5
ख्रीष्‍टसे ठिमला तहग्‍याम फेबा
य्‍हाङदा ठिमला तहग्‍याम ख्रीष्‍टसे फेबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा भङ्‍बा तसी चिउ, ओच्‍छे दोःसी थे ठिमला नोकर दोबारी थाम्‍हाइगो।
च्‍यागो, ङा पावलसेन एनीगदेदा चु ताम पाङ्बा मुला, एनीगदे खतना लबा ठिम तेन्‍बा हिन्‍सम एनीगदेला लागिरी ख्रीष्‍टला तिगै गे आरे। ङाइ दोःसी एनीगदेदा पाङ्ला, खतना लतोःला भिसी पाङ्बा म्‍हिगदे जम्‍मासेन परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम पूरान तेन्‍तोःला। मोशादा पिन्‍बा ठिम तेन्‍सी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी म्‍हाइबा एनीगदे ख्रीष्‍टग्‍याम थारेङ तबा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला दयामायाग्‍यामएनोन थारेङ तबा मुला। तर ङन्‍से लबा आश चा विश्‍वासग्‍याम सदन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा हिन्‍ना। थे आश चा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍यामसेन याङ्ला भिसी य्‍हाङसे भ्रान्‍सी चिबा मुला। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लमाहेन्‍से खतना लसै आलसै तिगै आहिन। तर गिकसेम गिकदा माया लसी विश्‍वासला गे लबा चा मुल ताम हिन्‍ना।
हिन्‍बाम एनीगदे ज्‍यबा ग्‍यामरी भ्रबान मुबा। तर दान्‍दे चा खाल्‍से एनीगदेदा सत्‍य ग्‍याम ख्‍लासी भ्रबारी कर लजी। चुह्रङ् लपुङ्बा चा एनीगदेदा ङ्‌योइबा परमेश्‍वरसे आहिन। चु लुसीला ताम चा जजाकी खमीर ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। जजाकी खमीर युसै ज्‍योप्‍बा जम्‍मान ब्रादा भोना लला।* 10 एनीगदेसे ङाला ताम बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिला ताम आङ्‌यान भिसी ङाइ प्रभुरी विश्‍वास लबा मुला। एनीगदेदा अलमल लसी आतोःबा ग्‍यामरी भ्रपुङ्बा जुन म्‍हि मुसै थेसे परमेश्‍वरग्‍याम खबा सजाय नातोःला। 11 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ अझ खतना लनोन तोःला भिसी पाङ्सी भ्रसम तिग्‍दा चुह्रङ् लसी दुख नातोःसेला। खतना लबा ताम सत्‍य हिन्‍सम ख्रीष्‍ट येशू क्रुसरी सिबा ताम पाङ्‌मा खालैसेन बिरोध आलसे मुबा। 12 एनीगदेदा सत्‍य ग्‍याम ख्‍लापुङ्बागदेसे मी तिग्‍दा खतना जे लसे, बरु थेनीगदेसे मी ल्‍हुइला स्‍हेनोन थासै तसेला।
13 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ठिमला तहग्‍याम थार्बाला लागिरीन एनीगदेदा ङ्‌योइबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा थार्बा याङ्सीनोन पापी बानीबेहोर अन्‍छार गे थालउ। तर माया लसी गिकसेम गिकदा ह्रो लउ। 14 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा जम्‍मान ठिम “एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ” भिसी सुङ्बा बचन गिकरीन पूरा तबा मुला।*
15 तर एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी जन्‍तुगदे ह्रङ् लसी छेबा बङ्बादेन ख्राप्‍बा लबा मुला भिसम होशियार तसी चिउ। आहिन्‍सम एनीगदे ह्राङ ह्राङग्‍यामनोन नाश तसी निला।
परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम याङ्बा जुनी
16 थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदे परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रउ। तर पापी बानीबेहोरग्‍याम जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लसी थाभ्रउ। 17 तिग्‍दा भिसम पापी बानीबेहोरदा परमेश्‍वरला आत्‍मासे ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मादा पापी बानीबेहोरसे बिरोध लला। एनीगदेसे जुन गे लबारी म्‍हाइला थे गे लआपुङ्बाला लागिरी थेन्‍नी न्‍हङरी गिकसेम गिकला बिरोध लला। 18 तर चुदे एनीगदे परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रजी भिसम दाहेन्‍से एनीगदे ठिमला तहरी आरे।
19 पापी बानीबेहोरग्‍याम लबा गेगदे चुनोन हिन्‍ना: ब्रेल्‍सी भ्रबा, नइबा ताम म्‍हन्‍बा, सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लबा, 20 मूर्तिगदेदा पूजा लबा, तन्‍त्रमन्‍त्र लबा, शत्रु स्‍होबा, छेबा बङ्बा लबा, डाह लबा, बोमो लबा, ह्राङला जे ग्‍याम च्‍याबा, फेना लबा, ह्राङ ह्राङला समूह स्‍होसी भ्रबा, 21 डाह लबा, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, मोजमजा लबादेन चुह्रङ्बान अर्गु पाप गेगदे लबा। ङाइ चुह्रङ्बा गे लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्‌आम्‍याङ् भिसी ङाच्‍छाएनोन पाङ्बा मुबा, दान्‍देनोन पाङ्‌बान मुला।
22 तर परमेश्‍वरला आत्‍मासे य्‍हाङदा माया लबारी, ताङ्ना लबारी, ढिक्‍सी चिबारी, नाबारी, दया लबारी, स्‍य्‍हान्‍दोदा ज्‍यबा लबारी, विश्‍वासला गे लबारी, 23 सोजो दोबारी, ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍बारी ह्रो लला। चु तामगदेदा बिरोध लबा खजिबै ठिम आरे। 24 तर जुन म्‍हिगदे ख्रीष्‍ट येशूला हिन्‍ना, थेनीगदेसे चा पापी बानीबेहोरग्‍याम थोन्‍बा जम्‍मान पापी सेमगदे क्रुसरी टाँगब लसी जिन्‍बा मुला। 25 य्‍हाङ परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम सोबासे लमा परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा अन्‍छारनोन भ्रइ। 26 य्‍हाङ घमण्‍ड लसी गिकसे गिकदा बोमो खना लबादेन ईख थान्‍बा म्‍हि दोबारी आत।
* 5:9 १ कोर ५:६ * 5:14 लेवी १९:१८