9
Yesu meni ema giti guma wai zo kora wenua.
Yesu nu susaumite ema zo miera nana tinira ena giti guma wai kei awero itisonua awa tamunua. Ago wenu bua mai nuso meni nu atata wero ego sewa awa, “Gipai ema, pasina ara amira ema ei awa giti guma wenu? Pasina nuso amirata mia mamera amira ni?” Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Amira oko aewa. Pasina nusorata mia mamera amira oko aewa. Anutu putou nusora susu ami ema emira nana kei awaise ago wenua awa. Ema bama waikore bua wawera pi ziawi giro bua dotinowera, da ago ine nakai nama senu osena amira bua waikore inoise nuanekai. Be zo mai amire bua nuso waira be tepo wamunoya. Na zebura nuamunona, te zasimai naso meni nikare zasipitinuamunoya awa.” Ago sero pora we zebura niro zebure dawero puro emara gitira anenua awa. Anero iyetitinoise ego senua awa, “Ni baro Siloam ou butura ana benau niso sewe.” Ago senua awa. (Siloam awa ge nasokaira “Iyetai”). Are ema awa baro ou butu amira ana giti moka sewenu giti moka keenua awa. Giti moka keenu ewesemunu otao mamaita ema nu nena emo begomo tuasai gosinoisowa ami nu giro ego sewa awa, “Nena emo begomo toise itewia awa ni, tanita?” Ago sewa eni meni ego sewa awa, “Nu awa.” Ota eni meni ego sewa awa, “Nu tepo, ata nu ine zo.” Ago toiwa nu nutope ego senua awa, “Zo tepo, ata na ewa.” 10 Ago senu nukare nu atata wero ego sewa awa, “Nogo nogo wetesa giti moka niso kokopai weti?” Ago sewa nu ego senua awa, 11 “Ema zo zazo nuso Yesu ami zebu dawero giti moka nasora anero ego sero iyetia awa, ‘Siloam ou butura baro benau niso sewe.’ Ago sesi baro sewetena giti moka naso keetia.” 12 Ago senu nukare atata wero ego sewa awa, “Ema awa nago noi?” Ago sewa nu ego senua awa, “Na kaka gamu inona.” Ago senua awa.
Farisayo nukare ema giti guma wai amira ge sewa.
13 Ago senu nukare ema gita nu giti guma wai awa puro bamu Farisayo dubura nana niwa. 14 Yesu meni zebu dawero emara giti mokara anenu keenua, awa Sabat pura amire wenua. 15 Are Farisayo nukare da ago atata wero ego sewa awa, “Ni nogo wetesa giti moka niso keeti?” Ago sewa ema giti guma wai ami ego senua awa, “Nu zebu dawero giti moka nasora aneti na baro oura ena sewetena giti moka keetia.” 16 Ago senu Farisayo eni meni ego sewa awa, “Ema awa Sabat purara ge sai zewai wai awa doinoya, are nu Anutura nana ena oko munua.” Ota nusokare nana eni meni ego sewa awa, “Nu ema waya nuami sia, awa tani putoure ago ine oko wamia.” Ago toise ge ina-sa wero zazaumuwa awa. 17 Ago tomite ema giti guma wai awa noko atata wero ego sewa awa, “Giti niso sesi keetia numore nogo tosi?” Ago sewa nu ego senua awa, “Nu porofete.” 18 Ago senu Yuda ema meni ema giti keenua amira ge niniro giro, “Gita nu giti guma wai tepota,” asero mia mama nuso zawa sewa muwato atata wero ego sewa awa, 19 “Ei awa mai nisoto ni? Nu giti guma wai tinira ena kei awenuta? Ota nu nogoro giti moka keeti?” 20 Ago atata wewa ina ego sewato awa, “Nu mai nasoto awa gosinonato. Ota nu giti guma wai tinira ena kei awenua, awa gosinonato. 21 Ata nogo wero giti moka keeti amira susu nato kaka gamu inonato. Ata ai meni giti nuso sesi kokopai weti, awa nato kaka gamu inonato. Nu baziro ema wai, are nikare nu atata weu sai gawe.” 22 Mia mama nuso meni Yuda ema azu weroto ge ago sewato. Nera kota, Yuda ema nukare ge emoko ego sewa zewai wenua awa, “Zo nu Yesure ‘Nu Kristo’ asamunoya, nu awa tunero yere ibura ena esenamunonakai awa.” 23 Ago sewa, are mia mama nuto azu wero ego sewato awa, “Nu baziro ema wai, are nikare nu atata weu sai gawe.”
24 Are nukare ema giti guma wai awa noko zawa sewa munu ego sewa awa, “Ni Anutura benaura ena ge me se. Nakare ema amira susu gosinonakare. Nu ema waya.” 25 Ago sewa nu ina ego senua awa, “Nu ema wayata nogo wai ni, awa na kaka gamu inona. Ata na giti guma wai noe dotena giti moka keetia ami meni awa gosinona.” 26 Ago senu nukare noko atata wero ego sewa awa, “Nimore nogo nogo weti, o nogo wero weti giti moka niso keeti?” 27 Ago sewa nu ina ego senua awa, “Na aware sesena awa. Nikare nogoro kaka ninamu wetewi? Nogoro sai matu da awa noko sana ninamu towi? Nikare dai bua mai nuso wamu towita?” 28 Ago senu nukare nu gona inoise ego sewa awa, “Nine bua mai nuso zo wero nosa. Nanekare meni awa Mosera bua mai awa. 29 Anutu meni Mosere ge tugata wenua. Ami meni awa ninitinowenakare. Ata ema awa nana ena kei awero munu, ami meni awa nakare kaka gamu inonakare.” 30 Ago sewa ema giti moka keenua ami di tainiro ego senua awa, “Nikare kei awai nusora susu kaka gamu inowa, ata saineba, nu weti giti naso keetia awa. 31 Nakai ego ine ninitinowenakai: Anutu meni ema waya-kawaya amira isa sai oko ninitinoya. Ata zo nu Anutu bowi inoise Anutura ara tamai inoya amira isa sai awa Anutu meni ninamunoya. 32 Ota ema zo giti guma wai tinira ena kei awenu zo senu giti keenua amira uge zo oko itia. Nakai uge zo ago ine gita ona kaka ninamu tupise noisonakai nowenakai. 33 Are ema awa Anutura nana ena kaka mamu wami sia, awa nu bua ago ine wai ine te oko wamia.” 34 Ago senu nukare ego sewa awa, “Ni tinira ena kei awero pasina mai nowesa ami nakare tugata wamu tosita?” Ago sero nu yere ibura ena musuniro eseniwa awa.
Dubara giti guma wai amira ge.
35 Eseniwa Yesu meni niniro nu tamuro ego senua awa, “Nine Emara Mai tuma didinosita?” Ago senu nu ina ego senua awa, 36 “O Tua, ni are tosi? Gipe giro tuma diane.” 37 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni nu goitasa awa. Na ge tona, na ewa.” 38 Ago senu ema giti guma wai ami ego senua awa, “O Tua, na ni tuma didinona.” Ago sero muro nuso nana te gitira ena koininua awa. 39 Ago wenu Yesu meni ego senua awa, “Na ema susu nisokare kerenamu sero zebura osena awa. Ema duba giti guma wai ami garise sero, ota ema ‘nakare gai’ asinowera ami duba giti guma wai itarise sero osena awa.” 40 Ago senu Farisayo eni numore dai dopero itiwa ami niniro ego sewa awa, “Nakare dai duba giti guma wai ni?” 41 Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Nikare duba giti guma wai nuamewa sia, awa pasinara ina nisokare nana oko itamia. Ata nitopekare ego towewa, ‘Nakare gai awa.’ Are pasinara ina nisokare nana itai gege itewia.” Ago senua awa.