17
Yesu nu nutope begomo senua.
Yesu nu ge awa sero tepo wero iri utura niro begomo toise ego senua awa, “Mama, be zora awinoya. Na Mai niso. Na zazo niso de ike nana bamu waise sero gita nine zazo naso de ike nasa bamu waise tona. Ni ema eni namore potisa. Potiro na nuai me ewanana awa numorekare potanise sero na zebu serora ema bama amira mama bamubake potisa. Nuai me ewanana amira susu ego itia: Ni Anutu me daimata. Ema iyetisa awa Yesu Kristo awa. Ema bama meni namorege gara me wai nukare nuai me ewanana pumamunora. Bua ge namore sesa awa wero tupie pesunitinona. Ago inoise zazo niso de ike nitana. O Mama, zebu kaka kei awamure na nimore dai utu zasimai nasore noisona, da awa noko potiyo na puro nuane.
Yesu meni bua mai nuso emo begomo senua.
Erama dapikarago amira nana ena ema eni sianiro namore potisa naso wewa. Are na susu niso numorekare kerenisena. Dubu niso asai noiwa awa namore potisa nukare ge niso niniro puro poti dube niro nowera. Nukare zeme nena naso dapikarago niso nana ena gege tupewia awa gosinowera. Ni ge namore potisa awa sena niniro pumuwa awa. Ago inoise niso nana ena osena awa giro me asewa awa, are nine bua ge namore sesa awa da ago niniwa me wenua awa. Na nukare emo nimore begomo tona awa. Ema na tuma kaka diamu inowera nukare ami emo oko nimore begomo tona. Dubu namore potisa ami emo isa tona. Nera kota, nukare awa dubu niso me awa. 10 Ema naso dapikarago awa niso awa. Ota ema niso dapikarago awa naso awa. Are nukare zazo naso de ike nitinora. 11 Nane niso nana muro zebura oko itamunona. Ata nukare meni awa zebura itise nuamunora. O Mama saramai, nage duba da wero nowenage, da ago ine nukare duba da wero nuarise sero ni zazo niso namore potisa amira putou meni nukare dia weyo. 12 Na numorekare dai noise zazo nisora putou meni nukare dia inowena. Ni zazo awa namore potisa. Na nukare dia wero baititana, are zo meni kaka tara awamu. Ota ge gayai zo itia awa me waise daimata meni tara awero sisamunoya. Nu tara awaira gegenai. 13 Yawa sara wai naso meni duba nusokare topetaise sero na zebura itise niso nana mamu inoise ge ewa tona. 14 Na ge niso potawena puro nuawera zebura ema meni nukare iwo inowera. Nuai naso awa zebura ema amira nuai ine oko aewa. Da ago ine nuai nusokare awa zebura ema amira nuai ine oko aewa. Are zebura ema meni nukare iwo inowera. 15 Ni bua mai naso awa zebu emira ena soero pumasise kota, Satan meni nukare waya wai azu, ni nukare soremasise begomo tona ewa. 16 Nuai naso awa zebura ema amira nuai ine oko aewa. Da ago ine nuai nusokare awa zebura ema amira nuai ine oko aewa. 17 Ge niso me meni duba nusokare ziai dopero itai nukare saramuro gegenai niso warise. Ge niso awa ge me susure awa. 18 Nine na zebura ena bua wanise sesa, are da ago ine nane nukare zebura ena bua warise sena awa. 19 Ge me meni duba nusokare ziai zewai wai nuarise na nuai naso nukare emo wana nisora potitinona ewa.
Yesu meni ema ge ninai nakai emo begomo senua.
20 Ota na nukare emo gege oko begomo tona. Ge tugata wara niniro na tuma diamunora nukare emo dai begomo tona. 21 Nukare duba da wero nuarise nimore begomo tona. O Mama, ni namore itewesa na da ago nimore itewena, da ago ine nukare namorege dai itarise. Ago wara ema na tuma kaka diamu inowera ami nine na iyetisa osena awa giro me asare. 22 Nage duba da wero nowenage, da ago ine nukare duba da wero nuarise sero ni putou namore potisa da awa numorekare potitinona. 23 Na numorekare dai itana ni da ago namore dai itasa nukare duba meni puniro daimata wero nuare. Ago wero nuara ema na tuma kaka diamu inowera ami na iyetisa osena awa garise. Agoro nine na duba meni punitinoise nukare dai punitinowesa awa giro baitarise.
24 O Mama, ema dubu namore potisa nukare awa na nuamunona da amira nuarise tona. Ago wero zebura siwako kaka kei awamure nine na ara tapinoise utura zasimai namore potisa zasimai awa namorege dai noise garise tona. 25 O Mama, ni saramaira mama. Ema na tuma kaka diamu inowera ami ni oko giro baititinowera. Nane meni awa ni giro baititinowena. Ota dubu naso meni nine na iyetisa osena awa giro baititinowera. 26 Ara tamai niso naso nana itewia da ami nusokare nana itai na numorekare dai nuamu sero oziga ge niso numorekare kerenitana. Ago gege kerenitinoise nuamunona.” Ago senua awa.