5
Yesu nu Betesida ou butura ena ema zo kora wenua.
Yuda emara pura zo amira be munu giro Yesu witiro bamu Yerusalem ninua awa. Goma zo nata Yerusalem zimai amira toyai be zo zazo nuso Lama Toyai Be. Toyai be amira ou butu zo itisonua zazo nuso Yuda gera Betesida. Ou amira bera bisi paira so wana da ago itisowa. So amira ema yayare witai ami duro itisowa. Ema eni giti guma wai, o eni zabura wai, o eni orara touwai dainiro meni ago itisowa. [Nukare ou pasi wai gamu dia itisowa. Ago itasara be enire Tuara angelo zo meni osero ou butu dasai pasi wasai yaya emara nana zo meni gita gita wero ose oura niro dagimasai yaya nuso eya tepo wasai ewanana inoisonua awa.] Are ema zo nu zabura wero noe donu zepa 38 wenua ami ago itinua. Yesu meni ema awa giro yaya nuso borere-barere itisonua awa giro numore ego senua awa, “Ni ewanana wamu kotupitinosita?” Ago senu ema zebura wai ami ina ego senua awa, “O ema, ou pasi wai amire ai meni na wana ziro pumai osero ou awa dagimuro ewanana wamunoni? Eni meni na dainiro ose oura nawera giro na itewena.” Ago senu Yesu meni ina numore ego senua awa, “Ni eriro sawa niso puro aita we.” Ago senu ema zebura waira tama kokopai wenu nu eriro sawa nuso pumuro aita wenua awa. Waiko be awa Yuda emara Sabat pura itiwa awa.
10 Are Yuda ema meni ema ewanana wenua amire ego sewa awa, “Pura be emira sai zewai wai ge nasokai itia awa ni dainitinoise sawa masi niso puro nosa, atonua.” 11 Ago sewa nu ina ego senua awa, “Na kora wetia ami ego sesia awa, ‘Sawa niso puro aita we.’ ” 12 Ago senu sewa awa, “Sawa niso puro aita we, ago ema zazo ai meni sesi?” 13 Ago sewa ema senu kokopai wenua ami Yesura zazo kau wenua. Nera kota, Yesu nu ema dubu dopero itiwa amira nana soe ena saitiro bamunua awa. 14 Ama Yesu meni ema awa Anutura ibu bamura ena tamuro ego senua awa, “Ni tama niso ewanana watasa, ata mou-mau zo niso nana kei awai azu, pasina doro noiyo.” 15 Ago senu nu Yesu giro baitiro bamuro Yuda emare ego senua awa, “Ema na kora wetia awa zazo nuso Yesu.” Ago senua awa.
16 Yesu nu Sabat pura amire bua ago ine wenua, are Yuda ema meni giro nu iwo wewa awa. 17 Ago wewa Yesu meni ego senua awa, “Mama naso nu bua wai gege inoise nowia, are na da ago ine bua inona.” Ago senua awa. 18 Yesu nu Sabat pura sisenua, ota Anutu nu Mama nuka nuso asinoise nu Anutu ine awa senua, awa Yuda ema meni giwa waya wenu giro nukare Yesu damu sero ebata tamamu wewa.
Yesu meni nakai awa-uzai eranakai amire nu kotora zas wamunoya.
19 Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Na me memeka sana niniu. Na Mai meni duba nasora bua oko inowena. Mama meni wawi giro inowena. Mama meni wawi giro na Mai meni da ago inowena. 20 Mama nu Mai nuso giro yaba dasiga inowia, are bua inowia awa te gipinowia. Ota bua ei awa gege kota, bua witai eni itera awa dai Maire gipai giro nikare titibi awero di tainamunowa awa. 21 Mama nu betai ema awa-uzawi seka inowera, da ago ine na Mai meni ara tamai nasora zota zo awa-uzana seka wamunora awa. 22 Mama nu emara zas oko inowia. Bua awa dapikarago Maira nana wanera potinua awa. 23 Are ema nukare Mama bowi inowera, da ago ine Mai bowi warise. Zo nu Mai bowi kaka wamu wamunoya ami Mama na iyetinua awa dai bowi kaka wamu ago ine inoya.
24 Na me memeka sana niniu. Zo meni ge naso ninitinoise Mama naso na iyetinua amira ge gi me inoya ami nuai me ewanana zeme emire puro noya. Nu kotora ena oko duwamunoya. Nu zewai wero betai doro nuaira kei awero nowia.
25 Na me memeka sana niniu. Ema bama nowera ami bebetenai ine. Be zo mamunoya — ota kei awero itia — be amire nukare Anutura Mai amira ge awi ninamunora. Eni meni ge niniro baitiro seka wero nuamunora awa. 26 Mama nu nuaira Mama, are nu Mai nusore da ago nuai dirieninu na nuaira Mama wero nowena. 27 Na Mai, na Emara Mai. Are Mama naso meni emara koto amira zas bua awa na Mamera bera wanise sero putou namore potinua. 28 Nikare ge awa niniro oko di tainawe. Nera kota, be zo potai itia awa mai amire bi ditira awinowera ami zawa naso ninamunora. 29 Ago niniro ewanana noisowa ami eriro nuai me ewanana tamamunora. Ota waya wero noisowa ami meni awa eriro koto wero kotora ena duwamunora awa. 30 Na duba nasora bua zo wai ine oko itia. Na ge Mama nasora bera ena ninitinowena da awa inoise kotora zas inowena awa. Ago inoise kotora zas bua wana te wamunoya. Nera kota, na ara tamai nasora kota, nu senu osena amira ara tamaira wamu inowena awa.
Anutu meni Mai nusora susu kerenitinowia.
31 Na natope susu naso sana te oko wamunoya. 32 Susu naso awa zo meni kerenitinowia. Nu susu naso kerenitinoise ge me toya awa gosinona. 33 Nikare sesewa bua mai nisokare meni Yohanera nana baro atata wetera nu ge me kereniro sisia awa. 34 Ema zo meni susu naso kerenaise awa oko yaba inona. Nikare susu naso ninawa Anutu meni nikare soero pumaise sero nimorekare sesena awa. 35 Yohane nu zasimai bamubake ine wero noise nikare zasimunua. Zasimai nuso giro yawa sara apunu-kaka gege inoise noisewa awa. 36 Ata susu naso kerenitinowia ami nu Yohane ine oko aewa. Nu witai. Na bua Mama meni wanise senua awa inowena. Bua ami susu naso ego ine kerenitinowia: Mama meni senu osena awa. 37 Are Mama na senu osena ami susu naso kerenitinowia. Nikare be nusora ge kaka ninamu inowewa. Nikare giti moka nuso kaka gamu inowewa. 38 Ge nuso duba nisokarera oko itia. Nera kota, nikare Mama na senu osena amira ge ninawewa me kaka wamu inowia. 39 Nikare ego towewa awa, ‘Anutura ge gayai ami nuai me ewanana namorekai tamamunoya.’ Ago toise nuai me ewanana tamamu sero ge gayai azipitinowewa. Ge gayai ami susu naso kerenitinowia, 40 ata nikare na nuai me ewanana nimorekare potanise sero namore dai dara tayai azu towewa. 41 Ema meni na bowi warise oko towena. 42 Na susu nisokare gosinowena. Duba nisokare meni awa Anutu Mama nasora nana oko itewia. 43 Na Mama nasora ge dimuro nisokare nana osena awa, ata nikare ge naso doro na oko otao inowewa. Noma ema zo kotumai nusora kei nisokare nana nai amire numore dai otao wamunowa. 44 Nikare nitopekare bowi ina-wa inoise nowewa. Ota Anutu imata nikare bowi waise ago kaka samu inowewa ami nogo wero na tuma diamunowi? 45 Nikare namore ego oko sawe, ‘Nune nakai gera potai ge bua wamunonakai.’ Namore ago oko sawe. Nikare Mose tuma diro nowewa, are Mose meni nikare gera potamunoya. 46 Mose meni ge gaenua, awa namore gaenua awa. Nikare ge nuso ninawa me wamia, awa nikare ge naso dai ninawa me wamia. 47 Ota nikare Mosera ge gayai awa niniwa me kaka wamu wenu giro dowa, are nogo nogo wero ge naso ninawa me wamunoi?” Yesu meni ago senua awa.