19
Dluwat se ngag betang keni, mirengeg'u sung maa' ne gelangal ne gembagel nek panen ne nga getaw ned ditu se dlangit neng miktalu', “Siya'en sud Diwata! Su keluwasan, sud dengeg, bu' su ga'em riin sed Diwata! Metuud bu' metareng su ngak pegukumen! Ay sinilutaan sung mimeledya' ned dengeg neng mikepelemu' ri se nga getaw ri seg benwa pebiyan seg imural nek pekpekighilawasen. Sinilutan giin ned Diwata tendeng ay pimatain su ngak sesugu'en ned Diwata.” Bu' mimbeksay ilan na pelum, “Siya'en sud Diwata! Su gebel ne gapuy neng mikesereng seg bentugan nek siyudad menggemuk se genda'i gekteben!” Rayun sud duwa' pulu' bu' paat ne nga geseg bu' su gepaat nek tetubu' ne ngag binaal neng miktetubu' mindempug bu' miksimba ri sed Diwata, neng migingkud tu sek trunu. Bu' miktalu' ilan: “Amen! Siya'en sud Diwata.”
Su Kumbira se Kasal neng Nati ne Karniru
Mbuus duuning mirengeg'u nek talu' neg buwat sek trunu, laungen, “Siya'en sud Diwata ta, dlaun ne ngak sesugu'enen bu' dlaun ne nga getaw, ginilala ma awas gena', ned duunik pektamed ri seniin!” Rayun mirengeg'u sung maa' ne gelangal ne gembagel nek panen ne nga getaw, bu' maa' neng mesekeg ne dlepalas nek tubig ri seg baga, bu' maa' neng mesekeg gupiya ned delalak. Mirengeg'u ilan neng miktalu', “Siya'en sud Diwata! Ay su Ginu'u, neng mekegega'em ned Diwata ta, giini Gari'! Medleliyag ita gupiya; siya'en ta suk pekege'emaan! Ay suk panahun minateng na para se kasal neng Nati ne Karniru, bu' suk pengesuwaanen mingandam na ri se gegulingenen. Binegayan giin ne dlimpiyu ne dlinu neng mingelinggatan para seluken.” (Su dlinu giin sung melengas ne ngak terbahu nu nga getawan ned Diwata.)
Mbuus miktalu' ri senaan sug anghel, “Sulat mu ini: Pedleliyagen su ngak pingenggat ri se kumbira se kasal neng Nati ne Karniru.” Bu' miktalu' pa gaid giin, “Giin nini sung metuud ne ngak talu' ned Diwata.”
10 Bu' middempugu riin se geksuren arun sek peksimba ri seniin, ma'ad miktalu' giin ri senaan, “Ndi' mu ini baalay! Sesugu'enu ra duma seni'a bu' duma ne ngang mektetu'u, dlaun ne ngang metinuuren se kemetuuran nek pirayag ni Jesus. Simba mu sud Diwata!”
Ay su kemetuuran nek pirayag ni Jesus giin sung mikepe'ulikseg ri se ngak propeta.
Sung Midlekebayu' ri se Gemputi' ne Kebayu'
11  Rayun mi'ita'u su dlangit neng mipuka bu' ritu duuni gemputi' ne kebayu'. Sung midlekebayu' run nini iningelanan neng Metinuuren bu' Metuud; riin giin se ketareng seng megukum giin bu' gumubat giin. 12  Sung mataan maa' ne dliga' ne gapuy bu' melauni nga kuruna neg binetang riin se guluun. Duuni ngalanen neng misulat ri seniin, ma'ad nda'iruning mikesuun run gawas giin ra bu' landun ini. 13 Su dlambung nek sineluken milaup ned dugu'. Su ngalanen “Suk Talu' ned Diwata.” 14 Su ngak sundalu se dlangit minsunud ri seniin, minlekebayu' ne gemputi' ne nga kebayu' bu' minuub ne gemputi' ne dlinu. 15  Buwat seg baba'en gumawas sung muuteng ne kalis, ne gemitenen sek peddaag ri se ngang nasud. Pedlegesegaan ilan se genda'i dlelaat, bu' indegaan su gubas ri sek pega'an ne nga gubas ri sek taud ne dlanget sed Diwata neng Mekegega'em. 16 Ri se dlambungen bu' ri sek paanen misulat su ngalan: “Gari' se nga gari' bu' Ginu'u se nga ginu'u.”
17  Rayun mi'ita'u suk sala neg anghel neng migindeg riin se gendaw. Bineksayaan seng mesekeg su dlaun ne ngang manuktalun neng minlayug ri se gawanawanan, “Perini amu bu' pekipung amu para se gembagel ne kumbira ned Diwata! 18 Perini amu bu' aan niyu su guned ne nga gari', ngag heneral, bu' ngak sundalu; su guned ne nga kebayu' bu' su ngang minlekebayu' nilan, bu' su dlaun ne nga guned ne nga getaw, gulipen ma awas gena', bu' ginilala awas gena'!”
19 Rayun mi'ita'u sung menanap bu' su nga gari' ri seg benwa bu' su ngak sundalu nilan miktipung arun gumubat kuntra tu seng midlekebayu' bu' kuntra sek sundaluun. 20  Bu' miraapan sung menanap bu' su gena' metuud nek propeta neng migbaal ne ngang milagru riin seng metungenga'aan. Pebiyan se ngang milagru ketu milimbungaan su nga getaw ned duuni gilelaan run seng menanap bu' su ngang minsimba se dlerawan neng menanap. Sung menanap bu' su gena' metuud nek propeta tinekpu' nek tetubu' tu se dlinaw ne gapuy neng midliga' neg asupri. 21 Su ngak sundalu nilan pemetain pebiyan se kalis ne ginumawas ri seg baba' nuk sala neng miksakay tu se kebayu'; bu' su dlaun ne ngang manuktalun minamal maan se nga guned nilan.
19:2 19.2: Deuteronomio 32.43; 2 Nga Gari' 9.7. 19:3 19.3: Isaias 34.10. 19:5 19.5: Ngak Salmo 115.13. 19:6 19.6: Ezekiel 1.24; Ngak Salmo 93.1; 97.1; 99.1. 19:9 19.9: San Mateo 22.2-3. 19:11 19.11: a Ezra 1.1. Ngak Salmo 96.13; Isaias 11.4. 19:12 19.12: Daniel 10.6. 19:15 19.15: a Ngak Salmo 2.9. Isaias 63.3; Joel 3.13; Pirayag 14.20. 19:17 19.17-18: Ezekiel 39.17-20. 19:20 19.20: Pirayag 13.1-18.