6
गिकसेम गिकदा ह्रो लउ
ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चुदे खालै म्‍हिसे आज्‍यबा गे लबा स्‍याप्‍जी भिसम एनीगदे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम पाको दोबागदेसे थेदा ज्‍यना लसी घोना लउ। तर एनीगदे ह्राङएनोन फसब आतबारी होशियार तसी चिउ। दुखरी गिकसेम गिकदा ह्रो लउ। चुह्रङ् लसी एनीगदेसे ख्रीष्‍टसे लोप्‍बा ठिम पूरा लला। तिग्‍दा भिसम तिगै गे आखेल्‍बा म्‍हिसे ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी म्‍हन्‍जी भिसम थेसे ह्राङसे ह्राङदान धोका पिन्‍बा हिन्‍ना। जम्‍मासेन ह्राङ ह्राङसे लबा गे ठीक मुला कि आरे थे ह्राङ ह्राङसेन च्‍यागो। ह्राङसे लबा गे ठीक मुसम ताङ्‍गो। तर स्‍य्‍हान्‍दोसे भन्‍दा ङाइ ज्‍यबा गे लजी भिसी घमण्‍ड थालउ। तिग्‍दा भिसम जम्‍मासेन ह्राङला गे ह्राङ ह्राङसेन लतोःला।
ह्राङदा परमेश्‍वरला बचन लोप्‍सी पिन्‍बा म्‍हिगदेदा ह्राङदेन छ्‌याम मुबा ज्‍यबा स्‍हेगदे पिन्‍गो।
थेतबासेलमा खालैसे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। परमेश्‍वरदा खालैसेन ठट्टा लबारी आत। तिग्‍दा भिसम म्‍हिसे जे सूला थेनोन रोला। जुन म्‍हि ह्राङला पापी बानीबेहोर अन्‍छार भ्रला, थे थेनोन पापी बानीबेहोरसे लमा नाश तला। तर जुन म्‍हि परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रला, थेसे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍यामसेन जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। दाहेन्‍से य्‍हाङ ज्‍यबा गे लबारी भ्‍लप्‍बारी आत। तिग्‍दा भिसम आभ्‍लप्‍ना ज्‍यबा गे लजी भिसम य्‍हाङसे ठीक धुइरी बाली दुइम्‍याङ्ला। 10 थेतबासेलमा मौका याङ्बा धुइरी चा य्‍हाङसे जम्‍मान म्‍हिदा ज्‍यबा लतोःला। अझ ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबागदेला म्‍हेमेदा चा य्‍हाङसे ज्‍यबा लनोन तोःला।
छार जुनी
11 च्‍यागो, चु ताम एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी ङाइ ह्राङलान यासे घ्रेन घ्रेन हिगीरी भ्रिबा मुला।
12 च्‍यागो, ङा चा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हिगदेदा उन्‍बारी म्‍हाइबागदेसे जे एनीगदेदा खतना लनोन तोःला भिसी कर लमुला। ख्रीष्‍टला क्रुससे जे थार्ना लला भिबा तामरी विश्‍वास लबासे लमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेग्‍याम दुख नाआतोःगै भिसी थेनीगदे जोगब तबाला लागिरी जे चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना। 13 जुन म्‍हिगदेसे एनीगदेदा खतना लतोःला भिसी पाङ्‌मुला थेनीगदे ह्राङसेनोन ठिमरी पाङ्बा अन्‍छार गे आलमुला। तर घमण्‍ड लबारी जे एनीगदेसे खतना लगै भिसी थेनीगदेसे म्‍हन्‍मुला। 14 तर ङा चा अर्गु तामरी घमण्‍ड आल, प्रभु येशू ख्रीष्‍ट क्रुसरी सिबा तामरी जे घमण्‍ड लला। तिग्‍दा भिसम प्रभु येशू ख्रीष्‍ट क्रुसरी सिबासे लमा ङाला लागिरी जम्‍बुलिङग्‍याम खबा जम्‍मान तामगदे सिसी जिन्‍बा मुला, ओच्‍छे ङाएनोन जम्‍बुलिङला लागिरी सिसी जिन्‍बा मुला। 15 खतना लसै आलसै तिगै आहिन, तर परमेश्‍वरसे छार म्‍हि स्‍होबा चा मुल ताम हिन्‍ना। 16 चु ठिम अन्‍छार भ्रबागदे जम्‍मान परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा दयादेन शान्‍ति तला। दाहेन्‍से थेनीगदे जम्‍मान परमेश्‍वरला म्‍हिगदे हिन्‍ना। 17 दाहेन्‍से चु तामला लागिरी ङाइ खालैग्‍यामसेन दुख नाआतोःगै। तिग्‍दा भिसम ङा येशूला गे लबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍बाला लागिरी ङाला ल्‍हुइ नाङ डामनोन डाम मुला। 18 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेला आत्‍मादेन छ्‌याम य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामाया तगै। आमेन।