10
Lama dubu meni diara ge ninitinowera.
Yesu meni ge ego senua awa, “Na me memeka sana niniu. Zo nu lamara goma amira toyamu sero so be doro demese ena goma zausemuro bamu mokara nitinoya, nu awa bewana ema. Nu nena ewera pai ema. Zo nu so be piakaniro toitinoya, nu ami lama dia me awa. Nu mawi giro so be dia wai meni so be piakanawi lama nuka nuso meni ge bapu nuso ninawera goma mokara ena zazo nusokare sero sero awero uzumuro puro susawewia awa. Nu lama nuso uzumawi ge bapu nuso ninawera nu gita wawi nukare nu ama ganero susawewera. Ota ema zo ewe awa nukare oko ama anamunora. Nukare ge bapu nuso ewe niniro azu wero sumamunora.” Yesu nu ge bezai awa senu nukare ge nusora susu kaka gamu wewa.
Yesu nu lamara so be.
Yesu meni noko sero senua awa, “Na me memeka sana niniu. Lama toitinowera amira so be awa na ewa. Na kaka kei awamure gita kei awewa nukare awa bewana ema. Nukare nena ewera pai ema. Ata lama meni ge nusokare doro azu wewa awa. Lamara so be awa na ewa. Zo nu goma mokara toyamu sero naso nana mamunoya, awa nu Anutu meni soero pamunoya. Ago wai nu toiro pusumuro awinoise nena zamai bamubake tamamunoya. 10 Bewana ema nu lama bewana wamu sero, o damu sero, o dero tepo-tapo wamu sero tupewia. Ata nane meni awa lama zamai bamubakere kokopai nuarise sero kei awena awa.
11 Na lama dia wai kokopai. Dia kokopai meni lama dubu emo nuai nuso duamunoya. 12 Ota soumai meni awa, nu dia me tepo. Lama awa nuso kota, ewera, are abu suna kei awai giro nu lama dubu doro azu bayai abu suna meni gamai bozamunora. 13 Nu soumai gege. Nu lama dubu emo oko kotupitinoya. Are nu doro susawia. 14-15 Na dia kokopai nowena. Nato Mamere ina-ga inowenato, da ago ine na ata lama dubu naso nakare ina-ga inoise nowenakare. Are na lama dubu emo nuai naso dotinona awa. 16 Lama dubu naso zo nora, awa nukare goma emira oko aewa. Are na baro uzumuro puro mana ge naso ninamunora. Ago wana lama dubu daimata wero dia daimata wero nuamunora. 17 Na nuai naso doro noko pamunona, are Mama meni na ara tapinowia. 18 Nuai naso awa ema zo meni oko soero pamunoya. Awa kotumai nasora duamunona. Na nuai naso doro noko pamunona amira putou na itia. Mama naso meni ago wanise senua awa.” Ago senua awa.
19 Yuda ema nukare ge awa niniro zaumuro dubu eto wewa. 20 Dubu bamu meni ego sewa awa, “Bi meni mokara toi dau inoya. Nogoro ge nuso ninitinowi?” 21 Ata eni meni ego sewa awa, “Bire meni ge ago ine oko samunoya. Bi meni ema giti guma wewenai awa sai giti panamunorita? Tepo awa.” Ago sewa awa.
Yesura wanera ena lama dubu nuso soero pai ine oko itia.
22 Yuda emara pura zo zazo nuso Ibu Bamu Korawewa* amira be munu giro nukare Yerusalem ena auniwa. Be awa zazamara be. 23 Are Yesu meni ibu bamura osi zo zazo nuso Solomonra Osi amira izima-sauma awinoinu 24 Yuda ema nukare nu zimuro atata wero ego sewa awa, “Ni nogoro susu niso bezawesa nakare itazaita inowenikare? Ni Soyai Ema nasokare Kristo me noma giro kereniro se ganekare.” 25 Ago sewa Yesu meni numorekare ina ego senua awa, “Na sesena ninisewa, ata ninewa me kaka wamu inoya. Ata bua eni na Mama nasora bera inowena ami susu naso kerenitinowia. 26 Ata nikare lama dubu nasoko, are ge naso ninewa me kaka wamu inoya. 27 Lama dubu naso wero nowera nukare awa ge naso ninitinowera. Are nane nukare gosinuawena na ama ganinowera. 28 Ago wawera na nuai me ewanana numorekare potawena kaka betamu nuai gege nowera. Nukare wana nasora ena zo meni soero pai ine oko itia. 29 Mama naso meni nukare namore potinua awa. Mama naso meni ema dapikarago ata nena dapikarago awa dainitinowia. Are zo meni Mama nasora wanera ena nukare soero pai ine tepo. 30 Na ata Mama awa nato daimata.” Ago senua awa.
Yesu meni Yuda emare bua nusora ge senua.
31 Ago senu Yuda ema nukare omata meni Yesu noko damu wewa. 32 Damu inoiwa Yesu meni ego senua awa, “Bua kokopai dainiro Mamera soremai amira wetena gewa, are nikare tani na-awa giro na omata meni damu towi?” 33 Ago senu nukare be nusora puro ego sewa awa, “Bua kokopai inowesa amira kota, ni da ago ema nowesa ami Anutu dainitinoise ni nitope Anutu asinowesa, ami emo nakare ni omata meni damu tonakare.” 34 Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Lo ge nisokarera ego gayai itia awa, ‘Anutu meni ego senua awa: Nikare tua.’ 35 Agoro ge gayai itia awa doro zo sai ine oko itia. Are Anutura ge ewowo-kawowo nasokai amira nana kei awenu giro nu nukare ‘Tua’ asenua, 36 noko Mama nama gita ose zebura nanise sero na senu osena. Are na natope Anutura Mai asawena nikare nogoro na Anutu dainamu inona asinowewi? 37 Bua inowena awa gawa Mama nasora ine kaka wamu wamunoya, awa ge naso duawa te wamunoya. 38 Ota gawa Mama nasora ine wamunoya, awa ge nasora kota, bua wai nasora na gawa me waise. Ago inoise Mama meni namore dai nowia, da ago ine na Mamere dai nowena, amira susu awa giro baitamunowa.” 39 Ago senu giro nukare nu benamu sero wewa doro bamunua awa.
40 Yesu nu baro ou Yodan enibara Yohane meni gita ema bama ge ou gutinoisonua ago baro noisonua awa. 41 Ago noinu ema dainiro meni nuso nana baro ego sewa awa, “Yohane nu tani putoure zo kaka wamu. Ata ge Yohane meni ema emire sisia awa me inoya.” 42 Are ema dainiro meni so amira ana Yesu tuma diwa awa.