euphrates. Sug bagel tubig mitiyan, arun sek pegandam neg biyanan para se nga gari' buwat sek sebangan. 13 Rayun mi'ita'u suk telu ne ngang melaat ne nga gispiritu neng maa' gawi' ne ngag bekpak. Ginumawas ilan buwat seg baba' ned dragon, bu' seg baba' neng menanap, bu' seg baba' ne gena' metuud nek propeta. 14 Gilan su nga gispiritu ne ngang menulay, neng megbaal ne ngang milagru. Telu ne nga gispiritu keni meritu se dlaun ne nga gari' sek tibuuk neg benwa, arun tipungen ilan para se gubat seng mateng su gimpurtanti ne gendaw seng Mekegega'em ned Diwata.
15  “Penginengeg amu! Meriniu maa' neng meddaaw. Pedleliyagen su getaw ne genda' pektulug bu' nda' pedluwas ri se ngak suuben, arun ndi' giin medlaang ne ndi' mekenuub bu' mpiiran riin seng metungenga'an ne nga getaw.”
16  Rayun tinipung nu nga gispiritu su nga gari' tu se dlugar ne seg Hebreo nek tinuntulan iningelanan neg Armageddon.
17 Bu' binunag nu kepitu neg anghel su dya'ungen tu se gawanawanan. Bu' duuning mesekeg nek talu' neg buwat sek trunu sek templo, neng miktalu', “Mitubus na su dlaunan.” 18  Rayun duunik pekpenggilat, pekpenggelangal, pekpenlugung, bu' mesekeg gupiya nek pekpenlinug. Nda'iruning maa'entu kesekeg ne dlinug gatad sek pegbaal runi getaw ri seg benwa. Giin itu gaid sung mesekeg gupiya ne dlinug se dlaunan! 19  Bu' sug bentugan nek siyudad mibahin sek telu neg bahin, bu' su dlaun ne ngak siyudad se dlaun ne ngang nasud migeba'. Bu' mirelendeman ned Diwata sug bentugan nek siyudad neg Babilonia bu' piniinumen nini buwat riin se kupaan, sug binu sek taud ne dlangeten. 20  Bu' su dlaun ne ngak timuwalag bu' ngag binuwiran mi'alep. 21  Bu' duuni gembagel ne ngag yelo neng minladdu' tu se nga getaw ne su kada nek sala medlima pulu' kilu sug begaten. Bu' tinuklad ne nga getaw sud Diwata tendeng seng mekeendekendek ne ketelagman.
16:2 16.2: Exodo 9.10. 16:4 16.4: Exodo 7.17-21; Ngak Salmo 78.44. 16:10 16.10: Exodo 10.21. 16:12 16.12: Isaias 11.15. 16:15 16.15: San Mateo 24.43-44; San Lucas 12.39-40; Pirayag 3.3. 16:16 16.16: 2 Nga Gari' 23.29; Zacarias 12.11. 16:18 16.18: Pirayag 8.5; 11.13, 19. 16:19 16.19: Isaias 51.17. 16:20 16.20: Pirayag 6.14. 16:21 16.21: Exodo 9.23; Pirayag 11.19.