20
Suk Selibu ne ngak Taun
Mbuus mi'ita'u suk sala neg anghel neng minaug buwat se dlangit neng migawid ne dyabi se kinariyaleman bu' gembegat ne kadina. Dinaapen sud dragon, ne giin su kera'an neng mamak, sung Menulay awas Satanas, bu' ginapusen giin seled sek selibu ne ngak taun. Linaddu' giin nug anghel tu se kinariyaleman. Tinekepaan ini bu' tinerangkaan ini, arun ndi' na ini mekelimbung se nga getaw ri se ngang nasud tampan metubus suk selibu ne ngak taun. Peketubus itu kina'enlan beluyan giin sek sereluk.
Rayun mi'ita'u su ngak trunu bu' su ngang mingingkud run nini neg binegayan ne kega'em sek pegukum. Mi'ita'u rema su nga kalag nu nga getaw nek pimatay tendeng sek pegasuy nilan se kemetuuran nek pirayag ni Jesus bu' sek talu' ned Diwata. Nda' ilan peksimba seng menanap awas se dlerawaan. Bu' nda' ilan rema mekerawat se gilelaan seng menanap ri se nga gangas nilan awas se nga gemeg nilan. Mitubu' ilan bu' minlegeseg gisip ne nga gari' duma ni Christ seled sek selibu ne ngak taun. (Sud duma ne ngang mimatay nda' metubu' tampan nda' pa metubus suk sala libu ne ngak taun.) Giin nini su guna nek peketubu' puli'. Pedleliyagen bu' pengumpiyanan gupiya su nga getaw neng meruma se guna nek peketubu' puli'. Nda' nai ga'em nu keruwa' ne kemetain ri senilan; mbaal ilan ne ngak pari' ned Diwata bu' ni Christ, bu' medlegeseg ilan duma ni Christ seled sek selibu ne ngak taun.
Dinaag si Satanas
Bu' peketubus sek sala libu ne ngak taun, beluyan si Satanas buwat sek perisuwaan, bu' gumawas giin sek pedlimbung se nga getaw ri se ngang nasud neng midlelaup sek tibuuk neg benwa, ne giin su Gog bu' Magog. Tipungen ilan gela' ni Satanas para se gubat, neng maa' keleget se ngag bembun seg baaybaay. Milaup nilan suk tibuuk neg benwa bu' linibutan nilan su dlugar ne nga getawan ned Diwata bu' suk siyudad nek pinetailen. Ma'ad duuni gapuy neg buwat sed Diwata se dlangit neng meksereng ri senilan. 10 Rayun sung Menulay neng midlimbung ri senilan tinikpu' ritu se dlinaw ne gapuy bu' asupri, ne ritu sung menanap bu' su gena' metuud nek propeta linaddu'; bu' pe'entusen ilan gendaw bu' gebii se genda'i gekteben.
Su Ketapusan nek Pegukum
11  Mbuus mi'ita'u su gembagel bu' gemputi' nek trunu bu' suk sala neng migingkud run nini. Mi'alep sug benwa bu' su dlangit buwat seng metungenga'aan, bu' nda' nai gita'an run nini. 12 Bu' mi'ita'u su ngang mimatay, ginilala bu' gena', neng minggindeg riin seng metungenga'an nek trunu. Bu' pinuka su nga dlibru, bu' rayun duuni dlain ne dlibru nek pinuka, su dlibru se ketubu'. Su ngang mimatay inukuman seng mibaal nilan, sumala' seng misulat ri se nga dlibru keni. 13 Mbuus sud dagat mikpiyal ri se ngang mimatain. Su kemetain bu' sug hades mikpiyal rema ri se ngang mimatay nek pinirisu nilan, bu' inukuman ilan ned Diwata sumala' seng mibaal nilan. 14 Rayun su Kemetain bu' sug Hades tinikpu' tu sed danaw ne gapuy. (Danaw ne gapuy keni giin su keruwa' ne kemetain.) 15 Su dlaun ne nga getaw ne nda' mesulat sung ngalan nilan riin se dlibru se ketubu' tikpu'en tu sed danaw ne gapuy.
20:2 20.2: Su Getaran se Dlaunan 3.1. 20:4 20.4: Daniel 7.9, 22. 20:8 20.8: a Ezra 7.2. Ezekiel 38.2, 9, 15. 20:11 20.11-12: Daniel 7.9-10.