18
Suk Pekegeba' seg Babilonia
Peketubus se ngag betang keni, mi'ita'u su dlain neg anghel neng minaug buwat se dlangit. Duuni gembagel ne kega'emen bu' mirelaagan suk tibuuk neg benwa tendeng se kesanagen. Migbeksay giin neng mesekeg, “Dinaag na giin, dinaag na sug Bentugan neg Babilonia! Nemuun mibaal na giin nek pekengelan ne ngang menulay bu' ngang melaat ne nga gispiritu; bu' se dlaun ne klasi ne ngang melemu' bu' pidlegemetan ne ngang manuktalun neng mikengel ri seniin. Ay su dlaun ne ngang nasud mibeleng seg binuun—sung metares neg binu seg imural nek pekemerega'en. Su nga gari' ri seg benwa mikighilawas duma seniin, bu' su ngang memeledya'ay ri seg benwa mindatu' tendeng sek taud nek pekemerega'en.”
Rayun mirengeg'u su dlain nek talu' buwat se dlangit, laungen,
“Nga getawan'u! Beleng niyu suk siyudad! Pegawa' amu buwat seniin!
Ndi' amu pedduma se ngak sala'en;
ndi' amu ambit sek silut nek para seniin!
Tendeng ay mitangku' na se dlangit sung migenturentud ne ngak sala'en,
bu' mirelendeman ned Diwata sung melaat ne ngag binaalen.
Baal niyu tu seniin sug binaalen ri seniyu;
suli'ay niyu giin seng mekeruwa' para se dlaun neng mibaalen.
Pepenu' niyu su kupaan se ginumen seng mekeruwa' ne ketares
sek tineganaan ne ginumen para seniyu.
Pe'antus niyu gupiya giin se kegeel
suli' se keratu' bu' dengeg neng mi'angkenen.
Ay sigi giin mektalu' ri se gegulingenen:
‘Keniu migingkud gisip bai!
Gena'u neg balu,
nda'u gaid mayan megu'ul!’
Tendeng run nini, mateng ri seniin sek seled sendaw ne nga ketelagman—
dleruun, kegu'ul, bu' gutem.
Bu' serengen giin,
tendeng ay su Ginu'u ned Diwata, neng meksilut ri seniin, mekegega'em.”
Su nga gari' seg benwa neng mikepekighilawas ri seniin bu' mikaambit ri sek pekemerega'en mensegaw bu' menggulawal sek pekiita' nilan run su gebel sek pekeserengen. 10 Mingindeg ilan ri seng melayu'layu' tendeng ay minendek ilan neng mekaambit se ngak pegantusen. Bu' laung nilan, “Mekeendekendek! Mekeendek gaid gupiya! Bentugan bu' ge'eman nek siyudad neg Babilonia keni! Seled sek sala uras, silutan'a!”
11  Su ngang mimeledya' riin seg benwa minsegaw rema bu' migu'ul para seniin, tendeng ay nda'irun na gairik sumaluy ri se ngag beledya' nilan. 12  Nda'irun naik sumaluy ri se ngag bulawan nilan, pelata, melaga' ne ngag batu, bu' ngak perlas; penepeten ne dlinu, penepeten neng melagem nek pekepula, ngak sida, bu' ngak penepeten neng metinggas nek pekepula; su dlaun ne gena' nakit ne kelasi ne nga gayu, bu' su dlaun ne ngag betang neg binaal buwat se ngak tangu neg elepante bu' melaga' ne nga gayu, brunsi, putaw, bu' marbul, 13 su nga gelingag, peddaut, ginsinsu, mira, bu' melaga' ne ginsinsu; binu, dlana, nga garina, trigu, ngag baka, nga karniru, nga kebayu', bu' nga karwahi, nga gulipen, bu' isan ngani' su nga getaw neng mibi'ag se gubat. 14 Su ngang memeledya'ay mektalu' tu seniin, “Su dlaun neng melengas ne ngag betang ne gangut mu me'angken mi'alep na. Bu' su dlaun ne keratu' mu bu' kaaneg mirala' na, bu' ndi' mu na ini me'ita' puli'!” 15  Su ngang memeledya'ay neng mibaal neng meratu' buwat sek pekpemeledya' sek siyudad ketu, menggindeg tu seng melayu' tendeng ay minendek ilan ali' bu' meruma ilan ri sek pegantusen. Mensegaw ilan bu' megu'ul, 16 bu' mentalu', “Mekeendekendek! Mekeendek gaid gupiya sug bentugan nek siyudad! Mikseluk giin ne dlinu, melagem nek pekepula, bu' metinggas nek pekepula bu' su dlawasen miputus nek pempe'aneg neg bulawan, melaga' ne ngag batu, bu' ngak perlas. 17  Mi'alep su dlaun ne keratu'en sek sala uras ma'aray!”
Bu' su dlaun ne nga kapitan seg barku bu' su ngang mimenakay, bu' su ngang minterbahu tu seg barku, bu' su dlaun neng mimbaal nek pengetubu'an nilan riin sed dagat, minggindeg tu seng melayu'layu', 18  bu' mimbeksay ilan sek pekiita' nilan se gebel sek pekeserengen, laung nilan, “Nda'irun nai dlain nek siyudad neng maa' kebentugan sek siyudad iin!” 19  Bu' binetangan nilan ne dlubek su nga gulu nilan bu' minsegaw ilan bu' migu'ul, laung nilan, “Mekeendekendek! Mekeendek gaid gupiya sug bentugan nek siyudad! Siyudad keni ne ritu su dlaun ned duuni ngag barkuun neng migbiyahi ri sed dagat mibaal ned datu' riin se keratu'en! Bu' seled sek sala uras, me'alep ri seniin su dlaunan.”
20  Pedleliyag amu, ne ngad diin se dlangit tendeng sek pekegeba'en! Pedleliyag amu, ne nga getawan ned Diwata, bu' nga gapustulis, bu' ngak propeta! Ay sud Diwata miksilut ri seniin tendeng seng mibaalen ri seniyu!
21  Mbuus sala ne ge'eman neg anghel mininat ne gembagel neg batu neng maa' kebagel ne dligisan bu' tinikpu' ini tu sed dagat, bu' miktalu', “Maa' nini suk pekegeba' seg bentugan nek siyudad neg Babilonia bu' ndi' na gaid ini me'ita' puli'. 22  Ndi' na gaid merengeg puli' ri seni'a su ngak talu' neg alpa, ngang membebaat, ngang mempeplawta bu' ngang mentetrumpita! Ndi na gaid me'ita' riin seni'a puli' sung membebaal se isan landun neg baalen; bu' ndi' na merengeg puli' suk talu' ne dligisan. 23 Sud delaag nek sulu' ndi' na me'ita' ri seni'a; ndi' na merengeg su ngak talu' ne ngak pengesuwaan bu' pemenaan ri seni'a. Su ngang memeledya'ay mu gilan su dlabi ge'eman ri seg benwa, tendeng sek pekpembarang mu, linimbungan mu su dlaun ne nga getaw ri seg benwa!”
24  Sinilutan sug Babilonia tendeng ay sud dugu' ne ngak propeta bu' ne nga getawan ned Diwata mi'ita' ri sek siyudad; wa'a, sud dugu' nu dlaun ne ngak pimatay ri seg benwa.
18:2 18.2: a Isaias 21.9; Jeremias 51.8; Pirayag 14.8. Isaias 13.21; Jeremias 50.39. 18:3 18.3: Isaias 23.17; Jeremias 51.7. 18:4 18.4: Isaias 48.20; Jeremias 50.8; 51.6, 45. 18:5 18.5: Su Getaran se Dlaunan 18.20-21; Jeremias 51.9. 18:6 18.6: Ngak Salmo 137.8; Jeremias 50.29. 18:7 18.7-8: Isaias 47.7-9. 18:9 18.9-10: Ezekiel 26.16-17. 18:11 18.11: Ezekiel 27.31, 36. 18:12 18.12-13: Ezekiel 27.12-13, 22. 18:15 18.15: Ezekiel 27.31, 36. 18:17 18.17: Isaias 23.14; Ezekiel 27.26-30. 18:18 18.18: Ezekiel 27.32. 18:19 18.19: Ezekiel 27.30-34. 18:20 18.20: Deuteronomio 32.43; Jeremias 51.48. 18:21 18.21: a Jeremias 51.63-64. Ezekiel 26.21. 18:22 18.22: Ezekiel 26.13; Isaias 24.8. 18:22 18.22-23: Jeremias 7.34; 25.10. 18:24 18.24: Jeremias 51.49.