11
Lasaro betenua.
Betani natara ema zo noisonua zazo nuso Lasaro. Nu ami yaya puro itinua. Mariato Matare, nuto maeto zawere, nuto nata da amira. (Maria ou zamare meni Tuara te sewero giti tu nuso meni Tuara te gaenua amira numata Lasaro ami yaya puro itinua.) Are maeto zawere meni Yesura nana ge ego ine potiwato bamunua, “O Tua, ni nini. Otao niso yaya puro itia.” Ge ago potiwato bamunu Yesu meni niniro giro ego senua awa, “Yaya amira me awa betai kei awaise kota, ema bama meni Anutu bowi warise sai awa. Ema bama meni Anutura Mai bowi warise sero yaya awa kei awitaya.” Ago senua awa.
Yesura ara tamai awa Matato zawere ata Lasaro amira nana itisonua. Are nu yaya ge niniro waiko be eto dago itinua. Ago itimite nusokare nana bayamu sero bua mai nusore ego senua awa, “Muu. Yudaya zebura ewesemuro bayanekai.” Ago senu bua mai nuso meni ego sewa awa, “Gipai ema, waiko be zo omire Yuda ema omata meni ni damu sisera, awa nogoro amire noko nusokare nana ewesemanisekai tosi?” Ago sewa Yesu meni bua waira be nuso kaka tepo wamu dago itinua awa garise sero ge bezai zo ego senua awa, “Bua waira be 12 aua itia awa. Zo nu waikore ebete susauma te oko koinamunoya. Nera kota, nu zebura zasimai gosinoya. 10 Zo nu pire ebete zasimai tepo susauma te koiniro duwamunoya.” 11 Ago sero ge zo ego senua awa, “Otao nasokai Lasaro gitawa inoya, ata nakai barokai na nu awa-uzamunona.” 12 Ago senu bua mai nuso meni ego sewa awa, “Tua, nu auro kokopai wamunoya.” 13 Yesu meni betaira ge awa gitawa waira potiro senu bua mai nuso meni gitawa mere toita asero ago sewa awa. 14 Are Yesu meni kereniro ego senua awa, “Lasaro betitaya. 15 Na ago kaka baro nuamu ego nona betitaya, are na nikare emo duba naso kokopai inoya. Nikare tuma diai mere nuawise nena awa kei awitaya. Are nuso nana bayanekai.” 16 Ago senu Tomas zazo nuso zo Didimo nune ami otao mamaire ego senua awa, “Nakai baro numore dai betanekai.” Ago senua awa.
Yesu nu seka wero erai ata nuai amira mama.
17 Lasaro bi ditira itinu be zoeto-zoeto wenu amire Yesu baro kei awenua. 18 Betani nata awa Yerusalem nana zorage kena itinua. Bayaira ebata awa kilomita 4 gege. 19 Are Yuda ema dainiro meni Matato Mariara numata betenua awa gamu muwa awa. 20 Are Mata nu “Yesu tupia,” ago sewa giro Maria sora dago itinu nune baro Yesu ebete ena tamunua. 21 Tamuro numore ego senua awa, “O Tua, ni ego nuamesa, awa numata naso oko betamia. 22 Agoro na susu niso gosinona. Ni zeme nena zo emo Anutu isa sasa ninamunoya.” 23 Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Numata niso seka wero eramunoya.” 24 Ago senu Mata meni ina ego senua awa, “Ama be bamura ena seka wero eramunoya awa gosinona.” 25 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Seka wero erai ata nuai amira mama na ewa. Are zo nu na tuma diamunoya ami betero noko eriro nuamunoya. 26 Ota zo nu seka noise na tuma diro nuamunoya ami kaka betamu seka nuai gege nuamunoya. Ni ge awa ninesa me inoita?” 27 Ago senu Mata meni ego senua awa, “Ni Kristo, Anutura Mai me. Ni zebura osasise sai, awa ninena me weti giro ni tuma didinona.”
28 Ago sero baro zawa nuso Maria zawa senu munu upene ego senua awa, “Gipai ema muro ni zawa toya.” 29 Ago senu Maria meni niniro eya eriro Yesura nana bamunua. 30 Yesu nu nata atura ena Matare ge senua zara da amira dopero itinua. 31 Itinu Maria eriro bamunu Yuda ema betaira muro itiwa ami “Maria bi ditira ena di samu susawia,” asero ama ganero bamuwa. 32 Are Maria nu ose nata atura niro Yesu tamuro nuso nana koiniro ego senua awa, “O Tua, ni ego nuamesa, awa numata naso oko betamia.” 33 Ago sero di senu Yuda ema Maria ama ganewa ami Maria giro da ago di eroma sewa awa. Di sewa Yesu meni ginu mou wenu koininua awa.
Yesu meni Lasaro awa-uzenu seka wero erinua.
34 Yesu meni atata wero ego senua awa, “Nu nago gowitawi?” Ago atata wenu ego sewa awa, “Tua, mu gase.” 35 Ago sewa Yesu di senu diriu munua. 36 Ago wenu Yuda ema nukare nu giro ego sewa awa, “Giu. Duba nuso bamubake Lasaro nana itia.” 37 Ago sewa eni meni ego sewa awa, “Giti guma wai zo senu giti panenua da ago ine ema ei awa betai azu wero nu kora wai kokopai wai te kaka wamu inoita?” 38 Ago toiwa Yesu ge awa niniro moka nuso meni yaya bamubake tamuro bamu bi ditira ninua. Betaira masi awa omata bamubake meni dereweniwa baro be gazenua. 39 Are Yesu meni ego senua awa, “Omata be gazai awa derewieu bayae.” Ago senu Mata nu betaira nubama ami ego senua awa, “Tua, nu waiko zoeto-zoeto awia, are gugumu toya.” 40 Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Na ego sesena awa, ‘Ni na tuma diamunosa, awa ni Anutura putou gamunosa.’ Ge awa sesena ninesita?” 41 Ago senu omata dereweniwa bamunu Yesu meni iri ike niro ego senua awa, “Mama, ni isa naso nenesa, are na nimore kokopai asinona. 42 Ni isa naso be giti ninitinowesa awa gosinowena. Ata ema dubu emi nine sesa osena awa gara me waise sero ge ago tona awa.” 43 Ago sero zawa sero ego senua awa, “Lasaro, ni pusumuro mu.” 44 Zawa senu betai meni pusumuro munua awa. Te-wana nuso mo meni dowai, ota benau nuso mo meni gopai, are Yesu meni ego senua awa, “Mo beseu bayae.” Ago senu mo besewa bamunua awa.
Yesu betaise sewa.
45 Yuda ema Maria nana muro itiwa amira nana dainiro meni tani putoure awa giro Yesu tuma diwa awa. 46 Ata eni meni awa Farisayo emara nana bamuro Yesu meni tani wenua amira ge uge wewa awa. 47 Are pris babezinomare Farisayo ema nukare ge awa niniro giti kopi dubu zawa sewa muwa auniro ego sewa awa, “Ema ami tani putoure dainiro inowia, are nu nogo wamunonikai? 48 Nakai nu duanakai tani ago ine inuai ema dapikarago nu tuma diara Roma emara soldia meni nakai iwo wero muro ibu bamu nasokaire dubu nasokaire awa gera wamunora.” 49 Ago sewa otao nusokare zo zazo Kayafa nu zepa amire pris bamu wero noisonua ami ego senua awa, “Nikare kotumai tepo nowewa. 50 Nikare ego giu. Ebata kokopai ego itia awa. Ema dubu nakai waya wai azu, ema daimata ami nakai emo betaise.” Ago senua awa. 51 Ge awa kotumai nusora oko senua. Nu zepa be amire pris bamu wero noisonua, are nu porofete meni sago wero Yesu nu Yuda ema dubu emo betamu inoinua amira ge senua. 52 Yesu betamu inoinua, awa Yuda ema emo gege kota, nu Anutura mai awiso zebu sero nowera nukare dapikarago poti dara nai dubu daimata wero nuarise betamu inoinua awa. 53 Are giti kopi dubu nukare waiko be amire Yesu puro daira ge bua zaawewa. 54 Are Yesu nu Yuda emara nana noko kaka kei awero nuamu. Nu bua mai nuso puro bamuro nata zo zazo Efraim ware kena itinua amira noisowa awa.
55 Yuda emara pura zo zazo Betai Daininua amira be zora awenu giro nata pei-mamaira ema dainiro meni pasina disaira buara gita witiro bamu Yerusalem niwa. 56 Are nukare Yesu kau inoise ibu bamura auniro ina-sa wero ego sewa awa, “Nikare nogo towi? Nu pura emire mamunoita, tepo ni?” 57 Pris babezinomare Farisayo emare nukare sai zewai wai ge ego sewa awa, “Ema zo meni nu tamuro giro saise nu puro benare.” Ago sewa awa.