7
Yesura namisini meni nu kaka tuma diamu dowa.
Yesu meni ago senu giro Yuda ema eni meni Yesu damu sero ge diwa dagimunu Yesu meni ge awa niniro giro Yudaya zebu doro Galilaya zebura baro noisonua awa. Ago noinu Yuda emara pura zo zazo Komboara Pura* amira be zora awenua awa. Ago wenu namisini nuso meni numore ego sewa awa, “Ni zebu ei awa doro Yudaya zebura baro bua inowesa awa ona wasa bua mai niso ago nowera ami gare. Ema zo bua inowia ami ema bama garise sero oko bezinowia. Ni bua inowesa, are ni bamuro ema dapikarago amira nana giti mokara kei awero bua awa we gare.” Ago sewa awa. Namisini nuso meni ge ago sewa, nera kota, nukare nu tuma kaka diamu noisowa. Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare be tepo amira ana bua zo wawewa te inowia. Ata be naso kaka mamu. Ema bama meni nikare iwo wai ine tepo. Ata nane meni awa nuai nusokare waya awa kerenawena giro na iwo inowera. Are nikare aunaira bamuu. Nane aunai amira oko mamunona. Nera kota, be naso kaka kei awamu.” Ago sero nu Galilaya zebura dago itinua awa.
10 Ago noinu nukare gita bamuwa amire nu ama imata upene bamunua awa. 11 Ago wenu pura zora awenu Yuda ema babezinoma meni nu kau inoise ego sewa awa, “Nu nago iti?” Ago sewa awa. 12 Ota ema dubu bamu ge dainiro sewa. Ago toiwa eni meni ego sewa awa, “Nu ema kokopai.” Ota eni meni ego sewa awa, “Tepowa. Nu opi toise ema bama etete nitinowia.” Ago sewa awa. 13 Ata dubu bamu meni Yuda ema babezinoma awa azu inoise ge tura bezero sewa awa.
Yesu nu Anutura Oziga Ewanana puro osenua.
14 Pura soe sieninu Yesu meni Anutura ibu bamu amira mokara toiro ema bama ge tugata wenua. 15 Ge tugata inoinu Yuda ema gita wai meni giro di taniro ego sewa awa, “Nu ninai ibu nasokaira kaka toyamu ami nogo wero ge susure ninitinowi?” 16 Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Na gera susu nimorekare tugata inowena, awa naso kota, na senu osena amira awa. 17 Nikare na kotumai nasora gege towenita Anutura bera ge tugata inoweni, ago towewa. Ata ema zo meni Anutura ge dipinoise nuamunoya ami na ge towena amira susu gamunoya. 18 Zo nu kotumai nusora towia ami tama nuso puro witamu towia. Ata zo nu buara mama amira bowi kei awaise towia ami opi tepo ge me gege towia. 19 Mose meni lo ge nimorekare potinua, ata nisokare nana zo meni oko dipinowia. Nikare nogoro na damu towi?” 20 Ago senu ema bama bamu ami girara asero ego sewa awa, “Ni bi meni duba nisora iti dau wero tosa. Ai meni ni damu toi?” 21 Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Na tani putoure daimata wetena nikare di tainiro itewa awa. 22 Sana niniu. Mose meni mai mamatana nisokarera tama aiso agewa kapawise senua. Ota Mose meni kota, ewowo meni zaawewa. Are bua awa waira be mawi pura bera ena inowewa. 23 Awa Mosera sai zewai wai ge dainai azu, nikare pura bera ena mai mamatana nisokarera tama aiso kapinowewa awa. Ota nane meni awa ema zo me zere dago pura be nisokarera ena kora wisena. Amira nikare nogoro namore tini kapai pupinowi? 24 Na pasina wago wisena asero bua naso waya oko sawe. Bua nasora susu giro baitiro amire bua kokota waya ni, awa seu.”
25 Ge ago senu Yerusalem ema eni meni ego sewa awa, “Ema damu towera awa ewa. 26 Giu. Nu ge damu ena toya, ata nukare numore ge zo kaka samu inora. Pris nukare nu gawera Kristo inowita? Tepo tanita. 27 Nakai kei awai nuso gosinonakai. Ata Kristo mamunoya amira kei awai awa zo meni oko gamunoya.” Ago sewa awa.
28 Yesu nu Anutura ibu bamura ena dopero ge tugata inoinu ge awa sewa niniro ina ego senua awa, “Nikare na gosinowewa, ota kei awai nasora susu gosinowewa. Ata na kotumai nasora oko osena. Nu senu osena nu awa me awa. Nikare nu oko gosinowewa. 29 Na nuso nana ena osena, noko nune senu osena, are na nu giro baititinowena.” Ago senua awa. 30 Ago senu nukare nu benamu sewa, ata be nuso kaka mamu, are wana nuso nana tame potai awa mou wero dowa awa. 31 Ago wewa ema bama dainiro meni Yesu tuma diro ego sewa awa, “Kristo mamunoya awa ema emi tani putoure inowia awa dainiro wamunoita? Tepo, tanita.” Ago sewa awa.
32 Ema nukare ge ago ine awa upene toiwa Farisayo meni niniro pris babezinoma enire dai auniro ge sero Yesu benamu ge sero soldia iyetiwa Yesu pamu sero bamuwa awa.
Yesu nu Mamera nana ewesemamu senua.
33 Yesu meni ego senua awa, “Na be apunu nimorekare noma nu senu osena amira nana ewesemamunona awa. 34 Ago wana nikare na kau bamubake wero oko tamamunowa. Baro nuamunona amira nikare bayai ine tepo.” 35 Ge ago senu Yuda ema nutopekare ge ina-sa wero ego sewa awa, “Nu nago bayai kau wamunonakai asinoi? Yuda ema otao mamai nasokai Grik zebura nowera amira nana baro Grik ema ge tugata wamu toita? 36 Nu ego sesia, ‘Na kau wero oko tamamunowa. Ota bayamunona amira nikare bayai ine tepo.’ Ge ago ine awa nogo toi?” Ago sewa awa.
Ama Ozana mamunoya amira ge senua.
37 Pura be pesunitinoinu Yuda ema meni aunai bamu inoise itiwa amire Yesu meni eriro dopero zawa sero ego senua awa, “Zo nu ou uza wai giro naso nana muro ou naise. 38 Zo nu na tuma diamunoya amira dubara ena nuai me ewanana amira ou sasa ine mai gege tupise itamunoya. Amira ge gayai zo itia awa.” Ago senua awa. 39 Awa ema nu tuma didinora ami Ozana pamunora ago senua. Yesu meni Ozanara ge awa oura potiro ge awa senua. Be amira ana nu utura zasimaira kaka kapeteniro witamu wenua, are Ozana meni kaka osamu wenua.
40 Ema nukare ge awa niniro ego sewa awa, “Porofete dia inowenakai numa awa.” 41 Ota eni meni ego sewa awa, “Nu Kristo me.” Ago sewa eni meni enira ge dero ego sewa awa, “Kristo meni Galilaya ena nogoro kei awamunoi? Tepo tanita. 42 Anutura ge gayai zo ego ine itia ewa, ‘Kristo nu Dawidira nata susu Betelehem ena saisibuna nusora nana soe ena kei awaise sai.’ Ge gayai ago ine itia.” Ago sewa awa. 43 Ema nukare Yesure ge ago toise zazaumuwa awa. 44 Ago toise eni meni Yesu benamu ge sewa, ata zo da nu oko zinua.
Yesu benamu ge gege sero dowa.
45 Soldia nukare pris babezinomare Farisayo nana ewesemuro bamuwa atata wero ego sewa awa, “Nikare nogoro nu kaka puro mamu wetewi?” 46 Ago atata wewa soldia meni ego sewa awa, “Nu ge towia ago ine ema zo meni sai ine oko itia.” 47 Ago sewa Farisayo ema meni ina ego sewa awa, “Nu nukare dai eteteni gewa me wetiwa. 48 Simaire Farisayore nasokare nana zo ai meni nu tuma didinoi? 49 Awa tepo awa. Ata ema dubu bamu nu ama ganinora ami Mosera lo ge kaka gamu inoise nowera, are waru nusokare nana itewia.” 50 Ago sewa otao nusokare zo zazo nuso Nikodemo nu gita be zore Yesura nana bamunua ami ego senua awa, 51 “Nikare seu. Ema zo nakai susu nuso kaka gamu, ota pasina nuso kaka tamamu inoise nu tepo gera potanisekai sai itita? Lo ge nasokai meni go wanisekai toita?” 52 Ago senu otao mamai nuso meni ina ego sewa awa, “Ni da ago Galilaya ema ni? Ni lo ge nasokai azimai bua i-susauma ego gamunosa: Galilaya zebura ena porofete zo kei awaise sai oko itia.” [ 53 Ge ago tomite doro so sero bozero bamuwa awa.