12
Maria nu Yesu ou zamare meni gutenua.
Betai Daininua amira pura nusokarera waiko be 6 ago itinu Yesu meni Betani nate kei awenua. Nu gita nata amira ana Lasaro betaira ena awa-uzenu seka wero erinua awa. Are Yesu emo nena sawewa Mata meni dumunu Lasaro dai arumuro nena niwa awa. Nena ninoise itiwa Maria meni boto kiaka zo ou zamare kokopai zazo nuso nad zuma bamubakere, awa puro Yesura te gutero giti tu nuso meni te nuso gaenua awa. Ago wenu so itiwa awa zama sere-sere wenua awa. Ago wenu Yudas Iskeriot, nu Yesu kerenamu noinua, ami ego senua awa, “Nakai nogoro ou zamare awa potanakai 300 kina meni zuma gaero pumara moni awa bogamasare kaka potamu wetenikai?” Nu ema bogamasare kotumuro oko senua. Yesu bua maire amira moni awa kaita zora potasara Yudas meni dia inoise moni eni bewana pupinoisonua awa. Are ge awa senua awa. Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Nikare bamere ge oko sawe. Nu ou zamare awa puro nuai na betana amire woi naso gutai gowawe. Erama bogamasa nukare be giti nimorekare dai nowera nuamunora. Ata nane meni awa nimorekare dai oko nuai gege nuamunona.” Ago senua awa.
Yesu nata amira noinua amira oziga Yuda ema dainiro meni niniro muwa. Ota nukare Yesu gege gamu kota, Lasaro betaira ena awa-uzenu seka wero erinua awa dai gamu muwa. 10 Are pris babezinoma meni Lasaro dai damu ge bua wewa awa. 11 Nera kota, Yuda ema dainiro meni Lasaro awa-uzenu seka wero erinua awa giro pris babezinoma doro Yesu tuma diwa, are nukare Lasaro dai damu sewa awa.
Yesu nu Yerusalem witinu ema bama meni yawa sara wewa.
12 Pina atinu ema dubu bamubake meni pura nusokarera Yerusalem auniwa ami ge oziga ego niniwa awa, “Yesu tupia.” 13 Ge awa niniro giro ni gomi bozero wane-wane wero ebete ena tamamu bamuwa awa. Tamuro yawa sara inoise ego sewa awa, “Tuara bera nasokai nana tupia, nu awa bowi wanekai. Nu Tua nasokai Isreli emara.” 14 Yesu nu wo donki mai zo tamuro amira tame witiro arumuro bamunua. Awa ge gayai ego itia amira te wenua awa:
15 Zion natara, nikare azu oko wawe.
Giu. Ema tua nisokare tupia.
Nu wo donki maira tame arumuro tupia. 16 Ge awa gita bua mai nuso meni kaka giro baitamu wewa awa. Noe Yesu nu witi utu zasimai nusora ninu amire ge awa kotumuro susu giwa awa. Ge awa numore gayai, are amira te wewa awa.
17 Nukare dubu bamu meni Yesu Lasaro zawa senu bi ditira ena kei awenu giwa ami ge uge wewa dubu bamu meni niniwa. 18 Tani amira oziga niniwa, are ema dainiro meni baro nu ebete ena tamuwa awa. 19 Ago wewa Farisayo nukare nutopekare ego toise sewa awa, “Gosinowa. Nikare ge bua gege kaputitinowa. Ema dapikarago nuso nana gege susawera.” Ago sewa awa.
Grik ema eni meni Yesu gamu sewa.
20 Yuda ema pura nusokarera Yerusalem aunitinoiwa Grik ema eni meni numorekare dai aunai amira noiwa awa. 21 Are Grik ema ami Filip, nu Besaida natara Galilaya zebura, amira nana baro ego sewa awa, “Otao, nakare Yesu gamu tonakare.” 22 Ago sewa Filip meni baro Anderea sero eroma Yesura nana baro sewato awa. 23 Sewato Yesu meni ina ego senua awa, “Na Emara Mai meni simai zasimaire pumamunona, amira be zora awinoya. 24 Na ge me memeka sana niniu. Koni me zo zebura duro kaka zasamu wamunoya, awa nu imata tepo itamunoya. Ata nu zebura duro zasero eramunoya, awa nu me witai ziamunoya. 25 Da ago ine, zo nu nuai nuso ara tapinowia amira nuai tepo wamunoya awa. Zo nu zebura noise nuai nuso iwo inowia ami nuai nuso zizinoise nuai me ewanana tamamunoya awa. 26 Zo nu soumai naso wero nuamu wero giro na ama waise. Ago wero na nuamunona amira soumai naso nuamunoya awa. Zo nu na sou wamunoya nu awa Mama naso meni simamunoya.
27 Zeme moka naso meni mamana awero zipinoya. Are na nogo samunoni? Mama, ni yaya ei awa musuni. Ago samunonita? Tepo awa. Na ge ago oko sane. Nera kota, na yaya ei awa umuro betamu sero osena. 28 O Mama, ni zazo niso de ike ni.” Yesu meni ago senu utura ena ge ego osenua awa, “Na zazo naso de ike nitana, noko de ike namunona.” 29 Ago senu ema dubu dopero itiwa ami niniro ego sewa awa, “Tarara gatetia.” Ota eni meni ego sewa awa, “Angelo zo meni ge numore sesi, tanita.” 30 Ago sewa Yesu meni nusokare nana bera puro ego senua awa, “Ge awa namore kota, nikare emo kei awetia. 31 Zeme Anutu meni zebura ema bama awina-dawina wamunoya. Zeme na zebu emira tua* dereniro masi nuso pumamunona. 32 Nukare na zebura ena puro witi ike nara* zebu serora ema bama zumana naso nana mamunora.” Ago senua awa. 33 Awa betai nogo betamu inoinu amira ge awa senua. 34 Ago senu ema itiwa ami ego sewa awa, “Nakare ge gayai itia amira ego gosinowenakare awa: Soyai Ema nasokare Kristo nu kaka betamu nuai gege nuamunoya. Ata nine meni awa ego tosa, ‘Emara Mai puro witiro nira ikonamunora.’ Nogoro ago tosi? Emara Mai aweni?” 35 Ago sewa Yesu meni ge ina ego senua awa, “Zasimai meni nisokare nana ena be apunu-kaka gege zasimamunoya awa. Are mume meni nikare dowai azu, zasimai itai zasimaire noiwo. Zo nu mumera susawise ebata oko gosinoya. 36 Are zasimai nisokare nana itai duba meni tuma didinoise dubu nuso wero noiwo.” Yesu meni ge ago sero nukare doro baro bezero noisonua awa.
Yuda ema dainiro meni Yesu kaka tuma diamu wewa.
37 Yesu nu tani putoure dainiro nusokare nana giti mokara wero munu gosinoise nu tuma kaka diamu wewa awa. 38 Awa porofete Yesayara ge me waise ago ine wewa awa. Nu ge ego gaenua awa,
Tua, oziga niso sawenakare ai meni
gawi me inowi? Tua meni putou nuso
are kereninu? 39 Are nukare Yesura ge niniro nu tuma diai ine tepo wewa. Nera kota, Yesayara ge gayai zo itinua. Ge awa ego ewa,
40 Anutu meni ego senua awa,
“Nukare giti moka meni nena gai azu, o duba meni nena kotumuro gai azu, o duba nusokare kapetenara na nukare kora wai azu.” Anutu meni ago sero senu giti moka nusokare guma wenua, ota nu duba nusokare gazenu omata ine wenua. 41 Yesaya meni ge awa gaenua. Nera kota, nu Yesura simai zasimaire giro ge awa Yesure senua awa.
42 Yuda emara gita wai ema dainiro meni Yesu tuma diwa. Ata nukare tuma diai nusokare kerenara Farisayo meni nukare yere ibura ena esenai azu, tuma diai bezero noisowa awa. 43 Ago wewa, nera kota, Anutu meni nukare bowi waise awa yaba pei-kaka inoisowa. Ata ema meni nukare bowi warise awa yaba bamubake inoisowa awa.
44 Yesu meni zawa sero ego senua awa, “Zo nu na tuma diamunoya ami na gege kota, na senu osena nu awa dai tuma diamunoya. 45 Ota zo nu na gamunoya ami na senu osena awa dai gamunoya. 46 Zo nu na tuma diamunoya ami mumera itai azu sero na zasimai ine ami zebura osena awa. 47 Zo nu ge naso niniro kaka dimamu duamunoya nu awa nane oko gera potamunona. Na ema gera potamu kota, korawamu osena awa. 48 Zo nu ge naso niniro doro na azu samunoya amira zas itia. Ge towena ami ama be bamura ena zas nuso wamunoya. 49 Nera kota, na ge towena, awa duba nasora oko towena. Mama na senu osena ami ge sanise sero na tugata-magata wenua awa. 50 Na ego gosinowena: Mamera ge meni nuai me ewanana tapinowia. Are ge towena awa Mama meni sero gipenua te towena awa.” Ago senua awa.