18
Yesu ni buara noinu pumuwa.
Yesu nu begomora ge awa senu tepo wenu eriro bua mai nuso pumuro nate ena osero ou Kidoron semuro zebu zora ni bua itisonua amira bamuwa. Yesu bua mai nusore nukare be eyaya ago aunitinoisowa, are Yudas kerenai ema ami ni bua awa nu gai awa. Are Yesu bua mai nusore ago noiwa Yudas kerenai ema ami pris babezinomare Farisayore amira polis eni ata soldia eni awa puro gita wenu bana izimuro lam gaero gi ami puro bamuwa awa. Yesu meni nena dapikarago numore wamu inoiwa awa giro eriro gita baro nukare tamuro atata wero ego senua awa, “Nikare aware kau inowi?” Ago senu nukare ego sewa awa, “Nasaretera ema zo zazo nuso Yesu awa kau inonakare.” Ago sewa nu ego senua awa, “Na ewa.” Ago senua awa. Yudas kerenai ema awa soldiare dai dopero itinua awa. Are Yesu meni, “Na ewa,” ago senu nukare azu atune baro duuwa awa. Ago wewa noko atata wero ego senua awa, “Nikare aware kau inowi?” Ago senu nukare ego sewa awa, “Yesu Nasaretera ema.” Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Na sesena awa. Na ewa. Nikare na kau inowa, are dubu naso awa dou bayare.” Nu ge gita senua awa me waise sero bua mai nuso duarise senua. Ge gita ego senua awa, “Namore potisa nukare dia wetena zo da kaka tara awamu awa.”
10 Are Simon Petoro nu kasiwa egira puro noinua awa zinu kisimunu pris bamura soumai zo amira dana wana mera awa kesenua. Mai awa zazo nuso Maliko. 11 Ago wenu Yesu meni Petorore ego senua awa, “Kasiwa niso egira poti toyae. Yaya ei awa Mama naso meni namore potitinoya, awa azu duanise inosita?” Ago senua awa.
12 Ago senu soldiara dia wai meni senu soldia ata Yudara polis ami Yesu puro wana beniwa awa. 13 Beniro puro gita bamu Anasira nana sora niwa awa. Zepa amire ema zo zazo nuso Kayafa ami pris bamu wero noisonua. Nune Anasira mai bama diri atiro noisonua. 14 Kayafa nune gita Yuda emare ge ego senua awa, “Ema nakai dapikarago waya wero tepo wai azu, nu daimata ami nakai emo betaise sai itia.” Gita ago senua awa.
Petoro meni Yesu begi wenua.
15 Polis meni Yesu poti Anasira nana niwa Simon Petoroto otao nuso zore nuto Yesu puro bamuwa awa ama ganero bamuwato awa. Petorora otao* awa pris bamu meni gosinoinsonua, are Yesu ama ganero toi goma mokara ninua awa. 16 Petoro meni awa goma atune dopenua awa. Ago wenu otao nuso meni awa pris bamura nana sora noisonua, are osero goma be dia wai mai bama diri zo amire senu goma be piaka ninu Petoro toi mokara ninua awa. 17 Petoro toinu mai bama diri goma be dia wai ami Petoro giro ego senua awa, “Ema omira bua mai zo ni awani, tanita?” Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Na tepo.” 18 Pris bamura soumaire soldiare nukare zazama wenu giro ni wero awinoiwa Petoro nu da ago bamu nusokare nana soe niro ni awenua awa.
Pris bamu meni Yesu atata wenua.
19 Pris bamu meni Yesu bua mai pumunua o ge tugata inoisonua amire atata wenua. 20 Atata wenu Yesu meni ina ego senua awa, “Na ge damu ena gege towena. Yuda ema aunitinowera — yere ibura enata ibu bamura ena — amira ena na ge sero tugata wise gipise awinowena. Na bezero ge oko towena. 21 Are ni nogoro na atata inosi? Ge sawena ninitinowera nukare awa atata wasa ge towena awa sara ninase.” 22 Ago senu dia ema dopero itiwa amira nana zo meni Yesu opewe dero ego senua awa, “Ni nogoro ge ago ine pris bamure tosi?” 23 Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ge waya sesena sia tosa amira susu se gare. Ota na ge kokopai tona amira nogoro na doinosi?” Ago senua awa. 24 Anasi meni senu Yesu beniro puro bamu pris bamu zo zazo nuso Kayafa amira nana niwa awa.
Petoro meni Yesu noko begi wenua.
25 Simon Petoro nu ni awinoise itinu nukare nu noko atata wero ego sewa awa, “Bua mai nusora dubu amira nana zo ni awani, tanita?” Ago sewa nu begi wero ego senua awa, “Na tepo.” 26 Ago senu pris bamura soumai zo, Petoro meni dana kesenua amira dikai zo, ami ego senua awa, “Ina ni ni buara ena Yesure dai dopero itesa geni, tanita?” 27 Ago senu Petoro meni noko begi wenu amire kokara ge senua awa.
Nukare Yesu Pilatora nana puro bamuwa.
28 Pina atinu nukare Yesu Kayafara nana sora ena puro osero bamu Roma ema zo nukare dia inoisonua amira nana niwa awa. Yuda ema nukare Betai Daininua amira bona namu sero inoiwa, are nukare pura sisai azu, nukare Pilatora nana sora kaka toyamu wewa. Awa nera kota, Yuda ema meni ego toise noisowa awa, “Duba nasokai bemitire wai azu, nakai ema Yudakora nana oko toyanekai.” 29 Ago toisowa, are nukare dura dopewa Pilato meni kei damu niro nukare atata wero ego senua awa, “Ema ei awa pasina nera puro tupewi?” 30 Ago senu nukare ego sewa awa, “Nu pasina kaka wamu nuamia, awa nakare niso nana oko puro mamenakare.” 31 Ago sewa Pilato meni ego senua awa, “Lo ge nisokare itia amira te seu tepo wae.” Ago senu nukare ego sewa awa, “Nakare mai betarise sai tepo wai awa nasokare nana gazai itia. Nera kota, lo nisokare Roma emara ami gazinoya.* Ota nine sasa te wamunoya.” Ago sewa awa. 32 Yuda ema ago wewa Yesu nu nutope gita, “Na ni pasinaira dara betamunona,” ago senua amira ge me wenua.
33 Pilato meni so mokara baro Yesu zawa senu bamunu ego senua awa, “Ni Yuda emara ema tua ni?” 34 Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ge awa duba nisora tosita eni meni oziga naso nimore sesera giro tosi?” 35 Ago senu Pilato meni ego senua awa, “Na Yuda ema oko aewa. Ema mamana niso ata pris babezinoma ami ni naso nana potitinora. Ni ne wetesi?” 36 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Na zebura ena ema tua oko wero nowena. Na zebura ena ema tua inoise nuamena, awa ema dubu naso meni gi ami puro na soremara Yuda ema na oko pamera. Tua wero nuaira bua naso awa zebura oko itia.” 37 Ago senu Pilato meni ego senua awa, “Agoro ni ema tua zo ni?” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Awa, are tosa awa. Na ema tua zo. Na ge me susure kerenamu sero osero zebura ena kei awena awa. Ge me yaba inowera ami ge naso ninitinowera.” 38 Ago senu Pilato meni ina ego senua awa, “Ge me awa neni?” Ago sero kei damu niro Yuda emare ego senua awa, “Na ema emira pasina tamamu sero kau inomite zo kaka tamamu wetena. 39 Ota tani nisokare zo itia. Betai Daininua amira pura nisokarera ena sawewa benai ema zo awa-diawena tepo susawewia. Are pura emire ninawa na Yuda emara ema tua nisokare awa-diana nuaise towita?” 40 Ago senu nukare arero sewa awa, “Tepo awa. Nu kota, Barabas awa awa-diasa mae.” Ago sewa awa. Barabas nu mai dero bewana wai ema.