8
Nukare pasina bama zo Yesura nana puro bamuwa.
Yesu nu Oliwa dirumura witinua. Pina atinu ana ewesemuro bamuro Anutura ibu bamura toinu ema dainiro meni nuso nana auniwa giro arumuro ge tugata wenua awa. Ago inoinu lo ge gipai emare Farisayore meni bama zo kuma inoinu tamuwa awa puro poti soe niro Yesure ego sewa awa, “Gipai ema, bama ami bewana inoi tamera. Mose meni lo ge nasokai gainoise bama ego ine awa omata meni danakai betarise senua. Ota ni nitope nogo wanisekare tosi?” Ago sewa, awa ego emira: Nukare nu atata wara ina ge zo sai giro nu puro gera potamu sewa. Ago sewa Yesu nu numorekare ge ina kaka samu. Nu dupuniro zebu owe inoise itinua. Ago wenu nukare nu atata werota wero awewa giro eriro ego senua awa, “Nisokare nana zo meni pasina amu nowia ami omata puro zaawero daise amire dawe.” Ago sero noko dupuniro zebura owe wenua. Ago wenu nukare ge nuso niniro bama awa doro zezewenai meni gita wewa tiri-tara awero baro tepo wewa awa. 10 Ago wewa bama imata itinu Yesu iri niro giro numore ego senua awa, “Nukare nani? Zo meni ni gera potita?” 11 Ago senu bama meni ina ego senua awa, “O Tua, tepo awa.” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Na da ago ni gera oko potamunona. Ni baro noise pasina noko oko wase.” Ago senua awa.]
Yesu nu zebura zasimai.
12 Yesu meni ema bamere ge zo ego senua awa, “Na zebu serora ema amira zasimai. Are zo nu na ama ganamunoya ami mumera oko susawiamunoya. Nu nuaira zasimai nuso nana itai nuamunoya awa.” 13 Ago senu Farisayo ema meni ego sewa awa, “Ni nitope susu niso kerenitinosa, awa genakare me oko inoya.” 14 Ago sewa giro Yesu meni ina ego senua awa, “Na natope susu naso kerenitinona ami me amu oko inoya. Na nana muni, ota nago susaweni, amira susu gosinoise ge towena. Ata ninekare meni awa na nana muni, ota na nago susaweni, amira susu kau inowewa awa. 15 Nikare tama naso gege giro na waya asinowa. Ata nane meni awa erama awina-dawina waira bua oko inona. 16 Ata na awina-dawina waira bua wamena, awa bua me wamia. Nera kota, na imata oko itena. Nu na senu osena ami namore dai nowia awa. 17 Lo ge gayai nisokare amira ego gayai itia awa, ‘Ema eto meni nena zora susu sarato te wamunoya. Ago wai me asamunora.’ 18 Are susu naso awa na natope kerenawena Mama na senu osena ami dai kerenitinowia.” 19 Ago senu nukare nu atata wero ego sewa awa, “Mama niso nani?” Ago sewa nu ina ego senua awa, “Nikare na kaka giro baitamu inowewa. Are nikare Mama naso da ago kaka giro baitamu inowewa. Nikare na giro baitamewa, awa Mama naso dai giro baitamewa.” Ago senua awa. 20 Yesu nu ibu bamura itise akou wau moni potitinoisowa amira zorage dopero ge tugata inoise amire ge awa senua. Ota betaira be nuso kaka mamu, are nukare nu kaka ziamu wewa.
Ema meni awa zebura. Ota Yesu meni awa utura.
21 Yesu meni numorekare noko ego senua awa, “Na nikare doro bayana na kau wero pasina nisokare amire dai noma betamunowa. Na baro nuamunona amira nikare bayai ine tepo.” 22 Ago senu Yuda ema meni ego ina-sa wewa awa, “Nu ego toya, ‘Na baro nuamunona amira nikare bayai ine tepo.’ Ge ago awa nogo toi? Nu nutope tama dero betamu toita?” 23 Ge ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Nikare bagera. Na ikera. Nikare zebura. Na zebura oko aewa. 24 Ami emo na nimorekare ego sesena awa, ‘Nikare pasina nisokare amire dai noma betamunowa.’ Na susu naso kerenitinowena, awa ninawa me kaka wamu wamunoya, awa nikare pasina nisokare amire dai noma betamunowa.” 25 Ago senu nukare noko atata wero ego sewa awa, “Ni aweni?” Ago sewa nu ina ego senua awa, “Na sawena gosinowewa. 26 Na pasina nisokare dainiro kereniro nikare gera potamu wero giro te wero baitamena. Ata nu na senu osena ami ge me towia. Are nane be nusora nana ena ninina da awa gege zebura ena kerenitinowena.” Ago senua awa. 27 Nu Mamere ago senu nukare kaka giro baitamu wewa awa. 28 Are Yesu meni noko ego senua awa, “Nikare na Emara Mai awa ni pasinaira ikoniro amire susu naso gamunowa awa. Be amire na bua inowena awa kotumai nasora oko inowena awa gamunowa. Mama meni gipenua ge awa puro noise towena awa dai gamunowa. 29 Nu na senu osena ami namore dai nowia. Be giti bamu awa bua wawena giro ara tapinowia. Are nu na kaka duwamu nowia.” Ago senua awa.
Pasinara soumai amira ge.
30 Yesu ge ago senu ema dainiro meni nu tuma diwa. 31 Nukare awa Yuda ema, are Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare ge naso niniro baitiro dimuro nuamunowa, awa nikare mai dubu naso me wero nuamunowa. 32 Nikare ago inoise ge me niniro baitawa ami mui nisokare besamunoya. Besai mui amu kokopai nuamunowa awa.” 33 Ago senu ina ego sewa awa, “Nakare Abrahamra saisibuna. Nakare ema zora soumai kaka wamu nowenakare. Nakare mui amu nuamunonakare, awa sesesa amira susu nogo iti?” 34 Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Na me memeka sane. Zo nu pasina inowia ami pasinara soumai inoya. 35 Soumai meni ema tua nusora ibu marara oko nuai gege nuamunoya. Ata ema tuara mai meni mamera ibu marara nuai gege nuamunoya awa. 36 Are Mai meni nikare besamunoya, awa nikare mui amu me amu nuamunowa. 37 Nikare Abrahamra saisibuna awa gosinona. Ata ge naso meni nisokare nana mokara kaka toyamu inowia, are nikare na dawa betanise towa. 38 Na Mama nasora nana ena nena gosinoise noisona awa nikare tugata inowena, ata ninekare meni awa mama nisokarera niniwa awa inowewa awa.” 39 Ago senu nukare ina ego sewa awa, “Nakare mama nakare Abraham.” Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Nikare Abrahamra saisibuna nuamewa sia, awa nikare Abrahamra tani puro nuamewa. 40 Anutura nana ena ge me susure ninina awa nikare tugata inowena, nama nogoro damu towi? Goroba ago ine awa Abraham meni oko wenua. 41 Nikare mama nisokarera bua inowewa.” Ago senu nukare ego sewa awa, “Nakare eba mai oko aewa. Anutu nu Mama nasokare daimata.” 42 Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Mama nisokare Anutu sia, awa nikare na ara tamamewa. Nera kota, na Anutura nana ena muro nowena. Na kotumai nasora oko osena. Anutu meni senu osena. 43 Nikare nogoro ge naso kaka gamu inowewi? Nikare kaka gamu inowewa, nera kota, ge towena awa nikare ninai ine tepo. 44 Nikare mama nisokare Satan amira mai awiso, are ara tamai nuso ama ganero bua waya awa wamu towewa. Nu gita ona ema dasai betinoisowa, da ago ine i-tupewia awa. Nu ge me oko puro nowia. Nera kota, ge me zo nuso nana oko itia. Opi ge nuso meni nuso nana mokara be munua, are nu opi saira mama wero nowia awa. 45 Na ge me gege tona, are nikare ge naso gewa me kaka wamu inoya. 46 Nisokare nana zo meni na pasina ema ago sai me wamunoita? Tepo awa. Na ema agami ge me susure tugata wawena nogoro gawewa me kaka wamu inowi? 47 Zo nu Anutura mai wero nowia ami Anutura ge ninitinowia. Nikare Anutura mai oko nowewa, are ge nuso azu towewa awa.” Ago senua awa.
Abraham kaka kei awamure Yesu noisonua nowia.
48 Ago senu Yuda ema meni ego sewa awa, “Nakare nimore ego tonakare: Ni Samaria ema. Bi meni niso nana itia. Nimore ago toise ge me tonakare.” 49 Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Bi naso nana mokara oko itia. Na Mama naso bowi inowena, ata ninekare meni awa zazo naso puro osisinowewa. 50 Na zazo bowire naso wamu oko towena. Zo itia ami zazo naso de ike nitinowia. Nune zas inoya. 51 Na me memeka sana niniu. Zo nu ge naso niniro puro nuamunoya ami oko betamunoya. Nu nuai gege nuamunoya.” 52 Ge ago senu Yuda ema nukare ego sewa awa, “Bi niso nana mokara itia awa me towenakare. Abraham betenua, ota porofete eni nukare da ago bebeteniwa. Ata ni ego tosa, ‘Zo nu ge naso puro nuamunoya ami oko betamunoya.’ 53 Mama nasokare Abraham betenua. Ota nine nu dainamu tosita? Ina porofete dago betewa awa. Ni nogoro tama niso puro wititinosi?” 54 Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Na tama naso puro witana te oko wamunoya. Mama naso nowia, awa nikare Anutu nisokare asinowewa, nune ami na bowi inowia. 55 Nikare nu giro kaka giro baitamu inowewa. Nane meni awa giro baititinowena awa. ‘Na nu kaka gamu inowena,’ ago samena, awa na opi sai ema nikare ine wamena. Na nu giro baititinoise ge nuso dipinoise nowena awa. 56 Mama nisokare Abraham nu kei awaira be naso gamu sero yawa sara inoise noisonua. Are nu be naso giro yawa sara wenua awa.” 57 Ago senu Yuda ema meni ina ego sewa awa, “Ni zepa niso 50 kaka wamu ami Abraham gisita?” 58 Ago sewa nu ego senua awa, “Na me memeka sane. Na Abraham kaka kei awamure noisona nowena ewa.” 59 Ago senu nukare omata puro damu sero wewa ibu mokara ena tara awero kei awenua awa.