6
Yesu meni ema 5,000 amire ma potinu niwa.
Yesu meni ge awa senu tepo wenu Galilaya ou ubu semuro bamu enibara ninua awa. Ou ubu amira zazo zo Taibirias asinowera. Semuro bamunu nu ema bama yayare kora wasai ewanana inoisowa awa eni meni gosinoisowa, are ema diti bamu meni nu ama ganewa awa. Ago wewa Yesu meni bua mai nuso pumuro witi dirumura niro arumuro itiwa awa. Be amira ana Yuda emara pura zo zazo nuso Betai Daininua amira be zora awenua awa. Are Yesu meni ema dubu bamu nuso nana tupiwa giro Filip atata wero ego senua awa, “Ma nana ena puro ema dubu bamu amire potanakai nara te wamunoi?” Yesu nu bua zo wamu kotupitinoinua, ata nu Filip gaero gamu atata wero senua awa. Ago senu Filip meni ego senua awa, “500 kina meni ma pumuro potanakai nara te kaka wamu wamunoi, tanita.” Ago senu bua mai nusora nana zo Anderea, nu Simon Petorora nami, ami ego senua awa, “Mai zo meni ma wana dare ou wo etore puro noya. Ata ema dubu bamu, are te oko wamunoi, tanita.” 10 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Nikare seu ema poti dara niro arumare.” Zebu amira zewaka itisonua, are patiro arumuwa. Namba nusokare 5,000 ago ine ami arumuwa awa.
11 Ago wewa Yesu meni ma puro Anuture kokopai asero ema arumuro itiwa amire kanowenua. Ou wo da ago ine wenu te wenua. 12 Niwa te wenu itata da ago dowa giro Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Nena itata itima waya wamera, sianiu.” Ago senua awa. 13 Are ma wana da niwa amira itata awa sianiwa kana 12 ago be muwa. 14 Ema meni tani putoure awa giro Yesu bowi inoise ego sewa awa, “Porofete bamubake zo zebura kei awaise sai awa ewa.” 15 Ago sero Yesu puro ema tua nusokare potara nuaise toiwa giro nu ema dubu awa doro imata witiro bamu dirumura ninua awa.
Yesu meni ou tame aita wenua.
16 Tua zinu bua mai nuso meni ou ubura osero 17 Kapaneam nate ewesemuro bayamu sero wara witiro bamuwa awa. Ago susauwa pi zinu Yesu meni nusokare nana kaka kei awamu wenu 18 bisi zewai-zawai munu kakawa bamubake inoinu 19 nukare dawero bamu soe niro 5 kilomita ago awa inoiwa Yesu meni ou tame aita wero baro wa nusokare nana zorage kei awinoinu giro azu wewa awa. 20 Azu wewa giro Yesu meni ego senua awa, “Azu oko wawe. Nane tupena awa.” 21 Ago senu giro nukare yawa sara inoise ziwa wara witinu wa meni nata bayamu sero inoiwa amira eya kei awenua awa.
Ema bama Yesu tamamu kau wewa.
22 Pina atinu ema ou ubu enibara awinoiwa ami ego sewa awa, “Pire wa daimata gege iti bua mai nuso meni Yesu doro nukare imata wara witiro bamitara awa.” 23 Ago sewa, ata wa eni Taibirias nate ena muro kakamo Tua meni ma gawa wenu niwa amira muwa awa. 24 Are ema bama meni Yesu bua mai nusore awa kau inomite nukare tamamu sero wa muro itiwa amira witiro bamu Kapaneam nate niwa awa.
25 Bamu ou enibara niro Yesu kau inomite tamuro ego sewa awa, “Gipai ema, ni nazi mesi?” 26 Ago atata wewa Yesu meni ego senua awa, “Na me memeka sana niniu. Tani putoure wawena gosinowewa amira kota, ma potena nitawa amira gege na kau inowa. 27 Nikare ma sisai amira kota, nuai me ewananara ma amira bua wewo. Na Emara Mai awa Anutu Mama meni putou namore potinu pumuna. Are nuai me ewananara ma awa nane nimorekare potamunona.” 28 Ago senu nukare ge ina ego sewa awa, “Nakare nogo nogo wero Anutura bua wamunonikare?” 29 Ago sewa nu ego senua awa, “Anutura bua ego ewa. Na Anutu meni senu osena, nama awa tuma diwo.” 30 Ago senu nukare ge ina ego sewa awa, “Ni tani putoure ne wasa ganakare ge niso me wamunoi? 31 Ewowo-kawowo nasokare ware noise ma zazo mana awa ninoise noisowa. Amira ge gayai ego itia ewa, ‘Utura ma potasai ninoisowa.’ ”
Utura ma amira ge.
32 Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Na me memeka sana niniu. Mose meni utura ma nimorekare oko potinua. Mama naso meni utura ma me nimorekare potitinowia awa. 33 Ma Anutu meni potitinowia ami utura ena osero zebura ema nimorekare nuai tapinowia.” 34 Ago senu ina ego sewa awa, “O Tua, ni ma tosa awa be giti namorekare potitinoiyo.” 35 Ago sewa ina ego senua awa, “Nuai potaira ma na ewa. Zo nu namore dara tairo nuamunoya ami meri oko wamunoya. Ota zo nu na tuma diamunoya ami ou uza oko wamunoya.
36 Na sesena gewa. Nikare na gosinowewa, ata nikare na kaka tuma diamu inowewa. 37 Ema Mama meni namore potitinowia ami dapikarago naso nana kei awamunora. Are zo nu naso nana mai na nu oko esenamunona. 38 Utura ena osena awa kotumai nasora kota, Mamera bera bua nuso wamu sero osena awa. 39 Nu senu osena amira ara tamai ego ewa. Ema dubu namore potinua nukare ami sisero waya wai azu, na be bamura ena awa-uzana dapikarago erarise. 40 Mama nasora ara tamai awa ego ine itia awa. Nukare na Mai giro baitiro tuma diamunora ami nuai me ewanana pumamunora. Ago wara nane be bamura ena nukare awa-uzana eramunora. Mama nasora ara tamai ago itia awa.” Ago senua awa.
Yesu nu nuai me ewanana amira ma.
41 Yesu meni, “Ma utura ena osenua na awa,” ago senua, are Yuda ema giwa waya wenu giro ego sewa awa, 42 “Ema awa nu Yesu. Nu Yosefera mai awa. Nakai mia mama nuso gosinowenakai. Are nogoro nu utura ena osenu sia toi?” 43 Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Nikare gung-ga oko sawe. 44 Zo nu kotumai nusora naso nana mai ine oko itia. Mama na senu osena ami nu zumamunoya, awa nu naso nana mamunoya. Ago wai nane be bamura ena awa-uzana seka wero eramunoya. 45 Porofete meni ge zo ego gaewa itewia ewa, ‘Anutu nu nutope ema dapikarago ge nuso tugata wamunoya.’ Are zo nu Mama meni ge gipai niniro kotumai tamamunoya ami naso nana mamunoya. 46 Ema agai meni Mama ginu? Tepo awa. Anutura nana ena osena na daimata ami Mama gina awa. 47 Na me memeka sana niniu. Zo nu na tuma didinoise nowia ami nuai me ewanana awa puro nowia awa. 48 Nuaira ma na ewa. 49 Ewowo-kawowo nisokare ware noise ma zazo mana ninoise bebeteniwa. 50 Ota utura ma niro kaka betamu nuai gege nuai awa na ewa. 51 Nuaira ma utura ena osena na ewa. Are zo nu ma awa namunoya ami nuai gege nuamunoya. Pisi naso meni ma inoya awa. Are erama meni nuai tamarise potamunona.”
52 Ago senu Yuda ema nutopekare ina-sa wero ego sewa awa, “Nu nogo wero pisi nuso potai nanisekai toi?” 53 Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Na me tona. Nikare Mamera Mai amira pisire orarare kaka namu wamunowa, awa nuai me duba nisokarera oko itamunoya. 54 Zo nu pisi nasore orara nasore namunoya ami nuai me ewanana tamamunoya. Ago wai nane be bamura ena nu awa-uzamunona awa. 55 Pisi naso meni ma me. Orara naso meni ou nai me. 56 Pisi nasore orara nasore namunoya ami namore dai nuamunoya. Ago wai na da ago numore dai nuamunona. 57 Mama nu nuaira Mama ami na senu osena, are nuai na Mamera nana zewai-zawai itawi nowena. Are zo nu na namunoya awa da ago ine nuai nuso naso nana itai nuamunoya. 58 Utura ma amira susu ago itia awa. Awa ewowo-kawowo nisokare meni niwa, ago ine oko aewa. Nukare ma awa ninoise bebeteniwa. Ota zo meni ma ei awa namunoya ami nuai gege nuamunoya.” Ago senua awa. 59 Yesu nu Kapaneam nate ena yere ibura ena ge awa emare tugata wenua awa.
Eni meni Yesura ge azu sewa.
60 Dubu nusora nana eni meni ge awa niniro ego sewa awa, “Ge awa ninenakai te kaka wamu inoya. Ge awa agai meni ninai te wamunoi?” 61 Ago toise duba tu meni gung-ga sewa giro Yesu meni enia wero giro ego senua awa, “Ge awa ninewa waya inoita? 62 Are Mamera Mai meni noko ewesemuro utura witana gawa nogo wamunoi? 63 Ozana meni nuai emare potitinowia. Tamara pisi meni oko sorepitinowia. Na ge towena awa Ozanare ata nuaire awa. 64 Ata nikare eni meni niniro na tuma kaka diamu inowewa.” Yesu meni ago senua. Nera kota, nu nukare eni meni ge nuso niniro nu tuma kaka diamu wamunora amira benau nusokare gita ona ginu tepo wenua awa. Ota ema nu kerenamu inoinua amira benau dai ginu tepo wenua. Are ge awa senua awa. 65 Are nu ge zo susumuro ego senua awa, “Na ami emo ego tona awa. Zo nu Mama meni kaka ninamu wai nu naso nana mai ine oko itia.” Ago senua awa. 66 Are be amira ana dubu nuso eni meni numore dai nuai awa biawa wenu giro nu doro bamuwa awa. 67 Ago wewa Yesu meni bua mai nuso 12 atata wero ego senua awa, “Nikare da ago ine na duamu towita?” 68 Ago senu Simon Petoro meni ina ego senua awa, “Tua, ni doro zo ara nana bayamunonikare? Nuai me ewanana amira ge niso nana itewia. 69 Are nakare ni tuma didinoise ego genakare me wetia awa: Ni Anutura Mai saramai.” 70 Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Na nikare mai 12 sianiro pumuna. Ata nisokare nana zo meni nogoro Satan ine inoi?” 71 Ago senua, awa nu Simon Iskeriot amira mai zazo Yudas amire senua. Nu Yesura bua mai 12 amira otao zo ami ama Yesu kereniro iwora wanera potinua.