4
Yesuto Samaria bama zore ge uge wewato.
Farisayo nukare Yesura oziga ego niniwa awa, “Yesu nu ema dainiro puro ge ou gutinoya, are bua mai dubu nuso meni Yohanera bua mai dubu awa dainitinoya.” Ago niniwa awa. Ata Yesu nu nutope ema zo ge ou kaka gutamu. Bua mai nuso meni ema bama ge ou gutinoisowa awa. Are Farisayo ge ago ine niniwa giro Yesu meni Yudaya zebu doro ewesemuro Galilaya zebura bamunua awa. Ebata awa Samaria zebu busero susawisonua.
Yesu meni zebu awa busero susaumite Samaria nata zo zazo Saika amira kei awenua awa. Nata awa Yakobo meni mai nuso Yosefere zebu agewa potinua amira zorage itisonua awa. Ota zebu da amira Yakobora ou ura wamai zo itisonua. Are Yesu nu ago kei awero waiko soe dopenua, are putou tepo wenu giro ou ura wamai amira zorage arumunua awa. Arumuro itinu Samaria bama zo ou dumamu sero munua. Munu Yesu meni giro numore ego senua awa, “Ou poti nane.” Ago senua awa. Bua mai nuso nukare ma pumamu sero nate witiwa nu imata itimite bamere oura ge senua awa. Senu bama meni numore ego senua awa, “Ni Yuda ema meni nogoro ou emo Samaria bama namore ge tosi?” Ago senua, nera kota, Yuda emare Samaria emare nukare kapero noisowa, are bama meni ge awa senua. 10 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni Anutu dumi pai nusora susure, o ou emo tona amira susure gamesa, awa ni ou emo namore begomo sasa na nuai me ewanana amira ou awa nimore potamena.” 11 Ago senu bama meni ina ego senua awa, “Ou ura awa tura me tura. Agoro ni kopi ou dumai tepo. Are nuai me ewananara ou awa nana pamunosi? 12 Ewowo nasokai Yakobo nu ou ura ei awa wamunua. Ago wenu nu ata mai awiso nuso ata lama bulimakao nukare dapikarago ami ou ei awa ninoise noisowa. Nu ou ura ei awa namorekai dirieninua. Ata ni Yakobo dainitinosa, ago tosita?” 13 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ou ei awa nawewa noko ou uza eya inowia. 14 Ata ou nane potamunona awa zo meni nai ou uza noko oko wamunoya. Nane ou awa ema zore potana duba nusora ena ou kupi-kupi inuamunoya. Ago inuai ema ami nuai me ewanana puro nuamunoya.” 15 Ago senu bama meni ego senua awa, “Ema, ni ou awa potasa niro ou uza kaka wamu nuane. Ago wero ou emo eyaya ego tupewena awa duane.”
16 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni baro ema niso puro maweto.” 17 Ago senu bama meni ina ego senua awa, “Na ema tepo.” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni ema niso tepo awa me tosa awa. 18 Ni ema wana da ago atiro doro awinowesa. Agoro be zeme ewa ni ema zore nosa, ata nu ema niso tepo, are ni ge me tosa.” 19 Ago senu bama meni ego senua awa, “Ema, na zeme susu niso gosinona. Ni porofete me. 20 Are se gane. Zezewenai nasokare nukare dirumu emira* ena auniro Anutura yere gapise ge ninise awinoisowa. Ata Yuda ema ninekare meni awa Yerusalem nate ena Anutu isa sise yere gapise awinoise nuanisekai sai itia ago towewa.”
21 Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Bama, na ge sana gasa me wae. Be zo zorage awinoya. Be awa kei awai amire nikare Mama isare yerere meni bowi wamu sero dirumu emirata Yerusalem nate ena oko wamunowa. 22 Ninekare awa kaka giro baitamu inoise yere isare towewa. Nanekare awa giro baititinoise yere isare towenakare. Nera kota, korawai ewanana wai awa Yudara nana ena gita kei awaise sai itia. 23 Be zo mamunoya be amire Anutura ema dubu me meni nu bowi wamu sero ititire tani mere meni wamunora. Mama nu ema ago ine ami nu bowi warise yaba inowia. 24 Anutu nu tama aiso kota, nu ititi. Are nikare nu bowi wamu sero tama meni kota, ititire tani mere meni nu bowi inoise noiwo.” 25 Ago senu bama meni ina ego senua awa, “Na gosinona. Mesia zazo nuso zo Kristo ami mamunoya. Nu muro nena dapikarago poti damu namunoya.” 26 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ge tosa awa zo tepo, ata na ewa nimore dai ge tona. Ge awa nama awa.”
27 Ge ago toinu bua mai nuso kei awewa. Kei awero bamere dai ge toiwato awa giro di tainiwa awa. Ota nena ne emo bamere ge toi, o nogoro toi, ago sero atata waira awa giwa te kaka wamu wenu giro dowa awa. 28 Ago wewa bama nu kopi ou dumai nuso doro sumuro bamu nate niro emare senua awa, 29 “Nikare muu. Baro ema zo gawe. Nune nuai nasora susu dapikarago namore kerenia. Nu Kristo, tanita?” 30 Ago senu ema dago Yesu gamu bamuwa awa.
31 Nukare Yesura nana susauwa bua mai nuso meni Yesure ego sewa awa, “Gipai ema, ni nena ni.” 32 Ago sewa ina ego senua awa, “Ma naso itia. Awa nikare oko gosinowa.” 33 Ago senu bua mai nuso meni nutopekare ina-sa wero sewa awa, “Ai meni ma puro mi?” 34 Ago sewa giro nu ego senua awa, “Nu na potinu muna amira ge dimuro bua nuso wero susauma pesunamunona ami ma naso inoya awa. 35 Nikare nitopekare ego towewa awa, ‘Inua zoeto-zoeto ago tepo wai amire ma me wamunoya.’ Are nane sana niniu. Nikare irina-arina wero bua giu. Ma pumaira be* kei awero itia. 36 Ema zo nu ma puro poti dara nai bua inoya ami zuma pupinoya. Nu ma nuai me ewananara gegenai awa pumu sora nitinoya. Are ema ma urai ema ata ema ma pumai ema nuto ami eroma yawa sara wamunorato. 37 Are ge ego towenakai ami ena me inoya, ‘Zo meni urai bua inowia, ota zo meni pumai bua inowia.’ 38 Ma nikare kaka uramu wisewa amira me awa pumu sora nawise sesena bayamunowa. Bua awa eni meni wisera amira me ninekare pumamunowa.” Ago senua awa.
39 Are Samaria ema bama dainiro meni bamera ge niniro Yesu tuma diwa awa. Ago wewa, nera kota, bama meni nuai nusora susu awa dapikarago Yesu meni kereninu giro ema bama susure senu niniwa. 40 Are nukare Yesura nana muro Yesu numorekare dai nuaise uzumuro puro bamu nate namu sewa giro Yesu meni numorekare dai waiko be eto ago noinua awa. 41 Ago noise ge toise noinu ema dainiro meni ge nuso niniro nu tuma diwa. 42 Ago wero bamere ego sewa awa, “Gita nakare uge niso niniro nu tuma dienakare. Ota zeme ei awa nakare be so nusora ena ge niniro ego tonakare: Nu zebu serora ema bama amira Korawai Ema me.” Ago sewa awa.
Yesu meni ge senu mai zora yaya tepo wenua.
43 Yesu nu Samaria emare dai be eto itimite nukare doro Galilaya zebura bamunua awa. 44 Yesu nu ge gita ego senua awa, “Porofete nukare nata nusokarera kei awero ema zazore oko inowera.” 45 Are Yesu meni Galilaya zebura baro kei awenu Galilaya ema nu giro areniro yawa sara wewa. Awa nera kota, be zore nukare bamu Yerusalem niro Yuda emara pura amira ana bua Yesu meni wenua awa giwa.
46 Yesu meni Galilaya zebura kei awero Kena nate bamunua. Nata amira ana nu gita ge senu ou meni wain wenua. Ago bamunu Kapaneam nate dia ema bamu zo noisonua amira mai yaya mou-mau puro itinua. 47 Are “Yesu nu Yudaya zebu doro ewesemuro mu Galilaya zebura niro noya,” ago sewa giro dia ema ami bamu Kena nate niro Yesura nana bamunua awa. Baro mai nuso betamu sero inoinu giro Yesu uzumuro puro sora baro mai nuso kora waise senua. 48 Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Nikare tani putoure eni ata bua bamu eni awa kaka gamu wamunowa, awa nikare na oko tuma diamunowa.” 49 Ago senu dia ema meni ego senua awa, “O Tua, mai naso betai azu, eya bayasise tona.” 50 Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Ni tepo bamu. Mai niso ewanana wetia awa.” Ago senu dia ema nu Yesura ge nininu me wenu giro bamunua awa. 51 Ewesemuro susaunu soumai nuso eni meni oziga puro muro nu tamuro ego sewa awa, “Mai niso ewanana wero noya.” 52 Ago sewa giro mai ewanana wenua amira waiko be awa gamu sero atata wenu sewa awa, “Awenakai amire waiko soe dopero iti amire tama mena-mana nuso tepo wataya.” 53 Ago sewa dia ema meni susu ego ginua awa: “Be amire Yesu meni na ewesemanise sero ego sasaya, ‘Mai niso ewanana wetia.’ ” Are dia ema meni susu awa giro nu arere awisore Yesu tuma diwa awa. 54 Yesu Yudaya zebura ena ewesemuro Galilaya zebura kei awero tani awa wenua, awa tani putoure namba tu Galilaya zebura ena wenua awa.