15
येशू चा अङगुरला दोङ
“साँच्‍चिलान अङगुर दोङ चा ङानोन हिन्‍ना, ओच्‍छे ङाला आबा चा दोङदा सयार लबा म्‍हि हिन्‍ना। थेसे ङादेन छ्‌याम मुबा तिगै आरोबा हाँगा चा थासी भ्‍याङ्‍ला। तर रोबा हाँगागदेदा चा अझ ल्‍हाना रोगै भिसी जोगदे घ्‍याम्‍सी ज्‍यना लसी सयार लला। थेह्रङ् लसीन एनीगदेला विश्‍वास अझ ल्‍हेगै भिसी ङाइ पाङ्बा चु बचनगदेसेन एनीगदेला सेम ज्‍यना लसी जिन्‍बा मुला। एनीगदे ङादेन छ्‌याम गिक तसी चिउ, ङाएनोन एनीगदेदेन छ्‌याम गिक तसी चिला। हाँगा दोङग्‍याम फेजी भिसम थे हाँगारी तिगै आरो। थेह्रङ् लसीन एनीगदेएनोन ङाग्‍याम फेसी चिजी भिसम एनीगदेसेनोन तिगै लबारी आखम।
“अङगुरला दोङ ङानोन हिन्‍ना, एनीगदे चा हाँगागदे हिन्‍ना। चुदे खालै म्‍हि ङादेन छ्‌याम गिक तसी चिजी भिसम ङाएनोन थेदेन छ्‌याम गिक तसी चिला, ओच्‍छे थे विश्‍वासरी ल्‍हेसी ल्‍हानान ज्‍यबा गेगदे लला। तर ङाग्‍याम फेसी चिजी भिसम एनीगदेसे तिगै लबारी आखम। ङादेन छ्‌याम गिक तसी आचिबागदेदा चा थे हाँगागदेदा भ्‍याङ्‍बा ह्रङ् लसी भ्‍याङ्‍ला, ओच्‍छे थे खर्ला। थेह्रङ्बा हाँगागदेदा म्‍हिगदेसे ह्रुप लसी मेरी भ्‍याङ्‍ला, जमाहेन्‍से थे मेफ्रा दोला। चुदे एनीगदे ङादेन छ्‌याम गिक तजी भिसम ओच्‍छे ङाला बचन एनीगदेला सेम न्‍हङ‍री थान्‍जी भिसम एनीगदेदा तोःबा स्‍हे ह्रीमा पिन्‍ना। चुदे एनीगदेसे ल्‍हानान ज्‍यबा गेगदे लसी ङाला चेला दोसी उन्‍जी भिसम ङाला आबाला मानदेन जयजयकार तला।
“ङादा आबासे माया लबा ह्रङ् लसी ङाइएनोन एनीगदेदा ङाच्‍छाहेन्‍सेन माया लबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला माया थाम्‍लेःगो। 10 ङाला आबासे कुल्‍बा ताम ङ्‍यान्‍बासे लमा आबाला माया सदन ङादेन छ्‌याम मुला। थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन ङाइ कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍जी भिसम ङाला माया सदन एनीगदेदेन छ्‌याम तला। 11 ङाला सेम ताङ्‍बा ह्रङ् लसी एनीगदेला सेमएनोन पूरान ताङ्‍खम्‍गै भिसीन ङाइ एनीगदेदा चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना।
12 “ङाइ एनीगदेदा माया लबा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री गिकसेम गिकदा माया लउ भिसी ङाइ चु ताम कुल्‍बा मुला।* 13 ह्रोला लागिरी ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍बा भन्‍दा घ्रेन माया अर्गु तिगैनोन आरे। 14 चुदे एनीगदेसे ङाइ कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍जी भिसम एनीगदे ङाला ह्रो हिन्‍ना। 15 दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा नोकर भिसी आपाङ्, तिग्‍दा भिसम मालिकसे तिग लबान मुला भिसी नोकरदा था आत। तर ङाइ एनीगदेदा ह्रो भिसी पाङ्बा मुला, तिग्‍दा भिसम ङाला आबासे ङादा सुङ्बा जम्‍मान ताम ङाइ एनीगदेदा पाङ्सी जिन्‍बा मुला। 16 एनीगदेसे ङादा धम्‍बा आहिन, तर एनीगदे सदन ज्‍यबा म्‍हि दोसी ज्‍यबा गे लगै भिसीन ङाइ एनीगदेदा धम्‍बा हिन्‍ना। थेह्रङ् लसी एनीगदेसे ङाला मिन किन्‍सी परमेश्‍वर आबादेन छ्‌याम ह्रीजी भिसम एनीगदेसे ह्रीबा स्‍हे परमेश्‍वर आबासे पिन्‍ना। 17 थेतबासेलमा ङाइ कुल्‍बा अन्‍छार एनीगदेसे गिकसेम गिकदा माया लउ।
चेलागदेदा हेला लबा
18 “चुदे एनीगदेदा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे हेला लजी भिसम एनीगदेदा भन्‍दा ङाच्‍छा ङादा हेला लबा हिन्‍ना भिसी घोउ। 19 चुदे एनीगदे जम्‍बुलिङला म्‍हि हिन्‍बा हिन्‍सम थेनीगदेसे एनीगदेदा ह्राङला म्‍हि म्‍हन्‍सी माया लसेला मुबा। तर एनीगदे चु जम्‍बुलिङला म्‍हि आहिन। एनीगदेदा ङाइ चु जम्‍बुलिङग्‍याम धम्‍बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेदा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे हेला लबा हिन्‍ना। 20 ‘नोकर मालिक भन्‍दा घ्रेन आत’ भिसी ङाइ पाङ्बा ताम एनीगदेसे थाम्‍लेःगो। थेनीगदेसे ङादा दुख पिन्‍जी भिसम एनीगदेदाएनोन दुख पिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन थेनीगदेसे ङाइ कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍जी भिसम एनीगदेसे पाङ्बा तामएनोन ङ्‌यान्‍ना।* 21 एनीगदे ङाला म्‍हि तबासे लमा थेनीगदेसे एनीगदेदा ल्‍हानान दुख पिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे ङादा पुइखबा परमेश्‍वर आबादा ङोसेबा आरे। 22 चुदे ङा आखबादेन ङाइ थेनीगदेदा आपाङ्बा हिन्‍सम थेनीगदेदा पापला दोष आतसेला मुबा। तर दाहेन्‍से थेनीगदेसे ह्राङला पापला लागिरी तिगै निउ लबा ग्‍ला आरे। 23 ङादा हेला लबा म्‍हिसे ङाला आबादाएनोन हेला लला। 24 खालैसेन लबारी आखम्‍बा गेगदे ङाइ थेनीगदेला गुङरी आलबा हिन्‍सम थेनीगदेदा पापला दोष आतसेला मुबा। तर ङाइ लबा उदेकला गेगदे म्राङ्सीनोन थेनीगदेसे ङादेन ङाला आबादा हेला लबा मुला। 25 तर थेनीगदेला ह्राङलान ठिमरी ‘थेनीगदेसे ङादा थेह्रङ्नोन हेला लला’ भिसी भ्रिबा ताम पूरा तबाला लागिरीन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना।*
26 “ङाइ आबाग्‍याम सत्‍यला आत्‍मा एनीगदेदा ह्रो लबाला लागिरी पुइखला। थे खसी थेसेन ङाला बारेरी पाङ्ला। 27 ओच्‍छे एनीगदे चा ङाच्‍छाहेन्‍सेन ङादेन छ्‌याम चिबासे लमा एनीगदेसेनोन ङाला बारेरी पाङ्ला।
* 15:12 यूह १३:३४; १५:१७; १ यूह ३:२३; २ यूह ५ * 15:20 मत्ती १०:२४; लूका ६:४०; यूह १३:१६ * 15:25 भजन ३५:१९; ६९:४