19
Pilato meni Yesu betaise sero emara nana wanera potinua.
Pilato meni senu soldia nukare Yesu asi dirinare meni dewa. Ago wero nu isimamu sero asi dirinare puro bubuna wero giti nusora wosuniwa awa. Ago wero tama woi izasewai zo dai wosuniwa awa. Ago wero bamu nuso nana zorage niro sowene doinoise ego sewa awa, “Waiko koko, Yuda emara ema tua.”
Pilato meni noko kei damu niro Yuda emare ego senua wa, “Giu. Na nu puro nisokare nana tupena. Na pasina nuso tamamu sero kau inomite zo kaka tamamu wetena.” Ago senu Yesu nu asi dirinare bubuna wai amire tama woi izasewaire dai osero dopenu Pilato meni gipero ego senua awa, “Ema ewa giu.” Ago senu pris babezinomare soldia nusokarere ami giro arero ego sewa awa, “Ni pasinaira witaise, ni pasinaira witaise.” Ago sewa Pilato meni be nusokarera pumuro ego senua awa, “Na pasina nuso kau inona. Nu pasina tepo. Are nikakare nitopekare puro ni pasinaira deu.” Ago senu Yuda ema meni ego sewa awa, “Nu nutope, ‘Na Anutura mai,’ asinowia, are ema ago ine awa betarise lo ge nasokare amira sai itia, are betaise.” Ago sewa Pilato meni ge awa niniro azu bamubake wenua awa. Ago wero Yesu noko uzumuro so mokara puro baro atata wero senua awa, ‘Ni nana kei awesi?” Ago senu Yesu meni ina kaka samu donua. 10 Ago wenu Pilato meni ego senua awa, “Ni ge namore kaka samu inosa, atonua. Nane sana nuamunosita ni pasinaira betamunosi, amira putou namore potai, awa ni kaka gamu inosita?” 11 Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Anutu meni putou awa nimore kaka potamu wamia, awa ni na betaira potai ine te oko wamia. Are na niso nana wanera potia amira pasina meni pasina niso dainitinoya.” Ago senua awa.
12 Ago senu Pilato meni ge awa niniro kei damu niro Yesu awa-diro duamu senu Yuda ema nukare arero ego sewa awa, “Ni ema nu awa awa-diro duaira samunosa, awa ni Romara ema tua Sisa amira otao noko oko nuamunosa. Zo nu nutope ema tua asamunoya ami Romara ema tua Sisa awa dainamunoya.” 13 Ago sewa Pilato meni ge awa niniro giro senu Yesu puro kei damu niwa Pilato meni ge sai tepo wai masi nusora arumuro itinua awa. Masi awa omata meni nabero wai. Masi amira zazo Yuda ema meni Gabata asinoisowa awa.
14 Are Yuda ema pura itamu sero nena sia inoiwa waiko soe dopenu Pilato meni masi nusora itise Yuda emare ego senua awa, “Giu. Ema tua nisokare ewa.” 15 Ago senu nukare arero ego sewa awa, “Nu tepo waise. Nu tepo waise. Ni pasinaira witaise.” Ago sewa Pilato meni ego senua awa, “Ema tua nisokare sana ni pasinaira betaise towita?” Ago senu pris babezinoma meni ina ego sewa awa, “Nakare ema tua nasokare zo tepo. Roma emara ema tua Sisa ami gege inoya.” 16 Ago sewa giro Pilato meni ge nusokare niniro Yesu ni pasinaira betaise sero poti wana nusokarera ninua awa.
Yesu ni pasinaira dewa betenua.
17 Are soldia meni Yesu puro ni pasinai potiwa dimunu zebu zo zazo nuso Giti Kopira Wetu, ota Yuda gera Goligata, amira puro bamuwa awa. 18 Puro baro ni pasinaira dewa awa. Dero pasina mai eto ni pasinai etora dero zo enibara zo enibara Yesu soe ago urewa dopewa awa. 19 Pilato meni senu Yesura ni pasinaira owe ego ine potiwa awa, “Yesu Nasarete natara. Nu Yuda emara ema tua.” 20 Yesu dewa zebu awa nata itinua amira zorage. Are Yuda ema dainiro meni izima-sauma awinoise owe awa azimuwa. Owe awa Yuda gera ata Roma gera ata Grik gera gaewa awa. 21 Are Yuda emara pris babezinoma meni Pilatore ego sewa awa, “Ni ego gaetesa awa te oko inoya, ‘Yuda emara ema tua.’ Awa doro ego ine gaeyo, ‘Nu nutope na Yuda emara ema tua asinowia.’ Ago gaeyo.” 22 Ago sewa Pilato meni ego senua awa, “Gaetena ami itaise.” Ago senua awa.
23 Soldia nukare Yesu dero tama woi nuso tame awa zoeto-zoeto, are kanowero pumuwa awa. Ata tama woi tura awa be dara tairo gayai tepo. Ike ena gaero osero bayai awa. 24 Are nukare ego sewa awa, “Awa kapanakai waya wamunoya. Are ozina laki wanakai ema zora nana kei awai giro ami paise.” Ago sero wewa awa. Ago wewa amire ge gayai zo ego itia ami me wenua,
Nukare tama woi naso tame awa kanowewa.
Tama woi naso emo ozina laki wewa. Ge gayai ago itinua, are soldia meni ago wewa awa.
25 Yesura ni pasinai susura ena erama ego ami dopewa: mia nuso, miera zawa, Maria Kliopara ara, Maria nata nuso Madala. 26 Are Yesu nu mia nuso ata bua mai nuso kokopai nuto dopero itiwato giro mia nusore ego senua awa, “Mia, mai niso awa.” 27 Ago sero bua mai nusore ego senua awa, “Mia niso awa.” Ago senu giro be amira ana nu Yesura mia uzumunu nuso nana witinu dia inoisonua awa.
Yesu betenua.
28 Are Yesu nu bua nuso tepo wenu giro ge gayai zo itinua awa me waise sero ego senua awa, “Na ou uza inoya.” 29 Ago senu nukare ewara somisomi zo puro ou wain dokaka akou zora itinua amira patiro utura gaero be nusora potiwa ninua awa. 30 Ou wain niro ego senua awa, “Bua wero pesunena.” Ago sero tuma gosumunu ozana nuso tepo wenua awa.
31 Yuda ema nukare pura nusokarera nena sia inoise giro ego sewa awa, “Auma Betai Daininua amira pura bamubake, are ema ni pasinaira dai awa oko itare.” Ago sero Pilatore ego sewa awa, “Nukare eya betarise sero ni ge sasa soldia meni baro te nusokare dara toumara eya betara woi nusokare ni pasinaira ena parise.” Ago sewa Pilato meni ge nusokare nininua awa. 32 Are soldia nukare pasina ema eto Yesure dai dewa amira zora te wetu dewa toumunu zora da ago dewa toumunu awewa awa. 33 Ago wero Yesura nana baro nu betero itinu giro wetu kaka dai toumamu dowa awa. 34 Ota soldia zo baro karao meni Yesu zezegira ena gaenu urukumunu orarare oure osenua awa.
35 Nane nena awa giti moka naso meni gina. Are na sero kerenitinona me inoya awa. Na gosinona, ge awa me awa. Nikare dai gawa me waise sero ge me kerenitinona awa. 36 Ge gayai zo ego itia awa me waise sero nena awa kei awenua,
Nukare wetu nuso zo da di oko dara toumamunoya. 37 Ota ge gayai zo ego itia,
Nukare nu gaewa urukumunua amira nana giti moka potiro gamunora. Ge gayai eto ago iterato awa.
Yesu gowewa.
38 Yosefe Arimatia natara nu Yesura mai zo wero noisonua, ata nu Yuda ema azu wero tuma diai nuso kaka kerenamu bezero puro noisonua. Nune ami Pilato nana baro Yesura woi ni pasinaira ena dusunamu sero atata wenua. Ago wenu Pilato meni nininu baro dusuninua awa. 39 Nikodemo nu gita pire Yesura nana kei awenua ami ni mu zamare mou nuso 34 kilogram ago puro bamuro Yosefe soremunua awa. 40 Ago wero Yesura woi ni mu zamare meni gutero mo kapawai meni ewewato awa. Yuda ema nukare erama betasara ago inoisowa awa. 41 Yesu dewa zebu amira agewara ni bua zo itinua, amira omata so zo bi ditira asero seka wamai itinua. Gita ema zora woi ago kaka potamu. 42 Are Yuda emara pura amira nena sia waira be itinua, noko bi diti awa zorage itinu giro nuto Yesura woi ago potiwato awa.